0 prosjekter

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Digitalization benefits for maritime activities

More than 70% of the Earth’s surface is covered by oceans. The sea is an integral part of Europe’s identity, with 22 of its 27 Member States having a coast and two thirds of European frontiers being set by the sea. In 2021 will start the Decade of Ocean Sciences for Sustainable Development (2021...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Agder

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Data som drivkraft i en stadig mer digitalisert transportsektor – Digital transformasjon for å skape samfunns- og trafikantnytte

Når du ser deg rundt, innser du at måten vi beveger oss har drastisk endret seg. Elektrifisering, konnektivitet, nye mobilitetsmarkeder, intramodalitet, autonome kjøretøy, endringer i livsstil og bærekraftig mobilitet er nøkkelkrefter som skaper store endringer på hvordan personer og gods transpo...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Agder

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Geometry of some non-classical Banach spaces.

The project focuses on open research questions connected to the geometry of non-classial Banach spaces of type Müntz and Schreier. Some of the questions are intimately linked to a modern and active research direction in Banach space theory where different geometric properties of Banach spaces cal...

Tildelt: kr 60 000

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Agder

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Søknad om rammebevilgning av PES-midler for UiA 2020, for mobilisering, posisjonering og støtte til EU/H2020- prosjekter.

Se prosjektbeskrivelsen vedlagt.

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Agder

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Cooperative Human Activity Recognition and Localization for Healthcare and Wellbeing

FN har vedtatt en arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Et av målene i planen er å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder. Faren for at vi ikke når dette målet er stor av flere grunner. Vi blir alt flere eldre mennesker...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Agder

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Cost-effective fire resisting composite materials

CostFRM prosjektet vil bidra til å redusere maritime energiforbruk og utslipp ved å legge til rette for mer bruk av fiberforsterket kompositt i skipsbygging. Komposittmaterialer har svært høy styrke til vekt forhold sammenlignet med stål. Til tross for dette er ikke anvendelsen på skip spesielt h...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Agder

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Reisestøtte til WindEurope for å finne H2020 konsortium

cDynamics ønsker å sende 1 medarbeider til konferanse i Danmark for å styrke sitt nettverk og øke sjansen for å bli med i et H2020 konsortium.

Tildelt: kr 19 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Agder

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Etablering av norsk-kinesiske samarbeidsprosjekter innen havteknologi.

GCE NODE skal, sammen med bedrifter fra klyngen, delta på Norway Asia Business Summit (NABS) som holdes i Shanghai, Kina, fra 31. oktober til 2. november. GCE NODE er programpartner for NABS og skal, i samarbeid med GCE Ocean Technology og GCE Blue Maritime, arrangere et fire timers seminar med f...

Tildelt: kr 40 000

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Agder

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering

Refusjon av støtte til OA

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Agder

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Søknad om støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2018

Søknad om støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2018

Tildelt: kr 34 000

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Agder

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

"The Lying Pen of Scribes": Manuscript Forgeries, Digital Imaging, and Critical Provenance Research

Forfalskningene av flere enn 70 såkalte post-2002 dødehavsrullfragmenter og publiseringen av et flertall av dem, avdekket en krise i forskningen på Dødehavsrullene: De nye fragmentene ble promotert av ledende forskere; de ble publisert av noen av de mest respekterte ekspertene på fagfeltet; flere...

Tildelt: kr 12,4 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Agder

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

VOSA: Using Virtual Online Simulation Analytics to Address Climate Change and Cultural Conflict

The project involves travel in order to preparation for an EU grant application, as described in the project description, and to identify partners for the application. The overall project aims to use new AI and social simulation technologies to increase climate services with new data systems tha...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Agder

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Bedre fly(t)

UAS Norway ønsker å bidra med å bygge opp kompetanse rundt bruk av droner i offentlig sektor for å bistå digitaliserings- og effektiviseringsarbeidet. Foreløpig henger denne sektoren etter privat sektor når det gjelpder å ta i bruk droneteknologi. UAS Norway har sammen med kompetansepartner NORC...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Agder

NAERINGSPH-Nærings-phd

Predictive maintenance of drilling equipment using deep neural networks

For alle industrielle aktører som tar hånd om komplekse maskiner og prosesser daglig vil vedlikehold være en viktig faktor for effektiv og sikker drift. Å utvikle gode og effektive vedlikeholds strategier for systemer i drift er i dag en av de viktigste industrielle utfordringene. Dette gjelder s...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Agder

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

A pilot study to evaluate the use of speech-to-text technology to improve writing performance among youth with low literacy achievement

I en tid der skoler i økende grad benytter seg av digitale læremidler er det viktig å få mer kunnskap om bruk av teknologi i arbeidet med å utvikle skriveferdigheter. Talestyrt skriving er et digitalt verktøy som omgjør muntlig språk til digital tekst. I prosjektet STIL (Speech Technology for Imp...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Agder

EUNETTVERK-EU-nettverk

Horizon South Norway EU-nettverk for Sørlandet

Sørlandet er en innovativ region med et stort uutnyttet potensial i Horisont 2020, verdens største forskningsprogram. Programmet representerer en viktig arena som kan være med å løfte regionens konkurranseevne, bærekraft og omstilling for morgendagens utfordringer. For å ta ut potensialet må aktø...

Tildelt: kr 0,63 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Agder

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Indo-Norwegian collaboration in Autonomous Cyber-Physical Systems

Dette forslaget tar for seg brede områder innen autonom og cyberfysisk systemforskning som inkluderer smart sensing for autonome systemer, mmWave sensorbasert systemdesign, desentralisert trådløs kommunikasjon, behandling i nettverket og intelligens for heterogene trådløse sensor- og kommunikasjo...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Agder

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Antiferromagnetic Spinmechatronics

De fleste kjenner til at elektroner har egenskaper som ladning og masse, men elektroner har også en tredje egenskap, nemlig spinn. Spinnegenskapen til elektronet ble først demonstrert i det berømte Stern-Gerlach-eksperimentet fra 1922, hvor en partikkelstråle ble sendt gjennom et inhomogent magne...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Agder

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Counter Drone Event 2021

UAS Norway ønsker å bidra med å bygge opp kompetanse rundt bruk av droner i offentlig sektor for å bistå digitaliserings- og effektiviseringsarbeidet. Uønskede hendelser ved bruk av droner skader ikke bare droneindustrien ved at eksempelvis flyplasser og andre områder med kristisk infrastruktur ...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Agder

NORGLOBAL2-Norge - global partner

The 5th Joint Nordic Conference on Development Research

The 5th Joint Nordic Conference on Development Research is the main arena for academic debates and policy exchanges in development studies in the Nordic countries. It is hosted by the Copenhagen Business School from 27-28th June 2019. The conference is jointly organized by the associations for de...

Tildelt: kr 0,31 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Agder

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

New Patterns.

Barnefattigdom i Norge er økende. Foreldrenes utdanningsnivå, inntektsnivå, helse og bruk av offentlige støtteordninger overføres mellom generasjoner. Det er tydelige sammenhenger mellom økonomiske ressurser i familien og barn og unges helse og livskvalitet. I dag er tjenester til barn og familie...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Agder

FORNY20-FORNY2020

EquiConnector - Hesteglede for flere: Utvikling av delingsløsninger for fremtidens hestebransje

EquiConnector - Hesteglede for flere! Personlig utvikling, bedre helse, stressreduksjon, mestring, natur og samspill. Det finnes mange gode grunner til å drive med hest. Dette innebærer i dag store økonomiske og tidsmessige forpliktelser. Informasjon om ridetilbud og fleksible løsninger er ofte ...

Tildelt: kr 0,97 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Agder

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Traume, Dissosiasjon og Psykosekonferansen 2019

I løpet av de siste årene har det vært en økende interesse for hvordan barndomstraumer kan utgjøre en viktig sårbarhetsfaktor for ulike psykiske lidelser, inkludert psykoselidelser. I 2015 ble den første internasjonale Traume, Dissosiasjon og Psykosekonferansen avholdt i Kristiansand. Denne ble e...

Tildelt: kr 0,17 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Agder

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Sharing incident and threat information for common situational understanding

INSITU skal utvikle kunnskap og løsninger for effektiv informasjonsdeling mellom beredskapsaktører. Tross økende tilgang på digitale informasjonstjenester med relevans for beredskap og krisehåndtering er det fortsatt manglende oversikt over hvordan denne informasjonen effektivt kan innhentes o...

Tildelt: kr 11,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Agder

HELSEVEL-V-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming

Hensikten med prosjektet InnArbeid er å utvikle innovative tjenester og teknologi for at personer med utviklingshemming kan finne, skaffe og holde på et arbeid. Det innebærer en ny tjenestemodell med ulike former for teknologi, som vil støtte overgangen fra skole til arbeid og videre deltakelse i...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Agder

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Etablering av norsk-amerikanske samarbeidsprosjekter innen digitalisering, nye forretningsmodeller og energiproduksjon

GCE NODE reiser, sammen med flere bedrifter fra klyngen og NORCE, til Houston i uke 18 og 19 for å delta på/arrangere Agders/N2OTC OTC program og for å stå på GCE NODEs felles-stand under OTC-messen. Flere av de planlagte møtene/arrangementene under oppholdet har som hovedmål å legge grunnlag for...

Tildelt: kr 60 000

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Agder

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Lithium ion BATteries - Norwegian opportunities within sustainable end-of-life MANagement, reuse and new material streams (BATMAN).

BATMAN-prosjektet skal utvikle et dynamisk strategisk verktøy basert på materialstrømsanalyse (MFA) som gjør det mulig for norske bedrifter til å ta ledende roller i ulike deler av LIB-verdikjeden (litium-ion batterier). Bakgrunn - Økningen i elektro-mobilitet er forventet å føre til en ekspo...

Tildelt: kr 11,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Agder

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

FEMPROF Institusjonell utforskning og endring for et mer likestilt og mangfoldig akademia

FEMPROF-prosjektet vil utvikle ny og viktig kunnskap om kjønn og mangfold i akademia og bidra til økt likestilling og mangfold i sektoren. I FEMPROF utforsker vi institusjonelle relasjoner for å kunne bidra til endring i akademia. I forskningen anvendes institusjonell etnografi (Smith 2005) som...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Agder

ENERGIX-Stort program energi

Integrated Renewable Resources and Storage: Operation and Management

Et smartnett er et nettverk av enheter for produksjon, lagring og forbruk av energi. Sentralt i nettverket står et smart styringssystem som koordinerer produksjon og forbruk og kontinuerlig sørger for et optimalt samspill mellom enhetene i smartnettet slik at energikostnadene minimeres. Utvikl...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Agder

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

ABS21/Pads21

Prosjektet inneholder følgende aktiviteter: 1) Planlegge prosjektets innhold iht SMB instrumentets fase 1, herunder konsolidere internasjonalt konsept 2) Innhente informasjon og samarbeidsavtaler med partnere i Norge og utland for å posisjonere søknaden 3) Budsjettere internasjonalt prosjekt 4) ...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Agder