23 prosjekter

FORSKSKOLE-Forskerskoler

BioCat - Norwegian Graduate School in Biocatalysis

Biokatalyse blir stadig viktigere i industrielle prosesser og i ulike nano-, diagnostikk-, gen- og bioteknologier, noe som blir tilskrevet enzymers unike egenskaper som katalysatorer. Nasjonale strategiske mål om en overgang til en biobasert økonomi, som blant annet inkluderer omdanning av biomas...

Tildelt: kr 23,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2024

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORSKSKOLE-Forskerskoler

Petroleum Research School of Norway

Nasjonal forskerskole i petroleumsfag (NFiP)er etablert for å forbedre PhD utdanningen innen petroleumsrelaterte fag. Forskerutdanningen innen petroleumsfag ved norske universiteter vil styrkes og effektiviseres ved et koordinert tverrfaglig samarbeid, både nasjonalt og internasjonalt. En viktig ...

Tildelt: kr 20,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2023

Sted: Vestland

FORSKSKOLE-Forskerskoler

The national interdisciplinary Research School Religion-Values-Society

Den nasjonale interdisiplinære forskerskolen religion-verdier-samfunn (RVS) RVS arbeider med fleirfagleg forsking i krysninga mellom religion, verdiar og samfunn, og utforskar dynamikken in samspelet mellom desse tre tematiske polane. Fokuset er på empirisk- og samtidsforsking, og skulen tilby...

Tildelt: kr 23,4 mill.

Prosjektperiode: 2016-2023

Sted: Oslo

FORSKSKOLE-Forskerskoler

Norwegian Research School in Infection Biology and Antimicrobials (IBA)

Infeksjonssykdommer er en av hovedårsakene til sykelighet og dødelighet i hele verden. Dette problemet blir direkte adressert i det 21ste århundre gjennom tverrfaglig forskningsinnsats der man kombinerer ulike strategier for å fokusere på både mikroben og verten. Fremgangen i dette nye forsknings...

Tildelt: kr 21,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2023

Sted: Oslo

FORSKSKOLE-Forskerskoler

The Norwegian Research School for Research and Development of Municipal Health and Care.

Den nasjonale forskerskolen for de kommunale helse- og omsorgstjenestene (Muni-Health-Care) er etablert på bakgrunn av behovet for å bygge opp forskerkompetansen innenfor den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og understøtte forskningssamarbeid mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten. F...

Tildelt: kr 23,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2023

Sted: Oslo

FORSKSKOLE-Forskerskoler

Norwegian Research School on Dynamics and Evolution of Earth and Planets

Den nasjonale forskerskolen for Jordas og planetenes dynamikk og utvikling (DEEP) jobber for å styrke det nasjonale og internasjonale nettverket i fagfeltet og for å tilby spesialisert undervisning til ph.d.-kandidater om jordas struktur og evolusjon, med vekt på en sammenlikning av planeter i so...

Tildelt: kr 23,4 mill.

Prosjektperiode: 2016-2024

Sted: Oslo

FORSKSKOLE-Forskerskoler

Authoritative Texts and Their Reception: National Research School on Textual Interpretation

ATTR er en interdisiplinær nasjonal forskerskole for ph.d.-kandidater som arbeider med spørsmål knyttet til fortolkning av autoritative tekster. Dette er tekster som er, eller har vært, tillagt en særlig autoritet av en større eller mindre gruppe mennesker, det være seg lovtekster, religiøse tek...

Tildelt: kr 22,3 mill.

Prosjektperiode: 2016-2023

Sted: Oslo

FORSKSKOLE-Forskerskoler

NanoNetwork - Norwegian PhD Network on Nanotechnology for Microsystems - Phase 2

Nano-Network ble etablert høsten 2009 med utgangspunkt i Forskningsrådets første utlysning av Program for nasjonale forskerskoler - med formål å heve kvaliteten og gjennomføringskraften i norsk forskerutdanning. Vår forskerskole ble initielt (fase I) finansiert gjennom Forskningsrådets program fo...

Tildelt: kr 17,7 mill.

Prosjektperiode: 2014-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORSKSKOLE-Forskerskoler

NorHeart - The Norwegian PhD School of Heart Research

Norwegian PhD School of Heart Research (NORHEART) tilbyr utdanning på PhD-nivå rettet mot kandidater innen fagfeltet hjerteforskning. PhD-skolen tilbyr et rammeverk for utdanning av doktorgradsstudenter gjennom et samarbeid mellom ledende forskere fra alle de store akademiske sentrene i Norge. Si...

Tildelt: kr 23,8 mill.

Prosjektperiode: 2013-2021

Sted: Oslo

FORSKSKOLE-Forskerskoler

NRSN - Norwegian Research School of Neuroscience

Nasjonal Forskerskole i Nevrovitenskap (NRSN) ble lansert våren 2013 som et initiativ mellom fire norske universiteter. Dette initiativet forener nevrovitenskapelig ekspertise fra Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) i Trondheim, Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, og N...

Tildelt: kr 23,8 mill.

Prosjektperiode: 2013-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORSKSKOLE-Forskerskoler

Research School on Peace and Conflict

Forskerskolen i fred og konflikt organiseres som et samarbeid mellom Universitetet i Oslo (UiO), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Institutt for fredsforskning (PRIO). Skolen tilbyr forskerkurs og opplæring for Ph.d.-stipendiater på tvers av fagdisipliner, og fyller et tyde...

Tildelt: kr 21,4 mill.

Prosjektperiode: 2013-2021

Sted: Oslo

FORSKSKOLE-Forskerskoler

LingPhil - Norwegian Graduate Researcher School in Linguistics and Philology

Hovedmålet med forskerskolen i språkvitenskap og filologi er å gi unge forskere en bred utdannelse i teori og forskningsmetode innenfor språkvitenskap og filologi gjennom å tilby et strukturert kurstilbud av høy kvalitet som supplerer de lokale tilbudene til deltakerinstitusjonene. Den norske sit...

Tildelt: kr 23,7 mill.

Prosjektperiode: 2013-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORSKSKOLE-Forskerskoler

IRSAE - International Research School in Applied Ecology

Den internasjonale forskerskolen i anvendt økologi (IRSAE) har som mål å utvikle kvaliteten i doktorgradsutdanningen innen anvendt økologi slik at vi i fremtiden får ansvarlige forskere og forvaltere av de økologiske ressursene og kan videreutvikle forskningsfronten i anvendt økologi videre. IRSA...

Tildelt: kr 23,2 mill.

Prosjektperiode: 2013-2021

Sted: Innlandet

FORSKSKOLE-Forskerskoler

NAFALM - The Norwegian Research School in General Practice

Nasjonal forskerskole i allmennmedisin (NAFALM) startet i 2013 og har i 2020 tre aktive studentkull med 38 studenter til sammen og i tilleg til alumnigruppen. Kandidatene er tilknyttet de allmenn- og samfunnsmedisinske forskningsmiljøene ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Norce R...

Tildelt: kr 23,8 mill.

Prosjektperiode: 2013-2021

Sted: Oslo

FORSKSKOLE-Forskerskoler

NFIF - Norwegian PhD School of Pharmacy

Norsk forskerskole i farmasi (NFIF) har til hensikt å heve kvaliteten på ph.d.-utdanningen og forskningen innen farmasi i Norge, samt styrke koordinering og samarbeid mellom de universitetene som tilbyr farmasiutdanning og ph.d-studier i Norge. NFIFs årlig nasjonale konferanse er en av fors...

Tildelt: kr 23,8 mill.

Prosjektperiode: 2013-2021

Sted: Oslo

FORSKSKOLE-Forskerskoler

COINS - Research School of Computer and Information Security

COINS integrerer norske forskningsgrupper i informasjonssikkerhet til en større enhet, f.eks. ved å gi lettere adgang til emneporteføljen for doktorstudenter ved konsortiedeltagerne. COINS bygger sterkere relasjoner mellom doktorstudenter i nettverket, etablerer flere incentiver å prestere og sty...

Tildelt: kr 12,8 mill.

Prosjektperiode: 2013-2021

Sted: Innlandet

FORSKSKOLE-Forskerskoler

EPINOR - National research school in population based epidemiology

EPINOR status 2020/populærvitenskapelig framstilling 2020: EPINOR continues with a substantial activity level and after eight years our student numbers have plateaued somewhat and we were 135 by the beginning of October 2020. The number of students defending their thesis is slightly higher than ...

Tildelt: kr 23,8 mill.

Prosjektperiode: 2013-2021

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORSKSKOLE-Forskerskoler

Norwegian research school in climate dynamics

ResClim popular summary The Norwegian Research School in Climate Dynamics (ResClim) has from 2009 to 2017 offered training for PhD students and their supervisors to produce world-class climate researchers. The goal has been to foster a new generations of climate scientists in climate research...

Tildelt: kr 23,9 mill.

Prosjektperiode: 2009-2017

Sted: Vestland

FORSKSKOLE-Forskerskoler

Nasjonal forskerskole i medisinsk avbildning

Siden oppstarten har MedIm - Norwegian Research School in Medical Imaging, rekruttert 377 PhD stipendiater fra forskjellige universiteter i Norge, og har totalt involvert 534 PhD studenter, veiledere, post-doktorer og fagansvarlige. Om lag 95% av stipendiatene er tilknyttet et av partnerunive...

Tildelt: kr 24,0 mill.

Prosjektperiode: 2009-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORSKSKOLE-Forskerskoler

BioStruct - National Graduate School in Structural Biology

BioStruct er en forskerskole innen strukturbiologi. Skolen er et samarbeid mellom 5 universiteter (NMBU, UiB, UiO, NTNU og UiT) med UiT - Norges arktiske universitet, som vertsinstitusjon. Det er i 2017 registrert 62 PhD-studenter. Forskerskolen har etablert 14 nasjonale PhD-emner, hvorav 7 av de...

Tildelt: kr 18,5 mill.

Prosjektperiode: 2009-2017

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORSKSKOLE-Forskerskoler

National Research School in Business Economics and Administration

Nasjonal forskerskolen i bedriftsøkonomi (NFB) bidrar til å øke kvaliteten på doktorgradsutdanningen i bedriftsøkonomiske fag i Norge. Det organiseres kurs og workshops med internasjonalt anerkjente forelesere. Kursene er i det vesentlig spesialkurs som gir et klart bidrag utover det institusjone...

Tildelt: kr 22,9 mill.

Prosjektperiode: 2009-2017

Sted: Vestland

FORSKSKOLE-Forskerskoler

National Graduate School in Educational Research (NATED)

-

Tildelt: kr 24,0 mill.

Prosjektperiode: 2008-2016

Sted: Oslo

FORSKSKOLE-Forskerskoler

Simula School of Research and Innovation (SSRI)

The Simula School of Research and Innovation, often referred to as SSRI, was founded in 2007 in order to improve and boost the research education at Simula Research Laboratory. To establish close industrial collaboration with real impact on the shaping of a new educational unit, SSRI was founded...

Tildelt: kr 40,0 mill.

Prosjektperiode: 2006-2014

Sted: Viken