0 prosjekter

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Strategies in dairy and beef production for meeting the demand of food based on a climate- and cost efficient use of domestic feeds

Bakgrunnen for dette prosjektet er Landbruks- og matmeldinga. I meldinga var det et overordna politisk mål om å øke norsk matproduksjon i takt med befolkningstilveksten, og bruk av nasjonale fôrressurser skulle vektlegges. Mål i prosjektet: 1) Kvantifisere sammenhengen mellom total mjøl...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Viken

NOFIMA-SLF-Nofimas strategiske programmer

Food safety, quality and health benefits - Controlling the microbiota

Programmet er bygget opp rundt tre arbeidspakker (AP) som omhandler viktige områder og kunnskapsbehov knyttet til mikroorganismer i matproduksjon. AP1: Kontroll med mikrofloraen i matproduksjonsmiljøer; AP2: Kontroll med bakterier i mat; AP3: Etablering av molekylær analyseplattform for å forstå ...

Tildelt: kr 37,6 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HAVKYST-Havet og kysten

Overseas Research Grant for Dr. Sturla Kvamsdal to visit Dept. of Agr. and Res. Econ. at UC Berkeley

Below follows a summary of the 'Havet og Kysten' project Bioeconomic Multispecies Analysis of Marine Ecosystems. Next follow a short exposition of the main topics which will be under research at UC Berkeley. Our investigation will focus on strategies for optimal and simultaneous decisions conce...

Tildelt: kr 0,23 mill.

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Fjord to ocean connections

Når ein skal modellere utveksling av vassmassar mellom fjord og hav, skapar det vide spekteret av fysiske dimensjonar i topografien i dette området eit problem. Kysttopografien er ofte komplisert, spesielt langs norskekysten, der fjordar er knytta til havet gjennom trange sund som krev modellgrid...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Nordland - Nordlánnda

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Genomic selection for feed efficiency and reduced environmental impact in dairy cattle

En datasimuleringsprogramvare som kan simulere strukturerte melkeavlsprogram, med flere genetiske nivåer som elite-avlsnivå, produksjonsnivå og flere land, dvs. over landseleksjon og bruk av data. Programmet kan håndtere flere egenskaper som melkeproduksjon og inntak av fôr. Mengden av DNA-data k...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2013-2019

Sted: Viken

NOFIMA-SLF-Nofimas strategiske programmer

Food for Health - Bioactive Lipids

Lipider (fett og oljer) er viktige for matens smak, tekstur, ernæringsverdi og helse. Hovedmål for dette programmet er å bidra til økt kunnskap om lipider i landbruksbaserte råvarer og produkter som industrien kan benytte i utvikling av gode og helsefremmende produkter. Sammensetning av utvalgte ...

Tildelt: kr 19,3 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Sustainable Aquaculture across Geographical and Institutional Scales

Den ekspansive veksten i havbruksnæringen i Norge og ellers i verden gjør det nødvendig å fremheve tematikken rundt en bærekraftig utvikling av lokalsamfunn og behovet for næringens tilpasning til klimaendringer. I dette prosjektet ønsker vi å etablere et tverrfaglig konsortium bestående av antr...

Tildelt: kr 0,29 mill.

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Nordland - Nordlánnda

BIONÆR-Bionæringsprogram

En kunnskapsbasert, klimatilpasset norsk solbærproduksjon

Den overordnede ideen for KLIMASOL er å øke kompetansen til Norsk Landbruksrådgiving (NLR) og derigjennom redusere den økonomiske risikoen i norsk solbærproduksjon. Bedre veiledning skal oppnås gjennom utvikling og implementering av metoder for å identifisere sortsegenskaper relatert til klima og...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Vestfold og Telemark

NOFIMA-SLF-Nofimas strategiske programmer

Innovative and Sustainable Packaging for Optimal Food Quality

Kunnskap om emballeringsteknologi er viktig for å sikre best mulig bevaring av matkvaliteten. Emballeringsmetoder og lagringsbetingelser påvirker i stor grad kvaliteten for produkter og matsvinn i verdikjeden kan begrenses med riktig emballering. WP 1: Packaging technologies: materials and me...

Tildelt: kr 19,1 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIONÆR-Bionæringsprogram

Kvalitetstap og svinn i omsetninga av plommer

Haustetidsvurdering: Arbeidet med å utvikla målingar av DA-indeksen som ei god rettesnor for optimal haustetid for plommer held fram. Det har vore målt i referansehagar austafjells og på Vestlandet. Målingane viser tydeleg skilnadane i mogningsgrad mellom tidlege og seine stader/referansehagar. ...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Vestland

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

BiodivERsA Biodiversity dynamics and tipping points in our future freshwater ecosystems

Den norske andelen av prosjektet har vært beskjeden, 666 000 totalt fordelt primært på 2013 og 2014. For dette beløpet er to personer lønnet i forskerstilling for å samle og analysere relevante data. Vi har fokusert innsatsen på 2 hovedtema relatert til diversitet av dyreplankton i innsjøer, side...

Tildelt: kr 0,54 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

SET 5 - IEA: Operating Agent for IEA-HIA Task on Local hydrogen supply for vehicles

The goal of the proposed project is to deliver the Operating Agent function for a new task established under the IEA Hydrogen Implementing Agreement (IEA-HIA), Local hydrogen supply for vehicles. Overall goal for the new task is to provide an unbiased evaluation of the merits of the various ...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Enhanced energy production in solar panels made from Elkem Solar Silicon®

Resultater på modulnivå fra en teststasjon i Hyderabad, India har indikert bedre effekt av moduler med ESS feedstock sammenliknet med konvensjonell polysilisium. Studier på cellenivå har vist at dette stemmer bra overens med en bedre temperaturkoeffisient for celler basert på ESS, eller sagt på e...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Agder

NAERINGSPH-Nærings-phd

Design og analyse av offshore vindturbin rotorblader

I dette PhD prosjektet benyttes evolusjons-optimeringsalgoritmer til å designe vingeprofiler og winglets for vindturbin rotorblader. Dette er en numerisk mer kostbar fremgangsmåt enn tradisjonelle metoder, som gradient optimering, men har potensiale til å finne forbedrede løsninger i det multimod...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Vestland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Full scale verification of float steering and positioning system for seismic gun arrays

Formålet med prosjektet er å utvikle et styresystem for å posisjonere bøyer benyttet i marine operasjoner, slik som for eksempel posisjonere slepte seismiske streamere og gun-systemer (kilder). Formålet til seismiske undersøkelser er å kartlegge geologiske strukturer under havbunnen med en størs...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2019

Sted: Møre og Romsdal

ENERGIX-Stort program energi

Stokastisk optimaliseringsmodell for Norden med individuelle vannverdier og nettrestriksjoner

Prosjektet er gjennomført etter plan men ble tre måneder forsinket. 1. Implementering Det er implementert en helt ny hydrotermisk markedsmodell kalt SOVN. Modellen er levert ut til deltagerne i prosjektet. Modellen bygger på sekvensiell løsning av to-stegs stokastiske lineærprogrammeringsprob...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Safe long term storage sealing of CO2 in hydrate

Naturgasshydrater er krystallinske forbindelser der naturgass (hovedsakelig metan) er fanget inne I krystallinske vannstrukturer. Disse hydratene er vidt spredt over hele kloden og det samlede energi-innholdet er regnet å være mer enn det dobbelte av alle kjente ressurser av konvensjonellt fossil...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

ESiP - Energy efficient Silicon Production

Målsetningen med ESiP prosjektet var å øke energieffektiviteten ved silisium produksjon med minst 5 % ved å utvikle og installere et beslutningsstøttesystem for drift av silisiumovner. I dagens drift er det vanlig med et silisiumutbytte på rundt 80 %. Det betyr at 20 % av silisiumet går tapt i a...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Oslo

NORGLOBAL-Norge - Global partner

India: Land Rights, Environmental Protection and Inclusive Development within India's Federal System

Prosjektet "Landrettigheter og inkluderende, bærekraftig utvikling i Indias føderale system" har undersøkt hvordan lovene som skulle beskytte Indias stammefolk (Adivasier, urfolk) og deres områder, fungerer under en økonomisk politikk som fremmer utvikling gjennom storstilt industrialisering, med...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Vestland

