0 antall prosjekter

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Veien til presisjonsmedisin i Norge - BigMedseminar 2020

Konferansen arrangeres i regi av BigMed-prosjektet, som ligger under IKT PLUSS-programmet, og tar for seg veien til gode IKT-løsninger for presisjonsmedisin. Seminaret bruker erfaringer fra BigMed som et startpunkt for å peke ut nye temaer og veien videre. Arrangementet etterfølger seminaret i ...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Offshore worker heliport database cohort and new studies on exposure-related health

Prosjektet vil gi mer presis og pålitelig innsikt i potensiell yrkesrelatert sykdom blant norske offshore petroleumsarbeidere i nyere tid. Prosjektet skal etablere en ny studiepopulasjon med oversikt over offshorearbeidere som har arbeidet offshore i tidsperioden 1980-2021, med hovedvekt på de si...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Severity and priority setting in health care

Prioriteringer innen helsevesenet er uunngåelige og har vidtrekkende, endog fatale, konsekvenser for pasienter og pårørende. I Norge hersker det en utstrakt, men skjør, enighet om at det er de mest alvorlig syke som skal prioriteres høyest. Alvorlighetsgrad som prioriteringskriterium har vært en...

Tildelt: kr 12,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Novel roles of GCN2 with relevance to cancer and other major diseases

Kreftceller lever i et fiendtlig mikromiljø hvor de er utsatt for mange typer stress, blant annet lav tilgang på næringsstoffer og oksygen. Alle cellene i kroppen har utviklet diverse mekanismer for å takle dette, men siden kreftcellene allerede lever i et såpass fiendtlig miljø, er de mer avheng...

Tildelt: kr 9,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Immunological disease mechanisms in Chronic Fatigue Syndrome/Myalgic Encephalomyelitis (CFS/ME)

Kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalomyelopati (CFS/ME) er en vanlig og funksjonshemmende lidelse preget av utmattelse, anstrengelsesutløst sykdomsfølelse, smerter og andre symptomer. De underliggende sykdomsmekanismene er fremdeles ufullstendig forstått, til tross for betydelig forsknings...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

BEtablocker Treatment After Acute Myocardial Infarction in Patients Without Reduced Left Ventricular Ejection Fraction (BETAMI)

Akutt hjerteinfarkt er en ledende årsak til sykdom og død i Norge og resten av verden. BETAMI er en stor studie som undersøker nytten av å bruke legemidlet betablokker etter gjennomgått hjerteinfarkt. Betablokker er en gammel medisin som har vært gitt for å beskytte mot nye hjerte- og kar hendels...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Turning off autophagy in a multicellular organism

Celler er overlevere. I en levende organisme må celler klare å respondere på endringer i tilgang på næring. Når en organisme sulter vil enkelte organer respondere ved å aktivere en cellulær resirkuleringsprosess som kalles autofagi. Autofagi er en prosess hvor celler «spiser» sine egne ødelagte, ...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Development of a care pathway for patients with hand osteoarthritis

Hovedmålet med prosjektet er å utvikle et nytt, trygt og gjennomførbart pasientforløp for pasienter med håndartrose. Prosjektet omfatter tre del-studier: I den ene del-studien (RCT) undersøker vi om et ergoterapeutledet forløp i spesialisthelsetjenesten er like trygt, effektivt og kostnadseffek...

Tildelt: kr 11,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Nation-wide inititative on atrial fibrillation: epidemiologic, genetic and molecular properties in the Norwegian population.

Atrieflimmer er en hjerterytmeforstyrrelse som gir økt risiko for hjerneslag, hjertesvikt, demens og død. Mer enn 30 millioner mennesker har atrieflimmer på verdensbasis. En betydelig andel av pasientene får sykdommen i ung alder. Personer med tidlig sykdomsdebut har økt sannsynlighet for å ha en...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2026

Sted: Viken

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Catching-up with metastatic colorectal cancer heterogeneity

Prosjektet har som mål å generere ny molekylærbiologisk kunnskap om tarmkreft med spredning, og bruke dette til å forutsi effekten av behandling, samt finne nye effektive behandlinger. Tarmkreft er den nest mest vanlige kreftsykdommen i Norge. Spredning til leveren er den viktigste årsaken til dø...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Søknad om støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2018

Søknad om støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2018

Tildelt: kr 34 000

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Agder

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Akershus universitetssykehus - Stimuleringsmidler Open Access

Stimulere til flere publikasjoner fra institusjonen.

Tildelt: kr 68 000

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Viken

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til Open Access publisering 2018

Sykehuset i Vestfold er et helseforetak med lovpålagte oppgaver innen forskning og utviklingsarbeid. Vi har høy forskningsaktivitet og ønsker at forskningen skal komme pasientene våre til gode, samt være tilgjengelig for alle. Publiseringsutgifter er for mange forskere ved Sykehuset i Vestfold en...

Tildelt: kr 60 000

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Vestfold og Telemark

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Søke støtte til åpen publisering for Sykehuset Innlandet, regnskapsåret 2018

Sykehuset Innlandet ønsker å øke andelen artikler som er publisert åpent og tilgjengelig for alle. For å støtte opp om det søker vi midler til å dekke artikkelutgifter vi har hatt til OA-publisering i 2018. Vi fører ikke opp kostnader til de tidsskriftene som ikke er registrert i DOAJ.

Tildelt: kr 99 000

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Innlandet

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Flexible Assertive Community Treatment How is the model adapted and implemented in different Norwegian contexts?

Formålet med prosjektet er å studere hvordan Flexible Assertive Community Treatment (FACT) oversettes og implementeres i ulike norske kontekster, og å undersøke nytteverdien for pasientene. FACT-modellen er utviklet i Nederland og USA (ACT), innenfor andre organisatoriske, strukturelle og geograf...

Tildelt: kr 15,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Innlandet

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

OA-publisering OUS med regnskapsførte kostnader 2018

OA-publisering der OUS har hatt APC-kostnadene i sitt regnskap.

Tildelt: kr 0,61 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM-OA Vestre Viken

Søker om stimuleringsmidler for OA publisering fra Vestre Viken

Tildelt: kr 42 000

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Viken

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Communication Theoretical Foundation of Wireless Nanonetworks

Hjerte- og karsykdommer er den ledende dødsårsaken globalt. Selv om flere banebrytende terapier har blitt utviklet, er behandling av hjerte- og karsykdommer fortsatt en stor utfordring. Vi fokuserer på bruken av ekstracellulære vesikler, som er naturlige mediatorer i nanostørrelse som kroppen bru...

Tildelt: kr 10,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

NordPerMed: The Nordic IBD treatment strategy trial (NORDTREAT)

Inflammatorisk tarmsykdommer (forkortet IBD) omfatter diagnosene ulcerøs kolitt og Crohns sykdom. Dette er kroniske betennelsessykdommer i mage-tarm kanalen. Årsaken til sykdommene er ukjent og forekomsten er økende, spesielt hos barn og ungdom. Per i dag er omtrent 0,5-1% av den nordiske befolkn...

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2025

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Implementation of Stress and Adversity Inventory i multidisciplinary assessment of patients with obesity at Akershus University Hospital.

Hensikten med forprosjektet var å implementere et validert metode for stressvurdering ved poliklinikk for sykelig overvekt, Ahus. I prosjekt-perioden skulle det gjennomføres utdanning og opplæring av bruk av en online spørreskjema, Stress and Adversity Inventory for Adults (STRAIN). Opplæring sku...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Viken

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Improved precision medicine by increasing self-management and medication control in adolescents

Medisinsk behandling av tenåringer med kroniske sykdommer er en stor utfordring. Etter en organtransplantasjon er daglig inntak av immundempende medikamenter en forutsetning for at det transplanterte organet ikke avstøtes. Hopper man over/glemmer man en dose kan dette føre til avstøtning og tap a...

Tildelt: kr 7,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

DL: Pipeline for individually tailoring new treatments in hematological cancers (PINpOINT)

Blodsykdommene som undersøkes i prosjektet har en rekke behandlingsmuligheter, men kan ofte ikke kureres. Målet med PINpOINT-prosjektet er å utvikle og validere metoder for å kunne teste effekter av biblioteker av tilgjengelige kreftlegemidler på pasientprøver utenfor kroppen. Vi undersøker effe...

Tildelt: kr 20,4 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Supporting specialized psychiatric care in remote areas: A computer adaptive diagnostic interview for personality pathology

Det er kjent at mennesker med personlighetsforstyrrelser ofte må vente lenge på riktig diagnose, og det hender at de aldri får den. Dette kan delvis skyldes at de nåværende tilgjengelige kartleggingsverktøyene er relativt lange og tungvinte, særlig for klinikere som ikke bruker dem til daglig. Mu...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

EpilepsiNett - Nasjonalt nettverk for evidensbasert epilepsiomsorg

Epilepsi er en av de vanligste lidelsene som rammer nervesystemet, også blant barn og unge. Å leve med epilepsi betyr i mange tilfeller å leve med utrygghet for når det neste anfallet kommer. Det betyr også å leve med andres oppfatning av hva sykdommen innebærer, og deres eventuelle angst og utry...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Viken

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Traume, Dissosiasjon og Psykosekonferansen 2019

I løpet av de siste årene har det vært en økende interesse for hvordan barndomstraumer kan utgjøre en viktig sårbarhetsfaktor for ulike psykiske lidelser, inkludert psykoselidelser. I 2015 ble den første internasjonale Traume, Dissosiasjon og Psykosekonferansen avholdt i Kristiansand. Denne ble e...

Tildelt: kr 0,17 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Agder

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

1th Symposium of Nordic Cardio-Oncology Society

Kreftinsidensen øker betydelig. Moderne diagnostikk og behandling har ført til at den generelle 5-års overlevelsen for kreft har økt fra ca 45% til nå i overkant av 70%. Baksiden er senvirkninger den moderne kreftbehandlingen kan gi. En slik senvirkning er hjerteskade. Det er større risiko for ka...

Tildelt: kr 75 100

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Viken

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Mechanistic understanding of epigenetic inheritance to improve the outcome of in vitro fertilization in the clinic

For at et nytt individ skal utvikle seg fra et befruktet egg til et embryo er det avgjørende at de rette områdene av genomet (DNA-molekylet), og genene som ligger i disse områdene, blir aktivert. Kontrollen over det befruktede egget skal overføres fra egget til det nydannede embryoet. En nøkkel...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

NordPerMed: NORA-Personalized medicine in RA by combining genomics, biomarkers, clinical & patient-derived data from the Nordic countries

Leddgikt (revmatoid artritt, RA) forårsaker betennelse i ledd og seneskjeder, og ubehandlet kan det medføre alvorlige leddskader. Det er store individuelle forskjeller i sykdomsforløp og i effekt av medikamentell behandling. Sykdommen synes derfor å være heterogen og bestå av flere forskjellige u...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Online psychosocial support for young people distressed by appearance-altering conditions: A randomised control trial (RCT)

Det kan være krevende, spesielt for ungdom, å vokse opp med en tilstand, diagnose eller skade som oppleves som synlig for andre i et samfunn med høyt fokus på utseendet. Ungdom som opplever dette som utfordrende kan stå i fare for å begrense sine sosiale erfaringer, utvikle depressive symptomer ...

Tildelt: kr 9,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Cytokinetic abscission in vivo

Cytokinese in vivo Cytokinese, det siste trinnet i celledelingen, avsluttes med absissjon, som kutter den tynne intercellulære broen mellom de to dattercellene. Nøyaktig kontroll av celledeling og absissjon er avgjørende for riktig oppdeling av arvestoffet mellom de to dattercellene. Mekanismene ...

Tildelt: kr 6,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Oslo