946 prosjekter

ENERGIX-Stort program energi

Mooring Optimization for Large Floating Wind Turbines

Optimalisering av forankringssystem til store flytende vindturbiner Formålet med dette prosjektet er å utføre et optimaliseringsstudie av forankringssystemet til en flytende 15 MW vindturbin. Vindturbinen som blir lagt til grunn er referanseturbinen til NREL og flyteren vil være basert på NOV...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Agder

ENERGIX-Stort program energi

Sustainable Geothermal Well Cements for Challenging Thermo-Mechanical Conditions

For å nå målene satt i Paris avtalen og å sørge for det "grønne skiftet", er det nødvendig å bytte ut fossile brennstoff med andre energikilder. Et viktig bidrag i denne sammenhengen vil være utvikling av geotermiske energikilder. Hensikten med dette GEOTHERMICA prosjektet er å utvikle brønnsemen...

Tildelt: kr 0,51 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Research and Demonstration of Key Technologies for Reliable and Efficient Application of New Energy Vehicles in China and Norway

Batterielektriske kjøretøyer er ekstremt energieffektive og nyttiggjør over 90% av den tilførte elektriske energien. Å nå lokal og global miljøvennlig offentlig transport realiseres derfor ofte ved hjelp av batteri-elektriske busser. Norge og Kina er leder an internasjonalt i dette, og bilateralt...

Tildelt: kr 25,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Joining efforts for extensive Adaptation of Novel bifacial modules in Utility-scale Solar

I dette prosjektet vil Scatec i samarbeid med IFE gjøre forsknings- og utviklings arbeid innenfor bruk av tosidige solceller (såkalte "Bifacial" solceller) i storskala solkraftverk. Bifacial-solcellemoduler kan produsere mer elektrisitet enn tradisjonelle solcellemoduler ved å utnytte seg av lyse...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Data-drevet intelligent styring av bygninger - DATABYGG

Digitalisering er et viktig verktøy for å oppnå et effektivt samspill mellom bygningene og energisystemet. Teknologisk utvikling innen smarte bygninger skjer raskt og utviklingen baserer seg i stor grad på digitale teknologier. Markedet har lenge etterspurt å kunne styre de tekniske anleggene i ...

Tildelt: kr 15,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Contributing to sustainable energy systems in Norway: quantifying life-cycle impacts on biodiversity

Elektrisitet er en naturlig del av hverdagslivet. Vi har behov for det til gjøremål som oppvarming, matlaging, eller belysning. Få av oss tenker over hvor elektrisiteten blir produsert og hvilke konsekvenser produksjonen kan ha på livsmiljøet vårt. All produksjon av elektrisitet kan potensielt ha...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Key technologies and demonstration of combined cooling, heating and power generation for low-carbon buildings/neigbouhoods with clean energy

ChiNoZEN-prosjektet har som hovedmål å bidra til en betydelig økning i andelen av miljøvennlige bygninger og nabolag gjennom samarbeid mellom ledende kinesiske og norske forskere. ChiNoZEN-prosjektet støtter overgangen til bærekraftige bygninger og områder, med sikte på å redusere avhengigheten ...

Tildelt: kr 25,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Giant Single-Crystal technology for Premium solar cells

NorSun produserer énkrystall-halvledere for nisjemarkedet premium solceller. Fabrikken på Årdalstangen bruker lokal vannkraft og vi jobber tett med våre kunder for å minimalisere silisiumforbruk og maksimalisere solcelle-virkningsgrad. Pga dette er våre silisium-wafere sertifisert med det laveste...

Tildelt: kr 15,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Pressurised large-scale hydrogen production by alkaline water Electrolysis II (PE 1000)

I det globale energimarkedet får fornybar energi et stadig større fokus. Nye fornybare kilder som sol og vind begynner å få fotfeste og er i noen områder og land en signifikant del av energimiksen. Med fossil energi kan vi justere produksjonen til å følge forbrukt. Når forbruket går ned, redusere...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Vestfold og Telemark

ENERGIX-Stort program energi

The 25th IAHR Symposium on Ice

The IAHR Ice Symposium was arranged for the first time in Reykjavik, Iceland in 1970. Since then the conference has been arranged as a biannual event with a few exceptions. The conference is formally arranged by the IAHR ice committee and usually held in one of the countries represented in the co...

