0 antall prosjekter

AAL-Active and Assisted Living Research and Development Programme

AAL - Victorya, a robot for integrated care@home and peace of mind of carers

Be Well - VictoryaHome - Create Possibilities Integrated care at home and peace of mind of carers http://www.victoryahome.eu/ VictoryaHome is the winner of the AAL Award 2015. AAL is the most targeted EU-funded program to welfare technology. This award is then important in the scientific c...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

AAL-Active and Assisted Living Research and Development Programme

AAL - PIA: Personal IADL Assistant

-

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Oslo

AAL-Active and Assisted Living Research and Development Programme

AAL - eCare@home - daily life management and monitoring solution for elderly with mental disorders, - in short: eCH

Objectives: The project aims to develop and test a connected digital health service system for the promotion of self-management and the detection of early warning signs of relapse in older adults (aged 60 years and above) with a bipolar disorder or recu rrent depression, to empower the patient a...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Oslo

IT-FUNK-IT for funksjonshemmede

Nyheter i Bilder

Ut fra ønsket om å tilrettelegge for at alle i samfunnet skal ha mulighet til å lese og følge med i samfunnsutvikling og debatt, er det utviklet en nettavis med grafiske tegn. Det ble i 2011 bevilget midler av Forskningsrådet (IT-Funk) og Utdanningsdire ktoratet til et forprosjekt. Forprosjekte...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Østfold

IT-FUNK-IT for funksjonshemmede

TALKPED for personer med ulike grader av hørselhemming.

Talkped tilbyr produkter som gjør det lett å samtale om vanskelige temaer relatert til kropp, seksualitet og helse. Papirversjonen av produktet er allerede solgt til en rekke kunder og blir brukt i opplæringen. Produktet ble opprinnelig utformet for å for ebygge uønskede svangerskap og abort hos ...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Agder

IT-FUNK-IT for funksjonshemmede

User Testing Tool - Combining user testing with automated testing to assure accessible web sites.

People with disabilities, still find insurmountable barriers on web sites and online services, preventing full participation. With the increasing life expectancy, the group of people with disabilities will grow and thus increase the need for accessible pu blic services and online content. User ...

Tildelt: kr 0,29 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Agder

IT-FUNK-IT for funksjonshemmede

Aktiv brukermedvirking under høreapparattilpasning

Aktiv brukermedvirking under høreapparattilpasning (Abrumed) er et forprosjekt som skal utrede problemer og mangler ved høreapparattilpasning og forberede et fremtidig FoU-prosjekt. I dagens praksis er brukeren svært passiv under tilpassing av høreapparat er mens audiografen tilpasser høreapparat...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

AAL-Active and Assisted Living Research and Development Programme

AAL - T&Tnet: Travel & Transport solutions through emptional-social NETworking

-

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Akershus

IT-FUNK-IT for funksjonshemmede

Artes Socialis - IKT-baserte metoder og verktøy for styrking av sosial kompetanse og sosiale ferdigheter hos personer med utviklingshemning

Målbildet som definert ovenfor, munner ut i følgende FoU-utfordringer og -oppgaver: Innholdsmessige aspekter ved hjelp av noen eksempler på hva vi planlegger å gjøre: 1. Metode for å utvikle idéen videre: scenarioer som illustrerer problemer med sosiale ferdigeheter innenfor de 3 områdene: a. a...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Oslo

IT-FUNK-IT for funksjonshemmede

Friends - Sosiale medier for personer med utviklingshemning eller neuropsykiatriske funksjonshemninger

Personer med utviklingshemning eller neuropsykiatriske funksjonshemninger har ofte andre og smalere interesser enn gjennomsnittet av befolkningen. Slike interesser kan dyrkes på nettet. Det er velkjent at pårørende og støttepersonal ofte er skeptiske til å la personer med utviklings-hemning elle...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Oslo

IT-FUNK-IT for funksjonshemmede

European Business Workshops on Inclusive Design 2012

Norsk Designråd arrangerer i år den tredje internasjonale konferansen med fokus på inkluderende design og innovasjon på Norsk Design og Arkitektursenter , DogA i Oslo 7.- 8. juni 2012. Denne gangen blir det mer enn bare en konferanse om inkluderende des ign, men plenums foredrag kombinert med p...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Oslo

AAL-Active and Assisted Living Research and Development Programme

AAL - Game-based mobility training and motivation of senior citizens

GameUp har som mål å bidra til at eldre kan klare seg lengre hjemme ved hjelp av trening, og de norske partnerne jobber spesielt med treningsspill og motivasjon. Det meste som finnes av kommersielle treningsspill er laget for en mye yngre målgruppe, med et for høyt tempo, for mye informasjon av g...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

IT-FUNK-IT for funksjonshemmede

Music Impro App

Det er skrevet utallige artikler om den positive effekten musikkterapi har på vår helse og dette er også bakgrunnen for prosjektet som har sitt utspring fra RHYME, et VERDIKT støttet prosjekt. Et stort problem har vært hvordan man på en enkel måte kan v idereføre den gode behandlingsformen som ...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Telemark

IT-FUNK-IT for funksjonshemmede

Utvikling av norske standarder for universell utforming av IKT

Prosjektet vil bestå delvis av utvikling av nasjonale standarder for universell utforming av IKT og dels av deltakelse i europeiske standardisering på dette området. Standarden for tilgjengelige nettsteder foreslås delt i 3 hoveddeler: * Tilgjengelighet skrav * Prosesskrav * Krav til testing...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Akershus

IT-FUNK-IT for funksjonshemmede

Forbedret GPS for blinde

GPS har lenge vært sett på som en lovende teknologi for blinde og sterkt svaksynte. Grunnen er at mobilitet er en av de største utfordringene for synshemmede i hverdagen. Fortsatt er det imidlertid mye ugjort i forhold til å øke nytteverdien av GPS-system er for fotgjengere generelt og synshemmed...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Oslo

IT-FUNK-IT for funksjonshemmede

SE

For ti år siden gjennomførte MediaLT prosjektet Øyetelefonen. I dette prosjektet ble stasjonære videotelefoner brukt av blinde for å komme i kontakt med noen som kunne se. I dag er videooverføring integrert i mange mobiltelefoner, og det har åpnet opp nye bruksområder og nye muligheter i forhold...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Oslo

IT-FUNK-IT for funksjonshemmede

Web og universell utforming: Håndverk, innovasjon eller kunst?

Universell utforming (uu) skal være en del av utviklingsprosesser, og ikke bare materialiseres gjennom et sett med standardiserte og tekniske valideringskriterier. For å kunne designe for alle trengs verktøy og teknikker som tar høyde for ulike forutsetni nger, og hvordan forutsetningene kan inte...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Oslo

IT-FUNK-IT for funksjonshemmede

Standardisering av prosess for brukermedvirkning innen IKT prosjekter

Dette prosjektet bygger bl.a.på et prosjekt finansiert av IT Funk om "Brukermedvirkning - for alle" der bl.a. Standard Norge har gitt innspill. Prosjektet konkluderte med at det utvikles en overordnet standard for brukermedvirkning som skal være til hjelp for offentlige oppdragsgivere og andre s...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Akershus

IT-FUNK-IT for funksjonshemmede

Rett fram. Tilgjengeliggjøring av offentlige tjenester individuelt tilpasset gjennom elektronisk brukerdialog.

Rett fram er et tilleggsprosjekt til Verdikt-prosjektet Semicolon II, Samhandling i offentlig sektor, som avsluttes 31.12.2013. Den overordnede idéen med Semicolon er å bidra til økt samhandling i offentlig sektor og, som et resultat av det, mellom offent lig og privat sektor. Tilleggsprosjektet...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Akershus

IT-FUNK-IT for funksjonshemmede

SN : Samarbeidsavtale mellom Norges forskningsråd ved IT Funk og Standard Norge AS

