41 709 antall prosjekter

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Joint Fisheries Management in the Barents Sea after Russias Invasion of Ukraine

Siden midten av 1970-tallet har Norge og Russland forvaltet de viktigste fiskebestandene i Barentshavet i fellesskap, inkludert verdens største torskestamme. Partene har lyktes i å opprettholde bestandene på et høyt nivå, og samarbeidet dem imellom har vært pragmatisk og kompromissorientert. Resu...

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektperiode: 2023-2026

Sted: Akershus

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Spatial shifts of marine stocks and the resilience of polar resource management - wild cards at play (STOCKSHIFT-PLUS)

Global oppvarming og andre miljøendringer er i ferd med å endre den geografiske utbredelsen av fiskebestander i polare farvann. I Barentshavet trekker torsken nordøstover, mens vi i Norskehavet ser store endringer i størrelse, fordeling og vandringsmønstre for stimfiskbestander som makrell. Disse...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Akershus

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU Fridtjof Nansens Institutt

...

Tildelt: kr 0,17 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Akershus

NORRUSS-Nordområdene og Russland

The Individual and the State in Russia: Self-images, Coping Strategies, Civil Society (INSTARUSS)

Prosjektet studerer forholdet mellom individet og staten i Russland fra individets og sivilsamfunnets ståsted. Gjennom en serie kvalitative dybdeintervjuer med vanlige mennesker samt representanter for ikke-statlige organisasjoner (NGO-er) i Murmansk fylk e, Den karelske republikk og St. Petersbu...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Akershus

NORRUSS-Nordområdene og Russland

Federal Russian Politics: Modernizing Northern Economies

Norsk: President Medvedevs (2008-12) prestisjonprosjekt var modernisering av russisk økonomi og samfunn. FEDRUP ser på modernisering av de tradisjonelle næringene i våre nordlige naboområder: fiskeri, skipsbygging og gruvedrift. Hovedfunnet er at moder nisering til en viss grad foregår, men ikke...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2011-2017

Sted: Akershus

SIP-Strategiske instituttprogram

Internasjonalt arktisk samarbeid - premisser for norsk nærområdepolitikk. Videreføring fra 156324/V10.

Våre nordlige nærområder er av stor betydning for norsk utenrikspolitikk. Etter den kalde krigens slutt og Sovjetunionens sammenbrudd har andre hensyn enn de rent militærstrategiske blitt stadig viktigere. Spørsmål knyttet til miljø, ressurser og helse er f. eks. sentrale i det utvidede sikkerhe...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Akershus

HAVKYST-Havet og kysten

Post-Agreement Bargaining in the Barents Sea Fisheries - Strategies for Coping with Overfishing

The Barents Sea cod fishery is the single most important fisheries for Norway, both commercially and in terms of maintaining viable communities along the coast. Since 1976, these fisheries have been managed bilaterally by Norway and the Soviet Union/Russi an Federation through the Joint Norwegian...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2006-2011

Sted: Akershus

SIP-Strategiske instituttprogram

Internasjonalt arktisk samarbeid - premisser for norsk nærområdepolitikk. Videreført i 170807/V10.

Våre nordlige nærområder er av stor betydning for norsk utenrikspolitikk. Etter den kalde krigens slutt og Sovjetunionens sammenbrudd har andre hensyn enn de rent militærstrategiske blitt stadig viktigere. Spørsmål knyttet til miljø, ressurser og helse er f. eks. sentrale i det utvidede sikkerhe...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Akershus

SIP-Strategiske instituttprogram

Implementering av Russlands internasjonale forpliktelser - menneskerettigheter og miljø. SamarbeidsSIP med NUPI. Prosj.nr. 157257/V10.

Prosjektet tar sikte på studere Den russiske føderasjonens vilje og evne til å implementere statens internasjonale forpliktelser innenfor menneskerettigheter, handel og miljø. Det vil bli foretatt en systematisk undersøkelse av hvorvidt Russ land overholder sine internasjonale forpl...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Akershus