117 prosjekter

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Work and family in an advanced economy

Sammenhengen mellom fertilitet og kvinners arbeid er kompleks. Over en lang tidsperiode har Norge hatt høye nivåer på begge, sammenlignet med andre OECD land. Det siste tiåret har imidlertid fertilitetstallene i Norge falt, og med en slik fart at de nå ligger under gjennomsnittet i EU. De nylige ...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Deporting foreigners: Contested norms in international practice

Å skulle gjennomføre retur av irregulære migranter og avviste asylsøkere er kjent for å sette vertsstat og migranter opp mot hverandre. Men retur medfører også motstridende interesser mellom vertsstater og disse migrantenes opprinnelsesstater. Liberale europeiske stater står ikke fritt til å send...

Tildelt: kr 11,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Redefining the Public Sphere: Education Reforms and the Inclusion of Women in Public Participation (REPS)

Kvinners inkludering i den offentlige sfære, først som aktivister og velgere og senere som politiske representanter og embetskvinner, skiller det 20. århundret fra de foregående. Et vanlig syn er at mer likestilte kjønnsroller drives av gradvis sosioøkonomisk vekst, inkludert lengre utdanning. Ti...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Alternative Work Arrangements and Worker Welfare

Bruken av alternative tilknytningsformer i arbeidslivet har økt i mange OECD land de siste årene. Økt fragmentering av produksjonskjeder har ført til økt bruk av underleverandører, selvstendige oppdragstakere og bemanningsbyråer. I tillegg er veksten i digitale plattform- og såkalt «gig»- arbeid ...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

When Robots meet the Nordic model: job creation, destruction or retraining? (RoboNord)

Formålet med dette prosjektet er å undersøke virkningen av robotisering på ferdighetskrav og arbeidsmarkedsutfall for både bedrifter og enkeltpersoner. Vi vil studere disse effektene både på individ- og bedriftsnivå. For å fange opp overveltningseffekter av robotisering vil vi også gjennomføre an...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Downplaying difference? How ethnic minorities navigate discrimination in Norway

Et hovedformål med NAVIGATE er å bidra med systematisk kunnskap om konsekvensene av diskriminering for minoriteters valg og muligheter i det norske arbeidsmarkedet. Selv i egalitære velferdsstater som Norge, vet vi at etniske minoriteter utsettes for diskriminering i ansettelsesprosesser. Det vi ...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Inclusion of Children and Youth in Organized Leisure in Local Communities in Norway (ICYVOL)

Prosjektet (ICYVOL) undersøker faktorene som utover individuelle og familieressurser genererer ulikheter knyttet til barn og unges deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter. Barn og unges deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter har positive effekter på deres psykososiale utvikling og livssj...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

LabRec - Labor Demand in Crisis and Recovery

Formålet med prosjektet er å studere endringer i etterspørselen etter arbeidkraft gjennom og etter den pågående korona-krisen. Den første delen av prosjektet begynner med å følge endringer i nye jobb-utlysninger basert på data fra NAV. Vi sammenlikner utviklingen i ettersprørselen etter arbeidsk...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Shipping Off Labour: Changing Staffing Strategies in Globalized Workplaces

Skipsverftsindustrien framstilles ofte som selve symbolet på økonomisk globalisering. Verft basert nord og vest i Europa har i en årrekke satt ut deler av produksjonen til land som Polen og Romania. I tillegg er det omfattende bruk av arbeidskraft fra disse landene, eksempelvis i norske verft. De...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Collective Organisations, Support and Sustainability

Collective Organisations, Support and Sustainability (Colossus) fokuserer på arbeidgiverorganiseringer, fagforeninger og kollektive avtaler. Colossus vil fremskaffe kunnskap om strukturelle årsaker til hvorfor arbeidsgivere og arbeidere slutter kollektive avtaler og årsaker til at slike avtaler i...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Comparing Histories of Antisemitism in Contemporary Europe

Prosjektet har til hensikt å studere antisemittismens historie i Europa siden Den kalde krigens slutt. Dette skal gjøres ved å spore antisemittismens utviklingslinjer over tid og på tvers av ulike land med hensyn til fenomenets utbredelse og intensitet. Det stilles to hovedspørsmål: 1) Hva karakt...

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Shades of Grey: Negotiating Age Norms, Class and Gender in the time of Pension Reform

Pensjonsreformen i 2011 har gjort det mye mer lønnsomt for eldre arbeidstakere å stå lengre i jobb. Likevel kan ikke arbeidstakere alltid velge fritt når de skal gå av, arbeidsgiveren har også et ord med i laget. Mens den gamle førtidspensjonen AFP ga arbeidsgivere medfinansieringsansvar for ført...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Inkludering av barn og unge i frivilligheten (UNGFRI)

Deltakelse i frivillighet og fritidsaktiviteter er en viktig kilde til fellesskap, tilhørighet og mestring for barn og unge. Organisasjonsdeltakelse kan også være en viktig skole i demokrati. Det er derfor et mål med frivillighetspolitikken å legge til rette for aktiv deltakelse blant barn og ung...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Voluntary organizations in local emergency management

Prosjektet studerer frivillige aktørers rolle i lokalt beredskaps- og redningsarbeid i Norge og Danmark, med spesielt fokus på samarbeidet mellom frivillige beredskapsorganisasjoner, offentlige beredskapsetater og lokale myndigheter. Når en krisesituasjon oppstår kreves ofte ressurser utover d...

Tildelt: kr 11,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Aktivt medborgerskap i et pluralistisk samfunn – Hvordan kan ideelle og kommersielle velferdsaktører bidra?

En mer sammensatt og krevende befolking har mer ulike preferanser, prioriteringer og kvalitetsforståelser. Dette utfordrer den norske og skandinaviske tradisjonen med enhetlige tjenester av høy kvalitet; der innbyggere gis rettigheter utfra sine behov, men ikke nødvendigvis bredde i det substansi...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Institutt for samfunnsforskning (ISF)

...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Power, Structure and Technology - Opportunities and Challenges for the Labour Market (PST)

I inneværende rapporteringsperiode skulle prosjektet gjennom SSB gjennomføre en større survey blant norske foretak om digitalisering og teknologi. Survey'en var klar til utsendelse mars 2020. Grunnet pandemien er spørreundersøkelsen utsatt til oktober 2020. Prosjektet har derfor fokusert på analy...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Research Policy and the Boundaries of the Ideal Academic

Hva skal til for å bli den ideelle akademiker i vår tid? I dette prosjektet skal vi undersøke hva slags «forskertyper» som søker seg til og vurderes som best kvalifisert til toppstillinger i akademia, og hvilke konsekvenser det har for likestilling og mangfold. Dagens sektor kjennetegnes av økt i...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Far right politics online and societal resilience

Fremveksten av digitale medier har skapt nye muligheter for produksjon og distribusjon av innhold, samt organisering og mobilisering av grupper som tilhører ytre høyre. FREXO-prosjektet studerer de politiske og samfunnsmessige konsekvensene av denne utviklingen. I prosjektet brukes ?ytre høyre? s...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Determined to Succeed? Maturation, Motivation and Gender Gaps in Educational Achievement

I Norge og de fleste industrialiserte land, gjør jenter det bedre på skolen enn gutter. Unge kvinner får bedre karakterer, fullfører videregående skole i større grad og har større sannsynlighet for å ta høyere utdanning enn unge menn. Prosjektet har som mål å øke kunnskapen om hvorfor jenter s...

Tildelt: kr 12,4 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

The Norwegian Local Election Studies of 2019 and 2023

Dette prosjektet tar sikte på å tilføre både kontinuitet og fornyelse til de norske lokalvalgsundersøkelsene, som har blitt gjennomført siden 1995. Gjennom hele denne perioden har prosjektet blitt ledet av Institutt for samfunnsforskning i Oslo, i nært samarbeid med andre forskningsinstitusjoner...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Changing Health And Skills Requirements in the Labour Market

Prosjektet tar for seg mulige endringer i krav til kvalifikasjoner og helse som arbeidstakerne nå møter i arbeidsmarkedet som følge av teknologisk endring og globalisering. Pål Schøne og Marte Strøm har analysert virkningene av EU-utvidelsen mot arbeidsmarkedet i Øst-Europa i 2004 på sysselsett...

Tildelt: kr 10,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Communication Power of Politicians in a Digital Age. Consequences for Participation and Democracy

Digitaliseringen utfordrer medienes tradisjonelle rolle som portvoktere og formidlere av politisk informasjon. Samtidig åpnes nye muligheter for politikere til å sette agendaen i offentlig debatt og kommunisere direkte med velgerne. Utviklingen har skapt bekymring og debatt internasjonalt, for ek...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Coping with flexibility. Behavioral adaptations to the new pension system and their consequences in a lifetime perspective

Hensikten med «Coping...»-prosjektet har vært å analysere hvordan eldre arbeidstakere i Norge tilpasser seg den nye fleksibiliteten i det reformerte pensjonssystemet. Vi har særlig tatt utgangspunkt i det som kan se ut som et paradoks - at andelen som begynner å ta ut pensjon tidlig har økt klart...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Technology and Work: Linking workers? and firms? responses to the 4th industrial revolution (TWL)

Se vedlegg

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Migrant Access to Welfare Rights across Political Economies

In principle, EU migrant workers have equal rights to social security throughout the EU. In effect, however, this is not the case: some are reportedly excluded from unemployment allowances, while others do not have access to family benefits. The aim of this project is to examine the experience of...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Immigration and Support for the Welfare State: Local and Institutional Responses

Gjennom fire ulike delprosjekter har vi studert hvordan økt innvandring henger sammen med holdninger til innvandring, støtte til partier som ønsker å begrense innvandring, og oppslutning om fagforeninger og andre trekk ved velferdsstaten. Prosjektet har resultert i seks vitenskapelige artikler, h...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Oslo

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Samepolitikkens grenser: Innenfor- og utenforposisjoner i samisk samfunnsbygging

Prosjektet handler om ulik grad av tilknytning til det samiske samfunnet og det samiske politiske systemet i Norge og Sverige: Hvem er "innenfor" og "utenfor"? I hvilken grad trekkes det grenser mellom dem som inkluderes i samisk samfunnsbygging og samisk politikk, og dem som står utenfor? Et...

Tildelt: kr 6,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

KULMEDIA-Kultur- og mediesektoren

Disruptive Change and New Media Policies: A Field Approach

Digitalisering, globalisering, og deregulering har bidratt til at mediesystemer de siste 20 årene har gjennomgått dyptgripende endringer, som endrer produksjon, distribusjon og konsum av medieinnhold. Prosjektets mål har vært å tilby kunnskap om konsekvensene av slike disruptive endringer, sa...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Health communication regimes: Contest, meaning and power

Prosjektet «Helsekommunikasjon i mediene: Historikk, mening og makt» studerer hvordan medienes dekning av helse og medisin blir til, endrer seg over tid og varierer mellom land. Vi er omgitt av en overveldende informasjonsmengde knyttet til helse og sykdom: Historier om revolusjonerende behandlin...

Tildelt: kr 10,6 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Oslo