0 antall prosjekter

JPIAMR-JPI Antimikrobiell resistens

Use of phage applications to combat MRSA at the sow-piglet interface to reduce exposure of staff and contamination of the environment

The main risk factor for human carriage of livestock associated methicillin-resistant Staphylococcus aureus is direct contact with colonised animals or contaminated environmental materials, along with airborne exposure. Sows are at the top of the pig production pyramid, when colonised, constitute...

Tildelt: kr 0,91 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Viken

JPIAMR-JPI Antimikrobiell resistens

Ionophore coccidiostats: risk of CO-selectioN of antImicrobial resistance - Clinical impact and intervention strategies

Today’s intensive broiler production is highly dependent on in-feed ionophore coccidiostats. Because these ionophores are not used in humans, it is widely assumed their use does not impact human health. However, recent evidence suggests that ionophores drive the co-selection of vancomycin resista...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Viken

JPIAMR-JPI Antimikrobiell resistens

Targeted removal of ARGs and facultative pathogenic bacteria in wastewater from AMR hotspots using modular advanced treatment solutions

Målet i HOTMATS-prosjektet er å utvikle og demonstrere effektive og kompakte løsninger til kildebehandling av avløpsvann fra viktige punktkilder som slipper ut antimikrobiell resistens (AMR). Formålet er å stoppe spredningen av antibiotikaresistente bakterier (ARB), antibiotikaresistensgener (ARG...

Tildelt: kr 7,1 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Oslo

JPIAMR-JPI Antimikrobiell resistens

Antimicrobial Stewardship in Hospitals, Resistance Selection and Transfer in a One Health Context

STRESST er et prosjekt der opplæring av helsepersonell på sykehus i korrekt bruk av antibiotika har som mål å redusere overforbruk av bredspekterede antibiotika og reduksjon i totalforbruket av antibiotika. Prosjektet vil måle utslipp av resistente bakterier og antibiotikarester i avløp fra sykeh...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2022-2024

Sted: Vestland

JPIAMR-JPI Antimikrobiell resistens

Yeast-based biosensors for the specific and accessible detection of pathogens and antimicrobial resistance

Diffusjonen av antimikrobielle resistente stammer er et stort verdensomspennende problem som rammer mange nasjoner og spesielt land med lav inntekt. De farligste antimikrobielle resistente patogenene tilhører ESKAPE-gruppen (dvs. Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae,...

Tildelt: kr 6,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

JPIAMR-JPI Antimikrobiell resistens

Fighting antimicrobial resistant infections by high-throughput discovery of biofilm-disrupting agents and mechanisms

Antimikrobiell resistens (AMR) er eit aukande problem omkring i verda. Stadig fleire infeksjonar er vanskelege å behandle på grunn av bakteriar som er resistente mot antibiotika. Særleg vanskelege er infeksjonar som er forårsaka av bakteriar som veks i biofilmer. Dette er fordi biofilmen gir bakt...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Viken

JPIAMR-JPI Antimikrobiell resistens

Exploration of the TPP riboswitch as a new target for antibiotics

Antibiotikaene vi bruker for tiden mister effektiviteten på grunn av fremveksten av resistente bakterier. Derfor er det et presserende behov for å utvikle nye antibiotika. I dette prosjektet har vi som mål å utvikle ligander for et RNA-element, som kontrollerer uttrykkingen av essensielle bakteri...

Tildelt: kr 7,1 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Vestland

JPIAMR-JPI Antimikrobiell resistens

Development of novel Mycobacterial Tolerance Inhibitors (MTIs) against MDR/XDR tuberculosis

Mycobacterium tuberculosis (Mtb) er årsaken til den alvorlige sykdommen tuberkulose (TB). Multi-resistent Mtb er en hovedsak på WHOs liste over de viktigste globale sykdomsfremkallende mikrobene. Listen er utarbeidet for å fremme forskning og utvikling av ny behandling mot multi-resistente mikrob...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

JPIAMR-JPI Antimikrobiell resistens

Impact of Prescription Quality, Infection Control and Antimicrobial Stewardship on Gut Microbiota Domination by Healthcare-Associated Path.

