0 antall prosjekter

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

NanoName: Improving sodium ion battery perfomance with nanostructured metallate anodes

NANONAME prosjektet har fokus på Na-ione batterier som et alternativ og supplement til Li-ione batterier. Forventelig vil Na-ione batterier finne betydelig kommersiell bruk innen en periode på fem år, trolig innen andre nisjer enn transportsektoren der Li-ione batterier dominerer. Na-baserte batt...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

India - Norway partnership for research and education in materials for energy and environment

Situasjonen med covid-19 som forhindret fremdrift av prosjektet i 2020, har dessverre fortsatt i 2021, i Norge og i India. Vi har dermed ikke kunne gjennomføre store deler av våre planer. Dessverre er det slik at flere av midlertidige medarbeidere i prosjektet (studenter; master/PhD, pdocs) også ...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Reflectivity and Interface Diffraction Studies of Emergent thin-film Magnetoelectrics

RIDSEM prosjektet, "Reflectivity and Interface Diffraction Studies of Emergent thin-film Magnetoelectrics", finansiert av SYNKNØYT midler, er et tett samarbeid mellom UiO og IFE. Målsettingen har vært kompetansebygging innen reflektometri og studier av overflater og heterostrukturer. Opprinnelig ...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Novel Approaches to Magnetostructural phase transitions in Metallic systems

NAMM prosjektet, Novel Approaches to Magnetostructural phase transitions in Metallic systems, er et grunnforskningsprosjekt der to post doktorer har arbeidet i en treårs periode. Utgangspunktet for prosjektet var faktisk eksperimenter gjort 30 år tidligere ved UiO, på et tidspunkt da veldig avans...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2023

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Solid Electrolytes for Li and Na-ion Batteries

I SELINAB prosjektet har i 2019/20 vært i avslutningsfasen. De fire prosjekt-tilsatte har utført mer eksperimenter og modelleringer, men et betydelig fokus har vært på publisering og kommunikasjon. Prosjektets hovedmålsettinger har vært tatt videre: beregningsbasert prediksjon av nye / forbedrede...

Tildelt: kr 14,2 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

ASCAT - Understanding and Tailoring activity of an Ammonia Slip CATalyst

ASCAT prosjektet avsluttes høst 2019. Prosjektets hovedfokus har vært nye typer metalliske og oksidbaserte katalysatorer for oksidasjon av ammoniakk (NH3), som et rensesteg etter SCR behandling av NOx gasser i forbrenningsmotorer/ovner. Prosjektet er gjennomført i tett samarbeid mellom UiO, og br...

Tildelt: kr 8,6 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Nano-Materials for Improved Lithium Ion Batteries

Nano-milib prosjektet har fokusert på materialer for Li-ione batterier; katode, elektrolytt, anode. I dette arbeidet har fremstilling av nye forbindelser/kompositter og studier av deres elektrokjemiske egenskaper vært sentralt. Slike eksperimentelle studier har vært understøttet av teoretiske sim...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

A new class of complex solids: orbitally active transition metal fluorides

Prosjektet har fokusert på strukturelle, elektroniske og magnetiske fenomener i faste stoffer. Dette er temaer som står sentralt i dagens multidisiplinære forskning innen material- og nanovitenskap,både på grunn av bemerkelsesverdig fysikalske egenskaper som dels utfordrer det teoretiske grunnlag...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian Centre for X-ray Diffraction, Scattering and Imaging Resource Centre X-rays (RECX)

The national centre for X-ray diffraction, scattering and imaging, RECX, will bring together and coordinate the leading X-ray laboratories at UiO and NTNU. A key rationale is to achieve two complementary modes of operation, both providing the research com munity with state-of-the-art X-ray facili...

Tildelt: kr 25,5 mill.

Prosjektperiode: 2011-2018

Sted: Oslo

GASSMAKS-Økt verdiskaping fra naturgass

Intergrowth Materials for Improved Methanol-To-Olefin Catalysts

Katalysatorer står sentralt i prosessindustrien. Disse gjør at prosesser sparer energi, går raskere, blir billigere, gir mindre biprodukter. INTERCAT prosjektet har nettopp som mål å legge til grunn for slike forbedringer gjennom å forstå en industriell katalysator på atomært grunnlag og optimali...

Tildelt: kr 5,1 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Materials for 3D Battery Structures

Vi har utviklet en ALD-prosess for deponering av litium-titanoksid (Li4Ti5O12, LTO) som er et lovende anodemateriale for faststoffbatterier. LTO har relativt liten volumendring under ladning. Vi studerer nå de elektrokjemiske egenskapene til tynne filmer av LTO med sikte på å optimalisere disse f...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Design of Efficient Solar Energy Materials from Theory(DESEMAT)

Hovedmålet for forskningsprosjektet DESEMAT har vært å benytte beregningsmetoder i kjemi og fysikk for å forstå hvorledes kjemisk sammensetning, krystallstruktur og defekter har innvirkning på egenskaper for transparente tynne oksid lag som har potensial for å forbedre ytelsen til neste generasjo...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2010-2015

Sted: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

High-Power Solid-State Lithium Batteries

The main objective of the project is to develop thin film technology for Li-conducting solid electrolytes that will open for major advances in Li-batteries towards their final incorporation in hybrid vehicles or zero emission technology. The background fo r this research and development opportuni...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2007-2012

Sted: Oslo

KOSK-II-Katalyse og org.synt.kjemi II

Deactivation mechanisms for SAPO-34 MTO catalysts

The main objective of the project is to enhance the understanding of deactivation of catalysts, with a specific focus on a microporous silicon substituted aluminiphosphate catalyst, SAPO-34, used especially for natural gas conversion. In order to obtain a full description of local order, long ra...

Tildelt: kr 0,84 mill.

Prosjektperiode: 2007-2009

Sted: Oslo

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Fjellvåg, Helmer Aurora 2007-08 Fransk-norsk forskerutveksling

...

Tildelt: kr 34 760

Prosjektperiode: 2007-2009

Sted: Oslo

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Kommersialiseringsstipend: Components and Devices Based on Thin Film Organic-Inorganic Materials Produced by Atomic Layer Deposition

...

Tildelt: kr 0,44 mill.

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Oslo

SUP-NHD-Strategiske UoH-progr.fin.NHD

Materials for sensor and imaging applications

The objective of the SUP is to establish UiO as an internationally leading institution with respect to research and development of sensor and imaging materials for selected applications. The project aims at integrating strong experimental and theoretical activities in chemistry, physics, material...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2006-2012

Sted: Oslo

NANOMAT-Nanoteknologi og nye materialer

THEORETICAL MODELING OF NANOMATERIALS FOR HYDROGEN STORAGE APPLICATIONS

Hydrogen as an energy carrier and other visions of the “hydrogen society” are especially attractive from an environmental point of view, the storage of large quantities required for most applications is a challenging. Over the fast few decades, a major ch allenge which still remains is to identif...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Oslo

NANOMAT-Nanoteknologi og nye materialer

Metal Organic Chemical Vapour Deposition (MOCVD) for synthesis of complex oxides

The versatile equipment will serve several research activities. With respect to materials chemistry, MOCVD will be a crucial method for extending synthesis capabilities beyond the present deposition methods, in particular bridging the gap in film thicknes s that is provided by the ALCVD and sol-g...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2011

Sted: Oslo

F-KJEM-Naturvitenskap, kjemi

Theoretical investigation on fundamentally/technologically important perovskite-like oxides

First-principles (ab-initio) calculations allow studies of properties of solids on the fundamental level. The electronic structure determines most physical properties of a solid. Such calculations became enormously enhanced by Density Functional Theory (D FT). They involve crystal structure data ...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Coordination polymers as adsorbent for carbon dioxide

...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

F-KJEM-Naturvitenskap, kjemi

Theoretical investigation of hydrogen in intermetallics

Hydrides are believed to be key materials in the future generation of environmental friendly energy storage systems. Many intermetallic compounds absorb hydrogen by filling interstitial sites in their metal atom network. The resulting hydrogen concentrati ons per unit volume are often higher than...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

NANOMAT-Nanoteknologi og nye materialer

Utenlandsopphold for partene i FUNMAT-konsortiet

...

Tildelt: kr 0,96 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Oslo

NANOMAT-Nanoteknologi og nye materialer

ALCVD-reaktor (utstyr partene i FUNMAT)

...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

ESRF-ESRF – Program for synkrotronforskning

Synkrotronrelatert forskning - Tilskudd til dekning av reise- og oppholdsutgifter for forskere i Oslo-regionen

Områdestyret for naturvitenskap og teknologi har oppnevnt en mindre programgruppe til å forvalte midler avsatt til ESRF-relaterte oppgaver. Disse omfatter blant annet følgeforskning, reisemidler osv. for norske forskeres utnyttelse av fasilitetene ved ES RF og SNBL. Gruppen har besluttet at for...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2000-2010

Sted: Oslo

MIKROTEK-Mikroteknologi

Mikroteknologisatsingen - utstyrsmidler

Mikrosystemer er et viktig FoU området i Norge. Sentrale industribedrifter, institutter, høgskoler og universiteter er i Norge blitt enige om en samordning av forskning og utvikling innen mikroteknologi. Universitetet spiller en viktig rolle i dette sama rbeid ved forvaltning av basiskunnskaper ...

Tildelt: kr 8,9 mill.

Prosjektperiode: 1999-2007

Sted: Oslo

MIKROTEK-Mikroteknologi

FIN - Films, Interfaces and Nanomaterials

...

Tildelt: kr 14,4 mill.

Prosjektperiode: 1999-2005

Sted: Oslo