Tildelt: kr 53 636

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Norwegian Giga Battery Factories

I 2019 solgte bilindustrien mer enn 25 millioner biler. En giga batterifabrikk produserer nok batterier til rundt en halv million kjøretøy, og behovet for denne sektoren alene er 50 Giga batterifabrikker. Med det stasjonære nettlagringsbehovet for batterier som vokser like stort, trengs det 100 g...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Digitalization of multi-reservoir geothermal systems for optimal control of heat production, storage and peak-load management.

Geotermisk energi er den termiske energien som blir generert og lagret i jorden. Allerede ved lave temperaturer, nær overflaten, kan denne energien brukes til å gi energi til oppvarming og avkjøling av bygninger og infrastruktur. Bergartene i undergrunnen har også høy kapasitet til å lagre energi...

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Implementing network codes

Å vedta nye lover er en ting, men det er noe ganske annet er å sette dem ut i live. Hva skjer i den siste, avgjørende fasen, når politikk skal gjøres om til praksis? Dette er noen av kjernespørsmålene for INC, et fireårig forskningsprosjekt. INC undersøker hvordan EU-lovgivning innenfor energi...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Biomass to Aviation Fuel

Luftfart er en av de raskt voksende kildene til klimagassutslipp. EU tar grep for å redusere luftutslipp i Europa. Det er fortsatt betydelige utfordringer for luftfartsindustrien med å opprettholde vekst og samtidig øke miljø bærekraften. I motsetning til andre flytende drivstoff (for eksempel di...

Tildelt: kr 14,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Nordic Early Warning Early Prevention System

NEWEPS er et nordisk forskningsprosjekt mellom Statnett og SvK for et mer effektivt digitalisert kraftsystem De nordiske TSOene forutser økende utfordringer i driften av kraftsystemet som følge av mer uregulerbar kraftproduksjon, mer utveksling på kabler og mer variabelt forbruk i tiden fremov...

Tildelt: kr 10,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Reduksjon Av KjøreTid baserT på dekomponering for markedsmodeller med detaljert vannkraft

Bruk av beslutningsstøtteverktøy for å utnytte lagret vann til kraftproduksjon best mulig er viktig for kraftsystemaktører og samfunnet generelt. Verktøyet kan lage produksjonsplaner for alle magasiner i det nordiske kraftsystemet som i gjennomsnitt gir den beste utnyttelsen av systemet, i tilleg...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Energy Efficiency for Al Casthouse Furnaces

FurnAl er et 4-års prosjekt, med oppstart 1. mai 2020, som tar sikte på å legge grunnlaget for utvikling og implementering av høyeffektive aluminiums smelte- og holdeovner. Det er et samarbeid mellom Hydro Aluminium AS, Linde Gas AS, NEO Monitors AS og forskningsstiftelsen SINTEF. Målsetningen fo...

Tildelt: kr 7,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

SoftSens - Soft sensor teknologi og avansert modellering for redusert energiforbruk ved papirproduksjon

SoftSens - Soft sensor teknologi og avansert modellering for redusert energiforbruk ved papirproduksjon Norske Skog Skogn producerer 500 000 tonn trykkpapir og forbruker i dag store mengder elektrisk energi under produksjonen av mekanisk papirmasse for papirproduksjon (2200 kWh/tonn). Fabrikken ...

Tildelt: kr 12,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Cost-effective Rotational Switch for SF6-free Gas Insulated Switchgears

Gassisolerte strømbrytere (GIS) for mellomspenning (MV) er viktige komponenter i distribusjonsnettet, både på primær- og sekundærsiden. ABB Electrification Norway i Skien produserer 12, 24 og 36 kV gassisolerte koblingsanlegg for hele verdensmarkedet. Disse MV koblingsanleggene er tradisjonelt se...

Tildelt: kr 14,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestfold og Telemark

ENERGIX-Stort program energi

ElMar - Electrification of maritime transport and the ports of the future

Utfordringer knyttet til elektrifisering av maritim transport blir nå kartlagt i et prosjekt hos SINTEF sammen med havner, nettselskap, energiselskap og rederier. Målet er å redusere utslipp ved å gjøre etablering og bruk av landstrøm- og ladestrømanlegg mer attraktivt. Tilgangen på attraktive...

