0 antall prosjekter

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Voices on the Edge: Minuscule Texts in Early Medieval Latin Culture (c. 700–c. 1000)

I det latinske Europa manglet man i tidlig middelalder tilgang til skriveressurser som papir. Pergament var det mest vanlige mediet for skriftlig kultur, men var svært kostbart. Derfor benyttet lesere og skrivere ofte blanke områder i manuskripter til uformelle notater, utdrag og små tekster som ...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2027

Sted: Oslo

DIV-AKT-KT - Planlegging, utredning og evaluering

Arrangement ang. middelalderkyrkja på Kinn 8 mai 2022.

1. Ekspertar på fagfelt knytt til middelalder, arkeologi, 3D-skanning og steinkyrkjer kjem til Kinn. Dei skal få vere saman i fleire dagar og vi avslutter med eit ope arrangement tilgjengeleg næringslivet m.a. reiselivet, Kinn Kommune, Vestland Fylke og evt. andre som vil kome. 2. Fabrica Kult...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Vestland

PUBL-Publisering/prosjektinform

Collegium Medievale 2017

Utgivelse av Collegium Medievale 2017

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Self in Social Spaces: Conceptualizations and Representations in the Textual and Material Culture of Medieval Scandinavia

I 2021 har prosjektleder Stefka G. Eriksen arbeidet videre med hennes egen monografi "Minds and Mentalizing in Old Norse Literature and Culture", som diskuterer mentalisering i norrøn middelalder. Mentalisering er evnen å tenke om våre tanker, følelser og forestillinger. Dette er en kognitiv egen...

Tildelt: kr 7,2 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Nordic Civil Wars in the High Middle Ages from a cross-disciplinary and comparative perspective

Bakgrunnen for prosjektet var at vi ønsket å nærme oss borgerkrigstiden i Nordens historie (c. 1130-1260) med nye spørsmål og perspektiver. For det første mener vi at tidligere forskning hadde overdrevet det destruktive ved middelalderens konflikter og kriger. Nyere forskning inspirert av rettsan...

Tildelt: kr 8,9 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Formidling: Immigration and mobility in mediaeval and post-mediaeval Norway

Disse midlene gikk til å arrangere en internasjonal konferanse og til å sette opp en utstilling på Bryggens Museum i Bergen. Konferansen (Multidisciplinary approaches to improving our understanding of immigration and mobility in pre-modern Scandinavia(1000-1900)) ble avholdt i mars 2016, i Bergen...

Tildelt: kr 0,58 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Politics of Rituals. Communication and power in 12th and 13th century Norway

"Ritualer og Politikk" er et prosjekt som søker å analysere ritauler og seremonier i middelalder Norge som en arena hvor makt ikke bare var vist fram, men hvor den ble aktivt skapt. Prosjektet undersøker middelalder ritualene i tre distinktive faser. En pre-fase hvor organisering og initiativ til...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PUBL-Publisering/prosjektinform

Språkvask av bok: "The Lateran Ark of the Covenant, Twelfth-Century Rome and Jerusalem"

Formålet med søknaden er å finansiere språkvask av et bokmanus: "The Lateran Ark of the Covenant, Twelfth-Century Rome and Jerusalem". Jeg har kontrakt med Ashgate publishing, London, og boken er planlagt utgitt i 2015. Manuskriptet er en bearbeidet dokt oravhandling som ble forsvart ved Det teo...

Tildelt: kr 21 000

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Captive Women: The social history of female captives of war in the former Roman Empire. Late antiquity to the early middle ages, 400-1000 AD

Prosjektet undersøker kvinnelige krigsfangers personlige skjebner, status i lov og samfunn, og deres kulturelle innvirkning i senantikk og tidlig middelalder (400-1000 e.Kr.) i postromerske samfunn i middelhavsområdet, med spesielt fokus på Det østromerske/bysantinske riket og dets naboer. I mots...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PUBL-Publisering/prosjektinform

Der ansøges om publiceringsstøtte til den videnskabelige antologi Dating the Sagas redigeret af Else Mundal

Antologiens tema er dateringen av islendingesagaene. Alle sagaene innenfor denne genren er anonyme, og derfor vanskelige å datere. De bygger dessuten i større eller mindre grad på en munnlig tradisjon som også kan ha satt sitt preg på det skriftlige verke t, og tekstene ble ikke avskrevet ordrett...

Tildelt: kr 49 569

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Ukjent Fylke

PUBL-Publisering/prosjektinform

The German Hansa and Bergen 1100-1600

Jeg søker om trykkestøtte og språkvask i samme søknad. Jeg fikk opplyst at den "prosjektbeskrivelsen" jeg skriver som vedlegg holder for begge formål, og at jeg ikke trenger skrive noen ny her under "prosjektsammendrag". Jeg viser derfor til vedlegget.

Tildelt: kr 19 000

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Ukjent Fylke

PUBL-Publisering/prosjektinform

Collegium Medievale 2012-2014

Utgivelse av Collegium Medievale med ett nummer pr. år 2012-2014.

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Modes of Medieval Authorship in the Middle Ages

...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Ukjent Fylke

PUBL-Publisering/prosjektinform

Medieval Narratives between History and Fiction: From the Centre to the Periphery of Europe, c. 1100-1400

In the present book we want to investigate medieval narratives "between history and fiction" by looking at literature in Medieval Europe during the period from roughly 1100 to 1400. However, instead of focusing on one medieval language and its literary pr oducts, the book opens up the view on lit...

Tildelt: kr 42 216

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Vestland

PUBL-Publisering/prosjektinform

Collegium Medievale 2011-13

...

Tildelt: kr 56 000

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Publisering av boka "Ære, lov og religion i Norge gjennom 1000 år" på Spartacus forlag.

...

Tildelt: kr 54 000

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Ukjent Fylke

PUBL-Publisering/prosjektinform

Collegium Medievale 2010

...

Tildelt: kr 64 999

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

From Viking Stronghold to Christian Kingdom

...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Vestland

PUBL-Publisering/prosjektinform

Eng. oversettelse av dr.art.-avh. "Norges konges rike og hans skattland" Kongemakt og statsutvikling i den norrøne verden i middelalderen

...

Tildelt: kr 64 999

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Kvinnelige godseieres makt og innflytelse i senmiddelalderens Skandinavia

Prosjektets utgangspunkt er kvinners generelle fravær i tradisjonelle framstillinger av politisk historie i middelalderens Norden og Europa. Gjennom å kartlegge og analysere kvinnelige godseieres sosiale nettverk, ønsker jeg å synliggjøre i hvilken grad o g på hvilken måte adelskvinner utøvde mak...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2008-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Research for dissertation entitled "Private Need, Public Order: Conflicts over Late Medieval Urban Sanitation"

This research stay supports the completion of a PhD dissertation entitled "Private Need, Public Order: Conflicts over Late Medieval Urban Sanitation" being written for the Department of History, University of Virginia. The work examines the development of sanitation infrastructure, specifically ...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

YFF-Yngre, fremragende forskere

The "Forging" of Christian Identity in the Northern Periphery (c.820-c.1200)

Background: The study of Christianization in Scandinavia has recently become an important subject for international collaboration. Yet all previous projects have centered on Latin Christianity and the influence of Western Europe in the course of Christian ization, while contacts and mutual influe...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2007-2013

Sted: Vestland

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Gonzalez Campo Spania stp 07/08

...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Vestland

PUBL-Publisering/prosjektinform

Lay Belief in Norse Society

...

Tildelt: kr 83 400

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Et komparativt blikk på fredløshetens innhold, funksjon og utvikling i Nord-Atlanteren ca.900-1200

Ut fra de tre aspektene innhold, funksjon og utvikling i Norge, Island og England i perioden 900-1200, vil jeg belyse likheter og forskjeller i fredløsheten i de tre områdene. Tidligere forskning har betraktet fredløsheten som statisk, og det har vært en tendens til å konsentrere forskningen på e...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Oversettelse av doktoravhandling til engelsk for utgivelse på det akademiske forlaget Brill (Nederland)

...

Tildelt: kr 80 000

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Møre og Romsdal

PUBL-Publisering/prosjektinform

The Medieval Public Sphere. Continuity and innovation in the polemical literature of the Investiture Contest

...

Tildelt: kr 19 233

Prosjektperiode: 2006-2006

Sted: Vestland

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Foreign prisoners in the Spanish Inquisition 1540-1700

The 44.000 trial summaries from the Spanish Inquisition known as relaciones de causas, will be registered in a database. The wedding of modern database techniques and the Inquisition's yearly reports holds great promises, and I will use this to ascertain the number of foreigners tried by the Inqu...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Herredømme over bønder. Verdslige godseieres maktgrunnlag og maktutøvelse 1300-1660.

Formålet med prosjektet er å undersøke det norske godseiersystemet i høy- og senmiddelalder (ca. 1300-1660) med hovedvekt på godseieres muligheter for maktutøvelse i kombinasjonen av privat jordeiermakt og kongelige ombud. Denne kombinasjonen kan ha gitt store verdslige godseiere muligheter for å...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2005-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PUBL-Publisering/prosjektinform

Bottles and Battles. The Rise and Fall of the Dionysian Mode of Cultural Production. (trykkestøtte) (fornyet søknad av 119605/520)

...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2004-2004

Sted: Oslo