0 antall prosjekter

FORNY20-FORNY2020

A novel method to improve treatment of type 1 diabetes

På verdensbasis er det mer enn 465 millioner mennesker som lever med diabetes, og om lag 10 % av disse har diabetes type 1 (DM1). Siden DM1 er en kronisk sykdom, utgjør det naturlig nok en stor byrde for pasienten og samtidig store kostnader for helsevesenet. Det brukes store ressurser på forskni...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2022-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Leads for treatment of inflammatory lung diseases (TILD_22)

Kroniske inflammatoriske lungesykdommer er, ifølge Verdens helseorganisasjon, en av de vanligste dødsårsakene i verden og det er forventet at antall tilfeller vil øke de neste 30 årene. Sykdomsgruppen inkluderer f.eks. kols og astma, som rammer mange mennesker, mens cystisk fibrose er et eksempel...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Vestland

FORNY20-FORNY2020

Optibid - decision support software for intraday electricity trading

I løpet av det siste tiåret har kraftprodusenter i økende grad handlet nærmere leveringstidsounktet, i intradagmarkedene. Denne veksten vil fortsette enda raskere i årene som kommer, delvis drevet av tilstrømningen av variable fornybare kraftressurser, som vind og sol. Disse energikildene har imi...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Liver uptake control

En ny generasjon av legemidler og nanoformuleringer (LMD) gir håp for behandling av sykdommer det i dag ikke finnes tilstrekkelig behandling for. En av de store utfordringene for LMDs er biotilgjengelighet. Med dette menes at LMDs ikke når fram til de vev/celler hvor de kan utføre sin terapeutisk...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2022-2024

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORNY20-FORNY2020

Geothermal Driven Concrete Energy Pile Joints

Geotermisk energi er en velkjent og veletablert energikilde. Dessverre er den også per dags dato en underutnyttet energikilde, til tross for et enormt potensial. Det er estimert at mengden energi tilgjengelig innenfor 10 000 m av jordas overflate er opptil 50 000 ganger større enn alle verdens hy...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

PsyXpress 2.0 – Establishing a robust protein expression platform based on the PsyXpress technology

Innen bioteknologisk forskning og industri er det et økende fokus på enzymer (og andre typer proteiner) med ekstreme egenskaper. Eksempelvis har enzymer med kuldetilpassede egenskaper et stort industrielt potensiale ettersom de fungerer svært effektivt ved lave temperaturer. Dermed kan de bidra t...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORNY20-FORNY2020

Industrialisation of membrane technology for CO2-capture from flue gas

Over 30% av verdens GHG utslipp kommer fra tungindustri og tungtransport. Da det er behov for sikker energiforsyning for å holde produksjonen konstant, er fossile brennstoffer ideelle: Grunnet intermittens er det vanskelig å basere seg på vind og sol alene. Energibærere som H2 har foreløpig ikke ...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

PACAB - Drug Loaded Nanoparticles for Treatment of Peritoneal Metastases

SINTEF har utviklet en rekke teknologier for diagnose og kreftbehandling ved bruk av nanopartikkelleveringssystemer. En PACA (poly alkyl cyanoakrylat) nanopartikkel leveringsplattform har blitt utviklet gjennom denne forskningen. PACA-teknologien er basert på bruk av polymere nanopartikler, og le...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

SentiBlocks – modular sensor fusion for autonomous operation and robot systems

Dagens utviklingen av roboter og autonome systemer vokser raskt og går inn i en økende antall markedssegmenter, fra transport og landbruk til gruvedrift og produksjon. Intelligensen til autonome systemer og roboter avhenger kritisk av evnen til å smelte sammen data fra flere sensorer for persepsj...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

CUI Solutions – a paradigm shift towards safe, efficient and environmentally friendly maintenance of insulated pipes

Innenfor olje & gass-, kjemisk- og prosessindustri på norsk sokkel og landanlegg finnes det hundrevis av kilometer med isolerte rør, der isolasjonen bla. skal beskytte mot brann, dempe lyd, eller stabilisere prosesstemperaturen. Selv om isolasjonen er innkapslet, er det vanlig at vann trenger inn...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

GPCrefractory - Geopolymer concrete as a cost-effective and sustainable refractory material

En rekke FoU-prosjekter ved Universitetet i Stavanger (UiS) ligger til grunn for betydelig ny kunnskap og innovasjoner knyttet til stein-baserte geopolymer - et miljøvennlig byggemateriale. To patenter har blitt tildelt og et tredje er "pending". Samtlige er eksklusivt lisensiert til spin-off sel...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Rogaland

FORNY20-FORNY2020

Factiverse - Searching for the Truth

Factiverse sin misjon er å automatisere identifiseringen av feilinformasjon og gi en troverdighetskontroll av all elektronisk informasjon ved å bruke banebrytende kunstig intelligens og naturlig språkprosessering (NLP). Selskapet ble grunnlagt i 2019 av førsteamanuensis Vinay Setty og teknologiov...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Rogaland

FORNY20-FORNY2020

Bedside testing for toxic alcohols

Hvert år blir tusener av mennesker forgiftet av metanol - voksne og barn, unge og gamle - de fattigste affiseres ofte hardest, og hele samfunn kan rammes hardt. Metanol er kjent som "den store imitator", ettersom de kliniske symptomene ofte er vanskelige å skille fra andre, vanlige sykdommer. Den...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Diri - Digitized Intelligent Risk Identification: Commercialization

Diri-prosjektet er et innovasjonsprosjekt som har som mål å gjøre cybersikkerhet enklere å forstå for ikke-eksperter. Cybersikkerhet er avgjørende for all digitalisering og moderne teknologi, og det er viktig for både samfunn og bedrifter å håndtere risikoen for å beskytte befolkningen og sikre s...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Innlandet

FORNY20-FORNY2020

Carbon Capture in Molten Salts (CCMS): An efficient method for CO2 capture

Etter Paris-avtalen er det et globalt behov for ny teknologi for å redusere karbonutslipp. Fangst og lagring av CO2 er en viktig teknologi i denne forbindelse. Det internasjonale energibyrået (IEA) anslår at CO2-fangst vil øke fra ca 40 Mt per år i dag til 5,6 Gt i 2050. For karbonfangst å være d...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Viken

FORNY20-FORNY2020

Market validation of new sample preparation solutions for clinical diagnostic purposes

Målet med dette prosjekter er å validere markedet for en ny teknologi innenfor prøvepreparering til bruk i klinsk diagnostikk. Lybe Scientifics første produkt; NAxtra, ble brukt til diagnostikk av Covid-19 både nasjonalt og internasjonalt under pandemien. Teknologien har vist seg fungere bra til...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

CEREBRI - Digital migraine treatment

14% av verdens befolkning rammes av migrene, den vanligste nevrologiske lidelsen i verden. I Norge går det tapt 2 millioner arbeidsdager årlig på grunn av migrene. Migrene gir redusert livskvalitet og begrenser deltakelse i arbeid og sosialt liv. Det er et stort behov for behandlinger uten bivirk...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

VER: Corrosion sniffer (COFFER) – solving the CUI problem

I kjemiske industrianlegg må ulike væsker og gasser transporteres mellom prosessenheter via et stort og komplekst nettverk av rør. I et typisk petroleumsraffineri kan det være flere hundre kilometer med rør. Det er ofte nødvendig å kontrollere temperaturen i prosessene, og mye av rørledningene må...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Viken

FORNY20-FORNY2020

ODIMS CUI - Technology qualification and commercial development project

Sluttkunden for ODIMS løsningen vil være eiere av produksjon- og prosessanlegg. En gruppe med industrielle aktører som vil kunne være leverandører til disse eierne er identifisert, og disse vil også kunne være kunder og/eller investorer til teknologien. Hovedmålet med prosjektet er å klargjør...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Rogaland

FORNY20-FORNY2020

PaCRTool: Verification- proof of concept

Dette prosjektet har som mål å introdusere presisjonsmedisin for å bedre resynkroniserings-behandlingen av pasienter med hjertesvikt. Hjertesvikt er den ledende dødsårsak i den vestlige verden og et problem som øker med velstand. 30% av alle hjertesviktpasienter har hjertesvikt på bakgrunn av led...

Tildelt: kr 4,7 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

DrillComputer - Monitoring real-time drilling operations with computational simulations.

Oljeboring er en meget komplisert prosess som inkluderer overføring av rotasjonsenergi fra overflaten til borekronen ved bruk av et stålrør som kalles borestrengen. I dette prosjektet så utvikler vi en borestrengsimulator som beregner alle bevegelser og krefter som virker på borestrengen til enhv...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Nabla Flow - Revolutionizing the Engineering Consultancy Industry through Smart Wind Analysis Tools

Nabla Flow sikter mot å forenkle og fremme måten arkitekter, produktdesignere, byplanleggere og rådgivende ingeniører vurderer vindforhold og justerer for uønskede effekter når de designer og bygger nye produkter, bygninger og strukturer. Behovet for kostbar og manuell rådgivning kan erstattes av...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Rogaland

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

KOMM: Eye drops for Hereditary Corneal Vascularization treatment

Prosjektet går ut på å forhindre blindhet forårsaket av karinnvekst på hornhinnen ved å omformulere en kreftmedisin slik at den kan benyttes til lokal behandling (øyedråper). Vi har funnet forandringer i genet som koder for «platelet derived growth factor receptor beta» (PDGFRB) hos pasienter so...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

FORNY20-FORNY2020

ViSiBeam - the Vital Signs Birth Monitor

ViSiBeam er et nytt overvåkingssystem for fostertilstand under fødselen. Den er basert på en oppfinnelse fra NTNU som gjør det mulig å bruke en liten og brukeruavhengig ultralydsonde med lav kostnad for kontinuerlig overvåking av blodstrøm i fosterets hjerne. ViSiBeam vil gjøre det mulig for leg...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

PolySorb - verification, industrialization and commercialization.

PolySorb har optimalisert og verifisert et nytt, rimelig og ikke-giftig tremodifiseringssystem, som det haster å få inn på markedet for å erstatte tradisjonelle alternativer. Tremodifisering med sorbitol og sitronsyre (PolySorb), utviklet ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) vil betydelig f...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Viken

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

KOMM: MicroRNAs for risk assessment and treatment of venous thromboembolism

Venøs blodpropp (VTE) er en fellesbetegnelse for blodpropp i samleårene (hyppigst forekommende i beina og i lungene). VTE er en vanlig sykdom som rammer rundt 1,1 millioner i Europa hvert år, med 540 000 VTE-relaterte dødsfall. De individuelle- og økonomiske belastninger forårsaket av VTE er omfa...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

KOMM: Tackling drug resistant acute myeloid leukaemia with the next-generation FLT3 inhibitor

Dette prosjektet har sitt utgangspunkt i molekyler som vi har isolert fra et bunnlevende arktisk, marint dyr. Disse naturstoffene viste seg å drepe enkelte typer av kreftcelletyper mens andre typer kreftceller ikke ble påvirket. Våre undersøkelser viste at effekten vi så på kreftcellene skyldtes ...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

KOMM: PRESORT-Platform for clinical decision support for precision therapy

I PRESORT-prosjektet tar vi sikte på å forutsi respons for kreft-medisiner og forstå hvorfor noen medisiner virker bedre sammen i en kombinasjon sammenlignet med andre medikamentkombinasjoner. Målet med prosjektet er å bidra til å skreddersy behandlingen for hver pasient. Vi kombinerer teoretisk...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

KOMM: IdentiPhy - In Silico Tools for Improved Drug Testing in Microphysiological Systems

Medikamenter er en helt sentral del av moderne medisin som har gitt samfunnet muligheten til å behandle eller begrense en rekke vanlige lidelser. Utviklingen av nye medisiner er lovende og legemiddelindustrien ønsker å utvikle medisiner mot blant annet Alzheimers, kreft, hjertesvikt og diabetes. ...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

In silico pathology - from bench to bedside

Fyrtårnprosjektet DoMore! har utviklet nye metoder for mer presis prognostisering av kreftpasienter. Metodene har potensiale til å forbedre både overlevelse og livskvalitet. I dette prosjektet var målet å etablere et rammeverk for å videreutvikle de forskningsbaserte metodene til produkter som ka...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo