0 antall prosjekter

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Expansion of Resources for CO2 Storage on the Horda Platform

CCS er en raskt voksende industri som er klar til å gi et viktig bidrag til de globale klimamålene. Ulike karbonintensive sektorer, som prosessindustri og avfallshåndtering, søker i økende grad etter å transportere CO2-utslipp til Nordsjøen for deponering i underjordiske akviferer til havs. North...

Tildelt: kr 13,8 mill.

Prosjektperiode: 2022-2027

Sted: Vestland

PETROSENTR-Forskningssentre for petroleum

Centre for Sustainable Subsurface Resources

Store deler av Norges klimautslipp kommer fra aktivitet på norsk sokkel. Til tross for stadig utbygging av fornybar energi, er fortsatt petroleumsproduksjon nødvendig i en lengre periode, mens mer forurensende energikilder som kull fases ut. Derfor er elektrifiseringen av sokkelen et nødvendig ti...

Tildelt: kr 80,0 mill.

Prosjektperiode: 2022-2029

Sted: Vestland

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

CCUS-Ecosystem -- new CCUS value chains for decarbonizing transport and industry in Norway

Prosjektet adresserer behovet for nye CCUS-verdikjeder og fremmer en kommersielt levedyktig vei til rask dekarbonisering av tungtransport og prosessindustri i Norge. Det er behov for en samlet innsats for å identifisere og utnytte prosessrelaterte og logistiske synergier innenfor eksisterende ind...

Tildelt: kr 19 980

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Vestland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Bergen CCUS Seminar 2019: CCUS and the net-zero society

We plan a regional seminar on CCUS research and collaboration. The target audience are regional and national actors from the public and private sectors with an interest in realizing CCUS. The sessions and panel discussions will address added value gained in western Norway from the Norwegian full-...

Tildelt: kr 49 396

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Vestland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Fundamentals of CO2-Hydrocarbon Interactions for CO2 storage with EOR/EGR in offshore reservoirs: modeling, numerical methods and upscaling

Lagring av karbondioksid (CO2) i geologiske formasjoner er et virkemiddel for å redusere utslipp til atmosfæren av denne klimagassen. CO2-lagring kombinert med økt oljeutvinning (EOR) eller økt gassutvinning (EGR) regnes som den mest kostnadseffektive metoden for deponering av fangede CO2-utslipp...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Vestland

FME-Forskningssentre for miljøvenn

FME: Enabling CCUS in Norway

The proposed project will establish a new FME to enable the full potential of carbon storage and utilization on the Norwegian continental shelf. We seek financial support to facilitate preparation of the final application for submission in November 2015. The core research topics of the planned ce...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Vestland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Protection of Caprock Integrity for Large-Scale CO2 Storage

Den overordnede målsetting i prosjektet PROTECT er å vurdere takbergartens bestandighet i forbindelse med injeksjon og lagring av CO2 i en grunnvannsleder. CO2-injeksjon vil alltid medføre en trykkoppbygging i reservoaret, og ved stor trykkoppbygging kan eksisterende sprekker og forkastninger åpn...

Tildelt: kr 13,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Vestland