0 antall prosjekter

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Advanced environmental design optimalisation & control

The program will demonstrate technologies within simulation and control technologies that will give substantial better vessel efficiency, reduced emissions and increased safety. This is not available in the market today. A complete understanding of the use of energy during the ship design phas...

Tildelt: kr 15,0 mill.

Prosjektperiode: 2010-2012

Sted: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

FINT Forretningsmodell for intermodal transport

Prosjektet målsetting skal adresseres gjennom følgende tiltak: Modellere de viktigste forretningsprosessene og behov for endringer på disse for å oppnå målsettingen der havnene og transportørene inngår. Modelleringen skal gjøres ved hjelp av standardisert e modelleringsteknikker (UML) der erfarin...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2010-2012

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Environmental and economical sustainability of organic dairy farms

I prosjektet Miljømelk (Environmental and economic sustainability of organic dairy farms) undersøker vi miljøeffekter og økonomi på 20 melkeproduksjonsgarder i Møre og Romsdal, 10 økologiske og 10 konvensjonelle. Antall melkekyr per gard varierer fra 13 til 69 årskyr (snitt 29). Ei årsku produser...

Tildelt: kr 7,8 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Akershus

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Integrated Marine Operations, theory for design, simulation, training and evaluation

Anchor-handling at depths of several thousand metres, precise assembling of subsea modules weighing several hundred tons, rig-construction in the ice and the cold of the northern regions, development of small, distant fields etc, are all examples of more demanding marine operations. The complex...

Tildelt: kr 19,8 mill.

Prosjektperiode: 2010-2015

Sted: Møre og Romsdal

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Utvikling av barrierer og indikatorer for å hindre og begrense miljøutslipp til sjø

Hittil har petroleumsvirksomheten hatt stort fokus på sikkerhet for personell og utstyr på topside produksjonssystemer. Hovedmålet for dette prosjektet er å utvikle kunnskap, analyseverktøy og retningslinjer for design og verifikasjon av høypålitelige sik kerhetssystemer som er tilpasset strenge ...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Buskerud

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

FlexShuttle - Direct Shuttle and Loading

The project goals are to develop and verify Direct Shuttle Loading with the FlexShuttle subject to the following Key Performance Indicators (KPI): - Safety should be equal to or better than existing state of the art Dynamic Positioning (DP) offloading ope rations with reduced risk for collision b...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2010-2012

Sted: Rogaland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Sikrere skipsoperasjoner for ankerhånderingsfartøy

-

Tildelt: kr 5,1 mill.

Prosjektperiode: 2010-2015

Sted: Møre og Romsdal

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Utvikling av en teknologi basert på avansert oksidasjon og UV-bestråling for rensing av ballastvann

Ved ratifisering av IMOs regelverk knyttet til rensing av ballastvann på skip skapes et enormt marked for gode rensesystemer. På verdensbasis er det anslått at mint 80.000 skip skal ha rensesystem for ballastvann på plass innen 2016. Redox AS har tatt må l av seg å utvikle en teknologi for rensi...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Møre og Romsdal

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Local effects of global warming: Effects of period of higher temperature than the normal range for Atlantic salmon

Fleire og lengre periodar med sjøtemperaturar over optimum for vekst for laks fører til uheldige oppdrettsforhold langs Norskekysten. Historisk sett har store temperatursvingingar vore observert, medan snittemperaturen har auka og er forventa å fortsetje å auke. Vasstemperatur påverkar matlyst, s...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Vestland

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Reisestipendiat - Deltakelse i internasjonale konferanse om optimering innenfor logistikk

Jeg skal delta på konferansen Konferansen "TRANSLOG, Transportation and Logistics Workshop" 8.-11. desember 2009 i Chile, og søker med dette om midler fra utviklingsfondet, beløp stort kr. 15 000 til delvis dekning av utgifter. Bakgrunnen for søknaden er at jeg er phd-student ved Skogoglandskap...

Tildelt: kr 15 000

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Akershus

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Støtte til finansiering av lassbærersimulator Valmet 860

Lassbærersimulatoren skal brukes av Midt Norsk Skogsenter i kursing av entreprenører, og kunne brukes i undervisning av elever på Mære landbruksskole og til markedsføring. Kjøresimulatoren gir mulighet til på en enkel og risikofri måte, å gi grunnleggende og virelighetsnær opplæring og mengdetre...

Tildelt: kr 0,17 mill.

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Deltakelse i møtene til prosjektet "Mapping the Peer-to-Peer Model for Enhancing Adult Learning among Land Owners" (kortnavn Peerforestry).

Norsk senter for bygdeforskning ved Gro Follo har deltatt som eneste norsk aktør i utarbeidelsen av den internasjonale prosjektsøknaden "Mapping the Peer-to-Peer Model for Enhancing Adult Learning among Land Owners" (kortnavn "Peerforestry") som er gitt m idler fra Nordplus-programmet. Finansieri...

Tildelt: kr 18 000

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

The 2010 Nordic Baltic conference on forest operations

Norsk Institutt for skog og landskap skal arrangere OSCAR-konferansen "The 2010 Nordic Baltic conference on forest operations". Konferansen er allerede støttet av Nordisk Ministerråd gjennom Samnordisk Skogforskning (SNS). OSCAR er et networking-prosjek t støttet av SNS, med den hensikt å styrk...

Tildelt: kr 80 000

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Akershus

SKOGFOND-Utviklingsfondet for skogbruket

Evaluering av skogtaksering med satellittbasert SAR

Prosjektet skal utprøve satellittbaserte RADAR data for kartlegging av skogressurser, dvs volum, biomasse, overhøyde og middelhøyde. To typer av RADAR data vil utprøves, - interferometri og polarimetri. Studieområdet vil være Lardal kommune i Vestfold.

Tildelt: kr 0,33 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Akershus

BIONÆR-Bionæringsprogram

Kunden som med-produsent og verdiskaper: Utfordringer og muligheter for merkevaren TORO

Prosjektet tar sikte på å bidra til konkurransemessige fortrinn i produktutviklingen og markedsføringen av produkter til den norske næringsmiddelprodusenten Rieber & Søn. Dette skal oppnås gjennom økt kunnskap av hvilke effekter konsumentens egeninnsats i tilberedelsen av maten har på tilfredshe...

Tildelt: kr 0,69 mill.

Prosjektperiode: 2009-2013

Sted: Vestland

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

INDIvidual and GrOup Biometrics Fusion for Border Crossing Points

...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Innlandet

DIP-Design Pilot

Veiviser - morendagens bibliotek - DP084

...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Oslo

DIP-Design Pilot

Internasjonal katastrofeledelse - DP123

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2009-2011

Sted: Oslo

KULVER-Kulturell verdsetting

Inside out. New images and imaginations of the body

Prosjektet er tverrfaglig og studerer medisinske bilder fra kroppens innside. Dette er bilder av fenomener som er usynlige for det menneskelige øyet, men som ved hjelp av elektronmikroskop med enorm forstørrelse og innebygget fototeknikk fremstår som tradisjonelle fotografier. Bildene brukes i op...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2009-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DIP-Design Pilot

Fremtidens ørret-produkt - DP153

...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Vestland

ARKTEK-Arktisk teknologi og næringsrettede satsinger

Askeladden og de gode hjelperne - Arktisk hav- og vindkraft

Bedriftene i konstellasjonen har samarbeidet i mange år og utviklet både strategier for rekruttering av nye medarbeidere til bransjen, utviklet forskningsprosjekter, og etablert felles satsinger innenfor krafthandel og nye prosjekter rettet mot utnyttelse av potensialet av havkraft, tidevannskra...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2009-2012

Sted: Nordland - Nordlánnda

DIP-Design Pilot

Empowering the patient - Pasienten som premissgiver i behandlingslinjen - DP133

...

Tildelt: kr 0,42 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Vestfold

DIP-Design Pilot

U-Bridge Vision - (UBV) - DP152

...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Oslo

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Field operational test to assess how smart tunnels can collaborate to reduce the pollution impact on regular drivers

...

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Telemark

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Future Airline Skills Training

...

Tildelt: kr 10 320

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Rogaland

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Biodegradable plastics derived from food industry by-products for use as barrier for beverage cartons

...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Akershus

DIP-Design Pilot

Vindu for alle - DP194

...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Rogaland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Utvikling av innovative fôringsflåter for morgendagens krav

Forprosjektet har som hensikt å tilrettelegge for at Aqualine AS etablerer nettverk og avtaler med komptetente utviklingsmiljø samt ledende aktører i oppdrettsnæringen for å utvikle en ny type fôringsflåte tilpasset drift på eksponerte lokaliteter. Det v il bli inngått en avtale med INAQ Managem...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

CReating Innovative Sustainability Pathways

...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Oslo

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Climate change, vulnerability, urban planning and governance in African cities

...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Oslo