31 prosjekter

PETROMAKS2-Stort program petroleum

MetaBridge: Metabarcode data in marine environmental monitoring - bridging the gap between science and management

Hvilke organismer som er til stede i et område er avhengig av miljøfaktorer og kan dermed brukes til å påvise skadelig miljøpåvirkning. Kartlegging av organismer gjøres vanligvis ved å samle inn og identifisere arter ved prøvetaking for hånd, men med moderne IT- og sekvenseringsteknologi er det o...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Vestland

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Transferring TiPACCs results on ice-sheet instability and sea-level rise to Norwegian stakeholders (TiPACCs4stake)

Sea-level rise, a direct consequence of climate change, represents one of the most pressing threats to coastal communities, the industry and business sector as well as the civil society. To make informed decisions about protective or adaptive measures, it is crucial that decision makers are provi...

Tildelt: kr 0,98 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Vestland

FORSTERK-Forsterkningsmidler

På klimatokt i Sørishavet - SØRIS

The Southern Ocean regulates the global climate by controlling heat and carbon exchanges between the atmosphere and the ocean. Rates of climate change on decadal time scales ultimately depend on oceanic processes taking place in the Southern Ocean, yet too little is known about the underlying pro...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Vestland

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

WasteNOmore: organic waste in Norway transformed into valuable resources

In Norway, about 355.000 tons food waste is generated annually (42.1 kg per capita, 2018). The production of this wasted foods equals about 600.000 tons CO2 eq. in Norway pointing to a high climate impact of its reduction. In addition to household food waste comes undocumented tonnage volumes of ...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Vestland

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Global Ocean Observing for Climate

Havet spiller en grunnleggende rolle i å avgjøre virkningen av klimaendringer på samfunnet. Dette prosjektet støtter McDonagh i å levere internasjonalt lederskap til systemet som overvåker og forstår denne rollen. Klimaendringer er den største langsiktige utfordringen vi står overfor; stigende t...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Abrupt climate change and earth system modelling

This project is to seek funding for a research stay at Niels Bohr Institute (NBI), University of Copenhagen. The applicant is an early career scientist at NORCE Norwegian Research Centre. The planned research stay at NBI is a result of the ERC synergy project ice2ice, which was just finished in ...

Tildelt: kr 0,22 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

European heathland carbon storage synthesis (EuroHeath)

The European lowland heaths are cultural landscape that date back several millennia. Heathlands throughout Europe are habitat threatened by land-use abandonment and protection of forests for enhanced CO2 sequestration. The feasibility of tree planting in mid to high latitude ecosystems for climat...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Establishing Long-term High-Resolution Coralline Algae Records of Arctic-Atlantic Ocean-Sea Ice Variability

Reduksjonen av arktisk sjøis de siste tiårene er godt dokumentert og er et av de mest synlige tegnene på pågående klimaendringer. Nedgangen har vært mest markert i sommerhalvåret, og hvis dagens trender vedvarer, antyder prognoser at arktisk sommersjøis kan forsvinne helt innen noen få tiår. I ti...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Emit now, mitigate later? IMPlications of temperature OverShoots for the Earth system

IMPOSE har produsert et sett idealiserte overshoot-scenarier med NorESM2 (deliverable 0.4). Vi fikk muligheten til å tilpasse våre idealiserte scenarier til "Zero Emission Commitment Model Intercomparison Project (ZECMIP)" (Jones et al. 2019). ZECMIP var et tillegg til CMIP6 på kort varsel og sik...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

BiodivERsA - The futures of reef services in the Anthropocene

For å kunne vurdere nøyaktig innvirkningen av fremtidige klimaendringer på revøkosystemet, kreves det pålitelige framskrivninger av miljødrivere i passende tidsmessige og romlige skalaer. Slike framskrivninger er ofte hentet fra globale jordsystemmodeller med grov oppløsning, noe som hindrer vikt...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

Hydropower induced supersaturation in freshwaters: effects on ecosystems, mitigation and solutions

Ferskvann i naturen er sjelden mettet med mer enn 100% luft. Gassovermetning, det vil si mer enn 100% metning av luft, kan likevel forekomme naturlig, for eksempel under kortvarige episoder nedstrøms fossefall. Gassovermetning kan også oppstå i vannkraftverk når luft løses i vannet under høyt try...

Tildelt: kr 11,1 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestland

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Optimalisering: OPENZ - Optimized enzymes for food applications

OPENZ er et prosjekt for optimalisering av nylig identifiserte enzymer for bruk i norsk marin sektor. Norge har potensialet til å være ledende innen bærekraftig verdiskapning basert på marine ressurser. Fiskeri og havbruk genererer ca. 900 000 tonn restråstoff årlig, slik som hode, rygg og innmat...

Tildelt: kr 7,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Past changes in inter-annual climate variability: linking tropical and high latitude processes.

Funds are requested for a visiting Professor Mary Elliot to spend a duration of 10 months (Feb 2019-Nov 2019) at Uni Research. During her time at Uni Research, Professor Elliot will work with Carin Andersson Dahl and colleagues. One of the primary aims will be to derive information about past ch...

Tildelt: kr 0,36 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

MIXsTRUCT - Impact of MIXotrophs on the sTRUCTure of the marine pelagic food web

I en liten teskje med sjøvann finner man omtrent tusen encellede alger, ti-tusen bakterier og hundretusen virus. Disse danner grunnlaget for alt det vi høster fra det marine miljøet, og er helt avgjørende for klimaet på jorda. Det er etter hvert utviklet modeller som beskriver mikroorganismers ro...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Vestland

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Infrastructure for Norwegian Earth System modelling

En klimamodell løser matematisk formulerte naturlover på et tredimensjonalt rutenett. Klimamodellen deler opp jordsystemet i komponenter (atmosfære, hav, havis, landjord med vegetasjon osv.) som vekselvirker gjennom overføring av energi, bevegelse og fuktighet. Når klimamodellen også inkluderer a...

Tildelt: kr 70,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2026

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Constraining the Large Uncertainties in Earth System Model Projections with a Big Data Approach

I det andre året av prosjektet har teamet vårt fokusert på å fullføre bruken av genetiske algoritmer for å begrense anslaget av spredningen i karbonopptaket og skiftet i den den vestlige jetstrøm på den sørlige halvkule. Med dette, kombinert med "emergent constraint" konseptet, var teamet i stand...

Tildelt: kr 11,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Vestland

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Bioøkfelles: Engineering the sensory quality of marine ingredients using "marine sensory enzymes"

Å skreddersy enzymer for en voksende biobasert industri er nøkkelen for å utvikle bransjen og skape verdier av biologiske ressurser i bioøkonomisk sammenheng. Det siste tiåret har marin sektor vist stor fremgang i å lage marine ingredienser, slik som peptider og oljer, fra industriell bioprosesse...

Tildelt: kr 12,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Vestland

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

VIROVAC: Filter-feeding mesozooplankton as uncharted accomplices in marine virus ecology

Verdenshavene er fulle av virus, og ingen andre biologiske partikler finnes i større antall på planeten vår! Selv om virus ikke regnes som levende organismer er de helt uunnværlige for både biologisk diversitet og næringsomsetning i havet. Der er likevel mye vi ikke vet om dem, spesielt med hensy...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Vestland

INT-BILAT-BILAT-ordningen

JSPS Stipend, Nobuto Kaneko: Validation of novel endocrine indicators for evaluation of growth and welfare in Atlantic salmon aquaculture

...

Tildelt: kr 0,77 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Vestland

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

KAPASITETSLØFT FOR BÆREKRAFTIG OG INNOVATIV SJØMATPRODUKSJON

KABIS-prosjektets skal forsterke og målrette den havbruksorienterte forskning og høyere undervisning i regionen slik at denne bygger opp under, og styrker, innovasjonsarbeidet og omstillingen som nå pågår for å utvikle miljøvennlige oppdrettssystemer. Dette gjelder bl.a. landbaserte resirkulering...

Tildelt: kr 24,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

High-throughput metabarcoding of eukaryotic diversity for environmental monitoring of marine sediments (Metamon)

I den videre letingen etter og bruk av tilgjengelige marine olje- og gasskilder strekker operasjonene seg til ofte sensitive, tidligere uutnyttede havområder, hvor også biologien, som fisk og koraller, ikke er helt kjent. Havet er en av planetens viktigste kilder til mat, men gir også andre høyve...

Tildelt: kr 6,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Vestland

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: New tools for prospecting the marine bone-degrading microbiome for new enzymes

ProBone skal utvikle muliggjørende teknologi for å finne enzymer involvert i nedbrytning av bein. Two feltarbeid er utført i forkant av prosjektet for å hente inn prøvemateriale bestående av marine mikroorganismer assosiert til beinnedbrytning. Det marine beinnedbrytende mikrobiomet inneholder et...

Tildelt: kr 5,2 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Vestland

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstillinger til NORCE (tidl. Uni Research) (Klima og miljø) (2017-2020)

...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Ultra-High-Resolution Marine Records from the Subarctic Atlantic (ULTRAMAR)

Kvantitativ informasjon om fortidige hav-, klima- og miljøendringer, og da spesielt fra den klimatiske viktige regionen som Nord-Atlanteren, danner grunnlaget for sikrere prediksjoner om klimaendringer i fremtiden. ULTRAMAR-prosjektet er en studie av fortidige endringer basert på høyoppløselige (...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Seasonal Forecasting Engine

Værvarsler er sjelden gyldige mer enn ti dager frem i tid. Dette skyldes værets kaotiske natur, også kjent som «sommerfugleffekten». Prosjektet vårt dreier seg hovedsakelig om å bruke fysiske og statistiske modeller til å varsle været fra 10 til 100 dager frem i tid. Vårt overordnete mål er å ta ...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Hidden costs of implementing afforestation as a climate mitigation strategy: A comprehensive assessment of direct and indirect impacts

Mange elsker skoger. Men varme følelser og skogens fordeler, må ikke forstyrre fokuset på hvordan skogen påvirker klima. Når vi diskuterer skogplanting som klimatiltak i global skala, må vi se på skogens påvirkning på det globale klimaet. Skogens påvirkning på globalt klima kan vi dele i to: D...

Tildelt: kr 10,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Investigating the future evolution of Norwegian glaciers and hydrological impacts: an integrated modelling approach

EvoGlac-prosjektet (Investigating the future evolution of Norwegian glaciers and hydrological impacts: an integrated modelling approach)(2016-2019) hadde som hovedmål å etablere en fullt koblet atmosfære-isbre-hydrologi-modell med utgangspunkt i eksisterende og nye data fra Hardangerjøkulen, en p...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

Relevant, reliable and robust local-scale climate projections for Norway

R3 var et innovativt forsøk på å gi klimatjenester på lokal skala i Norge. Norge er preget av store regionale forskjeller i geografi og klima. Å fremskaffe troverdige prognoser for klimaendringer på lokalt nivå har vært, og er fortsatt, svært utfordrende. R3 brukte en integrert tilnærming som tok...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Vestland

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Integrated Carbon Observation System (ICOS)-Norway and Ocean Thematic Centre (OTC)

ICOS (Integrert Karbon Observasjonssystem) er en Europeisk forskningsinfrastruktur som ble etablert for å koordinere og samle inn kvalitetsmålinger av drivhusgasser og gjøre dem tilgjengelig for ulike forskningsmiljøer. ICOS koordinerer et målenettverk av drivhusgasser fra ulike steder på land, ...

Tildelt: kr 96,4 mill.

Prosjektperiode: 2016-2026

Sted: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Advancing permafrost carbon climate feedback-improvements and evaluations of the Norwegian Earth System Model with observations

Jord som er frosset i mer enn to etterfølgende år, permafrost, lagrer store mengder karbon i form av organisk jordsmonn. Mengden karbon som lagres i organisk jordsmonn er omtrent to ganger større enn mengden karbon som finnes i atmosfæren, og langt mer enn mengden karbon som er lagret i vegetasjo...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Vestland