1 972 prosjekter

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Samarbeid om sykefravær ved lettere psykiske lidelser mellom Fastleger og NAV; skaper kommunikasjonen begrensninger for brukerne?

Ph.d.-prosjektet skal framskaffe kunnskap om kommunikasjon mellom helsetjenesten/fastleger og NAV. Gjennom innholdsanslyser av sakkyndige legeerklæringer (sykmeldinger), surveydata og intervjudata, undersøkes det om det er lagt til rette for tilbakeføring til arbeid eller inntektssikring for bruk...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Nordland - Nordlánnda

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

pARTiciPED. Empowering student teachers for cross-sectorial collaborations with The Cultural Schoolbag (TCS) in Norwegian Schools

Fremtidige lærere må bli sterke premissleverandører når stadig mer tid skal avses i skolehverdagen til eksterne samarbeidspartnere som Den Teknologiske Skolesekken, Ungt Entreprenørskap og Den Kulturelle Skolesekken. Forskningsprosjektet pARTiciPED vil finne nye veier for å styrke fremtidige lære...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Viken

EU-STRA-Strålevern

Augmented Cooperation In Education and Training in Nuclear and Radiochemistry - Norwegian Part

Ekspertise innen kjerne- og radiokjemi er grunnleggende for energiproduksjon basert på kjerneenergi, samt for mange andre viktige industri og samfunnsapplikasjoner. Behovet kommer til å øke etterhvert som fokus endres mot dekontaminasjon og dekommisjonering, avfallshåndtering og miljøovervåkning....

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Co-constructing mathematics motivation in primary education. A longitudinal study in six European countries

Å være kompetent i matematikk hjelper oss med å løse problemer og utvikle analytiske ferdigheter. Selv om hjemmemiljøet kan gi et grunnlag for matematikkutvikling, er skoler og lærere avgjørende i denne prosessen. I en del studier brukes elevenes prestasjoner som mål på matematisk kompetanse. Mat...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling 1 NIBIO (2020-2023)

...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Viken

NAERINGSPH-Nærings-phd

Application of predictive data analytics to wellbore geomechanics on the Norwegian continental shelf

Til tross for betydelig fremgang, er det fortsatt store utfordringer knyttet til ustabilitet i borehull og brønnkontrollhendelser ved brønnboring over hele kloden. En oversikt over brønner på norsk kontinentalsokkel (NCS) de siste 25 årene viser at et gjennomsnitt på 14% av alle letebrønner og 8%...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Rogaland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Generating RWE by using the Norwegian Cancer Registry and the INSPIRE project as a source.

«Virkelighetsdata» (Real World Data, RWD) kaller vi data som hentes fra kilder som registre, journaler, biobanker etc., og som assosieres med utfall i en pasientpopulasjon i en «real-world setting». Kreftregisteret et godt eksempel på en slik kilde der data samles inn og man får ut statistikk om ...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

We are sinking. What are you thinking about? Tilgangskompetanse og fagspråksdidaktikk

Å meistre og forstå eit fagspråk er ein så sjølvsagt del av yrkesutøvinga at ein gjerne ikkje tenker på det. Dagleg kommuniserer vi fagspesifikk informasjon ved hjelp av eit fagspråk, og det er også ein viktig og stor del av mange yrke. I delar av fagutdanninga er opplæring i fagspråk eit sikkerh...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Multilectal Lliteracy in Education

MultiLit-prosjektet skal utforska ei rekkje sider ved den norske språkstoda med eit komparativt blikk til den frisiske språksituasjonen i Frisland i Nederland. Hovudmålet med prosjektet er å undersøka kva bidrag variert språkintern skrivekunne har til læring, det vil seia i kva grad det å aktivt ...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Mathematics Education in Indigenous and Migrational contexts: Storylines, Cultures and Strength-based Pedagogies

Gjensidig styrke: Matematikk, språk og kulturer ? Hvordan skjer egentlig læring i matematikkundervisningen, når elevene har bakgrunn fra ulike språk og kulturer? Kan matematikkfaget bidra til mer likeverd og sosial rettferdighet i skolen? Og kan faget selv bli styrket av mangfoldet av språk og ku...

Tildelt: kr 11,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

NAERINGSPH-Nærings-phd

Modern corneal imaging technology and the paradigm shift in cataract and refractive surgery

Nøyaktig kunnskap om alle de optiske komponentene i hornhinnen er nødvendig for planlegging av øyeoperasjoner med synsmessig forutsigbare resultater. Inntil nylig har målingene av hornhinnens optikk vært basert på teknologien introdusert i midten av det nittende århundre, og var begrenset til ree...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

STEM Education in Newton Rooms: Students Learning in Group Work; Process, Content and Social Organisation.

Realfag og teknologi i Newton-rom: Elevens læring ved gruppearbeid; Prosess, innhold og sosial organisering Et Newton-rom er en læringsarena for skoler og barnehager i et geografisk område. Rommene er eid av skoleeierne og er utstyrt med moderne utstyr for undervisning i realfag og teknologi, og ...

Tildelt: kr 8,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Nordland - Nordlánnda

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Better provision for Norway’s children from early childhood education and care through primary school [BeProS]

Formålet med prosjektet ‘Better provision for Norway’s children from early childhood education and care through primary school’ [BeProS] er å studere hvordan barnehageerfaringer påvirker barnas senere sosiale og faglige ferdigheter. Kunnskapen fra prosjektet vil bidra til å kunne gi alle barn i N...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Design Optimisation of Power Cable, Shared Electrical Line and Mooring configurations for Floating Offshore Wind Turbines

til deres optimale effektivitet på grunn av mer jevne vindforhold sammenlignet med på land. Bunnfast offshore vindmøller har et høyt standardiseringsnivå i dag, men er begrenset til en viss vanndyp. Dermed er trenden er å gå lenger offshore med flytende konsepter for enda bedre vindressurser og...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Viken

NAERINGSPH-Nærings-phd

Kjemiske undersøkelser av dampforbehandling av trevirke for maksimal produksjon av biobaserte kjemikalier og substrat til fiskefor

Trepellets er et attraktivt fornybart alternativ til fossile brennstoff. Å erstatte kull eller olje med trepellets vil gi en stor miljøgevinst når de produseres med råstoff fra bærekraftig skogbruk, slik det drives i Norge. Næings-PhD- prosjektet er med på å utvikle et bioraffineri basert på rås...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Developing a feeding protocol for grow-out Atlantic halibut based on growth, physiological and behaviour responses to feeding frequencies

Atlantisk kveite har vært en del av norsk akvakultur siden 80-tallet, men kveitens biologi skiller seg fra de vellykkede laksefiskene og det har vist seg utfordrende for kveiteopprettere å lykkes kommersielt. En av de gjenværende flaskehalsene i bransjen er langsom vekst på grunn av lavt fôrinnta...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Morgendagens skoler – Et samspill mellom arkitektur, pedagogikk og læring

Morgendagens skoler - Et samspill mellom arkitektur, pedagogikk og læring Morgendagens skoler skal legge til rette for nye læringsformer og stimulere til elevenes trivsel, motivasjon og lærelyst. Skoleanleggene må støtte læring av den kompetansen som vi trenger i fremtiden og legge til rette for...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Demokratisering av kultur for barn og unge

Demokratisering av barn og unges kulturdeltakelse Det er ikke tilfeldig hvem som deltar i det organiserte kulturlivet. Forskning på kulturdeltakelse har vist at de med høy sosial status deltar mest. Tilgang på kultur har historisk sett blitt definert som tilgang på et gode. Noen har stor tilgang...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Advancing Cyber Defence by Improved Communication of Recognized Cyber Threat Situations (ACDICOM)

Cybersikkerhet er gjenstand for rask teknologisk fremgang. Det medfører et økende behov for en vitenskapelig forståelse av det enkelte menneskes begrensninger og ytelse i interaksjon med cybertrusler. ACDICOM skal bidra til å øke denne forståelsen og dermed gi grunnlag for bedre beslutningsresul...

Tildelt: kr 10,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

NAERINGSPH-Nærings-phd

Økt kompetanse og utvikling av nytt tilbud til forebygging og behandling av skjelettlidelser hos hund

Skjelettsykdommer er en av de viktigste årsakene til sykelighet hos hund og kan påvirke bruksegenskaper og livskvalitet i stor grad. Tidlig og nøyaktig diagnostikk vil gi muligheter for å kunne forebygge sykdomsutvikling og gi medisinsk eller kirurgisk behandling. Medfødte feildannelser i ryggen...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

NAERINGSPH-Nærings-phd

Drilling Fluid Additives for Wellbore Strengthening and Reservoir Protection

Formålet med studiet er å bedre forstå situasjoner knyttet til tapt sirkulasjon av borevæske ved boring av brønner for produksjon av olje og gass eller geotermiske brønner. Kunnskapen skal benyttes til å optimalisere tilsetningsstoffer for borevæske slik at man kan styrke brønnveggen under boring...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Rogaland

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Unconventional, interdisciplinary research: facilitating effective application processes

Skal forskning bidra til å løse de store bærekraftsutfordringene samfunnet står ovenfor krever det samarbeid på tvers av fag. Omfattende forskning viser at tverrfaglighet også er et viktig element i jakten på forskningsgjennombrudd. Forskningsgjennombrudd skjer ofte i grenseflatene mellom forskn...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Ukjent Fylke

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Utmattingskapasiteten til lange hengebruer med brukasse enten i stål eller aluminium

Utmatting er definert som prosessen for initiering og vekst av sprekker gjennom en konstruksjonsdel som følge av gjentatte belastninger. Forekomsten av lokale utmattingsskader i stålbruer er en kjent problemstilling som i visse tilfeller har ført til konstruksjonssvikt. Derfor er det et stort beh...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Innlandet

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Renewed perspectives on research use in education (REPOSE)

Renewed perspectives on research use in education (REPOSE) er et forskningsprosjekt der vi har som mål å identifisere nye analytiske og metodiske perspektiver på bruk av forskning i utdanningsfeltet. Prosjektet har også som mål å bidra til og støtte praktikere i møtet med å ta i bruk forskning på...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Education for plurilingualism: Metalinguistic awareness in early instructed language learning

Aktuell forskning på språklæring og utdanning for flerspråklighet har påvist betydningen av at elever som lærer et nytt språk, trekker veksler på de språkene de allerede kan. Elevene er bedre rustet til å gjøre dette når de har en høy grad av det som kalles «metaspråklig bevissthet» (MSB), det vi...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Synthesizing research on teaching quality

Forskning om undervisningskvalitet har vært hemmet av tematisk og metodisk fragmentering, svak kommunikasjon mellom kvalitative og kvantitative studier, konkurrerende teoretiske paradigmer og metodiske tilnærminger, og en utilstrekkelig infrastruktur for samarbeid og deling av data. SYNTEQ prosje...

Tildelt: kr 8,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

How Does a New Pedagogical Model at Glemmen Upper Secondary School Affect the Students´Competency in Citizenship and Civic Education?

I 2019 fikk Glemmen videregående skole et oppdrag fra Østfold fylkeskommune (nå Viken fylkeskommune) om å utvikle en ny pedagogisk modell for å fremme helhetlig, personliggjort, elevaktiv, virkelighetsnær og sosial dybdelæring. En flerfaglig pedagogisk modell har siden vært i utvikling ved skolen...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

NAERINGSPH-Nærings-phd

Improved modelling of hydrogen explosions

Etterspørselen etter teknologi som kan sikre trygg bruk av hydrogen i samfunnet øker, og mangelen på tilfredsstillende løsninger utgjør en av de største hindringene for innføringen av den ‘grønne’ hydrogenøkonomien. Hydrogen er fundamentalt forskjellig fra de konvensjonelle hydrokarbonbaserte dri...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Vestland

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling 2 IFE (2020-2023)

...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Ukjent Fylke

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Displaying Modernism(s) – Analyzing narratives of art history in current collection presentations

Samlingsvisninger og formidling av kunsthistorie er for tiden et internasjonalt felt i bevegelse. Kuratoren Cathrine Grenier hevder at en konsensus når det gjelder fremstillingen av modernismens historie i museer som en enhetlig og lineær, befinner seg i en krise. Hun tar til orde for en gjennomg...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Agder