0 prosjekter

PUBL-Publisering/prosjektinform

Dømt til ildog bål - Trolldomsprosesser i Skottland og Finnmark

Boka handler om de historiske trolldomsprosessene i to områder av Europa der det var streng forfølgelse av personer som var mistenkt for å utøve trolldom på 1600-tallet. Svært mange av de som ble anklaget, ble dømt til ild og bål. De fleste av de anklaged e og dømte var kvinner. Gjennom nærlesnin...

Tildelt: kr 20 000

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Publication funding for monograph

xxx

Tildelt: kr 25 845

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Ukjent Fylke

PUBL-Publisering/prosjektinform

The German Hansa and Bergen 1100-1600

Jeg fikk opplyst fra administrasjonen ved NFR at den "prosjektbeskrivelsen" jeg har vedlagt som attachment er tilstrekkelig når det gjelder innholdet av prosjektet, slik at jeg ikke trenger skrive noe "prosjektsammendrag" her. Jeg er også bedt om å gjøre rede for forholdet mellom doktoravhandli...

Tildelt: kr 57 050

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Ukjent Fylke

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

From racial typology to DNA sequencing : Race and ethnicity and the science of human genetic variation 1945-2012

Prosjektet har belyst hvordan sosiale og kulturelle forestillinger om 'etnisitet', 'rase' og opphav påvirkes av og påvirker produksjon av vitenskapelig kunnskap om human genetisk variasjon, og belyser etiske problemstillinger knyttet til slik forskning. Prosjektet har en ambisiøs formidlingskompo...

Tildelt: kr 8,1 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Oslo

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Norwegian Polar Politics 1870-2014

The project will be administrated from the Department of History and Religious Studies at the University of Tromsø, and will draw on competence and the international network which has been accumulated through more than 15 years of research on polar histor y. It will address the major historical ...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Captive Women: The social history of female captives of war in the former Roman Empire. Late antiquity to the early middle ages, 400-1000 AD

Prosjektet undersøker kvinnelige krigsfangers personlige skjebner, status i lov og samfunn, og deres kulturelle innvirkning i senantikk og tidlig middelalder (400-1000 e.Kr.) i postromerske samfunn i middelhavsområdet, med spesielt fokus på Det østromerske/bysantinske riket og dets naboer. I mots...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Norwegian and Sami support for the the World Council of Indigenous Peoples

My research in Norway would allow me to complete two essential chapters of my dissertation on the World Council of Indigenous Peoples (WCIP), as well as improve the entire work generally. The first chapter would compare the support of two international development agencies - the Canadian Inter...

Tildelt: kr 83 000

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

NOP Ideas in History: Journal of the Nordic Society for the History of Ideas

Ideas in History (IiH) has been published since 2006. In that time, IiH has served as the only major English-language journal in intellectual history published in Scandinavia. IiH has therefore been an important outlet for Scandinavian intellectual histor ians -- and scholars in related fields --...

Tildelt: kr 69 999

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Ukjent Fylke

PUBL-Publisering/prosjektinform

Heimen, Lokal og regional historie

Med en tverrfaglig orientering skal Heimen gjennom artikler, debattinnlegg og bokmeldinger avspeile hele landet og henvende seg til alle som arbeider med og interesserer seg for historie med grunnlag i det lokale og det regionale. Heimen har som mål å pub lisere studier over lokale samfunn eller ...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Mechanisms of cross-cultural interaction: Networks in the Roman Near East

Networks in the Roman Near East var et fireårig forskningsprosjekt finansiert av Norges Forskningsråds SAMKUL program. Prosjektet tok sikte på å studere de uformelle båndene basert på handel, religion og makt, som bandt folk og lokalsamfunn sammen i hverdagen innenfor og på tvers av skiftende gre...

Tildelt: kr 7,1 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Vestland

PUBL-Publisering/prosjektinform

The German Hansa and Bergen 1100-1600

Jeg søker om trykkestøtte og språkvask i samme søknad. Jeg fikk opplyst at den "prosjektbeskrivelsen" jeg skriver som vedlegg holder for begge formål, og at jeg ikke trenger skrive noen ny her under "prosjektsammendrag". Jeg viser derfor til vedlegget.

Tildelt: kr 19 000

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Ukjent Fylke

PUBL-Publisering/prosjektinform

Der ansøges om publiceringsstøtte til den videnskabelige antologi Dating the Sagas redigeret af Else Mundal

Antologiens tema er dateringen av islendingesagaene. Alle sagaene innenfor denne genren er anonyme, og derfor vanskelige å datere. De bygger dessuten i større eller mindre grad på en munnlig tradisjon som også kan ha satt sitt preg på det skriftlige verke t, og tekstene ble ikke avskrevet ordrett...

Tildelt: kr 47 000

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Ukjent Fylke

GRUNNLOV-Grunnlovsjubileet 2014

Grunnlovens betydning for norsk utenrikshandel på nett

Prosjektet er et interaktivt formidlingsprosjekt på nett med utgangspunkt i datamateriale samlet av ett av delprosjektene i forbindelse med grunnlovsjubileet. Nettstedet vil gi publikum mulighet til selv å utforske hvordan sentrale deler av norsk utenrik shandel endret seg som konsekvens av grun...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI - 4. år - Women's Market oriented Work and Consumption in European Topographical Literature in The Long Eighteenth Century

...

Tildelt: kr 0,18 mill.

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Ukjent Fylke

GRUNNLOV-Grunnlovsjubileet 2014

Folkestyre? Kritisk lys på 1814-demokratiet

-

Tildelt: kr 0,32 mill.

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Vestland

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

Economic reconstruction after World War II. A Comparative Approach Mobile researcher: Artur-Lorand Lakatos, Romania

During my stay in Trondheim, I will be in regular interaction with my host researcher, Pål Thonstad Sandvik, and the other specialists of the University of Science and Technology. I want to involve in research projects having as subjects the Organisation Todt, German War Economy 1939-1945 and S...

Tildelt: kr 67 500

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GRUNNLOV-Grunnlovsjubileet 2014

Experiences of War and Nationality in Denmark-Norway, 1807-1815

Manuskriptet er fordelt på følgende kapitler: Prologue: Denmark-Norway and the Ideology of Patriotism Chapter 1: The Bombardment of Copenhagen Chapter 2: Denmark-Norway's War with Sweden Chapter 3: Naval and Economic Warfare Chapter 4: Internal Changes an d External Threats Chapter 5: End Games C...

Tildelt: kr 96 000

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

ERC-Garipzanov: Graphicacy and Authority in Early Europe: Graphic Signs of Power and Faith in the Early Middle Ages (c. 300- 1000)

Prosjektets viktigste publikasjoner har utviklet konseptet grafiskhet. Selve konseptet ble i prosjektleders programmatiske artikkel (2015) definert som en måte å kommunisere abstrakt informasjon gjennom ikke-figurative grafiske objekter. Denne måten å kommunisere på kan spores tilbake til førmode...

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Origins of "Antropogeografiska" and the Use of Väinö Tanner in Sami Research. The Book, Discursive Fields, Canonisation.

Forskningsprosjektet er i fase, der jeg kan rapportere resultater. Gjennomgang av relevante deler av arkivet er fullført. Et resultat er dypere tilknytning til paradigmer og diskurser angående rase hos Tanner, enn tidligere antatt. Tolkningen om hans møte med skoltesamene i feltet, som tidligere ...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

De polsk-norske handelsflåtens forbindelser i mellomkrigstiden Mobile researcher: Jordan Siemianowski, Poland

Mitt opphold i Bergen skal muliggjøre å forske mange saker som er knyttet til polsk-norske handelsflåtens forbindelser i mellomkrigstiden. Blant annet skal jeg forklare samarbeidet mellom Det Bergenske Dampskibsselskab og andre norske rederier som var ogs å i Fri Stadt Danzig (FSD) eller i Gdynia...

Tildelt: kr 50 839

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Vestland

PUBL-Publisering/prosjektinform

Norsk økonomisk politikk etter 1905

Jeg søker med dette om støtte for oversettelse av innholdsfortegnelse, innledning og tre kapitler fra nevnte bokmanus. Manuskriptet er fullført fra min hånd, og det vil bli publisert av Universitetsforlaget sent i dette halvåret. Kontaktpersoni forlaget er forlagsredaktør Ingrid Ugelvik. Min p...

Tildelt: kr 30 000

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Protracted Reformation in Northern Norway

Den langvarige reformasjonen i Nord-Norge Prosjektets overordnede siktemål er å vinne ny innsikt i forløpet og virkningene av de mer langsiktige endringsprosesser som ble utløst av reformasjonen i Nord-Norge og tilstøtende deler av nordre Fennoskandia i et lengre tidsperspektiv - fra seinmidde...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Negotiating 'Indigeneity': museums, indigenous cultural heritage, and indigenous activism

1. Research Activities Field research was conducted among First Nations in British Columbia, Canada (based at the Museum of Anthropology, University of British Columbia, Vancouver, June-July). The data collected since the beginning of the postdoc, notably through interviews with Indigenous com...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Tyske hemmelige tjenester i Norden 1930-1950

De tyske hemmelige tjenestene besto av både det militære Abwehr og SS-organisasjonens Sipo- og SD (inkludert Gestapo). Et poeng har vært å sammenlikne disse tjenestene, som viser seg svært forskjellige både når det gjelder personell og måten å arbeide og organisere på. Det er også lagt vekt på å...

Tildelt: kr 80 000

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Døden løser alt. Et gjensyn med Stalins terror

Den nye kunnskapen om fortiden bidro vesentlig til sovjetsystemets fall i 1991. Mot denne bakgrunnen fremstår 1930-årenes terror, som kostet millioner av mennesker livet, som en av de mest selvdestruktive hendelsene i kommunismens historie. Klimaks i utre nskningsprosessene var årene 1937 og 1938...

Tildelt: kr 70 000

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Nordeuropaforum

Søknaden gjelder støtte til oversettelse av artikkelen "Unser Mittelsmann (...) ans Ruder", en vitenskapelig, historisk og forskningsbasert artikkel som er invitert innsendt til det tyske tidsskriftet "Nordeuropaforum" (se vedlegg). Artikkelen skal overse ttes fra norsk til tysk. Artikkelen er på...

Tildelt: kr 20 000

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Gendered Integration? Jewish Women's Encounters with Scandinavia, 1900-1940

Bakgrunnen for prosjektet var et ønske om å kartlegge og analysere jøders integrasjon i Skandinavia i de fire første tiårene av 1900-tallet. Konkret ble Norge og Sverige valgt, da landene hadde en relativt lik jødisk bosetting, i det mange immigrerte dit fra Øst-Europa fra andre halvdel av 1800-t...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Negotiating Space, Arranging the Land: Mapping in the Nordic Countries, 1740 until today

This project is concerned with the cultural importance of mapping for the development of society. More precisely, the project explores how changing perceptions of "nature", of topography and landscapes shape the practice of mapping and cartographic work, and vice versa: how people´s relation to ...

Tildelt: kr 0,17 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Oslo

GRUNNLOV-Grunnlovsjubileet 2014

Det lokale, 1814 Grunnlova - Studiar frå Nordvestlandet og Telemark

Prosjektet skal bidra med lokale og regionale perspektiv i forbindelse med 200-års jubileet for Grunnloven og 1814. Prosjektet er eit samarbeid mellom historiemiljøa ved Høgskulen i Volda, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskulen i Telemark. Prosjektet v il munne ut i ein antologi med lokale og ...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Vestfold og Telemark

PUBL-Publisering/prosjektinform

Historisk tidsskrift

Se Vedlegg A.

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Oslo