0 antall prosjekter

PETPOL-PETROPOL

Oppsummering av gassforskning

...

Tildelt: kr 88 239

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Rogaland

PETPOL-PETROPOL

Gassmarkeder, menneskelig kapital og selskapsstrategier

Prosjektet vil utarbeide artikler som blant annet belyser følgende forhold: 1. Etterspørselselastisiteter for gass i ulike delmarkeder: Hvor følsom er gassetterspørselen for endringer i gasspris? 2. Krysspriselastisiteter mot andre energibærere: Hvor følsom er gassetterspørselen for end...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Vestland

PETPOL-PETROPOL

Europeisk gassrett

Med utgangspunkt i den heilt endra situasjonen i den europeiske gassmarknaden skal prosjektet analysere innhald og dei rettslege konsekvensar av den nye situasjonen. Endringane er på to rammeverksnivå: det europeiske med gassdirektivet frå 1998 og revisjo nen frå 2003, og det nasjonale, med omleg...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Oslo

PETPOL-PETROPOL

Liberalisering av de europeiske gass- og kraftmarkedene

Prosjektet skal gjennom modellanalyser studere virkninger av liberalisering av de europeiske gass- og kraftmarkedene. Kjernen i modellen er at det fins mekanismer som begrenser markedsmakten til aktørene i energimarkedene. Dette er modellert ved at aktøre r får tilordnet velferdsvekter. Disse ref...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Oslo

PETPOL-PETROPOL

Eksport av gass fra Russland - betydningen av reguleringer

Prosjektet vil først studere i hvilken grad russiske myndigheters reguleringer har påvirket Gazprom's insentiver til effektivisering av gasstransportsystemet. Basert på resultatene herfra vil prosjektet utforme en enkel model] som beskriver sentrale trekk ved dagens russiske gassmarked. Prosjekt...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Oslo

PETPOL-PETROPOL

Coopration and Conflict between Russia and the West in the Caspian Area

...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Oslo

PETPOL-PETROPOL

Integration of the European energy industries: Strategies of oil and gas companies

...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Akershus

PETPOL-PETROPOL

Konkurransestrategi, tilgansprising og investeringsincentiv i et europeisk integrert gassmarked

Fokus i prosjektet rettes mot gassmarkedet, og en ser spesielt på de spesifikke regulatoriske og strategiske utfordringene Norge står overfor som et stort produsentland i forbindelse med liberaliseringen av gassmarkedet i EU. I forhold til de fire hovedte ma som er definert i forskningsprogrammet...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Vestland

PETPOL-PETROPOL

Knowledge flows and organisational dynamics: identifying the factors that enable or inhibit knowledge spillovers from the Norwegian oil and

...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Rogaland

PETPOL-PETROPOL

Til rikdom og besvær: Petroleumssektorens nye omdømme-problematikk

Prosjektet analyserer sentrale aspekter ved petroleumssektorens nye omdømme-problematikk ved bruk av kvantitative og kvalitative metoder i en kultursosiologisk, felt-analytisk tilnærming. Viktige strukturendringer den senere tid har gjort at omdømme-probl ematikk har fått ny aktualitet både for s...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Oslo

PETPOL-PETROPOL

Utviklingen i Irak, Iran og Saudi-Arabia og i forholdet mellom dem, betydning for oljemarkedet

Bakgrunnen for prosjektet er betydningen av samspillet mellom Irak, Iran og Saudi-Arabia i fastsettelsen av oljeprisen i et imperfekt marked. I dette perspektiv representerer prosjektet en videreføring av tidligere forskning, gjort rede for i bøkene Oi l and Islam og Crude Power. Pr...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

PETPOL-PETROPOL

Oljeselskapene og de nye petroleumsprovinsene: etikk, butikk og politikk

Globaliseringen og utviklingen av nye medier og kommunikasjonssystemer bidrar til økt fokus på næringslivets samfunnsansvar i alle regioner. I oljelandet Norge er oljeselskapene naturlig i fokus. Gjennom sin internasjonalisering er de i økende grad ekspon ert for forventninger såvel som kritikk i...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Akershus

PETPOL-PETROPOL

Islam, etnisitet og geopolitikk langs aksen Persiabukta - Det kaspiske hav.

De betydelige olje- og gassreservene i regionen mellom Persia-bukten og Det kaspiske hav er i stor grad lokalisert til områder der det pågår innenrikske konflikter knyttet til spørsmål om religions- eller nasjonstilhørighet. I Irak og Saudi-Arabia er olje ressursene i en vesentlig grad konsentrer...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

PETPOL-PETROPOL

Gassmarkeder, menneskelig kapital og selskapsstrategier

Prosjektet vil utarbeide artikler som blant annet belyser følgende forhold: 1. Etterspørselselastisiteter for gass i ulike delmarkeder: Hvor følsom er gassetterspørselen for endringer i gasspris? 2. Krysspriselastisiteter mot andre energibærere: Hvor følsom er gassetterspørselen for end...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Vestland

PETPOL-PETROPOL

Oljemarkedet i det 21. århundre - en studie av aktørenes atferd og nye rammebetingelser

Prosjektet vil kombinere partielle studier utviklingen av en global energimarkedsmodell. Den ene partielle studien vil være en økonometrisk studie av etterspørselen etter olje i verden. Studien vil undersøke hvordan forbruket av olje påvirkes av endringe r i oljeprisen, både på kort (ett eller f...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

PETPOL-PETROPOL

Lokal og internasjonale kunnskapsnettverk i petroleumsindustrien: Kjennetegn, konflikter og muligheter

Transformasjonen fra å være en lokal bedrift til å bli en del av et internasjonalt konsern innebærer ofte at de lokale (kunnskaps)nettverk antar nye former og/eller suppleres av nettverk som skiller seg fra de lokale. Prosjektet vil anta at lokale og inte rnasjonale nettverk gjensidig vil påvirke...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Rogaland

PETPOL-PETROPOL

Overnasjonale regelverk av betydning for petroleumssektoren.

Prosjektet fell i to fasar: 1. Kartlegge og presentere relevant regelverk og skrive to til tre pilotstudiar/artiklar. 2. Utarbeide ei samla analyserande framstilling av det overnasjonale rettslege rammeverket.

Tildelt: kr 0,23 mill.

Prosjektperiode: 1999-2004

Sted: Oslo