0 antall prosjekter

JPIURBAN-Urban Europe

Service-oriented Open Platform for Citizen Energy Communities – a collaborative platform

Prosjektet OPEN4CEC har som mål å skape en fleksibel, flerlags plattform for å støtte digitale overganger til bærekraftig strømforbruk for Citizen Energy Communities (CEC) og dens medlemmer. Det søker å legge til rette for økonomiske, sosiale og miljømessige fordeler gjennom modeller utviklet som...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2024-2027

Sted: Trøndelag - Trööndelage

JPIURBAN-Urban Europe

Positive EneRgy diStrIctS driven by ciTizens

De presserende problemene med energiomstillingen diskuteres vanligvis i lys av teknologisk gjennomførbarhet, økonomiske begrensninger eller press fra forbrukende borgere. Likevel mangler ofte koblingen til samfunnet og dets individer, som ikke bare bør sees på som forbrukere, men som aktive delta...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2024-2027

Sted: Østfold

JPIURBAN-Urban Europe

Cargo Bikes and Neighbourhood Engagement in the 15-Minute City

Car-goNE-City er et anvendt forskningsprosjekt som tar sikte på å gjøre det mulig for byer å redusere avhengigheten av privatbiler, redusere transportkostnader og bli mer bærekraftige. Å gjøre det krever at stedene vi bor blir «15-minutters byer». At alle viktige funksjoner i en by kan nås innen ...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2024-2027

Sted: Oslo

JPIURBAN-Urban Europe

Critical Placemaking for Inclusive Cities

InclusiveCity tar sikte på å revurdere placemaking og 15-minutters bykonseptet gjennom linsen sosial inkludering, mangfold og FNs bærekraftsmål. Bygge på resultatene fra JPI Urban Europe-prosjektet PlaceCity og ved å bruke en integrert tilnærming som tar hensyn til aspektene ved sosial, økonomisk...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2024-2026

Sted: Trøndelag - Trööndelage

JPIURBAN-Urban Europe

Creating, Optimizing and Planning Positive EneRgy districts: connecting citizens’ energy at different geographical levels

Stigende energipriser påvirker alle husholdninger rundt om i Europa – direkte eller indirekte. Dette har medført at flere og flere borgere ønsker å bidra til det grønne energiskiftet. Derfor kan og bør borgernes rolle i utviklingen av såkalte Positive energidistrikter (PED) styrkes, i interaksjon...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2024-2026

Sted: Trøndelag - Trööndelage

JPIURBAN-Urban Europe

Fulfilling the Transformative Potential of Nature-Based Solutions: From Fragmentation to Integration

Hvordan kan byrommet være godt for miljøet, klimaet og menneskene som bor der? I dette prosjektet ønsker vi å skape dypere samtaler rundt planlegging av byer og tettsteder for å sikre at løsningene vi utvikler ikke bare løser problemer, men også bidrar til å øke potensialet for bærekraft. Naturba...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2024-2026

Sted: Vestland

JPIURBAN-Urban Europe

Just Positive Energy Planning Processes in Disadvantaged Urban Areas

I jakten på en grønnere verden spiller byer en nøkkelrolle. JUST PEPP-prosjektet fokuserer på et ofte oversett aspekt: behovet for inkluderende avkarbonisering i sårbare byområder. Mens globale initiativer som European Green Deal og Parisavtalen presser på for reduserte karbonutslipp, går sårbare...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2024-2026

Sted: Innlandet

JPIURBAN-Urban Europe

Energy as a common pool resource

ENERGY4ALL har som mål å utvikle energikonfigurasjoner som en felles ressurs, for å teste samfunnsdimensjonen i utformingen og implementeringen av Positive Energy Districts (PED) og Energy Communities (EC), dvs. energisamfunner. Prosjektet utforsker en inkluderende styringsmodell ved å bruke støt...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2024-2026

Sted: Rogaland

JPIURBAN-Urban Europe

Just in a Minute

Dette prosjektet er ett av flere finansiert under Driving Urban Transitions-programmet til Urban Europe-samarbeidet som fokuserer på 15 Minute City (15mC). 15mC bygger på ideen om at burde og byene våre kan planlegges slik at en kan reise til aktiviteter innen 15 minutter ved å kunne velge å gå, ...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2024-2026

Sted: Møre og Romsdal

JPIURBAN-Urban Europe

FRESH Investigating solutions for freight transport in relation to shopping trips

Innkjøpsreiser står for om lag en sjettedel av private reiser vi tar i hverdagen. En stor andel av disse går med bil, og mange drar langt av gårde for å handle, og det til tross for at det finnes tilsvarende tilbud nærmere. Som forbruker kan vi nok kjenne oss igjen – faktorer som utvalg, pris på ...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2024-2026

Sted: Trøndelag - Trööndelage

JPIURBAN-Urban Europe

Conflicted Streets

Prosjektet er finansiert under Driving Urban Transitions-programmet til Urban Europe-samarbeidet, som fokuserer på 15 minutters byen, på engelsk 15 Minute City (15mC). 15mC representerer ideen om at byer burde planlegges for en blanding av bruksområder, med middels til høy tetthet, med god gang-,...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2024-2026

Sted: Møre og Romsdal

JPIURBAN-Urban Europe

Scale-Up and Scale-Out Sharing Capacity for Sustainable Urban Transformation

Deling av varer, infrastruktur og tjenester i byområder er avgjørende for å redusere utslipp og bruke knappe ressurser på en mer effektiv måte. TransScale-prosjektet (2024-2026) undersøker sirkulær- og delingsøkonomiske initiativ knyttet til ulike produkter – mat, byggematerialer, møbler, klær og...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2024-2026

Sted: Oslo

JPIURBAN-Urban Europe

Making Positive Energy Districts (Making PEDs). Decision-making digital twins for climate neutral PEDs.

Bruk av simuleringsverktøy i en urban kontekst og koblet til 2D- eller 3D-nettbaserte visualiseringsverktøy er verdifulle verktøy for beslutningstakere og for å sikre engasjement fra innbyggerne. Hvis vi ønsker å forbedre bærekraften til bygningsmassen i nabolag og områder, må innovative sosiale ...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2023-2026

Sted: Trøndelag - Trööndelage

JPIURBAN-Urban Europe

Envisioning Neighbourhoods and Co-Creating Thriving Communities in the 15mC

ENACT15mC will (re)imagine urban public spaces and streets to make them more walkable, cyclable, and pleasant to spend time in. We will engage residents coming from diverse backgrounds and ability, property owners and local municipalities in thematically distinct urban living labs (ULLs) to co-cr...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2023-2026

Sted: Trøndelag - Trööndelage

JPIURBAN-Urban Europe

CONTRA - CONflict in TRAnsformations

Polarisering truer byers transformasjonskapasitet i en tid hvor det er behov for kollektive planer for en mer bærekraftig og robust byfremtid. Det typiske svaret på polarisering har vært å styrke konsensusbygging blant interessenter, men slike tilnærminger er kjent for å føre til fremmedgjøring, ...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2022-2024

Sted: Oslo

JPIURBAN-Urban Europe

Collective Networks for Everyday Community Resilience and Ecological Transition

COVID-19-krisen har satt skarpere fokus på skjørheten i livene våre og levemåtene våre, men har også ført til solidariske tilnærminger for å støtte sårbare grupper, samtidig som den fremhever viktigheten av allerede eksisterende borgerpraksis for sosial motstandskraft og individuell utvinning. På...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Oslo

JPIURBAN-Urban Europe

TRUSTMAKING - Young creators and responsibilities for the new green transition

Prosjektet "TRUSTMAKING" er et aktivt og anvendelig svar på utfordringer som dukket opp gjennom pandemien. Dette prosjektet forbedrer etablerte Placemaking-praksis og tar sikte på å fremme tillit hos ungdom til å samskape byrom gjennom kreativt arbeid i og med grønn infrastruktur i fire europeisk...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Oslo

JPIURBAN-Urban Europe

Climate resilient coastal urban infrastructures through digital twinning

1.1 Prosjektets fremdrift i rapporteringsperioden CREST-prosjektet har hatt god fremdrift, generelt sett i tråd med den opprinnelige prosjektplanleggingen. Prosjektgruppen klarte å produsere de fleste tekniske leveransene (D1.2, D2.1, D2.1, D3.1) og alle tverrgående leveranser (D4.1, 4.2, D5.1, D...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Møre og Romsdal

JPIURBAN-Urban Europe

Transformative cApacity in eNerGy fOod and Water

De to første milepælene "Undertegning av finansieringskontrakten og konsortieavtalen" og "Utforske og ramme systemlæring" ble vellykket implementert i M03 og M09 av WP1, WP2 og WP3, og nettstedet og sosiale medier-aktivitetene til WP6 ble lansert (D.6.2). WP1 implementerte også vellykket RACI QM-...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Østfold

JPIURBAN-Urban Europe

Capacities for Resilient and Inclusive Urban Public Transport Infrastructure and Built Environment

CARIN_PT vil kartlegge hvordan man kan oppnå sosialt-inkluderende overganger til økt kollektivtransportbruk (KTb). Prosjektet vil foreslå løsninger for å oppnå inkluderende endringsprosesser i urbane regioner. CARIN_PT skal analysere måten folk benytter/opplever KT, og hvordan beslutningsprosesse...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Oslo

JPIURBAN-Urban Europe

Designing Sponge Cities for multiple benefits: integrating nature-based solutions to create sustainable places

Klimaendringene vil forsterke urbane og globale problemer som flom, dårlig vannkvalitet, heteepisoder om sommeren, luftforurensning og redusert biologisk mangfold. I Kina og Europa forsøker man å motvirke disse negative trendene ved å ta i bruk naturbaserte løsninger (NbS), som kan bidra til å re...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

JPIURBAN-Urban Europe

Integrated evaluation of energy and emission reduction potential and management strategies for urban road systems

HERMES var et samarbeidsprosjekt med partnere i Norge (SINTEF and NTNU), Østerrike (Graz University of Technology and Zement + Beton Handels und W GmbH) og Kina (Whuhan University of Technology and Shandong University of Science and Technology). Prosjektleder var SINTEF med Terje Kristensen, PhD....

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

JPIURBAN-Urban Europe

PlaceCity - Placemaking for Sustainable, Thriving Cities

PlaceCity prosjektet hadde det overordnede målet om å etablere et tverrfaglig europeisk placemaking-nettverk for å tilby støtte og ressurser til lokale og nasjonale placemaking initiativer i hele Europa og fremme placemaking som en ny verktøy til å skape bedre byer sammen. I løpet av prosjektet k...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Oslo

JPIURBAN-Urban Europe

Sustainable mixed urban transit system with electric and conventional buses

Med økt fokus på fornybare energikilder, fremstår batterielektriske busser som en høyaktuell teknologi for bærekraftige kollektivsystem på grunn av høy energieffektivitet. En vellykket utrulling av elektriske busser kan redusere oljeavhengighet, forbedre luftkvalitet, og redusere klimagassutslipp...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

JPIURBAN-Urban Europe

Minimizing impact of construction material flows in cities: Innovative Co-Creation

Europeiske byer opplever en kraftig byggeboom. Maskinpark og byggeaktiviteter skapervibrasjoner, støy og utslipp ved transport av materiell og mennesker til og fra byggeplasser. Dette bidrar til luft- og støyforurensning. Negative påvirkninger fra aktiviteter på byggeplassene kommer av manglende ...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

JPIURBAN-Urban Europe

Waste Food-Energy-Water Urban Living Labs - Mapping and Reducing Waste in the Food-Energy-Water Nexus

Prosjektet tar sikte på å redusere ressursineffektivitet i den urbane mat-energi-vann-forbindelsen ved å utvikle og teste internasjonalt anvendelige metoder. Dette ble utført gjennom et internasjonalt nettverk av Urban Living Labs (ULL) i fire urbane regioner - Storbritannia (Bristol), Nederland ...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

JPIURBAN-Urban Europe

Smart integrated multitrophic city food production systems – a water and energy saving approach for global urbanisation (CITYFOOD)

CITYFOOD prosjektet utforsket potensialet i et integrert akvakultur- og landbrukssystem, IAAC system, som et verktøy til å bekjempe en del av utfordringene urbane områder står overfor med hensyn på samspillet mat-vann-energi (Food-Water-Energy Nexus). Ved å teste ut nesten 100% resirkulerte IAAC ...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Akershus

JPIURBAN-Urban Europe

OptiMaaS – Optimized Mobility as a Service. Holistic mobility solutions for the urban periphery

Grunntanken bak konseptet Mobility as a service (MaaS) er at kunden skal kunne velge det transportmiddelet som passer henne best i ulike situasjoner. Hun får oversikt over ulike reisevalg gjennom en app på sin mobiltelefon, og kan velge å betale et abonnement som gir henne tilgang på bil, sykkel,...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

JPIURBAN-Urban Europe

Implementing energy efficient and social urban tourism solutions and creating citizen empowerment through Smart City Hospitality

«SIM CITY» for en mer bærekraftig byturisme! Prosjektet Smart City Hospitality (SCITHOS) er blant de første europeiske prosjektene i stor skala som har fokusert på hvordan håndtere de negative virkningene av pressproblemer knyttet til ?overturisme? i byer. Prosjektet fant ut at mange ?overturism...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Vestland

JPIURBAN-Urban Europe

JPI Urban Europe: Simulations for innovative mechanisms for the selforganizing City: testing new tools for valuecapturing

Om prosjektet SimsCity prosjektet studerer potensialet for egenorganisering og samarbeid i byutviklingsprosesser. Det er designet for å utforske grunnsteinene i samarbeidsrelasjoner, det vil si omfang av tillit, villighet til å ta risiko samt forståelsen av hva som er rettferdig fordeling i mel...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Akershus