0 antall prosjekter

TRANSPORT-Transport 2025

PRESIS

PRESIS-prosjektet skal bidra til å øke presisjon i norsk jernbanetransport. Økt presisjon gjør det mulig å kjøre flere tog på dagens infrastruktur og gjør at folk og gods kommer frem når de skal. Prosjektet har tatt viktige sprang mot dette målet og skapt ny innsikt, kunnskap og IT-baserte verktø...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Innlandet

SMARTRANS-Næringslivets transp. og ITS

Prioritization of trains

Det foretas nesten 60 millioner reiser med tog per år i Norge. Disse reisende har det til felles at fremføringen av togene de reiste med ble ledet av togledere ved ulike togledersentraler. Bedre togledelse gir økt punktlighet og regularitet. Bedre pun ktlighet og regularitet er til umiddelbar g...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Innlandet

SMARTRANS-Næringslivets transp. og ITS

Punktlighetsforbedring for godstrafikk på bane gjennom beslutningsstøttesystem basert på samfunnsøkonomiske kostnader

God kvalitet på togtrafikken er en forutsetning for å kunne oppnå målsetninger om mer godstransport på bane. Den produserte kvaliteten har også innvirkning på kapasitetsutnyttelse av infrastrukturen, terminaler og togmateriell. I Norge er punktligheten un der den offisielle målsetningen for de vi...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Innlandet

SMARTRANS-Næringslivets transp. og ITS

PeMRO - Performance Measurement in Railway Operations

Norsk jernbanedrift står overfor store utfordringer når det gjelder å være en effektiv, pålitelig og velfungerende del av det nasjonale nettverket av persontransport og vareflyt. Konkurranseflaten øker mot andre transportslag og det er store endringer i r ammebetingelser; rollebegreper, konkurran...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Innlandet