...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Akershus

AAL-Active and Assisted Living Research and Development Programme

AAL - MobileSage - Situated Adaptive Guidance for the Mobile Elderly

MobileSage-prosjektets mål er å tilby eldre kontekst-sensitive, personalisert og lokasjons-sensitive verktøy som gjør dem i stand til å løse problemer og utfordringer i hverdagen. Det er partnere i Spania, Romania, UK og Norge. Det er utviklet en brukskla r prototyp av MobileSage-systemet der de ...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Oslo

IT-FUNK-IT for funksjonshemmede

Nyheter i Bilder

Forprosjektet skal undersøke om grafiske tegn kan hjelpe personer med kognitive vansker og/ eller behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) til å lese og forstå nyheter som presenteres på internett. Prosjektet går ut på å utvikle en lettle st nettavis med grafiske tegn, og gjennom...

Tildelt: kr 0,27 mill.

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Østfold

IT-FUNK-IT for funksjonshemmede

KUnstige BArnestemmer

Barn uten eller med mangelfull stemme må i dag bruke en kunstig voksenstemme i sin kommunikasjon med andre. På denne bakgrunn gjennomførte MediaLT i 2010 forprosjektet Barnestemme (prosjektnr: 201975), der målsetningen var å undersøke hva som skal til for å utvikle en norsk, syntetisk barnestemm...

Tildelt: kr 0,42 mill.

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Oslo

IT-FUNK-IT for funksjonshemmede

AAL - MYLIFE: Multimedia technology for independence and participation for people with dementia

The primary objective of the MYLIFE-project is to support self-serviced participation and quality of life in home environments of elderly persons with cognitive disabilities by transforming freely available internet-based services into an integrated, acce ssible and easy-to-use package on touch-s...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Oslo

IT-FUNK-IT for funksjonshemmede

Brannvarsling for hørselshemmede - der du er - når det skjer ! Modell 2.

I følge folkehelseinstituttet er ca 14,5 % av landets befolkning betydelig hørselshemmet. Dette innebærer at ca 600 000 nordmenn blir ekskludert fra å bli varslet om brann i det offentlige rom. Samtidig er det ca 130 000 publikumsbygninger som ut i fra lovgivning rundt universell utforming/ pl...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Vestfold

IT-FUNK-IT for funksjonshemmede

AAL - Inclusion Society

The InclusionSociety partners has the ain to develop ICT solution for senior citizens living at home and people with long time illness which receive care by Municipal health services, MHS. The solution will simplify daily life and improve the living stand ard by providing possibility for senior c...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2011-2013

Sted: Oslo

IT-FUNK-IT for funksjonshemmede

Smidige mikrofon- og bryterløsninger

Mennesker med nedsatt bevegelsesevne har behov som stiller særlige krav til mikrofon og bryterstyringsløsninger. Noen utfordringer er knyttet til ergonomi, og andre til funksjonalitet. Kunnskapen om egnede løsninger for mennesker med spesielle brukerkrav er svært liten. På dette området står vi ...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Oslo

IT-FUNK-IT for funksjonshemmede

JusFone - en smarttelefon for alle

Smarttelefoner blir stadig mer populære, men eldre benytter seg i liten grad av disse. Smarttelefoner muliggjør tilgang til en rekke tjenester, deriblant helserelaterte tjenester. Særlig eldre kan ha stor nytte av slik teknologi. JusFone er en konsept sma rttelefon med et enkelt grensesnitt og in...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Oslo

AAL-Active and Assisted Living Research and Development Programme

AAL - Co-Living - Virtual Collaborative Social Living Community for Elderly

The main goal of the proposed project is the development of an ICT-based Virtual Collaborative Social Living Community for Elderly (Co-LIVING) people, aiming to stimulate and prolong their independent and active living in an outward environment through an advancement in elderly people social int...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

AAL-Active and Assisted Living Research and Development Programme

AAL - Join-In - Senior Citizens Overcoming Barriers by Joining Fun Activities

This project proposal is for the Norwegian participation in the AAL project Join-In. One of the main activities offered by Join-in will be multiplayer gaming and exer-gaming for elderly. Three key barriers have been identified for this user group when it comes to participating in such activities...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Troms - Romsa - Tromssa