44 prosjekter

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre for Cancer Cell Reprogramming (CanCell)

CanCell publiserte 36 artikler i 2020 i anerkjente internasjonale tidsskrifter. Seks av senterets yngre forskere forsvarte sin PhD i 2020, og det ble oppnådd 9 MSc-grader. Samtidig gjennomførste CanCell for første gang sitt eget MSc/PhD-kurs, «Molecular cancer medicine», i regi av Det medisinske ...

Tildelt: kr 167,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2027

Sted: Oslo

SFF-Sentre for fremragende forskn

Hybrid Technology Hub Senter for hybridteknologi

Å kunne frigjøre kompleksiteten av biologiske interaksjoner mellom organer, fra begrensningene til dyre- eller menneskekropper, vil muliggjøre mange nye analytiske muligheter. Organ-on-a-chip-teknologi gjør det mulig å utvikle komplekse 3D-organrepresentasjoner og teknologien blir i økende grad a...

Tildelt: kr 158,6 mill.

Prosjektperiode: 2017-2027

Sted: Oslo

SFF-Sentre for fremragende forskn

Rosseland Centre for Solar Physics, Rosseland senter for solfysikk (RoCS)

Sentrets visjon er forståelsen av den aktive Solen. Magnetisme er roten til de fleste fenomener observert i solens atmosfære og i heliosfæren som omslutter hele solsystemet. Den innviklede strukturen og den dynamiske utviklingen av det solare magnetfeltet og dens påvirkning på heliosfæren rep...

Tildelt: kr 167,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2027

Sted: Oslo

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre for Fertility and Health , Senter for fruktbarhet og helse

Senter for fruktbarhet og helse er et senter for fremragende forskning ved Folkehelseinstituttet. Senteret har som mål å øke kunnskapen om hvordan endringer i fruktbarhet og familiestrukturer påvirker barns og voksnes helse gjennom sosiale og biologiske mekanismer. Bakgrunnen for etableringen ...

Tildelt: kr 136,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2027

Sted: Oslo

SFF-Sentre for fremragende forskn

Hylleraas Centre for Quantum Molecular Sciences

Det investeres i dag milliarder i nye eksperimentelle fasiliteter. Disse vil gjøre det mulig å studere molekyler og materialer på en ny måte, med intense laser-pulser og annen bestråling. Denne utviklingen åpner store muligheter, men uten hjelp fra avanserte kvantemekaniske beregninger kan de nye...

Tildelt: kr 146,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2027

Sted: Oslo

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre for Early Sapiens Behaviour, Senter for tidlig sapiensadferd

Forskningsfokus for Centre for Early Sapiens Behaviour (SapienCE) er å forstå endringer i adferden til tidlig Homo sapiens i det sørlige Afrika mellom 120-50 tusen år før nåtid. Den viktigste problemstillingen for senteret er som ved oppstarten: Når ble menneskene adferdsmessig moderne, hvilke ko...

Tildelt: kr 140,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2027

Sted: Vestland

SFF-Sentre for fremragende forskn

RITMO Centre for Interdisciplinary Studies in Rhythm, Time and Motion

Evnen til å oppleve og skape rytme er en grunnleggende menneskelig evne som vi bruker til å strukturere og gi mening til hendelser som utspiller seg i tid. Rytme er også en del av menneskelig biologi, fra svingninger i nervesystemet til hjerteslag, pustemønstre og lengre kronobiologiske sykluser....

Tildelt: kr 140,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2027

Sted: Oslo

SFF-Sentre for fremragende forskn

Center for Quantum Spintronics Senter for kvante-spinntronikk

QuSpin ønsker å beskrive og utvikle nye måter å kontrollere elektriske signaler på. Dette kan bidra til en revolusjon innen energieffektiv informasjons- og kommunikasjonsteknologi. I dagens elektronikk brukes elektronets elektriske ladning til å lagre og prosessere informasjon. Men mye av ene...

Tildelt: kr 129,2 mill.

Prosjektperiode: 2017-2027

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SFF-Sentre for fremragende forskn

Porous Media Laboratory, Porøse-medier laboratoriet

Porøse media er faste materialer som er full av hull. Hvis disse hullene henger sammen, kan væsker eller gasser strømme gjennom dem. Hvordan de gjør dette utgjør porøse mediers fysikk. Når det er flere ikke-blandbare væsker som konkurrerer om de samme porene og det er overflatespenning mellom væs...

Tildelt: kr 148,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2027

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre for Experimental Research on Fairness, Inequality, and Rationality (FAIR)

FAIR har som mål å gjøre banebrytende forskning på hvordan å adressere ulikhet i samfunnet. Senteret er et langsiktig samarbeid mellom forskergruppene The Choice Lab (TCL) og The Center for Empirical Labor Economics (CELE) ved NHH. Siden oppstart i august 2017 har FAIR hatt stor aktivitet. Våre...

Tildelt: kr 167,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2027

Sted: Vestland

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre for Intervention Science in Maternal and Child Health (CISMAC)

Senter for forskning på mødre- og barnehelseintervensjoner (CISMAC) utfører forskning for å bedre mødre-, nyfødt- og barnehelse i lav- og mellominntektsland. Vi evaluerer lovende intervensjoner og bidrar til at forskningsresultater omsettes i praksis. CISMAC er et internasjonalt konsortium med pa...

Tildelt: kr 175,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2023

Sted: Vestland

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre for Cancer Biomarkers (CCBIO)

Kreftsykdom har enorm innvirkning på pasienter og samfunnet. CCBIOs visjon er å oppdage, validere og anvende biomarkører for å forbedre forståelsen av kreftbiologi, øke diagnostisk presisjon og forbedre målrettet behandling på en kostnads-effektiv og samfunnsansvarlig måte. CCBIO har en portef...

Tildelt: kr 170,3 mill.

Prosjektperiode: 2013-2023

Sted: Vestland

SFF-Sentre for fremragende forskn

NORMENT; Norwegian Centre for Mental Disorders Research

Schizofreni og bipolar lidelse er alvorlige psykiske lidelser som utgjør en stor belastning på funksjon, sosiale og økonomiske forhold for den enkelte pasient, deres familier og samfunnet generelt. Sykdomsårsakene er ukjente, selv om arv spiller en stor rolle i sykdomsutvikling. Videre er sammenh...

Tildelt: kr 175,2 mill.

Prosjektperiode: 2013-2023

Sted: Oslo

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre for Biodiversity Dynamics (CBD)

I 2020 ble et viktige mål for forskningen ved senteret nådd. En genenerell teori for evolusjon av karakterer i et varierende miljø publisert. Dette teoretiske grunnlaget gir oss muligheter til å beregne hvor raskt endringen i en karakter vil skje som en respons til variasjoner i miljøet, for ekse...

Tildelt: kr 105,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SFF-Sentre for fremragende forskn

Center for Multilingualism in Society across the Lifespan, MultiLing

MultiLing åpnet offisielt som Senter for fremragende forskning 1. juni 2013. MultiLings mål er å fremskaffe fremragende forskningsbasert kunnskap om de språklige konsekvensene av vår tids globalisering. Senterets visjon er å bidra til hvordan samfunnet kan takle de muligheter og utfordringer som ...

Tildelt: kr 145,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2023

Sted: Oslo

SFF-Sentre for fremragende forskn

PluriCourts - Centre for the Study of the Legitimate Roles of the Judiciary in the Global Order

Stater har etablert et mangfold av internasjonale domstoler og tribunaler. Er disse rettmessige redskaper i en effektiv verdensorden, er de maktesløse, eller tvert imot for mektige? Hva kan dempe de alvorligste utfordringer mot deres legitimitet? Hvordan bør internasjonale domstoler adressere den...

Tildelt: kr 175,2 mill.

Prosjektperiode: 2013-2023

Sted: Oslo

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre for Arctic Gas Hydrate, Environment and Climate (CAGE)

Store mengder av klimagassen metan er lagret under havbunnen i Arktis som gasshydrat, en fast is-lignende blanding av metan og vann som er stabil under høye trykk og lave temperaturer. Metan er en kraftig drivhusgass med potensiale til å styre hvor raskt oppvarmingen av jorda skjer. Et varmere kl...

Tildelt: kr 140,1 mill.

Prosjektperiode: 2013-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre for Earth Evolution and Dynamics (CEED)

Senter for jordens utvikling og dynamikk (CEED) er delt inn i seks forskningsteam, med følgende høydepunkter for 2020: Et fokus i Deep Earth Team var opprinnelsen, strukturen og dynamikken til domener i dypet av mantelen, med tanke på kjemisk utveksling mellom den tidligere smeltede mantelen ...

Tildelt: kr 155,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2023

Sted: Oslo

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre for Autonomous Marine Operations and Systems (AMOS)

NTNU AMOS fokuserer på grunnleggende forskning innen marin teknologi, teknisk kybernetikk og marin biologi som bidrar til banebrytende resultater for autonome marine operasjoner og systemer. Forskningen er organisert i tre prosjekter: " Prosjekt 1: Teknologi for kartlegging og overvåking av have...

Tildelt: kr 175,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre for Neural Computation (CNC)

Visjonen til CNC er å forstå det nevrale grunnlaget for høyere hjernefunksjoner. For 2020 ønsker vi å fremheve følgende oppdagelser og utviklinger: Moser-gruppen. Mosergruppen har som målsetning å forstå algoritmer for operasjoner i nevrale populasjoner i hippocampus og entorhinal cortex i ...

Tildelt: kr 175,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre of Molecular Inflammation Research (CEMIR)

Centre of Molecular Inflammation Research, CEMIR, hadde oppstart som senter for fremragende forskning 1.1.2013. Visjonen til CEMIR er å finne ut hvordan sensorer i det medfødte immunforsvaret initierer og regulerer inflammasjonsresponser. Senterets forskning har gitt ny grunnleggende kunnskap om ...

Tildelt: kr 165,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre for Environmental Radioactivity, a Centre of Excellence (CERAD)

CERAD SFF utfører grunnleggende langsiktig forskning og utvikler «state-of-the-art» verktøy og metoder for å beskytte mennesker og miljø fra stråling, også kombinert med andre stressfaktorer. Ved å fokusere på de faktorer som bidrar vesentlig til usikkerhet, skal CERAD styrke vår evne til å vur...

Tildelt: kr 155,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2022

Sted: Viken

SFF-Sentre for fremragende forskn

Birkeland Center for Space Science (BCSS)

VITENSKAPELIG På alle måter, har dette vært et uvanlig år. Alle internasjonale møter har vært virtuelle eller blitt avlyst. Likevel har BCSS levert mer enn 50 presentasjoner, hvorav 12 har vært inviterte, som er ganske imponerende. Vi holder god fart framover og hadde 56 publikasjoner i 2020, ...

Tildelt: kr 160,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2023

Sted: Vestland

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre for Immune Regulation, CIR

Senter for immunregulering har hatt som mål å identifisere og karakterisere årsaker til feilregulering av immunsystemet. En slik feilregulering kan gi autoimmunitet og allergi. Forskerne i senteret har studert hva som går galt i samspillet mellom immuncellene både på cellulært og molekylært nivå...

Tildelt: kr 109,3 mill.

Prosjektperiode: 2007-2018

Sted: Oslo

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis, CEES

Høydepunkter 2007?2017 CEES har vært organisert i fire kollokvier. Colloquium 1 utforsket begreper vs. målte data (f.eks. Houle et al., Q. Rev. Biol. 2011), og har vært grunnleggende for arbeidet som fulgte. Colloquium 2 koblet genomikk og evolusjon. Vår kartlegging av torskens arvemateriale ...

Tildelt: kr 102,5 mill.

Prosjektperiode: 2007-2018

Sted: Oslo

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre for Cancer Biomedicine, CCB

Grunntanken bak dannelsen av CCB var å forene basalbiologisk forskning på mekanismer i kreftutvikling med pasientnær kreftforskning som tar sikte på å identifisere nye kjennetegn på kreft som kan brukes i diagnose, prognose og terapi. Dette har vist seg som en vellykket forskningsstrategi, og CCB...

Tildelt: kr 120,6 mill.

Prosjektperiode: 2007-2018

Sted: Oslo

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre for Theoretical and Computational Chemistry, CTCC

Kjemi er tradisjonelt en eksperimentell vitenskap, der kunnskap er bygget opp i et tett samspill mellom eksperiment og teori. I løpet av de siste tiårene er imidlertid en ny metode blitt viktig: simuleringer på datamaskiner. På det mest grunnleggende nivå simuleres kjemiske systemer kvantemekanis...

Tildelt: kr 93,9 mill.

Prosjektperiode: 2007-2017

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre for the Study of Mind in Nature, CSMN

CSMN har siden oppstart i 2007 til avslutningen i 2017 hatt et høyt aktivitetsnivå og omfattende interaksjon med en lang rekke internasjonale forskningsmiljøer. Senterets kjernegruppe, lenge åtte forskere; halvt lokal, halvt internasjonal, var ved SFF-periodens avslutning 10 forskere, 7 av de...

Tildelt: kr 98,1 mill.

Prosjektperiode: 2007-2017

Sted: Oslo

SFF-Sentre for fremragende forskn

Centre for Geobiology, CGB Deep Seafloor, Deep Biosphere & Roots of Life

The Centre for Geobiology (CGB), was established in 2007 as a Centre of Excellence (CoE) with funding from the Research Council of Norway?s (RCN?s) second CoE funding call. According to its original application, CGB?s goals were to - establish a new interdisciplinary field - Geobiology - at t...

Tildelt: kr 103,1 mill.

Prosjektperiode: 2007-2017

Sted: Vestland

SFF-Sentre for fremragende forskn

Center for Biomedical Computing, CBC

CBC har som formål å bruke matematikk, fysikk og datamaskiner for å oppnå en dypere naturvitenskapelig forståelse av problemstillinger innen medisin. Forskningen i senteret kan deles i to hovedkategorier. Den første er utvikling av beregningsmetoder og programvare for simulering av fysiske proses...

Tildelt: kr 77,0 mill.

Prosjektperiode: 2007-2017

Sted: Viken