1 236 prosjekter

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Research Center for Developmental Processes and Gradients in Mental Health - PROMENTA

Forskningssenteret PROMENTA har som overordnet mål å generere kunnskap om årsaker, prosesser og gradienter i psykisk helse, rusbruk og livskvalitet. Mer spesifikt studerer vi disse spørsmålene: 1) Hvilke prosesser hindrer og fremmer psykisk helse og livskvalitet? 2) Hvordan oppstår sosiale og geo...

Tildelt: kr 50,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2025

Sted: Oslo

HELSEVEL-V-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming

Hensikten med prosjektet InnArbeid er å utvikle innovative tjenester og teknologi for at personer med utviklingshemming kan finne, skaffe og holde på et arbeid. Det innebærer en ny tjenestemodell med ulike former for teknologi, som vil støtte overgangen fra skole til arbeid og videre deltakelse i...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Agder

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Healthy choices and the social gradient

I moderne velferdsstater som Norge har alle innbyggere i prinsippet lik tilgang til utdanning og helsetjenester. Likevel øker helseforskjellene mellom ulike grupper i befolkningen. Hvorfor? Hva kan best bidra til å redusere helseulikheter? Dette prosjektet omfatter pågående og planlagt forskn...

Tildelt: kr 50,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Centre for Global Health Inequalities Research (CHAIN)

Ulikhet dreper. Fattige barn og familier fra alle verdenshjørner vil med større sannsynlighet leve med dårligere helse og under dårligere kår sammenlignet med de som har mer ressurser. Det er dette vi kaller sosioøkonomiske ulikheter i helse, og de har blitt observert i alle land med tilgjengelig...

Tildelt: kr 36,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Exploring new and optimal light conditions to improve cognition, mood and health in people with dementia

Demens utgjør en stor global utfordring. I EU har de årlige kostnader knyttet til demens blitt estimert til 160 milliarder euro. Utgiftene forventes å øke med en aldrende befolkning. Demens fører til kognitiv svikt og funksjonstap. I tillegg rammes om lag 90 % av personer med demens av søvnproble...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Vestland

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Scenarios for biodiversity and ecosystem services acknowledging health BiodivERsA_BioEssHealth

Vi har så langt samlet sammen og tilrettelagt et stort datasett om insekter fra Norge, hentet miljø- og klimainformasjon for disse stedene fra flere nasjonale og globale databaser, og begynte modellering for bedre å forstå driverne av billediversitet og de sannsynlige effektene av fremtidig skogb...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Viken

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Reinforcing the Health Data Infrastructure in Mobility and Assurance through Data Democratization

Helsedata har meget stor vitenskapelig, samfunnsmessig og kommersiell verdi, noe som stimulerer til cyberangrep og til at helsedata blir målrettet brukt og solgt på svarte markeder. Deling og bruk av helsedata er i tillegg under lov-, etikk/personvern- og teknologi-områder, noe som kan sette begr...

Tildelt: kr 23,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Innlandet

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

SmartMed: Secure and accountable sharing of medical records using smart contracts and blockchain

Store mengder helsedata er lagret i forskjellige helseregistre i Norge og det finnes strategiske initiativer for deling av disse data med helseforskere og mellom forskjellige registre i Norge. Dette skaper utmerkede muligheter for helseforskning i verdensklasse fordi det finnes veldig få land i v...

Tildelt: kr 16,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

- Nye innovasjoner og bedrifter fra hjerneforskning

Nansen Neuroscience Network ble opprettet i 2010 på initiativ fra to av våre fremste akademiske institusjoner, Universitetet i Oslo og NTNU. Foreningen ble stiftet av 23 medlemmer den 11. mai 2010. Nettverket er organisert som en non-profit uavhengig medlemsforening, registrert med vedtekter i Fo...

Tildelt: kr 0,80 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

HELSEVEL-V-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Establishing a national learning and action network for refugees: Promoting inclusion, access to information, and successful transition

Millioner av unge mennesker har flyktet fra krig og ustabilitet for å finne beskyttelse i Europa. Selv om de fleste land yter ulike tjenester når flyktninger skal bosettes, står de likevel overfor mange utfordringer. Formålet for prosjektet er å utvikle et nasjonalt og internasjonalt lærings- og ...

Tildelt: kr 0,52 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Vestland

JPIAMR-JPI Antimikrobiell resistens

Impact of Prescription Quality, Infection Control and Antimicrobial Stewardship on Gut Microbiota Domination by Healthcare-Associated Path.

Vankomycinresistente enterokokker (VRE), ESBL Enterobacteriaceae (EPE) og Clostridium difficile er en trussel mot pasienter innlagt i sykehus over hele verden. Selv om overvåking og smitteverntiltak er på plass i mange land er det fortsatt lite kunnskap om hva VRE/EPE/C. difficile innebærer for d...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Trade, Labour Markets and Health

Dette prosjektet vil gå nærmere inn på hvordan handel påvirker helse. Som mange studier allerede har dokumentert, så kan internasjonal handel påvirke helsen ved at den regulerer folks tilgang til medisiner eller tilgjengeligheten av usunne produkter som tobakk og bearbeidede matvarer. Handel kan ...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave FEVF

Formålet med prosjektet har vært å betre kunnskapsgrunnlaget innen fysioterapi. Mye av grunnlaget for fysioterapi er empirisk basert, og det er derfor behov for å betre presisjon og reliabilitet i målemetodene som vert nytta, og utvikle nye måleinstrument for fysikalske behandlingsformer som kan ...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Vestland

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

ME/CFS forskerkonferanse 2018

ME/CFS Forskerkonferanse 26.-27. november 2018 Vertskap Folkehelseinstituttet, Nasjonal Kompetansetjeneste for CFS/ME og Norges ME-forening. Forskerkonferansen omfatter en åpen konferanse for forskere over 2 x 1/2 dag. Målgruppen for forskerkonferansen er både etablerte ME/CFS-forskere og fors...

Tildelt: kr 83 053

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Migration: Health in everything we do #MigrationHealth2018 National Conference, Bergen 15-16 November 2018

Research on migration and inequality in healthcare is by nature complex, interdisciplinary and in need of new ideas at the interface of theory and practice. The “Migration: Health in everything we do” (#MigrantHealth2018) conference addresses these needs by bringing the latest migration and healt...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Vestland

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Tjenesteutvikling og medborgerskap.

«Tjenesteutvikling og medborgerskap» er et phd prosjekt som skal sette fokus på hvordan tjenestemottakere kan delta mer i utviklingen av tjenestetilbudet. Kommunen skal opprette et nytt bofellesskap sommer/høst 2019 for ungdommer med sammensatte behov. Kommunen har lang erfaring med å gi tje...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Rogaland

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Biomedicalization from the inside out

I stadig større grad tyr vi i dagens samfunn til biologiske og tekniske forståelser av og løsninger på helseproblemer. I dette historiske forskningsprosjektet undersøker vi den historiske prosessen som har ledet frem til dagens situasjon. Vi har valgt oss ut tre felt som tradisjonelt har blitt an...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Standardiserte veiledende planer og International Classification for Nursing Practice

Introduksjon og bruk av elektronisk pasientjournaler, har bidratt til endring i dokumentasjonspraksiser i helsetjenesten. Mye forskning på informasjonens betydning for å sikre kontinuitet og pasientsikkerhet har vært utført i sykehus. Selv om en økende andel pasienter nå får helsetjenester i komm...

Tildelt: kr 0,85 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

The Lifetimes of Epidemics in Europe and the Middle East

Epidemier er både sosiale og naturlige fenomener. Prosessene de involverer tar ikke bare forskjellig tid, men på helt forskjellige tidsskalaer. Som store deler av verden nå har erfart med COVID-19-epidemien får alle disse prosessene innvirkning på hverandre idet en epidemi bryter ut. Mikrobene ha...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Oslo

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Gjennomføring av to nasjonale konferanser innen habiliteringsforskning (2018/2019)

Forskningsnettverket "Norsk akademi for habiliteringsforskning" ble opprettet i 2010, hvor 2 representanter fra hver av helseforetakene ble invitert inn i nettverket. Ledelsen av nettverket går på omgang mellom helseforetakene, hvor gjennomføring av årlig nasjonal forskningskonferanse er hovedopp...

Tildelt: kr 45 860

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Konferanse om organisering og finansiering av forskning på effekt av folkehelsetiltak

Tema for pre-konferansen er tiltaksutvikling og tiltaksforskning. Målet med pre-konferansen er å drøfte begrensningene og mulighetene for et tettere samarbeid om tiltaksutvikling i forvaltningen på ulike nivåer og tiltaksevaluering som skjer i forskningsmiljøer. Vi ønsker også å vise frem aktuell...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

E-INFRA 2018 - a national e-infrastructure for science

Søkeren til denne INFRASTRUKTUR utlysningen er UNINETT Sigma2 AS, heretter kalt Sigma2. Sigma2 er et datterselskap til UNINETT AS og har hovedkontor i Trondheim. UNINETT AS utvikler og driver den digitale grunnmuren for forskning og utdanning i Norge. Denne grunnmuren består blant annet av forskn...

Tildelt: kr 337,6 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Conference: "5th Genome Maintenance Meeting / 3rd Turning the Tide of Antimicrobial resistance meeting" (GMM5/TTA3)

In this joint conference "5th Genome Maintenance Meeting” / 3rd Turning the Tide of Antimicrobial resistance (AMR) meeting" (GMM5/TTA3), we will focus on genome dynamics, AMR and new drug design. The GMM5 / TTA3 meeting will highlight recent progress in the understanding of how DNA transfer pathw...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

JPIAMR-JPI Antimikrobiell resistens

JPIAMR kontingent

...

Tildelt: kr 0,37 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Ukjent Fylke

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Mental health disorders among minority women: risk factors and consequences from a life-course perspective

Minoritetskvinner rapporterer oftere om psykiske plager enn både majoritetskvinner og minoritetsmenn. Til tross for dette er de underrepresentert i psykisk helsetjenester. De fleste norske studier er begrenset til å sammenligne grupper på ett tidspunkt, mens psykiske lidelser kan oppstå gjennom l...

Tildelt: kr 10,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Oslo

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

A European PRImary care Multi-prOfessional Researcher network (PRIMORE)

Hovedmålet for dette prosjektet er å styrke synergien mellom og internasjonaliseringen av norsk omsorgsforskning og primærhelseforskning. Derfor har vi etablert og vil videreutvikle et europeisk forskernettverk (PRIMORE) for å skape muligheter for forskere fra ulike disipliner, sektorer og land t...

Tildelt: kr 0,82 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Vestland

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

«Samspill i praksis» - Den 6. nasjonale konferansen for omsorgsforskning

Annethvert år arrangerer Senter for omsorgsforskning en konferanse som viser fram den viktigste nye kunnskapen og diskuterer de største utfordringene knyttet til tjenesteforskningen. Dette gjør konferansen gjennom å slippe til personer med internasjonal kunnskap, landets fremste forskere på felte...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

RETHINKING CANCER SURVIVORSHIP Exploring the foundations of research on how humans experience and voice cancer in a Norwegian context

Stadig flere rammes av kreft og samtidig gjør store fremskritt innen diagnostisk praksis og behandling at antall kreftoverlevere blant oss vokser. Ved utgangen av 2016 levde mer enn 262 880 personer i Norge etter å ha hatt minst en kreftdiagnose. På grunn av omfattende og avanserte behandlinger (...

Tildelt: kr 9,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Fysiofondet

Langsiktig grunnleggende forskning

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Forskningsstiftelsen Et liv I bevegelse

Langsiktig grunnleggende forskning

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo