0 prosjekter

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The extent of tax haven use and its consequences

Enkeltpersonars og selskapas bruk av skatteparadis undergrev demokratiet, legg til rette for korrupsjon og aukar ulikskap. Men vi har framleis lite forskingsbasert kunnskap om omfanget og konsekvensane av bruken av skatteparadis. I dette prosjektet vil vi bidra til djupare innsikt i storleiken og...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Viken

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Lærende kontrollvirksomhet for å sikre riktig refusjon fra helserefusjonsordningene

Helfo utbetaler helserefusjoner og forvalter årlig ca. 35 milliarder kroner gjennom oppgjør til behandlere, leverandører og tjenesteytere, samt individuell refusjon av privatpersoners utgifter til blant annet tannhelse, legemidler og helsetjenenester i utlandet. Helfo yter også veiledning og serv...

Tildelt: kr 6,3 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Vestfold og Telemark

SAMØKONOMI-Makroøkonomiske utfordringer

Employment, investment, and inequality in the aftermath of the Covid-19 crisis

Prosjektet vil studerer ulike elementer ved Covid- krisen og langsiktige effekter på person- og bedriftsnivå, samt ser dette i sammenheng med eierstruktur i bedriftene og hvem som taper og tjener på ulike offentlige korona-støttetiltak og den generelle konjunkturutviklingen. Ambisjonen er å bruke...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Viken

SKATT-Skatteøkonomi

Behavioral responses to taxes

Dette prosjektet bidrar med ny innsikt til de internasjonale og nasjonale debattene om hvordan skatt og støtteordninger påverkar aktørenes atferd, både når det gjeld lovlig og ulovlig skattetilpasning, også i relasjon til ulikhet. Norge et av få land med formuesskatt, og formuesskatt er nå i ...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Viken

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

How to tax capital in a globalized world? Lessons from population-wide administrative data

Vi bruker nye makrodata og bereknar kor stor finansformue verdas hushald har i skatteparadis, både totalt og per land. Private finansformuer tilsvarande 10% av verdas BNP er haldne i skatteparadis, men dette gjennomsnittet dekker over store forskjellar mellom land - frå eit par prosent av BNP i S...

Tildelt: kr 5,6 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Viken

SKATT-Skatteøkonomi

Interactions Between Closely-Held Firms and Their Owners -Evidence from administrative data and a randomized field experiment

Forsking på korleis skattepolitikk påverkar selskap er stort sett gjort på store, børsnoterte selskap, der det er eit skilje mellom eigarar og leiarar. Dette trass i at majoriteten av selskap er små og mellomstore. Målet for dette prosjektet er å sjå på selskap og eigarar i samanheng og under...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Viken

SKATT-Skatteøkonomi

Social Interactions and Tax Avoidance

Når skatteytarar deltar i lovlig skatteomgåing og/eller ulovleg skatteunndraging fører det til at staten taper skatteinntekter. Vi prøver å finna forklaringar på kvifor to ellers like individ ser ut til å ta ulike valg når det gjeld deltaking i skattetilpassing. Innsikten frå forskninga vår g...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Oslo

SKATT-Skatteøkonomi

Tax avoidance and ownership structure: Evidence from Norway

The Shareholder income tax was introduced in 2006, but until now there has been little empirical evaluation of the effect of this in theory neutral tax on the behaviour of owners and firms. We provide an evaluation of the effects of the Shareholder income tax in two particular dimensions: the ef...

Tildelt: kr 0,55 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Oslo

IS-RUOK-EONR-økonomi

Alstadsæter, Annette, eonr øk, kat 3

...

Tildelt: kr 30 000

Prosjektperiode: 2006-2006

Sted: Vestland