627 prosjekter

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

The ‘politics’ of a changing institutional ecology: coordination, prioritization and labour in Norwegian health, care and welfare services

Dette strategiske og miljøbyggende forskningsprosjektet bidrar til å utvikle tjenesteforskning som fagområde gjennom en tverrfaglig og sammenlignende utforskning av hvordan tjenestesamhandling er politisert, prioritert, organisert og erfart på ulike nivå og av ulike aktører i den norske velferdss...

Tildelt: kr 23,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Vestland

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Research Center for Developmental Processes and Gradients in Mental Health - PROMENTA

Forskningssenteret PROMENTA har som overordnet mål å generere kunnskap om årsaker, prosesser og gradienter i psykisk helse, rusbruk og livskvalitet. Mer spesifikt studerer vi disse spørsmålene: 1) Hvilke prosesser hindrer og fremmer psykisk helse og livskvalitet? 2) Hvordan oppstår sosiale og geo...

Tildelt: kr 50,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2025

Sted: Oslo

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Improved Decisions with Causal Inference in Health Services Research

Randomiserte forsøk er gullstandarden for å kunne trekke konklusjoner om kausalitet. I helsetjenesteforskning er det ofte hverken praktisk mulig eller etisk akseptabelt å gjennomføre randomiserte forsøk. Enkelte ganger kan vi etterligne situasjonen i kliniske forsøk for å utlede kausale sammenhen...

Tildelt: kr 25,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Learning, Assessment and Boundary crossing in Teacher Education

Fra 2010 var det et mål for grunnskolelærerstudentene i Norge å utvikle metodekompetanse i arbeid med FoU-oppgaven (forsknings- og utviklingsarbeid) i studiets tredje år, for å kunne gjennomføre forskning i egen lærerpraksis. Fra høsten 2017 ble mastergrad og en profesjons- og praksisrettet maste...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Music Teacher Education for the Future

I dette prosjektet utforskes musikkfaget i den femårige grunnskolelærerutdanningen i Norge fra et endringsperspektiv. Utgangspunktet er at utdanning av musikklærere til grunnskolen må relatere til samfunnsmessige behov og utfordringer, og at utdanningen må tilrettelegge for allsidig musikerskap, ...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestland

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Norwegian Centre for Health Service Research

Innovasjon er nødvendig for å sikre et bærekraftig helsevesen i Norge. NORCHERs primære mål er å søke etter, utvikle, implementere, evaluere og formidle kunnskap om modeller for helsesektoren som bidrar til kostnadseffektivitet og høy kvalitet. Fokuset vil være på effekten av alternative måter...

Tildelt: kr 25,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Functional Writing in Primary School

Prosjektet Funksjonell skriving i de første skoleårene (FUS-prosjektet) har som mål å øke kvaliteten på den tidlige skriveundervisningen i skolen. FUS-prosjektet blir gjennomført som en storskala mixed-method studie hvor effektene av en tidlig start med funksjonell skriving vil bli undersøkt. Pro...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Healthy choices and the social gradient

I moderne velferdsstater som Norge har alle innbyggere i prinsippet lik tilgang til utdanning og helsetjenester. Likevel øker helseforskjellene mellom ulike grupper i befolkningen. Hvorfor? Hva kan best bidra til å redusere helseulikheter? Dette prosjektet omfatter pågående og planlagt forskn...

Tildelt: kr 50,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Centre for Global Health Inequalities Research (CHAIN)

Ulikhet dreper. Fattige barn og familier fra alle verdenshjørner vil med større sannsynlighet leve med dårligere helse og under dårligere kår sammenlignet med de som har mer ressurser. Det er dette vi kaller sosioøkonomiske ulikheter i helse, og de har blitt observert i alle land med tilgjengelig...

Tildelt: kr 36,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Inclusive Mathematics Teaching: understanding and developing school and classroom strategies for raising attainment

AElevers faglige resultater og engasjement i matematikk er avgjørende for deres fremtidige utdanning og opplæring. Samtidig som internasjonale og nasjonale tester viser at mange norske elever ikke når sitt fulle potensiale i matematikk, får vi i Norge nå en ny læreplan som legger økt vekt på prob...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Teacher Qualification for the 21st century - teachers professional competence

Framtidens skole og samfunn vil preges av rask utvikling og store teknologiske endringer. Da blir kompetanser som kreativitet, kommunikasjon, samarbeid og kritisk tenking viktig. Lærerutdanningen må utvikle profesjonelle lærere som kan gi elever denne framtidsrettede kompetansen. I forskningspros...

Tildelt: kr 11,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

PROFESJON-Forskningskompetanse for utvalgte profesjonsutdanninger

Patient-Centric Engineering in Rehabilitation (PACER)

I dette prosjektet lager vi et system som måler fysiologiske endringer og spesielt hjernebarkensaktiviteter hos pasienter med nedsatt gangfunksjon. Basert på multivariat analyse- og maskinlæringsmetoder, vil vi kunne analysere dataene og lage en «markør» som ikke bare bidrar til å ta bedre beslut...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

FILIORUM - Research and Innovation for Quality in Diverse Early Childhood Education and Care (ECEC)

FILIORUM - Senter for barnehageforskning, har et overordnet mål om å styrke kvaliteten i norske barnehager ved å bidra med nyskapende, praksisnær og relevant forskning på kvalitet for mangfold, innovasjon og politikkutforming. FILIORUM betyr for barn på latin. Navnet signalerer at barns trivsel, ...

Tildelt: kr 25,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Rogaland

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Challenges of participation when service users autonomy is challenged/restricted in health and welfare services.

Hvorfor er brukermedvirkning vanskelig å få til i helse og velferdstjenestene? Dette forskningsprosjektet har som mål å utvikle kunnskap om forutsetninger for individuell og kollektiv medvirkning når brukernes autonomi er utfordret/begrenset i helse- og velferdstjenestene. Prosjektet bygger på fe...

Tildelt: kr 11,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Acquisition of English in the multilingual classroom

Vi ønsker å kartlegge de praktiske ferdighetene lærere trenger for å gjøre engelskundervisningen i flerspråklige klasserom mer effektiv og dessuten være i stand til å gjøre seg nytte av elevenes ulike språklige ressurser i undervisningen. Våre første resultater viser at flesteparten av lærerne ha...

Tildelt: kr 10,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Aiming for quality in nursing home care: Rethinking clinical supervision and assessment of nursing students in clinical studies

Sykepleieutdanningen innebærer 50 prosent praksisstudier. Praksisstudier utgjør derfor en sentral læringsarena i utdanningen. Kvaliteten på veiledning og vurdering i praksisstudier er avgjørende for studentenes læring, faglige utvikling og evne til kritisk tenkning. En aldrende befolkning unders...

Tildelt: kr 14,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Rogaland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

KINDERGARTEN KNOWLEDGE - Centre for Systemic Research on Diversity and Sustainable Futures

BARNkunne [KINDknow] er et forskningssenter for barnehagerelevant forskning ved Høgskulen på Vestlandet. Senteret videreutvikler et integrert forskningsområde som studerer innholdet, aktiviteten, samt praksisvilkårene for barnehager og barnehagelærerutdanning. Vi samler ny kunnskap, designer, utf...

Tildelt: kr 25,6 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Vestland

HELSEVEL-V-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Decisions and Justifications in Child Protection Services(CPS)

Prosjektets hovedmål er å identifisere hvordan tolkninger av prinsippet om 'barnets beste' gjenspeiles i barnevernets begrunnelser for beslutningene de fatter. Prosjektet skal særlig rette oppmerksomhet mot hvordan kulturelle verdier, etnisitet og minoritetsstatus påvirker beslutningene. I boka V...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Innlandet

PROFESJON-Forskningskompetanse for utvalgte profesjonsutdanninger

More Efficient and Environmental friendly Road Construction

Oppdatering for 2020 Den vitenskapelige produksjonen fra prosjektet har fortsatt i godt tempo, selv om enkelte deler av produksjonen er rammet av Covid-19. 5 bacheloroppgaver og 6 masteroppgaver har blitt gjennomført i oppdrag for prosjektet. Dette betyr at ytterligere 25 studenter har komplette...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Agder

HELSEVEL-V-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Rethinking work inclusion for people with intellectual disability

Hovedformålet med prosjektet er å utvikle forskningsbasert kunnskap for å styrke kompetansen om arbeidsinkludering for person er med utviklingshemming. Bakgrunnen for prosjektet er de store utfordringene knyttet til arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming. Til tross for politisk...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PROFESJON-Forskningskompetanse for utvalgte profesjonsutdanninger

INTERNATIONALIZATION OF FINANCIAL REPORTING AND AUDITING

Prosjektets formål er å gi økt kunnskap om og forståelse av endringer i global og norsk regnskapsrapportering og revisjon. Prosjektet karakteriseres av en integrert tilnærming som legger til grunn at endrede regnskapsstandarder ikke bare har implikasjoner for finansiell rapportering, men også for...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Agder

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Integrated Services for Patients with Dual Diagnosis

Hovedmålet med prosjektet er å analysere hvilke faktorer som fremmer organisering av integrerte tjenester til mennesker med ruslidelser og psykiske lidelser (ROP). Dette er en av de mest sårbare gruppene som helse- og velferdssektoren arbeider med. Både i Norge og internasjonalt er det erkjent at...

Tildelt: kr 10,6 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Viken

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Conversation Analytic innovation for Teacher Education (CAiTE). Research-based training for enhancing assessment and feedback quality

Hvordan kan vi trene lærere til å skape gode vurderingssamtaler? CAiTEs mål er å styrke kvaliteten på lærerutdanningen og forbedre læreres vurderingspraksiser ved å utvikle, evaluere og implementere en ny forskningsbasert instruksjonsmetode (CARM - Conversation Analytic Role-play Method) som ska...

Tildelt: kr 9,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Viken

PROFESJON-Forskningskompetanse for utvalgte profesjonsutdanninger

Digital Audit

Forskningsprosjektet «Digital revisjon» fokuserer på revisjonsbransjen. Bransjen er for tiden intenst opptatt av å digitalisere utførelsen av revisjon. Det er likevel et åpent spørsmål i hvilken grad og hvor fort bransjen vil være i stand til å utnytte fordelene som økt digitalisering åpner for. ...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Vestland

PROFESJON-Forskningskompetanse for utvalgte profesjonsutdanninger

Incentives, access to capital, and innovation

Bedrifter er i høy grad avhengige av ekstern kapital for å finansiere innovasjon og vekst. Entreprenører må tiltrekke seg finansering fra risikovillige investorer for å utvikle forretningsideene sine. Teknologiselskaper trenger kapital til å utvikle nye forsknings- og utviklingsprogrammer. Større...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Vestland

PROFESJON-Forskningskompetanse for utvalgte profesjonsutdanninger

Advanced Piezoelectric Devices

Piezoelektrisitet er fenomenet at enkelte materialer kan reagere elektrisk på en mekanisk påvirkning, eller alternativt mekanisk på en elektrisk påvirkning. For eksempel kan en bit av et piezoelektrisk materiale deformeres når setter en elektrisk spenning over den. Denne koblingen mellom det elek...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Viken

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Learning about teaching argumentation for critical mathematics education in multilingual classrooms

Prosjektet undersøker lærerstudenters læring om argumentasjon og kritisk matematikkdidaktikk i flerspråklige klasserom, ved bruk av digitale læremidler og matematisk modellering, i to obligatoriske matematikkurs for 1. til 7. trinn. Målet er å få innsikt i hva som fremmer eller hemmer lærerstuden...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Vestland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

DigiHand - The emergence of handwriting skills in the digital classrooms

DigiHand er eit forskingsprosjekt med 585 elevar som undersøkjer korleis bruken av ulike skriveverktøy påverkar læraren sin praksis og elevane i første klasse si handskrift og skriftspråksutvikling over 2 år.I Noreg i dag har mange klasserom innført nettbrett, og utsett handskriftsinstruksjon ti...

Tildelt: kr 9,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Møre og Romsdal

SKATT-Skatteøkonomi

Norwegian Center for Taxation

Det har vært stor aktivitet på Senter for skatteforskning (Norwegian Centre of Taxation (NoCeT) i perioden 01.10.2019-30.09.2020. Vi har i løpet av denne rapporteringsperioden økt vårt volum av publikasjoner i internasjonale tidsskrifter med konsulenttjeneste med 41% i forhold til foregående...

Tildelt: kr 17,5 mill.

Prosjektperiode: 2017-2024

Sted: Vestland

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

SCANCOR: Felles nordisk postdoktorprogram 2017-2019

SCANCORs postdoktorprogram støttet min akademiske karriere på flere måter. For det første gjorde det meg mulig å etablere kontakt med flere akademikere i Stanford, hvis arbeid er relevant for mine prosjekter. Dette inkluderer både kjente professorer og andre postdocs. Disse kontaktene vil også væ...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Oslo