0 antall prosjekter

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Joint training and Research Network on the DNA Damage Response in Health and Disease

The AheaD Joint training and Research Network is focused on providing training for creative, entrepreneurial, innovative and resilient doctoral candidates in research on DNA damage and DNA repair ranges from characterising genes and pathways involved in the maintenance of DNA structure in healthy...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Understanding brain circuit dysfunction in amblyopia using large-scale multimodal recordings in a new visuomotor task.

Noen teorier om hjernefunksjon anser hjernen som en prediksjonsmaskin. Basert på tidligere erfaring, kan hjernen vår utføre en "autofullførings"-funksjon under stort sett alt vi gjør, og kanskje tenker. Her skal vi studere amblyopi, eller best kjent som «lat øye» i en musemodell for å forstå bedr...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Subpopulation heterogeneitY and MicroenvironMental Engagement as predictors for Treatment Resistance in lYmphoma

Lymfomer, som de fleste andre kreftformer, består av flere forskjellige kreftcellepopulasjoner innen hver pasient. Disse tumorsubpopulasjonene har distinkte genetiske og biologiske egenskaper som fører til forskjellige medikament-responsprofiler. Vi vil karakterisere disse tumorsubpopulasjonene i...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Good Integration (GOODINT): Goals and bottlenecks of successful integration and social cohesion

Hva er god integrasjon av migranter i Norge og Europa? Hvordan kan vi oppnå det? GOODINT er et filosofisk forskningsprosjekt som undersøker disse to spørsmålene. Prosjektet analyserer hvorvidt god integrasjon forutsetter å realisere like muligheter, kulturell integrasjon og sosial samhørighet. Pr...

Tildelt: kr 13,7 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Novel Patient Stratification based on Photon Counting CT

Each year, 3.9 million lives are lost to cardiovascular diseases (CVD) within Europe and 1.8 million within the European Union. 45% of all deaths within Europe are due to CVD, and in 2015, more than 85 million people in Europe are living with CVD. Furthermore, CVDs are arguably the most important...

Tildelt: kr 34 999

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Østfold

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Tactile sensory impairment of C-LTMR afferents in preterm children

Øm berøring er en viktig del av en mors omsorg: den trøster, beroliger og muliggjør regulering av opphisselse hos nyfødte. En spesiell gruppe nervefibre er avgjørende for at mennesker - som andre pattedyr - kan oppfatte og nyte langsom behagelig strykning. Disse kalles C-LTMR nervefibrer. Det er ...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Rethinking fungal ecology in the era of omics and computational tools

Overordnede vurderinger av skogsdødt trevirke blir gjennomført i mange land, som en del av nasjonale skogbeholdninger. Likevel mangler vi fremdeles detaljerte eksperimenter, inkludert feltbaserte metoder, for å forstå prosessen med nedbrytning av tre og mekanismene som ligger til grunn for tilpas...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Universal Non-Linear Optical Crystal based intense laser light systems (UNLOCK)

Målet med prosjektet er å utvikle avanserte aktivt ion-dopet og passive ulineære optiske materialer basert på II-VI enkrystallinske lag for bruk i spesielt kompakte integrerte og robuste lasersystemer som opererer i det midtinfrarøde bølgelengdeområdet mellom 2 og 18 mikron. Denne nye typen lase...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Digital hotspot for helsesjekk

Bakgrunn: Forebygging av sykdom er alltid bedre enn behandling. For å kunne forebygge, må man kunne få regelmessig helsesjekk for å oppdage eventuelle uregelmessighet i helsen sin. Dessverre har dagens helsetjenester bygget på prinsippet av behandling. Det er ikke foretrukket til å lette etter s...

Tildelt: kr 5 112

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Buskerud

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

LiveDecom: Digital support for holistic management of the decommissioning of nuclear and other facilities

Nukleær dekommisjonering er et konservativt område der man har vært tilbakeholdne med å ta i bruk metoder og teknologier som ikke kan vise til vellykket industriell anvendelse og godt dokumentert beste praksis. Det er imidlertid en økende interesse for og tro på at digitalisering kan bidra til å ...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Optimising the biocarbon value chain for sustainable metallurgical industry

Programplanen til ENERGIX fremhever viktigheten av bærekraft og bærekraftige verdikjeder, inkludert biomasse baserte, som bidrag til reduserte CO2 utslipp og et karbonnøytralt samfunn i 2050. For biomasse er det en forventning om total utnyttelse av biomassen. Den metallurgiske industrien i Norge...

Tildelt: kr 19,4 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

EUROSTARS-EUROSTARS

E!12433 Safe Area Monitoring (SAM) for Open, Fenceless Factory Automation

Safe area monitoring for open, fenceless factory automation - SAM4ROB, har utviklet "SAM", et avansert, lavkost sikkerhetssystem for industri-roboter. SAM gjør det mulig å innstallere robotene uten bruk av sikkerhetsgjerder, og dermed åpne opp for samarbeid ved behov, med menneskene i fabrikkloka...

Tildelt: kr 5,6 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Drivers of evolutionary change: understanding stasis and non-stasis through integration of micro- and macroevolution

Mikroevolusjon, endringer i den genetiske sammensetningen av populasjoner, kan over tid føre til dannelsen av nye arter, makroevolusjon. Gjennom «Den moderne syntesen» på 1930- og 40-tallet ble Darwins teori om evolusjon gjennom naturlig utvalg kombinert med Mendels arvelover. Det ble vist hvorda...

Tildelt: kr 9,7 mill.

Prosjektperiode: 2017-2023

Sted: Oslo

KULMEDIA-Kultur- og mediesektoren

The ALM-field, Digitilization and The Public Sphere

Hovedresultatene i dette prosjektet kan oppsummeres i følgende punkt: 1. Vi har identifisert et tilsynelatende paradoks: Den omfattende digitaliseringen av samfunnet, genererer et behov for fysiske møteplasser. 2. Brukerne av bibliotek, arkiv og museer bruker disse institusjonene i betydelig gr...

Tildelt: kr 15,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Oslo

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Reindeer interactions from plants and birds to humans: balancing the odds of climate change

Vi bruker DNA fra rester av planter og lav for å finne ut i detalj hva reinens kosthold består av, og dermed studere reinens interaksjoner med andre arter og med mennesket. Reinen er et av de gjenlevende elementene fra istiden i Arktis, med høy kulturell og økonomisk verdi for urfolk. Selv om rei...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2022

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Innovative approaches and technologies for Integrated Pest Management (IPM) to increase sustainable food production

Vi mangler både integrert plantevern (IPV) verktøy og virkemidler for en vellykket implementering av IPV. I SMARTCROP ønsket vi å bedre denne situasjonen og her viser vi resultatene fra fire arbeidspakker (APer). AP1 Utvikling av nye IPV-verktøy. Verktøy 1: Sensor-basert ugrasharving i korn: For ...

Tildelt: kr 36,9 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Akershus

NAERINGSPH-Nærings-phd

Virtual presence in remote operation of industrial robot systems.

Små og mellomstore bedrifter (SMB) har i dag en utfordrende situasjon. På den ene siden er de små, fleksible og har lav overhead-kostnad. Men, på den andre side er de fremdeles helt avhengig av menneskelig arbeidskraft noe som gjør deres konkurransesituasjon svært følsom for lønnskostnadene. Med ...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Improved childhood vaccination and preparedness against seasonal and pandemic influenza: prospects for cellular immunity

Antistoffer mot influensa beskytter mot etablering av infeksjon (målt i form av HI titre), mens nyere kunnskap indikerer at celle-mediert immunitet (CMI: CD4; T hjelper celler og CD8; T cytotoksiske celler) spiller en viktig rolle for å redusere sykdommens alvorlighetsgrad. CMI retter seg mot kon...

Tildelt: kr 13,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2020

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

SER100 for the treatment of resistant hypertension in the elderly.

Resultater fra den første kliniske studien av SER100 i pasienter med isolert systolisk hypertensjon forelå i september. SER100 var sikkert og godt tolerert i pasientgruppen. Behandling med SER100 reduserte det gjennomsnittlige systoliske blodtrykket med 7 mmHg over behandlingsperioden i forhold ...

Tildelt: kr 5,6 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Cognitive Informatics Communication - closing the mental gap between the industrial robot and the human operator

Små og mellomstore bedrifter (SMB) er I dag I en utfordrende situasjon. På den ene side, er de små, fleksible og har lav overhead kostnad sammenliknet med større bedrifter. På den andre siden, er de ofte avhengig av menneskelig arbeidskraft hvilket gjør k onkurranseevnen avhengig av lønnsnivået ?...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FMETEKN-FME - teknologi

FME-Solar United- The Norwegian Research Centre for Solar Cell Technology

Solcelleindustrien fortsatte sin eventyrlige vekst også i 2017. I løpet av dette året alene ble solcellekraftverk med en samlet produksjonskapasitet på 95 GWp tatt i bruk rundt omkring i verden. Det er fortsatt behov for vesentlig vekst i bruken av solstrøm, og det er derfor viktig at solstrøm bl...

Tildelt: kr 160,0 mill.

Prosjektperiode: 2009-2017

Sted: Akershus

EUROSTARS-EUROSTARS

4353 Environmently-friendly technology for collagen production from freshwater fish by-products

The main research and development work in the project includes: 1) technological research for development of technique for high-yield extraction of collagen from freshwater fish by-products using environmental-friendly regents, 2) technological research f or development of technique for purificat...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2008-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

Tunneldekke over søtkirsebær- eit verkemiddel for å forseinka mogninga og økologisk produksjon

Tunnelar over søtkirsebærtre opnar for to nyvinningar på søtkirsebærmarknaden; økologisk dyrka frukter og frukter mogne i september. A.L. Gartnerhallen ynskjer både auka eksport av søtkirsebær og å stetta den auka etterspurnaden etter økologisk dyrka grø ntprodukt med å kunne tilby søtkirsebær. ...

Tildelt: kr 6,1 mill.

Prosjektperiode: 2007-2013

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Norsk produsert økologisk frukt til forbrukarane

AL Gartnerhallen og BAMA ynskjer å stette etterspurnaden etter økologisk frukt hjå sine kundar, og vi har sett oss som mål at minst 15 % av fruktomsettinga skal vere norskprodusert økologisk vare innan 2015, noko som er i tråd med regjeringa sitt mål. Der som Gartnerhallen/BAMA skal nå dette måle...

Tildelt: kr 5,3 mill.

Prosjektperiode: 2007-2012

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Safe grains: Mycotoxin prevention through resistant wheat and oats

In 2004 there were alarming levels of mycotoxins like DON and T-2/HT-2in Norwegian wheat and oats. In 2005 the latter levels in oats were prohibitive for e.g. horsefeed. The present proposal builds on a decade of Norwegian cereal breeding and research to introduce/identify resistance against the ...

Tildelt: kr 9,1 mill.

Prosjektperiode: 2007-2013

Sted: Akershus

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Intellifeed - Intelligent lager og tilførselssystem for automatisert produksjon av store produkter

Gjennom en state of the art undersøkelse vil prosjektet bringe fram en beskrivelse av den kunnskapen som finnes om automatisk lagring, tilførsel og mating av stor produkter. I prosjektet defineres dette som produkter med største dimensjon i området mellom 200 mm og 2m. Kartlegging og utvikling...

Tildelt: kr 14,1 mill.

Prosjektperiode: 2006-2011

Sted: Akershus

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Miklos; A. Ungarn. STP 04/05

...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Ukjent Fylke

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Tanyi; A. Ungarn. STP 04/05

...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Ukjent Fylke

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Resko; B. Ungarn. STP 04/05

...

Tildelt: kr 39 000

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Ukjent Fylke

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Vamos; I. Ungarn. STP 04/05

...

Tildelt: kr 47 000

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Ukjent Fylke