348 prosjekter

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Salmon migrating through a maze in a changing world: building a management regime for a multi-stock system affected by mixed-stocked fishing

Tanavassdraget er et av verdens største laksevassdrag med mer enn 1 200 km lakseførende strekning, inklusive de totalt 25-30 sideelvene på norsk og finsk side. I mange år utgjorde fangstene av Atlantisk laks i Tanaelva mer enn 50 % av all elvefangst i Norge og over 20 % av elvefangstene i Europa....

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Combined effects of multiple organic stressors from jellyfish blooms and aquaculture operations on seafloor ecosystems

Havets helsetilstand blir svakere som følge av varmere klima og menneskelig aktivitet. Dette kan føre til en reduksjon av tilgjengelige økosystemtjenester. Denne nedgangen er særlig tydelig i kystnære områder hvor utslipp fra kommunale avløpssystemer, landbruk, havbruk, og industrielle kilder før...

Tildelt: kr 18,1 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

KLIMAFORSK-Stort program klima

Social-Ecological Transformations: HUMan-ANimal Relations Under Climate Change in NORthern Eurasia

Et varmere klima vil medføre samfunnsendringer idet 21. århundre. Arktis har opp gjennom historien gjennomgått store klimatiske svingninger, og flere nordlige urfolk har endret sin økonomi fra å være jegere til å bli gjetere. Mennesker har likevel opprettholdt en konstant tilstedeværelse på den n...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Multi-species dynamics above and beneath the sea-surface

For effektiv og bærekraftig forvaltning av marine ressurser er det viktig å ta hensyn til flerbestandsdynamikk. Ulike arter og bestander påvirker hverandre både over og under havoverflaten, og fiskernes fangst- og landingsbeslutninger knytter det som skjer i markedet, over havet, til det som skje...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

ECOsystem dynamics in the NORwegian SEa - new methods for understanding recent changes

Det primære målet med prosjektet EcoNorSe var å forbedre vår forståelse om samspillet og dynamikken i Norskehavet økosystem ved å utvikle og bruke moderne metoder for å identifisere og kvantifisere dietten av disse økologisk og økonomisk viktige pelagisk fiskebestander. Fleste av ambisiøse mål ...

Tildelt: kr 8,3 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Acoustic kayak drone

Vi har laget en ubemannet kajakkdrone utstyrt med elektromotor og vitenskapelig ekkolodd montert på en nedsenkbar kjøl. Kajakkdronen kan sjøsettes både fra forskningsskip, og fra land ved hjelp av en ombygd båthenger. Styringen av farkosten skjer gjennom trådløs kommunikasjon, der man enten fjern...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Vestland

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Ice-algal and under-ice phytoplankton bloom dynamics in a changing Arctic icescape.

Hovedmålet for Boom or Bust prosjektet er å øke vår kunnskap om isalger og planteplankton under havisen i Arktis, som endres raskt. Vi har kombinert forskjellige metoder for å 1) identifisere biologiske faktorer og miljøfaktorer som påvirker oppblomstring og samfunnsstruktur hos isalger og plante...

Tildelt: kr 10,1 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

KLIMAFORSK-Stort program klima

Living standard, well-being and poverty in the circumpolar Arctic: exploring conditions for adaptation to climate change

The proposed research seminar has the double purpose of enhancing the quality of the ECONOR report, by gathering the ECONOR network for integration of the draft chapters of the report, and contributing to develop a new proposed research project on the soc io-economic conditions for adaptation to ...

Tildelt: kr 59 999

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Exposure and effects of emerging contaminants in marine and terrestrial birds of prey.

Prosjektets mål var å undersøke konsentrasjoner og effekter av nye miljøgifter i havørn- (Haliaeetus albicilla) og hønsehaukunger (Accipiter gentilis) fra Norge og Spania. De nye milljøgiftene som ble undersøkt var brom-, klor- og fosforflammehemmere og fluorinerte kjemikalier, etter at det ble f...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

NextZyme - enabling new concepts for marine enzymes in Next Gen- and Single-Cell Sequencing

Next-Generation sequencing (NGS) technologies have the recent years been the key driver in molecular life sciences and the largest contributor to the growth in the world-wide genomics market. Reduced overall sequencing costs are expanding the use of seque ncing in genomics, medical research and d...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Cold adapted transglutaminase in food processing

Transglutaminaser er en gruppe proteiner som finnes naturlig i høyere organismer og som har som oppgave å katalysere en unik enzymatisk reaksjon. Ved å kryssbinde forskjellige proteiner kan de fungere som biologisk lim uten selv å bli brukt opp. Enzymet d anner sterke bindinger mellom proteiner s...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Ukjent Fylke

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

The 7th International Conference on Marine Bioprospecting - BIOPROSP_15. To be held in Tromsø, Norway 18-20th February 2015

BIOPROSP_15 er den 7. internasjonale konferansen om marin bioprospektering som arrangeres annen hvert år av MABIT-programmet i samarbeid med regionale og nasjonale nærings- og forskningsaktører. BIOPROSP har som mål å tilby et spennende faglig program so m gir deltakerne mulighet til å bli oppda...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

InRec - Increased Recovery in the Norwegian Mining Industry by Implementing the Geometallurgical Concept

Vi mennesker er avhengige av mineraler og metaller. Hvor enn vi snur oss, ser vi produkter som er basert på mineralske råstoff. Metallene og mineralene er oppkonsentrert i det vi kaller mineralske forekomster. Enhver ny forekomst er ulik de man har funnet før. Dette prosjektet har som mål å utvi...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

ACHILLES: Arctic climate change induced hazards and social transformations for upholding local livelihoods, safety and wellbeing

Rundt en firedel av det offentlige veinettet i Norge er utsatt for skred og steinsprang og slike nedfall har økt betydelig i løpet av de seneste tiårene. Snøskred er blant de naturskapte hendelsene som hyppigst fører til at veier sperres for trafikk. Oftest utløses snøskred i forbindelse med stor...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2014-2020

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

NYKOS - New Knowledge on Sea Deposits

Mineralnæringen i Norge er inne i en fase med økt vekst og gjenstand for miljømessig fokus. Mange gruver er særlig ut-fordret av avfallshåndtering fordi virksomhetene ofte produserer store mengder verdiløst mineralavfall,eksempelvis grovkornet steinmasse fra gruvedrift og finkornet mineralsand (a...

Tildelt: kr 22,4 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Population structure and evolutionary response to environmental changes in C. finmarchicus and C. helgolandicus

Marint dyreplankton er svært sensitive forhold til klimaendringer. I Nord-Atlanteren og Arktis er hoppekreps i slekten Calanus dominerende i dyreplanktonbiomassen og spiller en nøkkelrolle i marine næringskjeder både som primærforbrukere ... og som bytte dyr for mange kommersielt viktige arter. ...

Tildelt: kr 37 163

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Nordland - Nordlánnda

KLIMAFORSK-Stort program klima

Primary Industries and Transformational Change - PITCH

Kravet om omstilling til lavutslippssamfunnet øker for at vi skal klare å kutte klimagasser, og unngå mer enn 1,5 grads økning i global temperatur. Omstilling er et nasjonalt ansvar med lokale konsekvenser. Gitt det økende fokuset på omstilling og endringer er det enda mer passende å spørre hva s...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Nordland - Nordlánnda

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Estimating viral impact and Cost of Resistance on marine phytoplankton communities

Når virus forkommer i så store antall som 10 millioner pr teskje sjøvann og er 10 ganger flere enn alle andre organismer tilsammen så er det lett å forestille seg at de må ha en stor betydning i havet. Virus aktiviteten påvirker det mikrobielle næringsnettet og dette kan ha stor effekt på det ma...

Tildelt: kr 6,2 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Vestland

HAVKYST-Havet og kysten

In situ swimming and orientation ability of larval cod and other plankton. Parameterizing models of prey availability to top predators

Fiskelarvetransport med havstrømmer fra gyteområder til oppvekstområder er en nøkkelprosess som må adresseres dersom man skal kunne kvantifisere romligtemporær tilgjengelighet for topp-predatorer. Imidlertid er ikke larver fullstendig prisgitt de rådende strømforhold. De kan påvirke spredningen ...

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

COEXIST - Condition and energy expenditure estimates from free-ranging marine mammals

Ny utvikling og miniatyrisering av instrumenter som kan festes på sjøpattedyr for å samle inn informasjon om deres bevegelser og dykkeatferd, har revolusjonert vår kunnskap om disse viktige predatorene i marine økosystemer. Sammen med estimater av bestand størrelse, fødeinntak og diett har slike ...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Automatisk oljesølovervåking og risikovarsling fra satellittdata

Oljeutslipp fra skip og offshore-installasjoner, enten ulovlig eller fra ulykker, kan medføre store miljøskader. Med økt maritim trafikk og oljeutvinningsaktivitet nær sårbare områder er faren for skader fra oljeutslipp av økende bekymring. Satellittdata gir muligheter til å oppdage oljesøl og lo...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

ECO-Shrimp trawling

Et av hovedargumentene for å tråle semipelagisk er de potensielle drivstoffbesparelsene. Vi har derfor sammenlignet tauemotstanden ved semipelagisk tråling med bunntråling. Et mål på tauemotstanden kan man få ved å registrere strekk på varpvinsjene under tråling. Det er verdt å merke seg at dette...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SIPHINIFES-SIP ved HI

The Arctic Ocean Ecosystem - Polhavets økosystem

Havforskningsinstituttets strategiske initiativ (SI): Polhavets økosystem For å kunne forstå og forutsi framtidige endringer i Polhavets økosystem er det avgjørende at vi har inngående kunnskap om de viktigste fysiske og biologiske prosessene i området. Vi må eksempelvis både forstå og kunne b...

Tildelt: kr 25,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Ecosystem-Economic Interactions in the Norwegian Sea: Analysis and Management

Økosystemet i Norskehavet er produktivt og dynamisk og huser nokre av verda's største pelagiske fiskebestandar. I tillegg finns viktige fiskeartar som nordaust arktisk torsk i regionen. Bestandane overlapper geografisk med sesongvariasjonar, og interakterer gjennom kamp om mat, i predator-bytte i...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Cost-effective observation methodology to assess seal population sizes using unmanned aerial vehicle and automatic image analysis

Et hovedformål i prosjektet er å teste droner, som opereres fra båt, til å fotografere kasteområder til grønlandssel og klappmyss som grunnlag for bestandsestimering. Videre vil det også bli testet tilsvarende metoder for å forbedre tellinger av kystsel - steinkobbe og havert. Et annet hovedfo...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Norway and the United States: Climate Change and Marine Ecosystems (NUCCME)

Norge og USA har i løpet av det siste tiåret samarbeidet om å løse store forskningsmessige spørsmål innen marin økologi. De vil i mai 2014 arrangere en internasjonal workshop som fokuserer på utfordringer med å håndtere et av de viktigste vitenskapelige s pørsmål i vår tid, menneskeskapte klimaen...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Genetic variability in population responses of Atlantic cod to environmental change

The research progressed as planned. Cod obtained from three populations were allowed to spawn undisturbed at the Institute of Marine Research's facilities at Flødevigen near Arendal. One spawning group was obtained from inside a fjord near Risør on the Skagerrak coast. A second group is a genetic...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Seasonal variation in sensitivity of krill to oil

Økt olje- og gassaktivitet i Nordområdene vil føre til økte utslipp av produsert vann med olje. Krill er nøkkelorganismer i tempererte og arktiske økosystemer. Derfor er det viktig å undersøke hvordan krill påvirkes av oljekonsentrasjoner som er relevante for produsert vann utslipp fra oljeplattf...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Rogaland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Causes and consequences of high loads of biomagnifying pollutants in avian top predators in the Arctic

Selv om Arktis oppfattes som uberørt så finner man relativt høye konsentrasjoner ulike typer organiske miljøgifter i den marine miljøet. Nivåene av slike stoffer øker oppover i næringskjeden og arktiske sjøfugler erderfor ofte mest forurenset. Det siste tiåret har det vært en rivende utvikling ...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Next-generation biodiversity assessment and environmental monitoring of benthic communities using high-throughput DNA metabarcoding

Marine sedimenter utgjør det største enkeltstående økosystemet på jorda og bunndyrfaunaen som finnes her er sterkt involvert i viktige økologiske prosesser. Dagens forvaltning av marine områder har som målsetning å opprettholde det biologiske mangfoldet, men vår kunnskap om forekomsten av marine ...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Nordland - Nordlánnda