0 antall prosjekter

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

22nd International Conference on Brain Tumor Research and Therapy

Den 22, International Conference on Brain Tumor Research and Therapy (ICBTRT) ble arrangert på Solstrand Hotel i perioden 24-27 Juni, 2018. ICBTRT representerer en av de eldste og kanskje den mest prestisjefylte konferansen i verden innenfor feltet. Deltagerne på konferansen, som er de fremste i...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Vestland

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Identification of molecular mechanisms and therapeutic targets in ADHD and related disturbances of impulse regulation

K.G. Jebsen-senter for nevropsykiatriske lidelser studerer årsaksfaktorer og mekanismer for vanlige psykiske lidelser, med hovedvekt på ADHD og relaterte tilstander. ADHD eller ”hyperkinetisk forstyrrelse” er en av de vanligste psykiske lidelsene hos barn og ungdommer (3-8 %), men rammer også 3-4...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

A machine-learning platform to predict antibody-stimulating neoantigens from liquid biopsies

I løpet av Q1 2022 har NOI startet å validere prediksjoner fra sin B-celleepitop prediktor, både internt og i samarbeid med Professor Ola Myklebost's laboratorie ved Universitetet i Bergen. I den interne valideringen har NOI benyttet uavhengige testsett for både lineære og konformasjonsmessige B-...

Tildelt: kr 9,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Production of alginate oligomers for medical use (Oligo-DSP)

AlgiPharma er i klinisk utviklingsfase av en alginate oligomer anriket med guluronate (G)- enheter «OligoG» - som et legemiddel mot Cystisk Fibrose (CF). OligoG for CF lages fra alginate som er ekstrahert fra stortare (Laminara Hyperborea), og videre prosessert og opprenset slik at oligomerene ka...

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Viken

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

International Pregnancy Drug Safety Studies (InPreSS). Short- and longer-term safety of drug use in pregnancy

InPreSS-studien er et internasjonalt prosjektsamarbeid og kombinerer landsdekkende helseregistre fra fem nordiske land og helsedata fra USA. Studiepopulasjonen (ca. 5 millioner gravide kvinner) vil til dags dato være den største populasjonen av gravide kvinner som er koblet til data om legemidde...

Tildelt: kr 13,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Optimalisering: CAR T-CELL THERAPY FOR OSTEOSARCOMA

Osteosarkom (OS) er en krefttype som rammer både unge og eldre mennesker. Blant barn er det den åttende vanligste kreftformen. OS er en aggressiv sykdom som ofte dreper eller etterlater pasientene sterkt rammet av behandlingen. Faktisk kan tidlig diagnostikk forbedre prognosen, men det er ikke go...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Kjernemagnetisk (NMR) plattform tilpassa store prøveseriar fra biologisk og medisinsk omics-forskning

«High-throughput» omics- plattformer blir stadig viktigere for anvendelser innen biologi og medisin. Med kjernemagnetisk resonans (NMR) spektroskopi kan man gjøre molekylær kvantifisering av store prøveserier av f. eks. serum eller urin. Disse analysene av små molekyler (metabolitter) og proteine...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Vestland

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Forskningskonferansen Rus og Psyskisk helse 2018

The mental disorders (including schizophrenia, bipolar disorder) are ranked among the leading causes of the burden of diseases worldwide. Thus, identifying their disease mechanisms is imperative and can lead to major health benefits. The current project focuses on improving the education of futur...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

L-carnitine and semen quality - Its role in fertility and assisted reproduction treatment (ART)

I dagens samfunn er det et økende antall par i reproduktiv alder som oppsøker assistert befruktnings klinikker. Dette er i hovedsak forårsaket av at kvinner utsetter barnefødsler til et senere tidspunkt i livet enn tidligere, men også en økende påvirkning fra livsstilsfaktorer som fedme. I dette ...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Born in the twilight of antibiotics: Implications of antibiotic use to the preterm infant respiratory microbiome and resistome development

Antibiotikaresistens truer menneskers helse og krever presserende tiltak for å sikre fremtiden mot legemiddelresistente infeksjoner. Overbruk, misbruk og til og med bruk av antibiotika står som hoveddriverne for den globale økningen i antimikrobiell resistens. Behovet for å få en bedre forståelse...

Tildelt: kr 8,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

DNA Glycosylase-Dependent Regulation of the Neuronal Epigenome

I dette prosjektet avdekket vi en ny funksjon av enzymer/proteiner som normalt reparerer DNA skader i epigenetisk regulering i hjernen. DNA i cellene våre er kontinuerlig utsatt for skade, derfor er vedlikehold av DNA essensielt for utvikling og helse. Base utkuttings reparasjon (BER) er en vikt...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Characterization of population specific variation in non-coding genomic regions and application to Type 2 diabetes

Enkeltnukleotidpolymorfismer (SNPs) spredt i hele genomet er ofte benyttet i studier for å påvise assosiasjon mellom SNPer og sykdom (f. eks. hjerteinfarkt) eller egenskap (f. eks. høyt blodtrykk). I slike studier (kalt GWAS) undersøkes vanligvis to studiegrupper, for eksempel en gruppe med norma...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Biological Methylation: Post-translational Regulation of Intestinal Regeneration

Kroniske sykdommer som diabetes, astma eller inflammatorisk tarmsykdom (IBD) er på fremmarsj i vesten og påvirker pasienter verden over. Disse kroniske sykdommene følges ofte av sår som ikke gror ordentlig, hvis de i det hele tatt gjør det. Mange faktorer bidrar til progresjon av disse sykdommene...

Tildelt: kr 8,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Mapping and interrogating top-down control of the memory engram of the posttraumatic stress disorder.

Utbruddet av posttraumatisk stresslidelse (PTSD) utløses av en livstruende opplevelse, som etterlater et varig spor av trauma minne. Personer med PTSD klarer ikke å skille likhetstrekk mellom forskjellige kontekster; minner blir stort sett generalisert, slik at en lignende kontekst genererer en r...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Development of innovative pharmacological chaperone therapy for phenylketonuria

Fenylketonuri (PKU) er en arvelig, genetisk sykdom, og forekommer i 1:10 000 nyfødte. Genetiske sykdommer skyldes mutasjoner som i de fleste tilfeller fører til destabilisering, misfolding og tap av funksjon av viktige proteiner. I PKU oppstår mutasjoner i fenylalaninhydroksylase (PAH)- genet som...

Tildelt: kr 11,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Vestland

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Nasjonal helseanalyseplattform for forskning

Den nasjonale helseanalyseplattformen skal gi enklere tilgang til helsedata for forskning, på tvers av helseregistre og andre relevante datakilder. Løsningen skal tilby enklere veilednings-, søknads- og analysetjenester for tilgang til og analyse av helsedata. Aktuelle datakilder for plattformen ...

Tildelt: kr 165,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Diabetes mgmt, osmotic implantable 3D printed nano-sensor, 6 months usage, wireless, continuous, read out unit real time glucose measurement

The main objective of the Sencell is to provide a convenient, efficient, reliable, painless, accurate and durable continuous glucose measurement solution at a low cost for daily use to diabetics. The unique and advanced technology of Sencell offers a novel technology for the global market. The Se...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Preconception exposures and related epigenetic mechanisms in asthma and allergies

Kan overvekt i tenårene, snusing eller sveisearbeid gi fremtidige barn eller barnebarn astma og allergi? Da vi startet dette prosjektet var det forskningsresultater, hovedsakelig fra dyrestudier, som kunne tyde på at slike og andre faktorer kunne gjøre noe med arvematerialet til fremtidige fore...

Tildelt: kr 12,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Stem Cell Therapy for Bone Regeneration in Maxillofacial and Orthopaedic Surgery

Det kliniske forsøket er en intervensjonsstudie utformet som en fase II studie med bruk av avansert terapilegemiddel (ATMP) som tar sikte på å evaluere effektiviteten, sikkerheten og toleransen av lokale bruken av autologe benmargs mesenchymale stamceller (MSC) kombinert med bifasisk kalsiumfosfa...

Tildelt: kr 15,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Novel mechanisms in activation of ATR kinase

Når en kreftpasient behandles med stråleterapi eller ulike typer kjemoterapi, drepes kreftcellene ved å påføre dem DNA-skade. Derimot klarer noen kreftceller å forhindre dette ved å aktivere signalveier inne i cellene som fører til at DNA blir reparert. Aktivering av ATR-kinasen er en viktig komp...

Tildelt: kr 9,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Drug targeting for improved treatment of multi drug resistant tuberculosis.

Tuberkulose, forårsaket av Mycobacterium tuberculosis, er fortsatt den mest alvorlige bakterielle sykdommen hos mennesker. For inntil omtrent 10 år siden har den samme miksturen av fire antibiotika blitt benyttet for å behandle tuberkulose (TB) i over 50 år. Denne medisin kombinasjon virker og ha...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Evaluation of nanocellulose from tunicates as bioink for 3D Bioprinting of biomimetic pancreas to treat diabetes

The project idea is to develop novel bioink to 3D Bioprint biomimetic pancreas to deliver beta islets to treat patients with diabetes type 1. The bioink will be based on nanocellulose fibrils isolated from tunicates and mixed with alginates. This project consists of several subprojects and this a...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Innlandet

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Cellular Mechanisms for the Malignant Exploitation of the Altered Metabolic Landscape in Obese Hormone Receptor Negative Breast Cancer

Blant den allmenne befolkningen er det velkjent at fedme forårsaker både type-2-diabetes og hjerte-og karsykdommer. En annen, og mer dødelig komorbiditet, er kreft. Til tross for at dette er en relativt ny sammenheng, anslås nå opptil 20% av kreftrelaterte dødsfall å være forårsaket av fedme. I l...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Vestland

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

AMR-Diag: A Novel Diagnostic Tool for Sequence Based Prediction of Antimicrobial Resistance

Infeksjoner forårsaket av bakterier resistente mot antibiotika (AMR; antimicrobial resistance) truer det moderne helsevesen og er ansvarlig for 700 000 og 33 000 dødsfall årlig, i henholdsvis verden og Europa. Et utfordring i møte med antimikrobiell resistens er upresis forskriving og feilaktig b...

Tildelt: kr 5,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Innlandet

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Microbiota-based SCReening of Anal Cancer in HIV-infected individuals (SCRAtCH)

Risikoen for analkreft er betydelig økt blant personer med HIV, til dels grunnet høy forekomst av humant papilloma virus (HPV) blant menn som har sex med menn (MSM). Dagens screening-program er basert på å påvise cancer eller forstadier til cancer ved hjelp av celleprøve. Selv om dette er en svær...

Tildelt: kr 0,59 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Understanding psychosis, cognitive impairment and motor symptoms induced by NMDA receptor dysfunction: mechanisms to prevention and therapy

Alvorlige psykiske lidelser begynner i ung voksen alder, fulgt i mange tilfeller av langvarige symptomer som gir behov for medisinsk behandling og sosiale problemer. Sykdomsmekanismene ved alvorlige psykiske lidelser slik som schizofreni er uklare, og de fleste medikamenter er utviklet uten empir...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Linking synaptic dysfunction to disease mechanisms in schizophrenia - a multi-level investigation

Schizofreni er en alvorlig psykisk lidelse preget av hallusinasjoner, vrangforestillinger, kognitive funksjonshemninger og nedsatt funksjonsevne. Det representerer en av de store utfordringene for samfunnet, med store udekkede pasientbehov og betydelige helsekostnader for det europeiske samfunnet...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Point-of-care diagnosis in ethylene glycol poisonings

Etylenglykol brukes ofte som kjølevæske i radiatoren til biler og som løsemiddel i ulike produksjonsprosesser. Det er ofte mulig å finne etylenglykol i dårlig sikrede flasker på industriområder, rundt bensinstasjoner, i garasjer og boliger. Etylenglykol forårsaker tusenvis av forgiftninger hvert ...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

SNAREopathies: Mechanisms of neuropsychiatric genetic diseases of the SNARE complex: towards therapeutic intervention

Feil i signaloverføring mellom nevroner forekommer ofte i forbindelse med store hjernesykdommer, og kan føre til epileptiske anfall når som helst i livet. Proteiner fra SNARE-komplekset spiller en viktig rolle i signaloverføringen. De regulerer frigjøringen av signalmolekyler fra et nevron til de...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Understanding development of mental health problems in the population utilizing large-scale health data and novel molecular genetic methods

Hovedformålet med dette prosjektet er å skaffe ny kunnskap om hvordan både genetiske og miljømessige faktorer bidrar til individuelle forskjeller i nevropsykologisk utvikling og psykisk helse, ved hjelp av store datakilder og avanserte analysemetoder. Prosjektet benytter data på over 100 000 barn...

Tildelt: kr 10,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Oslo