0 antall prosjekter

EVITA-eVitenskap

power production management with renewables: market modelling and risk analysis

I dette prosjektet har vi fokusert på hvordan å produsere såkalte Hourly Price Forward Curves (HPFC), for å modellere strømprisene på en timesbasis. Hovedsaklig for det Tyske markedet, men resultatene kan anvendes på andre markeder. En HPFC gir deg timespriser som en funksjon av de observerte Fut...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Ukjent Fylke

ENERGIX-Stort program energi

A NEW ANALYTIC APPROACH FOR THE GREEN CERTIFICATE MARKET

Det felles Svensk-Norske El-Sertifikatmarkedet trådte i kraft 1. Januar 2012. Dette markedet er Norge og Sveriges sentrale støttemekanisme for å nå de respektive fornybarmålene gitt av EU?s fornybarhetsdirektiv. Målet for markedet er at Norge og Sverige sammen skal øke produksjonen fra fornybar...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Governing EU-Norwegian willingness to extract, combust and consume less carbon

Globale CO2-utslipp er en viktig kilde til global oppvarming. Uten markedsimperfeksjoner vil den beste politikken for å redusere karbonutslipp være å innføre en lik karbonpris i alle sektorer og regioner. Av ulike årsaker vil en slik politikk neppe være realistisk på kort og mellomlang sikt. I de...

Tildelt: kr 7,3 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Oslo

SANCOOP-South Africa - Norway research co-operation on climate, the environment og clean energy

Transition to sustainable energy systems in emerging economies: A South African focused comparative project

The broad aim of the projects is to facilitate a sustainable transition of the electricity system in South Africa. Specifically the project aims at improving the understanding of and supporting the developmental of technology trajectories that could come to reshape or disrupt the current dominan...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Vestland

VRI3-Virkemidl f reg.innov.2014-16

Nye stier på Agder - VRI programmets Samhandlingsprosjekt på Agder

Prosjekttittel: Nye stier på Agder - VRI programmets Samhandlingsprosjekt på Agder Prosjektnummer: 233650 Innledning: Prosjektet har vært del av Forskningsrådets program «Virkemidler for regional FoU og innovasjon» i perioden 2014-2016. VRI-programmet er forskningsrådets 10-årige satsing p...

Tildelt: kr 17,1 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Agder

VRI3-Virkemidl f reg.innov.2014-16

VRI Samhandlingsaktiviteter Hovedstadsregionen 2014-2016

Hovedstadsregionens utfordringer knytter seg til å utvikle et innovasjonssystem som legger til rette for at rett og tilgjengelig kunnskap blir tatt i bruk i næringslivet. VRI-programmet kan legge til rette for dette ved å skape felles forståelse for utfor dringer og potensial, og ved å øke samhan...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Uncertainties in the European Energy Market: Modeling approaches and policy issues

Det europeiske energimarkedet er eksponert for en rekke typer usikkerhet; økonomisk, klimatisk, teknologisk og politisk: Usikre fremtidige energipriser og inntektsvekst påvirker etterspørselen etter energi. Usikkert vær påvirker bl.a. tilbudet av fornybar energi fra vann-, vind- og solkraft. U...

Tildelt: kr 7,1 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Investment under uncertainty : EU renewable energy and climate policies beyond 2020

The prospects for EU renewable energy and climate policies beyond 2020 are uncertain. Investors and policy makers in Norway and abroad need knowledge on how to make decisions under this uncertainty. Firms' decisions under uncertainty can be formulated as a real option problem in which the option ...

Tildelt: kr 5,6 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Set 6 Etablering og deltagelse i Joint Programme EERA Economic, environmental and societal impacts of energy policies and technologies

IFEs deltagelse I EERA-E3 (delprogram 4)skulle bidra til å skaffe et utvidet nettverkt innenfor modellering av energisystemet. Målsetningen var å kunne diskutere hvordan miljømessige aspekter og sosiale aspekter på en bedre måte kan inkluderes i energisysemmodeller. Gjennom EERA-E3 har IFE fått g...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Set 6:Ledelse av ny EERA-aktivitet e3s med spesielt ansvar for SP 1 om Pubpå sosio-økonomisk energiforskning med ansvar for samfunnsaksept

I tråd med målsettinggene for tiltaket, er aktiviteten knyttet til videreutvikling av dette joint programme og da spesielt SP1 knyttet til public perception and engagement. Arbeidet er nå mer konkret knyttet mot utvikling av nye skisser og søknader mot Horizon 2020 og da spesielt LCE utlysningen

Tildelt: kr 0,42 mill.

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

Rebound effects in Chinese Electricity Sector

In China, energy efficiency improvement has been raised as the prominent means for achieving a viable and durable transition to a low carbon and sustainable society. However, the phenomenon of the rebound effect poses a serious threat to the goal of reduc ing energy use by enhancing energy effici...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

SET 5 -Støtte til deltakelse i utviklingen av nytt Joint Programme (JP) der vi tar ansvaret for å utvikle nytt SP knyttet til samfunnsaksept

Drevet av målsettinger om å styrke forsyningssikkerhet, konkurransehensyn samt miljøvern, forsøker EU å fremme et nytt, mer miljøvennlig energisystem. Dette synliggjøres bl.a. gjennom EUs Fornybardirektiv, men også tiltak for å fremme Fangst og Lagring av CO2 (CCS) og klimareduserende tiltak gen...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Utnyttelse av forbrukerfleksibilitet og småskala produksjon til primærregulering av kraftsystemet

Tidligere forskning har vist at det er teknisk mulig å levere ulike systemtjenester til kraftsystemet basert på fleksibelt kraftforbruk. Både transmisjonssystem og distribusjonssystem kan utnytte forbrukerfleksibilitet til sine behov. Blant potensielle systemtjenester er frekvensregulering, håndt...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2012-2020

Sted: Rogaland

ENERGIX-Stort program energi

Intermittent Renewables, Balancing Services, and Electricity Market Design

Prosjektet "Intermittent Renewables, Balancing Power and Electricity Market Design" (INTREPED) tar utgangspunkt i at en økende andel ikke-kontrollerbar (intermittent) kraftproduksjon stiller større krav til balansetjenestene i kraftsystemet. INTREPED undersøker hvordan kraftmarkedet, det vil si k...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

Synteseprosjekt Energi og samfunn

Prosjektet skal lage en sammenfattende syntese av lange linjer i energiforskningen ved Senter for energi og samfunn, NTNU, langs tre dimensjoner: (1) Energimoral, (2) Energistandarder og (3) Energiomlegging.

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Landscape Journeys. Looking closely at exposed landscapes.

The Institute of Urbanism and Landscape at the Oslo School of Architecture and Design is in the process of developing a research project on Landscapes of Energy. This project will involve an interdisciplinary range of international and national partners. In order to examine present and future en...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Energy savings - from regulation to realization

Studie av Energisparekontrakter i kommuner (EPC) Basert på internasjonale og nasjonale erfaringer med EPC, vet vi at denne kontraktsformen har et potensial for å bidra til betydelige energisparing. Foreløpig erfaringer fra Norge indikerer at EPC kan bidr a med opptil 30% reduksjon i energiforbru...

Tildelt: kr 6,5 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Økonomiske virkemidler for teknologiutvikling - et nytt forskningsfelt stimulert av RENERGI

Se skisse

Tildelt: kr 0,44 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Participation in IEA's Energy Systems Technology Analysing Programme (ETSAP)

Institutt for energiteknikk (IFE) har med finansiering fra NFR deltatt i IEAs Implementing Agreement "Energy Technology Systems Analysis Programme" (ETSAP). Deltagelsen i ETSAP innebærer at IFE deltar på to årlige workshop med presentasjoner av pågående modellutvikling og analyser . Gjennom ETSA...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Viken

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Synteserapport: Spillet omkring klimaforhandlingene

(Se skisse) Internasjonale avtaleverk er et omfattende forskningsfelt som inkluderer problemstillinger knyttet til blant annet nasjonal og overnasjonal juss, diplomatiske forhandlinger, muligheter for håndheving, grad av deltakelse, politiske føringer og faktisk måloppnåelse. Midler fra RENERGI...

Tildelt: kr 0,34 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Regional effects of energy policy

RegPol er et prosjekt som springer ut av forskningssamarbeidet i FME CenSES, - et senter for miljøvennlig energiforskning. Prosjektet startet i mai 2012, med IFE, NTNU og SINTEF som forskningspartnere, og med sistnevnte som prosjektleder. Prosjektet er finansiert over ENERGIX-programmet i Forskni...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Synteserapport: Samspillet mellom informasjon, kunnskap og forbrukeradferd

(Se skisse) Mange RENERGI-finansierte prosjekter gjennomføres i samspill mellom forskere, bedrifter og forbrukere for eksempel ved at de prøver ut virkemidler (Se skisse). Prosjektene "Do customer information programs influence energy consumption?" og "D esigning information measures to promote ...

Tildelt: kr 0,34 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Managing Weather Risk in Electricity Markets

Sammen med N Lange (CBS Copenhagen) og TÅ Myklebust (NHH) har FE Benth utviklet et rammeverk for verdsetting og sikring av kvanto-opsjoner, en ny klasse av energiderivater for å sikre seg mot volumrisiko. Vi er de første til å foreslå en fornuftig metode for verdsetting av slike kontrakter. FE B...

Tildelt: kr 5,2 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Global drivers and local solutions: Economic analysis of small scale producers, prosumers and grid operators in the future energy system

I første månedene av 2015 kandidaten samarbeidet med professor Steven Gabriel for å skrive hennes site artikkel "The impact of end-user market integration and smart grid on electricity retailers in the Nordic region". Artikkelen ble sendt i mai 2015 til publisering i "Energy Startegy Reviews". De...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Viken

FMEINFRA-FME - utstyr/infrastruktur

CenSES-Forskningsinfrastruktur 2011

...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

VRI2-Virkemidler for regional innovasjon 2011-13

Arenaer for økt FoU og læring i utvalgte sektorer i Østfold.

Satsingen tar utgangspunkt i Østfolds FoU-strategi og i erfaringer fra VRI-1. Den er forankret i det regionale partnerskapet og i bedrifter og institusjoner tilknyttet nettverk i innsatsområdene. Disse kjennetegnes av lav kontakt mellom aktører i bransjen og liten kontakt mellom næringsliv og Fo...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2011-2013

Sted: Viken

FMESAMFUNN-FME - samfunn

CICEP-Strategic Challenges in International Climate and Energy Policy

Hovedmålene med CICEP har vært å identifisere internasjonale avtaler og strategier som kan bidra til omstillingen til lavkarbon-energisystemer, samt å utforske konsekvenser av sannsynlig internasjonal klimapolitkk. CICEP bidratt til å identifisere politiske tiltak som kan vedtas og implementeres ...

Tildelt: kr 64,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2020

Sted: Oslo

FMESAMFUNN-FME - samfunn

CREE - Oslo Center for Research on Environmentally friendly Energy

CREEs prosjekter er inndelt i fire flaggskip. Hvert flaggskip dekker et sentralt tema innen miljøvennlig energi. I Omfattende utslippsreduksjoner i ETS-sektoren Vi har studert hvordan energimarkeder bør reguleres og virkemidler utformes for å fremme grønn energi. Vi har bl.a. sett på om Norg...

Tildelt: kr 64,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2020

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Renewable energy as transition strategy

Oppbygging av faggruppe: forskning og utdanning En hovedintensjon med RenTrans var å bidra til oppbygging av en forskningsgruppe ved UiO som studerer omstilling av energisystemet (Transition Group). Siden prosjektets oppstart 2011-2012 har gruppen vokst fra 3-4 involverte til omkring 10 forske...

Tildelt: kr 7,8 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Nordisk ETP

...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Oslo