0 antall prosjekter

EU-STRA-Strålevern

Effects of Chronic LOw-dose Gamma Irradiation on GAstrointestinal Tumorigenesis

Ioniserende stråling er koblet til en rekke kreft i mennesker, inkluderte gastrointestinal tumorer. Men informasjon om lavdoser og lav dose hastigheter effekter mangler. Prosjektet brukt en ApcMin/+ mus model som er følsomme til utviklingen av gastrointestinal tumorer. I 2015, mer en 500 mus ble ...

Tildelt: kr 0,37 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Akershus

EU-STRA-Strålevern

Radioactive particle transformation processes

En stor andel av ikke-flyktige radionuklider slik som uran og plutonium som slippes ut i miljøet fra kjernevåpen og kjernekraftsyklusene vil forekomme som partikler med størrelser fra mindre enn mikrometer til fragmenter (>2 mm). Slike partikler kan transportere store mengder radioaktivitet og as...

Tildelt: kr 0,32 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Akershus

EU-STRA-Strålevern

Effects of Chronic LOw-dose Gamma Irradiation on GAstrointestinal Tumorigenesis - CLOGIGAT

Naturlige og menneskeskapte kilder til ioniserende stråling bidrar til menneskelige eksponeringer og er en anerkjent fare for menneskers helse. Risikoestimater for strålingsindusert kreft hos mennesker er basert på epidemiologiske data, hovedsakelig fra studier av overlevende etter atombombene i...

Tildelt: kr 0,68 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Oslo

EU-STRA-Strålevern

Cooperation in Education and Training in Nuclear Chemistry (CINCH) - UiO contribution

Europa, og verden for øvrig, trenger radiokjemikere. Flere rapporter peker imidlertid på at det er et stort og bekymringsfullt gap mellom antall kandidater som utdannes sammenlignet med industriens og samfunnets behov. EU har derfor kjørt et treårig prosjekt - CINCH - for å planlegge hvordan utda...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Oslo

EU-STRA-Strålevern

Ostinato - Acceleration of Parkinson pathogenesis by chronic low-dose rate gamma exposure

Health risks of radiation exposure are of particular concern to the public, as highlighted by the challenges from the Fukushima accident. Although it is well established that ionising radiation can increase the risk of cancer, in recent years there has been an increased focus on the potential for...

Tildelt: kr 0,39 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Akershus

EU-STRA-Strålevern

Low dOse IR induced Gene expression and Epigenetic Responses(LOGER)

Strålevern krever en grundig forståelse av effekter av stråling i levende materie. Som kvantitativt grunnlag for risikoanalyse, bør strålingseffekter bli undersøkt ved hjelp av realistiske eksponeringsregimer, hvor eksponering for andre miljø- og kostholdsfaktorer som kan påvirke strålingseffekt...

Tildelt: kr 0,59 mill.

Prosjektperiode: 2013-2019

Sted: Oslo

EU-STRA-Strålevern

Acceleration of Parkinson pathogenesis by chronic low-dose rate gamma exposure - OSTINATO

Som kjent fra strålebehandlingspasienter har høydose ioniserende stråling, spesielt når gitt til barn, potensiale til å øke risikoen for tidlig demens eller andre neurodegenerative sykdommer (ND) (Kempf et al 2012). Bakgrunn for en slik sammenheng i lavdose-eksponerte kohorter er mindre klar, san...

Tildelt: kr 0,31 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Oslo

EU-STRA-Strålevern

Cooperation in education and training in Nuclear Chemistry

Kjernekraft-renessansen vil kreve en betydelig økning av antall spesialister i Europa, deriblant også kjernekjemikere. Utdanning i kjernekjemi og opplæring innen kjernekjemiske problemstillinger er fragmentert og varierer stort i de forskjellig Europeiske land, og dette prosjektet (CINCH-II) håpe...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Akershus

EU-STRA-Strålevern

COordination and iMplementation of a pan-European instrumenT for radioecology

COMET aimed to strengthen the pan-European research initiative on the impact of radiation on man and the environment. The project built on and complimented the foundations laid by the European Radioecology Alliance (ALLIANCE), the recently completed FP7 STAR project and collaborated with the Euro...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Oslo

EU-STRA-Strålevern

COordination and iMplementation of a pan-European instrumenT for radioecology

Økende alder på nukleære anlegg, store mengder radioaktivt avfall, rester fra uran gruvedrift og ny æra for nukleær energi i Europa, har bidratt til stor bekymring knyttet til behovet for fremtidig forskningskompetanse, rekruttering og utdanning i strålevern inklusivt radioøkologi i Europa. Det E...

Tildelt: kr 6,3 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Akershus

EU-STRA-Strålevern

Prospective cohort study of residents near the Semipalatinsk nuclear test site - feasibility

-

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Oslo

EU-STRA-Strålevern

Innovative integrated tools and platforms for radioecological emergency preparedness and post-accident response in Europe

-

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Akershus

EU-STRA-Strålevern

Innovative integrated tools and platforms for radiological emergency preparedness and post-accident response in Europe

Formålet med PREPARE var å forbedre flere områder innenfor atomberedskap i Europa basert på ny kunnskap avdekket etter evalueringen av Fukushimaulykken som skjedde mars 2011. Statens strålevern har spesielt arbeidet innenfor tre hovedområder. Disse er forbedring av atmosfæriske spredningsmodeller...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Oslo

EU-STRA-Strålevern

Realizing the European Network in Biodosimetry

Realizing the European Network of Biodosimetry (RENEB) er et prosjekt som skal etablere europeisk nettverk i biologiske dosevurderinger (biodosimetri). Formålet med dette nettverket er å forbedre kapasiteten for doseestimering fra ioniserende stråling til individer, i tilfelle ulykker eller andre...

Tildelt: kr 0,55 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Oslo

EU-STRA-Strålevern

Low Dose Research towards Multidisciplinary Integration

-

Tildelt: kr 0,42 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Oslo

EU-STRA-Strålevern

Facility for Low Dose-Rate Gamma Irradiation (FIGARO)

Det finnes mye kunnskap om helseeffekter av ioniserende stråling etter høye doserater/doser, og disse helseeffektene (kreft) antas å opptre lineært med eksponeringsdose. Det betyr at man ekstrapolerer fra kjente data etter høye doser/doserater til lave doser/doserater. Det er imidlertid lave dose...

Tildelt: kr 0,78 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Oslo

EU-STRA-Strålevern

DoReMi - Facility for Low Level Irradiation Experiments

This project is part of the FIGARO project submitted by three Norwegian partners (University of Biosciences UMB, Norwegian Radiation Protection Authority NRPA, and Norwegian Institute of Public Health NIPH), to DoReMi, with the intention of providing acce ss to the UMB irradiation facility. The p...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Akershus

EU-STRA-Strålevern

Strategy for Allied Radioecology

STAR - Strategy for Allied Radioecology - var et Network of Excellence under EUs 7. rammeprogram for forskning dedikert til å styrke radioøkologisk forskning i Europa. Et felles aktivitetsprogram ble utviklet for å nå dette målet: Integrasjon, kunnskapsforvaltning og formidling: Med utgangspu...

Tildelt: kr 5,2 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Oslo

EU-STRA-Strålevern

Epidemiological study to quantify risks for paediatric computerized tomography and to optimise doses

EPI-CT er en internasjonal studie hvor målet er å kvantifisere kreftrisiko ved CT-undersøkelser av barn og unge. Kreftregisteret og Statens strålevern er norske partnerne. Data samles inn fra de radiologiske informasjonssystemene (RIS) på sykehusene, eller også fra radiologiske bilde-databaser (P...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2011-2017

Sted: Oslo

EU-STRA-Strålevern

Strategy for Allied Radioecology

-The goal of STAR is to efficiently integrate infrastructures and research efforts from eight European institutions into a sustainable network that contributes to a European Research Area in radioecology. Thus, a Joint Programme of Activities have been initiated, covering integration and sharing ...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Akershus

EU-STRA-Strålevern

Epidemiological study to quantify risks for paediatric computerized tomography and to optimise doses

EPI-CT er et stort, internasjonalt samarbeidsprosjekt. Formålet med studien er å etablere en europeisk kohort av barn under 20 år som har gjennomgått en eller flere CT-undersøkelser, for i første omgang å estimere risiko for leukemi og hjernesvulst. Etter lenger oppfølging planlegges også analyse...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2011-2018

Sted: Oslo