41 709 antall prosjekter

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

eCardiacRehab – a pragmatic trial on a home-based patient-centered e-Health programme with tailored solutions

I Norge gjennomgår mer enn 11 000 pasienter utblokking av hjertets kransårer årlig. Hjerterehabilitering er sterkt anbefalt i internasjonale retningslinjer da det det reduserer dødelighet, reinnleggelser og psykologisk stress, samt bedrer egenmestring, helserelatert livskvalitet og fysisk kapasit...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2027

Sted: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Implementation of Patients Safety Checklist (PASC) in Surgery, a Stepped Wedge Cluster RCT - Effects on Patient and Implementation Outcomes

Pasientens kirurgiske sjekkliste (PASC) bygger på innsatsområder i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet (I trygge hender 24/7). Målsettingen er å styrke pasienters involvering i egen pasientsikkerhet og å forebygge pasientskader i det kirurgiske forløpet. PASC er utviklet sammen med pasi...

Tildelt: kr 12,4 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Vestland

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Exosomes as innovative Nanomedicine Approaches to reverse obesity and its MEtabolic and Psychotic complications, targeting the hypothalamus

Fedme og fedmerelatert sykdom er et økende samfunnsproblem i verden, og Norge er intet unntak. Lavere kaloriinntak gir effektiv vektreduksjon, men det er vanskelig å opprettholde vekttapet, både fordi appetitten øker, men også fordi kroppen reduserer forbrenningen. I ENAMEP-prosjektet ønsker vi å...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

NORSRII - Norwegian Society for Research on Internet Interventions - One day conference in Bergen, may 2019

NORwegian Society for Research on Internet Interventions (NORSRII) is part of the ESRII and ISRII community. As the field of research on internet interventions are growing around the world, it is also growing in Norway. We want to establish a meeting place for young and senior researchers. We we...

Tildelt: kr 23 092

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

«Lost in transaction» - Hvordan finne ny kunnskap om hvor den medisinske nødmeldetjenesten svikter basert på avviks- og erstatningssaker

Prosjektet identifiserte til sammen ni rapporterte hendelser der pasienter var, eller kan ha blitt skadelidende, grunnet svikt i medisinsk nødmeldetjeneste, i hhv Helse Bergen og Askøy kommune sine avvikssystem. I tillegg ble 16 saker fra NPE gjennomgått. På dette grunnlag presenterer prosjektgru...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Vestland

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Innovative løysingar for einerom i sjukehus

1. Innledning Enerom har blitt den nye standarden i sykehus, både for nybygg og rehabilitering. Enerom har mange fordeler for pasienten, men en bekymring er at det krever mer ressurser. Denne oppsummeringen har fokus på barn, ungdom og fødende, og oppsummerer fordeler, ulemper og mulige løsninge...

Tildelt: kr 0,28 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Inno-Indigo: Initiative for development of biomarkers in immune neuropathies

Kronisk inflammatorisk polynevropati (CIDP) er den vanligste form for kronisk betennelse i det perifere nervesystem. Den er sjelden, men kan være alvorlig ved at den medfører lammelser i armer og ben. Diagnosen kan være vanskelig og likeså å vurdere riktig behandling og forutsi prognose. Derfor e...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Vestland

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

First World Colloquium on Hyperemesis Gravidarum Bergen 20th-21th October 2015

The Norwegian Research Council (NRC) has over the last decade had an increasing focus on women?s health in general. As a part of NRC's efforts, severe nausea and vomiting in pregnancy (hyperemesis gravidarum, HG) has been explored thoroughly using large N orwegian population based datasets. Altho...

Tildelt: kr 83 793

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Vestland

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Development and validation of CXXC5/RINF (Retinoid Inducible Nuclear Factor) as a prognostic and therapeutic target in leukemia.

CXXC5/Retinoid-inducible nuclear factor (RINF) is a gene located at the 5q31.2 chromosomal region, its function is not known but it seems to be involved in regulation of apoptosis and high expression is associated with chemoresistance and adverse prognosi s in human malignancies, i.e. breast canc...

Tildelt: kr 53 856

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

B-lymphocyte depletion with Rituximab induction and maintenance in ME/CFS. A multicenter, randomized, double blind, placebo-controlled study

ME/CFS er en sykdom med betydelig symptombyrde, ofte med langvarig eller livsvarig funksjonstap. Årsaken til sykdommen er ukjent, og det eksisterer ingen standard akseptert og effektiv behandling. Immundysregulering er en mulig underliggende årsak. Etter en innledende pilotstudie ble det monoklon...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Bergen Psychosis Project 2

Bergen psykoseprosjekt 2 (BP2) er en prospektiv randomisert, kontrollert sammenligning av de antipsykotiske legemidlene amisulprid, aripiprazol og olanzapin uavhengig av legemiddelindustri. Legemidlene har ikke tidligere blitt sammenlignet direkte mot hverandre. BP2 ble utvidet til å bli en multi...

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2012-2019

Sted: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Konferansen for International Society for Clinical Biostatistics (ISCB) i 2012

International Society for Clinical Biostatistics (ISCB) ble startet i 1978 og avholder internasjonale årlige konferanser. Se foreningens internettsider: http://www.iscb.info/. Konferansen for 2012 vil avholdes i Bergen. Konferansene i 2010 og 2011 avholde s i Montpellier, Frankrike (http://www.is...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Vestland