Tildelt: kr 6,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

AI-basert risikomodell for vegetasjon langs kraftlinjer

Vegetasjon er den største enkeltårsaken til strømbrudd. Klimaendringer forventes å øke forekomsten av strømbrudd grunnet vegetasjon. Hovedmålet med prosjektet er derfor å utvikle en operasjonell løsning for lokal risikovurdering av tresikkerhet som nettselskaper kan bruke til prioritering og ef...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Simulation of governing processes in superheated and supercritical geothermal systems: mathematical models, numerical methods and field data

Produksjon av geotermisk energi er basert på å hente opp varmt vann fra undergrunnen, og utnytte energien i vannet til oppvarming og produksjon av elektrisitet. For å gjøre geotermisk energi økonomisk lønnsomt, er det ønskelig å utvinne energi fra fjell med høy temperatur, gjerne 200-300 grader C...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

Freight Logistics in Sustainable Cities

Stadig flere folk flytter inn i bykjernene. Samtidig øker internetthandelen. Det betyr at mer gods må inn i byene, og særlig at antall pakker som skal leveres øker. Dette kan føre til en stor økning i godstransport i byene, ikke mist fordi selskapene som leverer er mange og ofte små. Vi kan derfo...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

The value of grid information in flow-based market clearing

Det Nordiske kraftmarkedet er I endring. En endring som påvirker alle markedsaktører og som kraftprodusenter, systemoperatører og markedsoperatører må være forberedt på. I tillegg til en økning I integrasjon av variabel fornybar kraftproduksjon så er overgangen til en flytbasert markedsklarering ...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

The intelligent decision-making process for hydro scheduling

Uansett hvor avanserte optimeringsverktøy som finnes i dag, så må vannkraftprodusenter på forhånd manuelt bestemme hvilke innstillinger modellene skal benytte seg av. Selv om et bredt utvalg av metoder og heuristikker for løsning av planleggingsproblemet er tilgjengelige, så er det en begrensning...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Vestfold og Telemark

ENERGIX-Stort program energi

International Conference on Maritime Hydrogen and Marine Energy 2020

Konferansen har som mål å samle verdsleiande aktørar innan hydrogenteknologi og marin energi for å bidra til reduksjon av klimagassutslepp i maritim sektor. Konferansen skal bidra til å styrke Noreg sin posisjon og legge grunnlag for omfattande eksport av miljøvennlege teknologiske løysingar. D...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

MVO Solar Energy Buildings - Integrated solar energy supply concepts for climate-neutral buildings and districts for the City of the Future

Innholdet i den nye tasken 66 i International Energy Agency (IEA) ble definert basert på kunnskap fra ca. 50 internasjonale eksperter i løpet av 2020. Arbeidsprogrammet er basert på posisjonspapirer, slik som den strategiske forskningsagendaen European Solar Thermal Technology Panel, European T...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Kollektiv for Balansetjenester

Elektrisitet er ferskvare og må forbrukes i samme øyeblikk som den produseres, og det er systemoperatør for transmisjon (TSO) som har ansvaret for at det til enhver tid er balanse mellom produksjon og forbruk. Spotmarkedet for kraft er organisert som et klareringsmarked, hvor aktører leverer sine...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestfold og Telemark

ENERGIX-Stort program energi

Flexible Integration of Local Energy Communities into the Norwegian Electricity Distribution System

For å bekjempe global oppvarming må stadig flere sektorer av samfunnet elektrifiseres og ny fornybar kraft må bygges ut. Det gir store investeringsbehov og nye utfordringer i kraftsystemet. Kontinuering balansering av forbruk og produksjon, opprettholdelse av god leveringskvalitet og sosial aksep...

Tildelt: kr 14,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

A new technological solution for preventing environmental effects of air supersaturation downstream hydropower plants

Det har dessverre vært flere hendelser med gassovermetning i norske vassdrag som har resultert i at fisk dør pga "dykkesyke". Dette oppstår når mye luft blandes inn i vannkrafttunneler fra bekkeinntak i perioder med mye nedbør. Dette prosjektet tar mål av seg til å utvikle en teknisk løsning som ...

Tildelt: kr 14,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage