0 antall prosjekter

SIRKULÆRØKONOMI-Sirkulær økonomi

Addressing climate change with innovation in the forest-based industry (Inno4Tree)

Addressing climate change with innovation in the forest-based industry (Inno4Tree) Norges nasjonale strategi for skogs- og trebasert industri har definert flere mål knyttet til økt bruk av tre i byggebransjen. Tre er et fornybart materiale og har et betydelig lavere karbonavtrykk sammenlignet med...

Tildelt: kr 10,4 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

SirkTRE - etablerer den helsirkulære verdikjeden for tre

Sirkulær bruk av tre - tre må kunne brukes igjen og igjen I Norge hogges det rundt 12 millioner kubikkmeter tømmer per år. Ifølge den nasjonale strategien for skog- og trenæringen, SKOG22, er det bærekraftig grunnlag for at hogsten kan økes til minst 15 millioner kubikkmeter i året. Dersom samfun...

Tildelt: kr 54,3 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Bærekraftige og funksjonelle produkter fra norske løvtreslag

I et klima- og miljøperspektiv er det viktig og nødvendig å redusere bruken av fossilbasert plastråstoff i forbruksprodukter. Orkla har en stor produktportefølje og de har som mål å erstatte fossilbasert plastråstoff i utvalgte produktspektre. I Norge blir løvtreslag som bjørk og osp lite brukt i...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Bio-conversion of non-food bio-resources to novel feeds for salmonids - a Nordic approach

NORDICFEED vil styrke landbruks-, skogbruks- og akvakultursektorene i Norden ved å utvikle bærekraftige mikrobielle fôringredienser (MI) fra lokale avfallsstrømmer fra mat-, jordbruks- og skogsindustri ved bruk av avansert bioteknologi. Mulige helseeffekter av MI blir først evaluert i labskalafo...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Lignin to BioAromatics

Skal vi nå klimamålene må vi også erstatte fossil plast og kjemikalier med biobaserte produkter. En stor andel av dagens mer verdifulle plast og kjemikalieproduktene inneholder aromatiske strukturer, dvs de har en stor andel av strukturer som inneholder benzen-ringer som består av svært stabile ...

Tildelt: kr 15,7 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Viken

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Grazing in carnivore forests for sustainable production of food, timber and biodiversity

Utmarksbeiting har i mange århundrer vært en viktig ressurs for norsk matproduksjon, ikke minst fordi tilgangen til dyrka mark er begrenset av klimatiske forhold. De store rovdyrene bjørn, ulv, gaupe og jerv som førte til skader i husdyrbesetningene ble derfor forfulgt og helt eller delvis utrydd...

Tildelt: kr 9,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Innlandet

BIONÆR-Bionæringsprogram

Bærekraftige og innovative trebygg opptil 8 etasjer med bindingsverk

En stor del av aktiviteten i 2021 har omhandlet konsept for oppbygging av etasjeskiller. Grunnlaget for dette har vært nyeste tilgjengelige kunnskap for temaområdene brann, lyd og avstiving. Det har blitt valgt en ny løsning for etasjeskiller med spesielt fokus på spennvidde, lydisolering og ferd...

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Wood fibre substrates as an alternative to peat for a future more sustainable technology-based horticulture industry

SUBTECH fokuserer på utvikling og evaluering av nye alternativer til torvbaserte vekstmedier basert på trefiber fra norsk gran. I tidligere prosjekter er ulike vekstmedier screenet, og trefiber fra lokal gran har vist lovende resultater som erstatning for, eller i blanding med torv og kokos. Fle...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Increased valorisation of domestic timber by a novel wood modification system

ValorWood-prosjektet har utviklet holdbare og bærekraftige treprodukter med lavt klimaavtrykk til lave kostnader ved bruk av norsk tømmer og fornybare kjemikalier. Et nytt tremodifiseringssystem bestående av en kombinasjon av sorbitol og sitronsyre, har vist en forbedring i relevante egenskaper ...

Tildelt: kr 6,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

FireCellCoat - Bio-inspired fire retardant wood coatings based on microfibrillated cellulose

Tre gjennomgår for tiden en renessanse som konstruksjonsmateriale i Europa, men bruken av tre i større bygninger som fleretasjeshus, særlig i urbane områder, er fremdeles begrenset. Dette skyldes primært utfordringer knyttet til brannsikkerhet, men også faktorer som biologisk nedbrytning og farge...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

LIGNOLIPP - From LIGNOcellulose sugars to high-value LIPids and bioPolymers in a single fermentation process

På grunn av sin kjemiske sammensetning, er biomasse fra lignocellulose et lovende fornybart råstoff for produksjon av ulike kjemikalier. Produksjonen av mikrobielle lipider fra lignocellulose sukkeret har fått stor oppmerksomhet de siste fem årene. Mikrobielle lipider produseres av oljeproduseren...

Tildelt: kr 5,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Bio-phenols from Lignin to Wood

Hovedmålet med Lignin2Wood er å utvikle en tremodifiseringsteknologi som øker treets holdbarhet og bestandighet og er basert på bruk av fenol-formaldehydharpiks av resol-type, hvor petroleumsbaserte fenoler delvis vil bli erstattet av monofenoliske forbindelser fra lignin ved hjelp av en pyrolyse...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Viken

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Event Support for The Organic Chemical Winter Meeting 2020 (OKV 35)

Organisk Kjemisk Vintermøte 2020 er en nasjonal møteplass og et forum for formidling av kunnskap fra forskningsfronten av og for forskere fra universiteter og høyskoler, instituttsektoren og industrien. Næringsrelevant forskning relatert til naturprodukter, bioteknologi og legemidler vil bli viet...

Tildelt: kr 40 379

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

ForestValue - Dynamic Response of Tall Timber Buildings under Service Load

Alle høye bygg utsatt for vindbelastning vil i noen grad svaie og svinge. Vanligvis er bevegelsene små og de merkes ikke av hverken tilskuere eller av personer inne i bygget. Slike svingninger medfører ikke noen fare for at bygget skades på noen måte, men personer som oppholder seg i bygget kan f...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

ForestValue - CLICK DESIGN delivering fingertip knowledge to enable service life performance specification of wood

Forskere og industri har i CLICKdesign prosjektet samarbeidet om å utvikle en ytelsesbasert web verktøy for arkitekter, bygningsplanleggere og offentligheten. For første gang er ytelsesbasert spesifikasjon av trematerialer i bygninger og konstruksjoner mulig, og vil med dette fjerne en av barrier...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

ForestValue - FIRENWOOD; Improved fire design of engineered wood systems in buildings

Bruk av tre i bygninger er en økende trend, og bidrar i betydelig grad til å utvikle en mer bærekraftig byggsektor. Selv om brannsikkerhet anses som viktig, er ikke limegenskapene til limte produkter ved høye temperaturer og under brannforhold fullt ut forstått. FIRENWOOD har hatt som mål å fyll...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Decarbonize- Ny bærekraftig teknologi for desentralisert produksjon av biokarbon for jord og vekstmedier

Standard Bio er et grønt teknologiselskap som utvikler teknologi for produksjon av biokarbon og biokarbon-baserte produkter. Gjennom Decarbonize prosjektet så skal Standard Bio utvikle teknologi for produksjon av nye bærekraftige jord- og vekstmedium kvaliteter basert på biokarbon som kan erstatt...

Tildelt: kr 7,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestfold og Telemark

BIONÆR-Bionæringsprogram

Dokumentere trevirkets hygrotermiske egenskapers effekt på reell varmeisoleringsevne i bygg

I dette prosjektet er det studert hvordan de hygrotermiske egenskapene til tre påvirker varmegjennomgangen i massive treelementer. All testing i dette forsøket har blitt utført i et klimakammer/klimarom i laboratorium. Det er blitt undersøkt hvor mye varme som går gjennom KLT-elementer (Kryss Lam...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Viken