0 antall prosjekter

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Hvordan legge grunnlag for en individuelt tilpasset oppfølging av yngre personer med demens? En studie av vedtaksprosessen i to kommuner.

...Tjenester til yngre personer med demens og deres...og midlertidige løsninger. Dette forsterker behovet for samhandling med...at det kan være vanskelig å få fleksible tjenester inn i en ramme av spesifiserte vedtak og...Bakgrunnen for studien er egne erfaringer samt forskning...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Telemark

IT-FUNK-IT for funksjonshemmede

ALDERN - Individuelt tilpasset IKT for egenopplevd velvære og mestring for personer med demens i og rundt hjemmet

...Målbildet som definert ovenfor, munner ut i følgende...IKT-løsninger som kan gi personer med demens økt velvære og mestring i hjemmet og i...og det skal være mulig å tilpasse dem individuelt avhengig av brukerens og de pårørendes...

Tildelt: kr 0,36 mill.

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra GC Rieber Fondet til UiB, Institutt for global hels eog samfunnsmedisin - forskning knyttet til utfordringer innen samfunnsmedisin

...Gaven fra GC Rieber Fondene brukes til forskning på...for global helse- og samfunnsmedisin. Bruk av gaven er todelt, til forskning på alders- og...på underernærte, fattige barn i u-land. Gaven er brukt til å opprette Senter for alders- og...

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektperiode: 2017-2026

Sted: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Kunnskapsbasert persontilpasset aktivitetstjeneste for personer med demens

...i dag er over 72.000 personer rammet av demens i...får 10.000 nye sykdommen. 250.000 pårørende er indirekte rammet. Demens gjør at personen mister...vi ikke finner nye måter å bistå og tilrettelegge for personer med demens, vil utviklingen...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IT-FUNK-IT for funksjonshemmede

Utprøving av IT-hjelpemiddel for mennesker med demens/hukommelsessvikt

...Demenssykdommer som Alzheimers sykdom, fører til...med demens har problemer med å mestre ulike oppgaver i dagliglivet. Det er ca. 65000 mennesker med...og vel halvparten bor i eget hjem. De har behov for ulike tek niske hjelpemidler som er tilpasset...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

CareMatch: Digital formidling av persontilpassede aktivitetsbaserte tjenester for personer med demens

...vil gjøre det radikalt enklere og billigere å...tjenester for oppfølging og veiledning av personer med demens. Noen AS har tidligere...familier med demens. Opplæring, kobling og oppfølging er i dag krevende å gjennomføre, både...I CareMatch prosjektet ville partnerne utforske...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Demens hos personer med utviklingshemning - tidlige tegn, utredning, diagnostikk og behandling

...eldre med utviklingshemning vil øke betydelig i Norge som i...demens. Personer med utviklingshemning har en forhøyet risiko for å utvikle demens, spesielt...som av genetiske årsaker har særlig høy risiko for Alzheimers sykdom. Imidlertid er det ingen...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Vestfold

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Innbyggere som kilde til innovasjon

...Vi ønsker å fremme glede og glød i samskaping og...innbyggeres og ansattes ideer på en måte som forløser skaperkraft, optimisme og pågangsmot ved...og ansattgenererte innovasjonsideer. Forskning på innovasjon og medvirkning peker på...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Buskerud

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Nasjonalforeningen for folkehelsen til medisinsk fakultet, NTNU: The Norwegian cognitive impairment after stroke (Nor-COAST) study

...Ca 11000 personer får hjerneslag i Norge årlig, med bedre prognose pga av god...lang tid etter hjerneslag. Det er uklart hvor store forekomsten er i en moderne norsk...kunnskap om sykdomsmekanismer og prediktorer. En vet at sekundærprofylaktisk medikamentell...

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DEMOSREG-Demokrati, styring og regional

Demokratisk styring i et flernivåsystem: Lokal oppfølging av nasjonal politikk i Norge

...Demokratiet i en desentralisert nasjonalstat utspiller...I et slikt flernivå-demokrati oppstår spenninger mellom behovet for effektiv nasjonal...På den ene siden er d esentralisering til lokal forvaltning ment å sikre effektiv iverksetting av...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2007-2012

Sted: Oslo

NETT-Stimulerings-/nettverksbygging

Local knowledge and poverty reduction in local communities in the Highlands and Lowlands of Bolivia and Ecuador.

...med prosjektet er å etablere et forskernettverk av forskere fra Bolivia, Ecuador,...tradisjonelle, teknologier for vannutnyttelse gjennom en komparativ tilnærming. Prosjektet har...-en bedre forståelse av lokalkunnskap og hvordan denne kan utnyttes bedre, samt benyttes på...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Vestland

MARKSAM-Marked og samfunn

Regional kystsoneplanlegging - et redskap for en integrert kystsoneforvaltning?

...Hovedproblemstillingen for prosjektet er å undersøke om...en integrert kystsoneforvaltning. Prosjektet er todelt: En studie av norsk regional...studie. Den første delen omfatter en studie av norsk regional kystsoneplanlegging, i form av...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Oslo

PRAKUT-Praksisrettet utdanningsforskn

Tilpasset opplæring, spesialundervisning og grunnleggende ferdigheter knyttet til innføring av Kunnskapsløftet.

...ønsker å videreutvikle et allerede etablert samarbeid i...knyttet til praksisfeltet. De systemrettete forholdene skulle ligge til rette for å...som allerede eksisterer mellom partnerne , men det aldri tidligere har vært arbeidet med et...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2007-2012

Sted: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Forprosjekt for utvikling av mhelse for bedre mestring av psykiske plager blant ungdom 18-25 år

...Formålet med prosjektet er å bidra til økt...med psykiske plager og samtidig redusere bruken av anti-depressiva. For å oppnå dette vil...bidrar til et bedre og mer målrettet opplegg for behandling, oppfølging og samarbeid mellom det...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MENTAL-Mental helse

Årsaker, forekomst og forløp av psykiske helseproblemer. En 10-års oppfølging

...Psykiske lidelser medfører økende belastning på...om det er antall nye tilfeller som øker eller krav til behandling og ytelser. Kjønnsforskjeller i...lidelser oppgis i de fleste nyere studier, men metodis ke problemer gjør det vanskelig å...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

EVA-PLAN-Evaluering av plan- og bygningsloven

Evaluering av byggesaksreformen i plan- og bygningsloven. Virkninger av godkjenningsordningen

...Prosjektbeskrivelsen tar utgangspunkt i de problemstillingene...her trekkes opp. Prosjektets problemstillinger, forskningsgrep, metode, utvalgskriterier og...i>Prosjektet skal studere hv ordan den sentrale godkjenningsordningen praktiseres, og...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Brukerstyrt personlig assistanse og seksualitet – mulighetsskaper eller brems?

...personlig assistanse er en rettighetsfestet tjeneste for...assistansebehov, i motsetning til andre tjenester er målsetningen likestilling,...selv som er i stand til å lede sine egne assistenter. I dette prosjektet undersøker hvordan...Fysisk funksjonshemmede med assistansebehov...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2022-2026

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Åpen kommune

...Trondheim kommune har vedtatt "Vi er en åpen kommune"...kommune jobber dessuten med en ny ledelsesplattform, der lederskapets betydning for mobilisering...og ressurser hos eksterne aktører vektlegges. Åpenhet utfordrer måten kommunene ledes, organiseres...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Vi skal utvikle og teste ut en unik ny publiseringsplattform for å lage, kvalitetssikre, dele individuelt tilpasset alle slags nyheter.

...skal utvikle og teste ut en unik ny publiseringsplattform...tilpasset alle slags nyheter. Dette innebærer en løsning hvor nyhetene er publisert av...dag, med globalt snitt. Vår løsning skal kunne benyttes på tvers grenser, etnisitiet, kultur og...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IMER-Innvandring/intern. migr/etn. relasj

Forholdet mellom kulturbestemte opplæringsmål og interne mentale prosesser, med særlig vekt på minoritetselevers læreforutsetninger

...tar utgangspunkt i hvilke faglige mål samfunnet har formulert for...å analysere denne re lasjonen med tanke på tilpasset opplæring, nytter prosjektet hovedbegreper...arbeider. Prosjektet tar sikte på å vise hvordan disse begrepene kan utnyttes av læreren til...

Tildelt: kr 0,27 mill.