Vankomycinresistente enterokokker (VRE), ESBL Enterobacteriaceae (EPE) og Clostridium difficile er en trussel mot pasienter innlagt i sykehus over hele verden. Selv om overvåking og smitteverntiltak er på plass i mange land er det fortsatt lite kunnskap om hva VRE/EPE/C. difficile innebærer for d...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

JPIAMR-JPI Antimikrobiell resistens

JPIAMR kontingent

...

Tildelt: kr 0,36 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Ukjent Fylke

JPIAMR-JPI Antimikrobiell resistens

Improving rational prescribing for UTI in frail elderly

Skrøpelige eldre, spesielt de som mottar hjemmesykepleiepleie eller bor i et sykehjem, er en sårbar befolkningsgruppe. De har ofte urinveisinfeksjon (UVI) og nesten 60% av antibiotika som brukes i denne populasjonen er for UVI. En vesentlig del av disse forskrivningen kan imidlertid være unødv...

Tildelt: kr 5,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

JPIAMR-JPI Antimikrobiell resistens

Piloting on-site interventions for reducing antimicrobial use in livestock farming in emerging economies

Land med voksende økonomier med økning i befolkningen, flere mennesker med økende inntekt og urbanisering driver frem en utvikling med intensivering av husdyrproduksjonen. I takt med utviklingen øker også forbruket av antibiotika og med det, problemet med antibiotikaresistens som kan spre seg fra...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Viken

JPIAMR-JPI Antimikrobiell resistens

Network on quantification of antimicrobial consumption in animals at farm level and analysis, communication and benchmarking to improve use

Bruk av antibiotika er den viktigste driveren for utvikling av antibiotikaresistens. Ett av de viktigste tiltakene for å redusere forekomsten av antibiotikaresistens er derfor å redusere forbruket av antibakterielle midler noe som kan oppnås blant annet gjennom å stimulere til riktig bruk. Når da...

Tildelt: kr 0,45 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Oslo

JPIAMR-JPI Antimikrobiell resistens

Using collateral sensitivity to reverse the selection and transmission of antibiotic resistance

Det må handles umiddelbart for å bremse spredningen av antimikrobiell resistens (AMR). Siden utviklinga av nye legemidler ikke holder tritt med den hurtige evolusjonen av resistente bakterier, krever dette nye strategier for å begrense utfordringene relatert til AMR. UiT, Norges Arktiske Univ...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

JPIAMR-JPI Antimikrobiell resistens

Wastewater treatment plants as critical reservoirs for resistance genes

Antibiotikaresistente bakterier er en aktuell trussel mot den generelle folkehelse, og tunge tverrfaglige forskningsmiljøer jobber internasjonalt og i Norge med utvikling av forståelse for og motvirkning av spredning av gener som koder for resistens. Avløpsrenseanlegg er viktige knutepunkt for sp...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Rogaland

JPIAMR-JPI Antimikrobiell resistens

Behavioural approaches to optimise antibiotic stewardship in hospitals

Antibiotikastyringsprogram er et viktig redskap for å forebygge antibiotikaresistens og å redusere forekomsten av helsetjenesteassosierte infeksjoner. Det finnes tilstrekkelig bevis for at en rekke intervensjoner virker i henhold til intensjonen, som er å styre og å redusere unødvendig antibiotik...

Tildelt: kr 0,33 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Vestland

JPIAMR-JPI Antimikrobiell resistens

The rates and routes of transmission of multidrug resistant Klebsiella clones and genes into the clinic from environmental sources.

Klebsiella genuset representerar en heterogen grupp av bakteriearter som ofta finns hos människor, boskap, plantor, jordmån, vatten samt vilda djur. Många av arterna i gruppen är opportunistiska patogener som bär diverse former av antibiotikaresistensgener. K. pneumoniae står för en hög belastnin...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

JPIAMR-JPI Antimikrobiell resistens

New intervention strategy for tuberculosis: blocking multiple essential targets

-

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage