0 antall prosjekter

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Towards a new feed evaluation system for dairy cows based on whole animal models - NKJ nr 111

The main objective of the study is to improve the measurements of microbial protein flow out of the rumen of dairy cows by applying different methods for microbial isolation, different microbial markers and different sites of sampling for microbial isolat ion.

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Akershus

PROFO-Forurensning – kilder, spredning og effekter

Dioksiner i Grenlandsfjordene

Tilførsler, spredning og skjebne, herunder effekter, av miljøgifter har vært og er fremdeles et stort miljøproblem både nasjonalt og internasjonalt. I Norge har det over de seinere årene vært gjort betydelig innsats for å redusere industrielle punktutslip p. Dette har ført til reduserte konsentra...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Oslo

AKLIMED-Klinisk medisin

Erythropoiese hos foster og nyfødt - nyproduksjon og apoptose

De fleste pattedyr, også mennesket, fødes med en høy hemoglobin. Etter fødselen faller hemoglobin. Hos premature barn er fallet mer uttalt enn hos fullbårne, og lave hemoglobin-verdier kan følge. Reguleringen av «den tidlige anemi" er ikke fullstendig kar tlagt. Hos de fleste pattedyr reverserer...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Oslo

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Resistensutvikling i lakselus (Tilleggsbevilgning fra prosjekt 146842)

Det foreligger norske rapporter om sviktende effekt av organofosfater og pyretroider mot lakselus. Tidligere på 90-tallet resulterte dette i at organofosfater ble ubrukelige som avlusningsmidler enkelte steder. NVH og VESO Vikan AkvaVet har de to siste år ene samarbeidet om et NFR-støttet prosjek...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Oslo

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Forbrukerorientering av norsk matpotetproduksjon og omsetning.

Norsk potetomsetning og –og dyrking har de senere år vært preget av nedgang i forbruk og en økende import av potet bådet til matpotet, ferskforedling og industriell anvendelse. Endrede bruks- og kostvaner har vært medvirkende årsak til nedgangen, men vari erende kvalitet på brukstidspunktet og at...

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Oslo

MAT-Næringsmidler

Naturlig bindemidel basert på fiskeblod

Et forprosjekt har vist muligheter for et naturlig bindemiddel for lakseprodukter, basert på fibrinogen og trombin fra lakseblod. Et bindemiddel som vil gi grunnlag for utvikling av lakseprodukter, helt uten tilsetningsstoffer. Prosjektet vil legge grunnlag for økt bearbeiding av oppdrettslaks og...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Vestland

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Regime Type and Conflict: Extending the Democratic Peace.

Prosjektet undersøker forholdet mellom regimetype og konflikt. Det tar utgangspunkt i forskning omkring den demokratiske freden og tar sikte på å demonstrere at forskningsprogrammet slik det fremstår i dag, er utilstrekkelig på grunn av dets begrensede re kkevidde og mangelfulle logiske oppbygnin...

Tildelt: kr 0,97 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Oslo

LANDSKAP-Landskap i endring. Bruk og forvaltning

Verdisetting og målsettinger i kulturminnefaglig forskning og forvaltning.

Studieobjektet er de grunnleggende forutsetninger, funksjoner og roller ulike aktører i arealdisponeringsprosessen har. Gjennom å fokusere på kunnskapsformer og systemmessige relasjoner er håpet å kunne trekke opp grenselinjer mellom ulike aktører som for skning, forvaltning og andre samfunnsinte...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HUM-Fagkomiteen for humaniora

"Rekonstruksjonen" Tuneskipet fra arkeologisk utgraving til rekonstrusjon

Den metodiske delen med utgravning, dokumentasjon og til sist rekonstruksjon skal stå sentralt i prosjektet. Målet er å videreutvikle den arkeologiske metoden som brukes ved utgraving og rekonstruksjon av store kompliserte arkeologisk e objekter som f.eks. et skip. I dag stil...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Moral Communities and the Challenge of Modernisation: A Comparative Approach

...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Dr.grad i sosialøkonomi ved Carnegie Mellon University - spesialisering i makroøkonomi og økonometri

Teoretisk og empirisk forskning innen makroøkonomi, bl.a. ved hjelp av økonometriske verktøy, særlig tidsserie analyse av aggregatene i økonomien. Det meste av arbeidet er innenfor feltet "Real Business Cycles" og monetær teori, selv om også andre temaer innen makroøkonomi er aktuelle, som f.ek...

Tildelt: kr 0,55 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Ukjent Fylke

BIOT2000-Bioteknologi 2000

Genetiske regulatorer i fettomsetningen hos husdyr

Mengde og sammensetning av animalsk fett påvirker i stor grad kvaliteten til en rekke husdyrprodukter og betrakte som en medvirkende faktor til kostholdsrelaterte sykdommer hos mennesket. For å øke den grunnleggende forståelsen rundt fettomsetning hos hus dyr ønsker vi å studere sentrale genetisk...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Akershus

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

The Role of Voluntary Exits in Explaining Legislative Turnover: A Cross-National Study

I ein tidligere studie om utskifting i parlamentet for 25 demokratier viste Matland og Studler (2001) at Noreg hadde overraskende stor utskifting i høve til andre moderne industrialiserte demokrati. To faktorar som normalt fører til høg avgang, lang parla mentsperiode, og at store delar av veljar...

Tildelt: kr 0,84 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Vestland

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Interaksjon mellom produkt-, arbeids- og kapitalmarkeder i en multinasjonal sammenheng.

Prosjektet munnet ut i en doktorgradsavhandling med tittel "Globalization and labor markets", forsvart og bestått 12.12.03. Avhandlingen består av fem individuelle artikler skrevet av Frode Meland,til dels med medforfattere, i prosjektperioden. I tillegg har Frode Meland også skrevet et manuskri...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Vestland

AKLIMED-Klinisk medisin

Behandling av akutt iskemisk hjertesvikt

Akutt hjertesvikt i forbindelse med hjertekirurgi utgjør fortsatt et betydelig problem i klinisk praksis. I enkelte pasientgrupper utvikler 5-10% av de opererte hjertesvikt i etterkant av operasjonen, og for disse er dødeligheten inntil 50%. Dette på tros s av aggressive behandlingsregimer som om...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

BRUK AV VASSDRAGSSIMULATOREN FOR Å OPTIMALISERE FISKEPRODUKSJON VED TERSKELBYGGING I REGULERTE VASSDRAG

Kraftbransjen bruker årlig store beløp til fiskeforbedringstiltak. Riktig plassering og utforming av terskler kan gi fisken bedre leveforhold i regulerte vassdrag og samtidig redusere de årlige kostnadene til fiskeforbedringstiltak. Gjennom prosjektet vil BKK Rådgivning i samarbeid med LFI ved U...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Vestland

TRE-FoU-programmet TRE

Sagtømmerets foredlingsverdi

Prosjektet er en videreføring av resultatene som ble oppnådd gjennom prosjektene "Skogbehandling og virkeskvalitet", "Mjøsskog 2000" og "Vindu mot skogen". Disse prosjektene har gitt kunnskap om variasjon i trevirkets egenskaper. Resultatene tyder på at d et er mulig å forbedre utnyttelsen av sag...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2000-2006

Sted: Akershus

VM-Vareproduksjon og materialforedling

Framtidens plaststøpebedrift

...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Møre og Romsdal

MIKROTEK-Mikroteknologi

Micro-opto-electromechanical and Micro-electromechanical Systems (MOEMS and MEMS)

...

Tildelt: kr 12,6 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Oslo

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Kunnskap om produksjon av bringebær, bjørnebær og hagebær utenom normal høstsesong.

Prosjektet skal skaffe ny kunnskap om viktige vekstfysiologiske forhold og fenologisk utvikling i relasjon til klima i de tre bærartene bringebær, bjørnebær og hageblåbær. Denne kunnskapen er en forutsetning for å kunne bygge opp en konkurransekraftig pro duksjon av norske bær til friskkonsum ute...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Akershus

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Effekt av ernæringsfaktorer på forekomst og utvikling av osteochondrose hos gris

Osteochondrose (OC) er et stort problem hos moderne slaktegriser. Siden 1970 har det vært en økning i forekomsten av OC, der unge griser i rask vekst er mest utsatt. OC er en multifaktoriell tilstand, der årsaksfaktorene enda ikke er klarlagt. Siden OC fo rekommer hos daggamle grisunger, er det ø...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Akershus

BIOT2000-Bioteknologi 2000

Isolering av gener for endospermutvikling til bruk i kornforedling

Med støtte blant annet fra Norges forskningsråd har vi ved vårt labortorium ved NLH bygget opp en forskningsaktivitet med høy internasjonal profil på molekylære og cellebiologiske studier av endosperm, den delen av kornfrøet som benyttes som mat, fôr og industriell råvare. I første del av prosj...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Akershus

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Muskelstruktur og kvalitet hos kveite

Det viktigste formålet med oppdrett av matfisk, er å produsere muskel av høy kvalitet. En av de viktigste kvalitetsfaktorene for fisk, og da spesielt feit marin fisk, er muskelens sammensetning av lange og flerumettede fettsyrer. Prosjektet fokuserer på å oppnå en grunnleggende viten om sammenhe...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2000-2006

Sted: Vestland

BIOT2000-Bioteknologi 2000

In vitro evolusjon av karbondioksyd-fikserings enzymet Rubisco

Enzymet Rubisco spiller en nøkkelrolle i primærproduksjonen både på land og i hav. Nesten alt organisk karbon stammer fra atmosfærisk karbondioksyd, fiksert av planter og alger ved hjelp av dette enzymet. Rubisco spiller dermed også en viktig rolle i modulering av atmos færens innhold av drivhus...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Akershus

MARKSAM-Marked og samfunn

Multifunksjonalitet i landbruket - grunnlag, mekanismer og virkemidler.

Utgangspunktet for prosjektet er WTO-avtalen fra 1994 som sier at senere forhandlinger om reduksjoner i handelshindringer skal ta hensyn til ”non-trade concern”. I forhold til landbruket har dette ledet fram til behovet for drøfting og analyse av landbruk ets multifunksjonalitet. Det multifunksjo...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Oslo

REGUT-Regional utvikling

Business and communication. Information & communication technology and SMEs competitiveness in rural Norway and the UK.

Bruk av moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi IKT) er tillagt en betydelig rolle i nærings- og regionalpolitikken. Spørsmålet er likevel om IKT kan løse de spesielle utfordringer i form av isolasjon og ensidighet som preger distriktene mange s teder. Inngår denne teknologien snarere i...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Vestland

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Unge voksne med utviklingshemning. En studie av familier med etnisk minoritetsbakgrunn.

Hovedmålsetningen med undersøkelsen var å bidra med ny kunnskap om unge voksne med etnisk minoritetsbakgrunn. Den belyser spesielt forhold knyttet til privat omsorg og offentlig tiltak for utviklingshemmede, som f.eks. avlastning, betydningen av kjønn i f orhold til omsorg og konsekvenser av omso...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Oslo

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Osteochondrose - en morfologisk studie av etiologi og patogenese.

En bedre forståelse av de grunnleggende patofysiologiske mekanismene ved osteokondrose er avgjørende for at adekvate profylaktiske tiltak skal kunne taes i bruk. Moderate grader av osteokondrose i kneleddene og albuleddene har vist en økende forekomst hos Norsk Landsvin. Dette er alarmerende ett...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Oslo

MARKSAM-Marked og samfunn

Fellesressurser og allmenningsretter: Muligheter og utfordringer forbundet med ny næringsutvikling i utmark

Den økende bruken av norsk utmark til økende press på allemanns- og allmenningsrettigheter. Dette reiser spørsmål knyttet til sosiale/kulturelle konflikter, sosial og ressursmessig bærekraft, livskvalitet i bygdene og potensialet for næringsutvikling. Prosjektet belyser hvilken rolle allemanns- o...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Innlandet

MARKSAM-Marked og samfunn

The closing of the Norwegian commons - fisheries management in Norwegian fisheries 1930-2000

Lukking av det som betegnes som fiskeriallmenningen har vært et sentralt stridsspørsmål i Norge, spesielt i de ti sist årene. Mens noen ser dette som et politisk overgrep overfor fiskere med hevdvunne rettigheter, vil andre framstille prosessen som en nat urlig følge av teknisk rasjonalisering, h...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2000-2005

Sted: Troms - Romsa - Tromssa