Prosjektperiode: 1998-2004

Sted: Innlandet

IT-FUNK-IT for funksjonshemmede

Read Perfect - individuell utforming av et lesevennlig skjermbilde

...Lesing på skjerm øker i forhold til trykte medier....kunnskaper i de tekniske fagmiljøene. Disse forholdene bringer mange mennesker in n i...Formål Formålet med prosjektet er å vise at teknolgien ligger til rette for å utnytte...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Akershus

PRAKUT-Praksisrettet utdanningsforskn

Barnehagens arbeid for inkludering av barn med nedsatt funksjonsevne i et profesjonsperspektiv

...hensikt er å få fram kunnskap om grunnlag for å...av barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen i et profesjonsperspektiv. Prosjektet vil...den overordnete problemstillingen : Hvilke forhold skaper grunnla g for barnehagens arbeid...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2008-2012

Sted: Østfold

HTF-Helsetjenester og helseøkonomi

Institusjoner og faglig utvikling i norsk barne- og ungdomspsykiatri. Utformingen av en offentlig politikk for barn med psykiske problemer.

...er en studie av den historiske utviklingen av barne-...tre hovedproblemstillinger. Målet er å studere formingen av de institusjon elle rammene,...fagfolk og den faglige idéutviklingen har hatt for organiseringen av arbeidet innen barne- og...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Engasjement i helse og helse i engasjement. Forløpere til og utfall av jobbengasjement blant pleiepersonell i sykehjem og omsorgsboliger.

...Vi vet at det er en sammenheng mellom...medarbeidernes helse. Friske, motiverte og jobbengasjerte ansatte er en nøkkelfaktor i...turnover, dårlig arbeidsmiljø og høyt sykefravær. Det er derfor både i arbeidsgivers og...i kommunale sykehjem og omsorgsboliger forventes...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Akershus

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Kommuneoverlegerollen før, under og etter pandemien – en kvalitativ studie

...kommuner er lovpålagt å ha en kommuneoverlege, men utforming og organisering...varierer betydelig. Formålet med dette doktorgradsprosjektet er å utvikle kunnskap om...kan påvirke denne. Kommuner i Norge står overfor store utfordringer i helse- og...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2027

Sted: Akershus

IT-FUNK-IT for funksjonshemmede

Modul i IKT og tilgjengelighet (MIKT)

...støtte fra Norges Forskningsråd (IT Funk) gjennomførte MediaLT i...(MIKT-prosjektet), der hovedmålet var å kartlegge og legge grunnlaget for en sertifiserende...fagfeltet i forprosjektet viste at det var et stort behov for en slik kursmodul, og i...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Oslo

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

VIS - Veiledning, Integrering og Samskaping versjon 2, med kommuner, innvandrere, frivillige, pedagoger, forskere og prosessveiledere.

...VIS - Veiledning, Integrering og samskaping...kontroll i oppveksten. Han skulle følge «storfamiliens» ord/vilje i viktige valg som...hadde ikke klart å tilegne seg de kulturelle kodene i sitt nye hjemland, og veilede sine barn i...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Buskerud

KULTUREN-Program for kulturforskning

Sannhetens vitnemål- studier av vitenskap i retten

...er en studie av sakkyndigheten i retten i historie og...er tverrfaglig, ved at det kombinerer historie og sosiologi i studiet av dommer fra både...spørsmå let: Hvilke effekter har sakkyndigheten, slik den har tatt form gjennom de siste to...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Vestland

AREAL-Areal- og naturbasert næringsutvikling

Spredt boligutbygging og befolkningsutvikling. Forenkling av arealplanlegging som virkemiddel for bygdeutvikling?

...Pluss legger vekt på aktiv eiendoms- og arealforvaltning...er hevdet at areaplanlegging hindrer utvikling av et ruralt boligmarked og dermed bygdeutvikling....i prosjektet er at vi vil t este om etableringen av et ruralt boligmarked basert på mer spredt...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Statlig spesialpedagogisk støtte til kommunalt opplæringsansvar

...statlig virkemiddel i opplæringssektoren skal Statped...og Meld St 18 (2010-11) gir klare føringer for at alle tjenester skal gis innenfor rammen av...i ulike regioner også før omorganiseringen av Statped 01.01.2013, men uten ekstern oppfølging...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Vestfold