0 antall prosjekter

ENERGIX-Stort program energi

Large-Scale Offshore Hydrogen Storage for Green Energy Transition (Hy4GET)

Utslipp fra petroleumsproduksjon står for over 27 % av Norges totale CO2-utslipp, og en resolut avkarbonisering av industrien er nødvendig for å oppfylle nasjonale forpliktelser under Parisavtalen. Å drive offshore-plattformer med vindkraft er derfor et viktig mål, men intermitterende fornybare e...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2023-2027

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Cost-efficient, Low-Emission, Acquisition of time-lapse seismic for the Petroleum and New energy sectors (CLEAN)

Gjentatte seismiske undersøkelser og analyse av disse innsamlede data (time-lapse seismikk) er en nøkkelteknikk for å overvåke og optimalisere produksjon av hydrokarbonreservoarer. Denne teknikken vil spille en nøkkelrolle i forståelse av CO2- og energilagringsprosjekter. Tradisjonell time-lapse...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2023-2026

Sted: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Pre-stack implementation of the AI-based seismic inversion algorithm with artificial constraints

Å finne naturressurser krever å studere undergrunnen, noe som innebærer måneder med kvalifiserte spesialisters arbeid og mange avanserte teknologier. Hver tilgjengelig teknologi har begrensninger. Integrering av dem og deres analyse bidrar til å foreslå undergrunns innholdet med bedre selvtillit....

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2025

Sted: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

REMEDY: Reduced Emissions and Improved Energy Efficiency on the NCS

Ensemblebaserte reservoarstyringssystemer (CLRM) er nå standardmodelleringsverktøyet for utvikling og administrasjon av oljereservoarer. REMEDY har som mål å ta et betydelig skritt mot å nå industriens klimamål for 2030 og 2050 på norsk sokkel ved å utvikle CLRM arbeidsflyter og metoder for å red...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2027

Sted: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Paleogene Basin Development on the Vøring and Møre Margins (PALMAR)

Den geologiske utviklingen av den midtnorske kontinentalmarginen utenfor Trøndelag og Nordland ble sterkt påvirket av massiv vulkanisme for rundt 56 millioner år siden. På dette tidspunktet skilte Norge og Grønland lag og Norskehavet ble dannet. Den massive vulkanismen utløste sannsynligvis en 4-...

Tildelt: kr 12,8 mill.

Prosjektperiode: 2023-2026

Sted: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

DeepReservoir – Predicting reservoir properties in deep structures on the Norwegian Continental Shelf: The critical role of chlorite-coats

De fleste hydrokarbonressursene på norsk kontinentalsokkel finnes i porøse sandsteinsreservoarer. Når sandsteiner blir begravd dypere enn ca. 3 km begynner porerommet å fylles av kvartssement. Dette reduserer reservoarets evne til å lagre væsker, som olje, gass eller CO2. Av denne grunn er dype r...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2027

Sted: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

AI-supported inversion of marine CSEM measurements

Kontrollert-kilde-elektromagnetiske data (Controlled source electromagnetic, forkortet CSEM) brukes til å avbilde resistivitetsegenskapene i undergrunnen. Teknologien har utviklet seg betydelig de siste 20 årene, med flere anvendelser innen petroleumsindustrien, innen kartlegging av dyphavsminera...

Tildelt: kr 0,29 mill.

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Oslo

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

GeoEnlight Pilot

Under leteboring vil GeoEnlight Pilot tilføre betydelig innovasjon til beslutningsprosessen. I dag bores kjerner fra nedihull, trekkes tilbake til overflaten og legges i et rør. En geolog vil vurdere hva kjernene inneholder. Et punkt gamma måling tas ofte av kjernene, men de blir også evaluert v...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2022-2024

Sted: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Acquisition of zero to negative offset seismic data – proof of concept.

Olje- og gassindustrien har i flere tiår etterlyst 0 til negativ offset marin seismikkdata for forbedret avbildning. Flere forsøk har vært gjort tidligere uten kommersiell suksess. North GeoServices har utviklet et unikt innsamlingssystem som vil muliggjøre 0 til negative offsets. Prosjektet er m...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Viken

PETROSENTR-Forskningssentre for petroleum

National Centre for Sustainable Subsurface Utilization of The Norwegian Continental Shelf

NCS2030 – National Centre for Sustainable Subsurface Utilization of the Norwegian Continental Shelf er ett av tre forskningssentre for petroleum (såkalte petrosentre) i Norge i dag. NCS2030 ble bevilget av Forskningsrådet i 2021 med oppstart 01.01.2022. Universitetet i Stavanger (UiS) er vertskap...

Tildelt: kr 80,0 mill.

Prosjektperiode: 2022-2029

Sted: Rogaland

PETROSENTR-Forskningssentre for petroleum

Centre for Sustainable Subsurface Resources

Store deler av Norges klimautslipp kommer fra aktivitet på norsk sokkel. Til tross for stadig utbygging av fornybar energi, er fortsatt petroleumsproduksjon nødvendig i en lengre periode, mens mer forurensende energikilder som kull fases ut. Derfor er elektrifiseringen av sokkelen et nødvendig ti...

Tildelt: kr 80,0 mill.

Prosjektperiode: 2022-2029

Sted: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

ZechTec: A Renaissance of Central North Sea Salt Tectonics

Den sentrale Nordsjøen (SNS) har vært et viktig område for utvinning av olje og gass i over 50 år. Når vi i de kommende tiår skal redusere karbon-utslipp vil denne regionen spille to viktige roller. Regionen vil for det første by på muligheter for undergrunnslagring av karbon, samtidig som det vi...

Tildelt: kr 12,1 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Vestland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Machine Learning in Geophysical Processing, Seismic Interpretation and Subsurface Modelling

De siste årene har maskinlæring blitt et stadig viktigere verktøy for automatisk seismisk tolkning. I dag brukes kun en svært liten andel av den tilgjengelige seismiske dataen, fordi tolkningen av denne dataen er svært tidkrevende. Målet med denne forskningen er å utvikle maskinlæringsbaserte met...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Viken

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Kontinuerlig overvåkning av hydrokarbonreservoar

Hydrotell prosjektet «Kontinuerlig overvåking av reservoar» skal utvikle en sensorteknologi for olje og gass industrien som skal redusere antall nye brønner og øke utvinningen på eksisterende felt. Data fra sensorene kan brukes til å overvåke hvor vannsonen er i et hydrokarbonreservoar og om vann...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

BASE - Basement weathering and fracturing on- and offshore Norway

BASE-prosjektet "BASE - Basement weathering and fracturing on- and offshore Norway" tar sikte på å få ny geologisk forståelse av oppsprekket og dypforvitret grunnfjell i Norge. Med hjelp av grunnfjell boringer på land og grunne boringer på shelfen, vil vi forbedre den nåværende forståelsen av uko...

Tildelt: kr 20,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

GEOPARD - Geostatistical Event-based Object-model Predicted from Analogue Reservoir Deposits

Målet med GEOPARD-prosjektet er å få mer geologisk kunnskap inn i det statistiske rammeverket som brukes til å lage digitale 3D-modeller av geologiske avsetninger. Vi ønsker å gjøre modellene mer realistiske og enklere å bruke samtidig som det åpner opp for direkte bruk av data fra feltstudier so...

Tildelt: kr 18,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

New Technologies and Methods for Ultrahigh and High Resolution 3D Seismic Characterization of the Shallow Subsurface

Prosjektets målsetning er å utvikle nye tredimensjonale (3D) høyoppløselige avbildningsløsninger for karakterisering av undergrunnen i fjorder og kystnære miljø. Det nåværende markedet for grunn avbildning er dominert av høyoppløselig todimensjonal (2D) teknologi. Som et resultat av dette er geol...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Understanding Polymerizable Tracers for Quantifiation of Variable Flows

RESMAN-teknologien fokuserer på overvåking av olje, vann og gass i produserende brønner ved bruk av vår unike prorietære intelligente sporstoffer inkorporert i en polymermatrise. RESMAN teknologi gir en lavpris- og lavrisikoløsning for å få en langsiktig overvåkning i hva som flyter hvor, hvor my...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

AI Augmented Analysis in digital biostratigraphy - palynology

Biostratigrafi er å aldersbestemme bergarter ut fra fossilt materiale fra planter og dyr. Innholdet i enhver biostratigrafisk prøve varierer med alder og geografi. I olje- og gassindustrien gjøres dette ved å undersøke mikrofossiler som pollen, sporer, alger og marine plankton. Siden tidlig 1...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Oslo

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

Centre for Geophysical Forecasting (CGF)

Vår visjon i senteret er å skape kunnskap og forståing frå geofysiske data. Våre tre hovudbruksområde av geofysisk overvaking er naturskadar som skred, ras og jordskjelv, CO2 lagring og naturressursar. I 2022 publiserte vi ein artikkel i Frontiers of Marine Sciences som fekk stor merksemd. For f...

Tildelt: kr 90,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2028

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Enhancing Reservoir Characterization by Applying Machine Learning

Olje- og gass-selskaper bruker betydelig tid og ressurser på å identifisere og evaluere prospekter før de driller en brønn. De må lage en presis modell av undergrunnen som viser om det er olje og gass til stede og om det er nok til at det lønner seg å drille. En presis undergrunnsmodell er også v...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Elucidate - effektiv og kompletterende seismisk belysning med fokus på unike anomalier i sjøbunnen ved kartlegging og produksjon offshore

Demonstrasjons prosjektet Elucidate har som målsetning å demonstrere en effektivt- og ned-skalerbar løsning for å innhente nødvendig sjøbunnsseismikk for raskere å være i stand til å analysere anomalier ifbm offshore utvikling og -produksjon. Prosjektet viderefører allerede utført- og pågående Fo...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Viken

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Optimizing CO2 Foam EOR Mobility Control for Field Pilots

Klimautfordringer påvirker globale energistrategier. Dette framtvinger krav om redusert karbon avtrykk i petroleums¬produksjonen. Dette kan i olje- og gass industrien oppnås i petroleumsproduksjon med samtidig lagring av karbon, i form av injeksjon og lagring av CO2. Målene i Parisavtalen og FNs...

Tildelt: kr 6,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

SWIPA - Centre for Subsurface Well Integrity, Plugging and Abandonment

Hovedformålet med SWIPA (Subsurface Well Integrity, Plugging and Abandonment) - senter for innovasjonsdrevet forskning - er å utvikle nye innovative og kostnadsbesparende metoder for plugging av petroleumsbrønner. Vellykket innovasjon her kan spare Norge for betydelige utgifter i årene fremover. ...

Tildelt: kr 96,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2028

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Longevity: Providing enhanced release and analytical method to enable continuous monitoring over 10 years in producing wells

For å øke produksjonen av olje er det viktig å monitorere hvor den produserte væsken kommer fra. Overvåkning av oljereservoarer er ofte dyrt, risikofylt og noen ganger ikke en gang mulig med standard teknologier. En klar forståelse av det som skjer i brønnen er likevel viktig for økt oljeutvinnin...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

iDROP Oceanid™ Navigator (iDRONA)

Oceanid? farkostens fremdrift er basert på gravitasjon og enheten instruert til autonomt å gli lateralt i vannsøylen til en på forhånd definert posisjon på sjøbunnen, hvor den kan gjennomføre vitenskapelige måleoppgaver. Når innsamling er ferdigstilt og sensor data lagret vil enheten utføre en mi...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Viken

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Rift and rifted margin deep-water depositional systems: Application to Late Jurassic – Early Cretaceous rifting on the NCS

DeepRift-prosjektet har som mål å generere ny forståelse av avsetninger i dyp-vanns kontinentale riftbassenger og riftede kontinentalmarginer med fokus på Korintgulfen (Hellas) og den norske kontinentalsokkelen. Vi vil undersøke hvordan den strukturelle utviklingen av sedimentære riftbassenger sa...

Tildelt: kr 15,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Pore Scale Simulations for Wettability Description

Fukting er kontrollerende for transport av fluider igjennom porøse medier. Som følge av dette er fukting bestemmende for egenskapene til en rekke forskjellige porøse medier; alt fra klær til osmose-membraner. I et økonomisk perspektiv har fukting i porøse medier størst betydning i forbindelse med...

Tildelt: kr 6,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

EUROSTARS-EUROSTARS

E!113703 Seismic Horizon Artificial Intelligence Regeneration

I SHAIR har vi jobbet med en programvaretjeneste som predikerer anomalier i seismisk data som indikerer fluideffekter av olje eller gass. Vi har forbedret tolkningen av seismiske horisonter i hastighetsdata for å forbedre det seismiske bildet. Dette er også relevant for monitorering av CO2-lagrin...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Chalk influx and solids production mitigation in the North Sea

Krittfelt i Nordsjøen, slik som Ekofisk og Valhall, er noen av de viktigste oljereservene i Norge, og mye av den gjenværende olja kan fortsatt produseres. Produksjonen i slike felt er utfordrende blant annet på grunn av hendelser som kan innebære store mengder kritt som nærmest flyter inn i brønn...

Tildelt: kr 14,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2026

Sted: Trøndelag - Trööndelage