0 prosjekter

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Lightwave Algorithm for a Radiometric Entrainment System

LARES will enable assessors to utilize vast amounts of data by applying algorithms for pattern recognition and machine learning into an entrainment algorithm. Such a process will in turn give us the possibility to exploit freely available earth observations to determine deviations in electromagne...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Viken

NAERINGSPH-Nærings-phd

Egenskaper for grove ubundne granulære materialer benyttet i vegbygging

Hovedmålet for forskningsarbeidet er å beskrive egenskapene til grove ubundne granulære materialer, dvs. ulike typer steinmaterialer, som benyttes i vegbygging for optimalisering av vegkroppens egenskaper. For de grove steinmaterialene foreligger det i dag begrenset detaljkunnskap om styrkeege...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

In silico pathology - from bench to bedside

Fyrtårnprosjektet DoMore! utvikler nye metoder for mer presis prognostisering av kreftpasienter. Metodene har potensiale til å forbedre både overlevelse og livskvalitet. I dette prosjektet ønsker vi å videreutvikle de forskningsbaserte metodene til produkter som kan kommersialiseres. Den pågåe...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Metode for eksperimentbasert digital produktinnovasjon

I Norge har vi en sterk maritime næring der vår konkurranseevne er basert på dyp teknisk kunnskap, god kundeinnsikt, høy kvalitet og effektive arbeidsprosesser. DNV GL har en ambisjon om å være det ledende klassifiseringsselskapet i næringen, og betjener omtrent 20% av verdensflåten målt i tonnas...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Development and application of key big data technologies for mineral processing

Digital bearbeiding av data er en pådriver i utvikling av forandringer i verden. Digitalisering vil være en drivkraft i endring av bedrifter og deres vekselvirkning med sine ansatte, med kommuner og regjering og hvert trinn i verdikjeden innenfor gruvedrift og metallindustrien. Imidlertid krever ...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Fleet-Oriented Intelligent Operation of Large Scale Edge System

Kravet om å behandle data nær der dataene er generert, for eksempel for å oppnå effektivitet, bedre sikkerhet eller bedret personvern ved at man unngår behovet for å sende sensitive data over nettverket til skyen, har ført til fremveksten av Edge-Computing. Edge-Computing omfatter programvarekomp...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

AAL-Active and Assisted Living Research and Development Programme

Social robot-based solution for elders’ Care management and coaching after discharge from Hospital to Home

Det overordnede målet med H2Hcare er å støtte eldre med hjertesvikt i deres overgang fra akutt (sykehus) til rehabilitering i hjemmet ved å tilby digital assistert coaching for å hjelpe dem til å følge anbefalt behandlingsplan og endring av livsstil etter utskrivning. Dette inkluderer å: få på pl...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Positioning Norwegian Arctic research and innovation priorities in Horizon Europe.

Polarforskning har ikke alltid hatt stor prioritet og synlighet i EU kommisjonen sine rammeprogrammer. Som følge av klimaendringer og økte aktiviteter i Arktis, har EU fått økt fokus, som blant annet kommer til utrykk i EU´s Strategi for Arktis (2016). Dette har resultert i flere utlysninger i Ho...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Vestland

FORNY20-FORNY2020

MP: Artificial Pancreas Trondheim: Intellectual Asset Management (IAM) and Securing of Intellectual Property Right

Forskningsgruppen Kunstig Pankreas Trondheim (Artificial Pancreas Trondheim, APT) har for tiden to prosjekter som er finansiert gjennom Digitalt Liv Norge og utlysninger fra BIOTEK2021. APT har som mål å utvikle en kunstig bukspyttkjertel, dvs. en helautomatisert tilførsel av insulin hos pasiente...

Tildelt: kr 0,45 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

MP: Real-Time Accurate Measurement of Placental Volume by Ultrasound

I oppfølgingen av gravide er det nyttig å finne ut så tidlig som mulig hvilke svangerskap som har økt risiko for komplikasjoner. På den måten kan man følge opp disse ekstra tett og sette inn tiltak dersom det blir nødvendig. I dag er det derfor vanlig å gjennomføre minst én ultralydundersøkelse a...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FINANSMARK-Finansmarkedet

Forsikringsseminaret ved Matematisk institutt 2020

-

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Future Low-Emission Passenger Ships

LowPass er et innovasjonsprosjekt basert på samarbeid mellom Fosen Design & Solutions, Color Line, SINTEF Energi og NTNU. Målet er å utvikle nye konsepter og teknologiske løsninger for å redusere miljøavtrykket for passasjerskip. Prosjektet skal spesielt analysere muligheten for energimessig selv...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Greener maritime activities: implementing the use of water based Environmentally Acceptable Lubricants in the ship industry

Maritim transport som er økende på verdensbasis, fører til et årlig utslipp av smøremiddel i ulike havner på omkring 32 til 61 millioner liter. Lekkasje av smøremiddel kan få katastrofale følger for det lokale marine dyre- og plantelivet i havet og videre føre til at farlige kjemiske forbindelse...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Møre og Romsdal

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

KOMM: MicroRNAs for risk assessment and treatment of venous thromboembolism

Venøs blodpropp (VTE) er en fellesbetegnelse for blodpropp i samleårene (hyppigst forekommende i beina og i lungene). VTE er en vanlig sykdom som rammer rundt 1,1 millioner i Europa hvert år, med 540 000 VTE-relaterte dødsfall. De individuelle- og økonomiske belastninger forårsaket av VTE er omfa...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Automatisert måling og sliping av propellblad

I ASaP-prosjektet forskes det på og utvikles avansert produksjonsteknologi for robotisert sliping av støpte propellblad. Sliping er en uforutsigbar produksjonsprosess hvor det på forhånd er svært vanskelig å predikere eksakt hvor mye material som vil fjernes fra produktet gjennom prosessen. Prope...

Tildelt: kr 6,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Møre og Romsdal

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

KOMM: Tackling drug resistant acute myeloid leukaemia with the next-generation FLT3 inhibitor

Kinaser er viktige kontrollmolekyler i cellulære prosesser, og mange typer av kreft skyldes at bestemte kinaser er overaktive fordi arvematerialet som koder for disse kinasene har blitt endret. Ved å behandle forskjellige kreftformer med hemmere av de bestemte kinasene som er overaktive kan man ...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Når og hvordan kan barnevernet samarbeide med foreldre som utøver vold?

Forskningen handler om å utforske praksiser i barnevernet som ivaretar beskyttelse av barn mot vold, og samtidig muliggjør samarbeid med foreldrene. Til tross for omfattende utvikling av kunnskapsbaserte metoder i barnevernet blir det stadig påpekt at praksis er mangelfull. Et tydelig signal er...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestfold og Telemark

SSF-Svalbard Science Forum

Wing moult in Barnacle Geese shifts following climate change (RiS ID 11429)

In a 30-year time series, barnacle geese advanced their breeding season in two clear warm seasons (2006, 2016) following the general advancement in spring snow melt of 0.4 days/year. Thirty years ago, 17 days after hatch of the juveniles, the adult geese start their primary moult and are flightle...

Tildelt: kr 45 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FINANSMARK-Finansmarkedet

Egen Pensjonskonto – dine valg avgjør pensjonen

Om Egen Pensjonskonto: Egen Pensjonskonto innføres fra 1.januar 2021 for 1,4 millioner sysselsatte i privat sektor med innskuddspensjon. Dette åpner for at man kan samle Innskuddspensjon og Pensjonskapitalbevis på én konto. Dette er langsiktig sparing med investeringsvalg. Vi vet også at rundt 80...

Tildelt: kr 0,27 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

SMARTVIS (Higher preparedness, informed planing and better environment through simulation and visualization of big data and real-time info)

Prosjektet skal lede frem til en søknad under programmet Fast Track to Innovation innen fristen. Se vedlegg for skisse av hovedprosjektet som omsøkes.

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Møre og Romsdal

EUROSTARS-EUROSTARS

E!113841 Precision medicine for improved and personalized Cardiac Resynchronization Therapy (CRT)

Dette prosjektet har som mål å introdusere presisjonsmedisin for å bedre resynkroniseringsbehandlingen av pasienter med hjertesvikt. Hjertesvikt er den ledende dødsårsak i den vestlige verden og et problem som øker med velstand. 30% av alle hjertesviktpasienter har hjertesvikt på bakgrunn av ledn...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Bluebio Commercial exploitation of marine collagen and chitin from marine sources

Verden har begrensede ressurser. Disse bør utnyttes best mulig for å unngå overforbruk og redusere mengden biologisk avfall. Dette kan man gjøre ved å lage produkter av det som ellers ville blitt deponert eller gått til andre verdiløse formål. I EU anslår man at omtrent 138 millioner tonn bio...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

EUROSTARS-EUROSTARS

E!113882 GLYCex: A novel therapeutic strategy to fight glycolytic cancers

Det overordnede målet er å utvikle ny og målrettet terapi mot glykolytiske kreftformer som kan benyttes i persontilpasset behandling. Målet med dette Eurostars-prosjektet er å videreføre vårt kjemiske stoff til en legemiddelkandidat som inkluderer et verktøy for pasientvalg, og å oppnå farmakolo...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!114053 Evaluation of exercise induced bronchoconstriction by field test using lung function and a novel automated digital clinical dec sys

Anstrengelsesutløst astma er vanlig i utholdenhetsidretter og påvirker både helse og prestasjon hos idrettsutøvere. Mange utøvere får pustevansker ute på trening eller i konkurranse, men det er ikke nødvendigvis spor av dette når de kommer til legen, kanskje flere uker etterpå. Idrettsutøvere m...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

PROFORSK-Skole og samfunn

Utvikle metoder for praktisk og tverrfaglig læringsarbeid knyttet til bærekraft.

Risør videregående skole har bestemt seg for et overordnet mål om å utdanne elever som opplever at de FORSTÅR, FORANDRER og FORBERDRER verden. I 2020 etablerte vi vår egen BærekraftLAB, med egen prosjektleder og egen bærekraftsansvarlig i elevrådet. Vi er (så vidt vi vet) første videregående skol...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Agder

EUROSTARS-EUROSTARS

A new take on cancer therapy: Developing inhibitors of activation induced cytidine deaminase (AID)

Kreft er sykdommer som utvikler som en konsekvens av endringer i genererer som kontrollerer cellevekst og vevsorganiseringen slik at enkelte celler får en vekstfordel. Utvikling av en kreftsvulst, tumor evolusjon, kan ta mange år og cellene vil gjennom denne tiden akkumulere nye genforandringer i...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

MIPdrug: Phelimin – a new drug to treat PKU, a severe disease: from lab to clinic.

PKU is a severe, inherited disease causing protein intolerance. Untreated, children get irreversible brain damage. For >75% of PKU patients there is no treatment except a very strict diet. AAM disorders are individually rare but collectively numerous with high human and societal costs. In collabo...

Tildelt: kr 69 999

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

TrACEr: Time-Aware ConstrainEd Multimodal Data Fusion

Komplekse systemer finnes i mange domener og en bedre forståelse av hvordan slike systemer oppfører seg og utvikler seg over tid kan gi oss økt forståelse av viktige mekanismer som f.eks. hjernedynamikk og det menneskelige metabolomet. Bedre forståelse kan hjelpe oss å fange opp tidlige tegn på ...

Tildelt: kr 10,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Virulence motifs of piscine myocarditis virus causing CMS in Atlantic salmon

Piscine myocarditis virus (PMCV) er den første virusvarianten i sin familie som smitter virveldyr. Infeksjon forårsaker sykdommen kardiomyopati syndrom (CMS) hos atlantisk laks. I dag vet vi ikke når fisken blir smittet, men det er indikasjoner på at laksemolt blir utsatt for viruset etter overfø...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2026

Sted: Viken

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

High-dimensional analysis of AXL-mediated immunotherapy resistance: Clinical translation for personalized medicine

Kreft er nå den ledende dødsårsak i Norge. Selv om nye medisiner som aktiveres av kroppens immunsystem (immunoterapi) har forbedret vår evne til å behandle kreft, får ikke de fleste pasienter vedvarende behandlingseffekt. De fleste krefttyper blir resistent mot terapi, sprer seg i kroppen og und...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland