0 antall prosjekter

BIONÆR-Bionæringsprogram

SusAn 29 ReDiverse Biodiversity within and between European Red dairy breeds - conservation through utilization

Det overordnede målet med den norske forskningen i REDIVERSE er å forbedre metodene for genomisk prediksjon (GP) på tvers av rase og for heterogene populasjoner, samtidig som genetisk mangfold (GD) opprettholdes. Dette er viktig fordi ikke alle raser involvert i REDIVERSE er numerisk store nok el...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Genetic Improvement of Feed Utilisation in Cattle and Pigs

Et storskala eksperiment for å måle fôrfordøyelighet hos griser og kalibrere NIR-prediksjonsligninger, er utformet og vil bli utført i 2018. En storskala avføring prøvetaking eksperiment for storfe er planlagt. I en pilotstudie ble lignin testet som en naturlig i fôr-forekommende markør for å mål...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

From whole genome sequence to precision breeding

Genomisk seleksjon har idag blitt implementert, i større eller mindre grad, i alle avlsprogrammene til industripartnerne i dette prosjektet. Selv om genomisk seleksjon (GS) nå vanligvis er kjernen i moderne husdyravl, er GS imidlertid en relativt ny tilnærming i husdyravlen, og teknologien og met...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Viken

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

The Atlantic salmon genome sequence as a tool for precision breeding

Presisjonsavl har som mål (1) å betra presisjonen til avlsverdiprediksjonar og dermed avlsframgangen; (2) å unngå å innføra eller utvikla eigenskapar som øydelegg dyrevelferd, og betra genetisk resistens for fiskesjukdommar; og samstundes (3) å forvalta genetisk diversitet, som kan vera i fare ve...

Tildelt: kr 13,7 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Viken

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Genomic selection for feed efficiency and reduced environmental impact in dairy cattle

En datasimuleringsprogramvare som kan simulere strukturerte melkeavlsprogram, med flere genetiske nivåer som elite-avlsnivå, produksjonsnivå og flere land, dvs. over landseleksjon og bruk av data. Programmet kan håndtere flere egenskaper som melkeproduksjon og inntak av fôr. Mengden av DNA-data k...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2013-2019

Sted: Viken

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Mating designs that realise genomic potential in aquaculture

Aquaculture species possess great flexibility with respect to the mating designs that can be employed. Many ad-hoc approaches have been attempted to improved mating designs, but (1) the underlying theory of what is an optimal design is lacking, and (2) th ese approaches stem from the pre-genomics...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2009-2013

Sted: Viken

PROSDIV-Diverse

Towards self-sustainable European regional cattle breeds (EURECA)

Prosjektet omhandler bevaring og bruk av lokale/regionale kuraser: " status og organisering av eksisterende bevaringsprogrammer for disse i Europa " kartlegging av metodikk og software for forvaltning av genressurser " utvikling av perspektiver og retning slinjer for å utvikle raser og vellykkede...

Tildelt: kr 0,45 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Viken

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Utvikling og implementering av kurver basert på daglige registreringer av vekt og fôropptak i avlsarbeid på gris

Slaktegrisegenskaper som veksthastighet, fôrutnyttelse og kjøttprosent har uønska genetiske sammenhenger med purkeegenskaper som morsevne og holdbarhet. Dette begrenser avlsframgangen for disse egenskapene. I dag registreres tilvekst og fôrforbruk som enk le registreringer - "alder ved 100 kg" o...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2006-2011

Sted: Innlandet

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Sustainable Breeding Programmes: the management of Genetic Variability

Sustainable breeding programmes are an essential part of any sustainable agricultural production system, and the management of genetic variation is a necessity to ensure sustainable animal breeding, ie. to ensure that livestock populations maintain their abilities for genetic adaptation. Next to ...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Viken