NORGLOBAL-Norge - Global partner

India: Agrarian contracts and rural poverty in India

Prosjektgruppa studerer tradisjonelle rurale kontrakter på landsbygda i India. Uformelle kontrakter kan vere komplekse og omfatte relasjonar i fleire marknader (kreditt, arbeid, jord, produkt), og verte påverka av slektskap og kasterelasjonar. Kontraktene kan løyse marknadssvikt, ikkje minst i fo...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Vestland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Lynx in-line compact Separator for increasing separator production and reducing risk of liquid entrainment

InnSep AS utvikler en helt ny og innovativ metode for å skille væskedråper fra gasstrømmen. Dette er en av de viktigste og mest fundamentale prosessene fra olje og gass forlater grunnen og skal behandles og transporteres videre. Væskedråper forårsaker kor rosjon, ødelegger kompressorer og krever ...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Cost efficient implementation of genomic selection in Atlantic salmon breeding

Genomic selection, which is currently being implemented within several species, is often considered too expensive for aquaculture, due to the costs of genotyping many individuals for high density SNP marker panels. With rapidly dropping genotyping cost th e prospect of expansive use of this new p...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Sustainable Future for the Aquaculture Industry: Local Legitimacy, Area Access and Strategies to Manage Controversy in the Coastal Zone

ManAqua-prosjektet ble utviklet for å analysere kommunenes tilrettelegging og tildeling av areal til havbruk. Utgangspunktet var at havbruksnæringen trenger mer areal hvis den skal vokse og at arealtilgang er blitt en knapp faktor, blant annet fordi mange er blitt skeptiske til havbruk. Kommunene...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Nordland - Nordlánnda

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Improved competitiveness of Norwegian potatoes

Målet for prosjektet har vært økt konkurransekraft og verdiskapning for norskproduserte poteter, som svar på en utvikling med redusert forbruk, økt import og svekket produsentøkonomi. Prosjektet har gitt økt kunnskap om forhold ved settepoteter, jord, klima, sorter, dyrking og lagring som påvirke...

Tildelt: kr 13,3 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

INnovative mitigation Tools for Avian Conflicts with wind Turbines - INTACT

Formålet for INTACT-prosjektet har vært å utvikle tiltak og metoder for å redusere risikoen for kollisjoner mellom fugl og vindturbiner. Hovedlokasjon for å teste tiltakene har vært Statkrafts vindpark på Smøla, den største vindparken i Norge. På Smøla fantes mye data om fuglenes adferd før tilta...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Thermoelectic material production

See attached revision for 2013 only Today, about 60 percent of the primary energy production is never utilized. Most of this energy is rejected as waste heat, the electricity generation sector being the largest contributor closely followed by the transp ortation sector and industry. As an examp...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Rett vatning og gjødsling hjå søtkirsebær dyrka under tunneldekke

All kommersiell produksjon av søtkirsebær i Noreg vert dyrka under plasttak for å unngå sprekking av fruktene og oppnå høg kvalitet. Fruktene av søtkirsebær sprekk når dei vert utsette for regn. Sjølv om fruktene er under tak i den aktuelle perioden og er turre, sprekk dei likevel under ugunstige...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Vestland

NOFIMA-SLF-Nofimas strategiske programmer

Food for Health - Dietary fibre and glycaemic carbohydrates

Dette strategiske programmet gav oss muligheten til å videreutvikle grunnleggende kompetanse om karbohydrater med relevans til mat og deres helseeffekter. Vi har videreført forskningen på beta-glukaner fra korn. Disse har positive helseeffekter så lenge de ikke er brutt ned, under f.eks. baking. ...

Tildelt: kr 16,6 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

NORGLOBAL-Norge - Global partner

GIRLS' ECONOMIC EMPOWERMENT - THE BEST CONTRACEPTIVE? A Randomized Controlled Trial in Tanzania

Prosjektet ledes av Chr. Michelsens Institutt og Femina Hip i Tanzania, i samarbeid med The Choice Lab ved Norges Handelshøyskole (NHH), The Economic Research Foundation, og Development Pioneer Consultants. Hovedmålet med studien er å bedre vår forståelse for unge kvinners reproduksjonsavgjøre...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Vestland

NORGLOBAL-Norge - Global partner

India: Savings Behaviour and the Introduction of Mobile Banking in India

The primary objective of the project is to contribute to the understanding and improvement of financial inclusion policies and public benefit disbursements. We use the introduction of mobile banking in India to: - investigate the behavioral and social barriers to savings - evaluate how mobile ...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Vestland