173 prosjekter

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

COAST-BENEFIT: Ecosystem Service Valuation For Coastal Zone Management: From Promise to Practice

SAMMENDRAG COAST-BENEFIT prosjektet tar utgangspunktet i ekspertrapporten «Naturens goder - om verdier av økosystemtjenester» (NOU 2013:10). Hovedmålet er å bidra til forbedret vitenskapelig kunnskap og kompetanse som er relevant for å beskytte miljøet og regulere økonomiske aktiviteter som sa...

Tildelt: kr 8,1 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Rogaland

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Understanding ecosystem functionality, expansion and retreat of species in the Scandinavian mountain tundra under multiple drivers of change

Skoggrensa i Norge forflytter seg, men ikke bare på grunn av temperaturøkning. Eksperimentell endring av temperatur og beite på fjellvegetasjonen viser at beitetrykket har en sterkere regulerende effekt på både vekst av bjørk og vegetasjonssammensetningen sammenlignet med varmere klima. Gjentatt ...

Tildelt: kr 17,9 mill.

Prosjektperiode: 2015-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Development, Evaluation and Application of a Nested Exposure Assessment Model for Organic Contaminants in the Nordic and Arctic Region

Rasjonelle kontrolltiltak for å beskytte økosystemer i nordområdene våre mot skadelige effekter av persistente organiske miljøgifter krever kunnskap om sammenhenger mellom utslipp (kilder) og nivåer (eksponering). Gjennom dette prosjektet har vi oppnådd en bedre forståelse av hvordan ulike tilfør...

Tildelt: kr 11,7 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Viken

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Lakes in Transition: a Biogeochemical Modelling Approach

Overholdelse av vannkvalitetsforskrifter verden over er avhengig av vår evne til å forbedre vannkvaliteten og hindre ytterligere forverring. Vanligvis vurderes tiltak i nedbørsfelt og restaurering av innsjøer ved å se på endringer i økologiske indikatorer, slik som algeoppblomstring eller fiskebe...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Environmental Barcoding of Aquatic Invertebrates

Vann er en uerstattelig naturlig ressurs som samtidig er sterkt påvirket av menneskelig aktivitet. Ferskvann er hjem til nærmere 100 000 arter, nesten 6% av det kjente artsmangfoldet på kloden. Mange av disse artene har spesifikke krav til miljøet de lever i og kan være gode indikatorer for vannk...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Pollution and ecosystem adaptation to changes in the environment.

Vil eksponering for diffus kjemisk forurensning svekke et økosystems evne til å reagere på svingninger i miljøparametre. I innsjøer understøtter mikroskopiske alger den trofiske kjeden gjennom å sørge for energi til høyerestående organismer. Klimaendringene forventes å øke intensiteten og frekven...

Tildelt: kr 9,6 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Climatic, abiotic and biotic drivers of mercury in freshwater fish in northern ecoystems (Climer)

Forurensing av kvikksølv (Hg) er et globalt miljøproblem. Tusenvis av innsjøer på den nordlige halvkule er forurenset med Hg fra langtransportert luftforurensning og lokale industrikilder. I Skandinavia har en reduksjon av lokale utslipp sammenfalt med en økning i globale utslipp til atmosfæren d...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Contaminants in Antarctic and Arctic avian wildlife: Climatic and ecological drivers, comparative polar perspective, and effects

Arktis og Antarktis har gått fra å være uberørt, uoppdaget natur til å bli viktige områder som varsler endringer i miljøet. Det er her forurensning fra vår hverdag ender opp og klimaendringer merkes først og med størst utslag. Miljøgifter er funnet i alle ledd i det polare økosystemet, med høyest...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Invasive freshwater fishes; dispersal vectors, impacts and management

En art som blir spredd fra sitt opprinnelige område til et økosystem der den ikke fantes før blir kalt en fremmed art. Klimaendringer og spredning av fremmede arter er to av de alvorligste truslene mot biodiversitet på global skala. Arter kan spre seg fra sine opprinnelige leveområder enten på gr...

Tildelt: kr 6,5 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Targeted strategies for safeguarding the noble crayfish against alien and emerging threats

Hovedmålet med TARGET var å utvikle kostnadseffektive, miljøvennlige overvåkningsverktøy og kontrollstrategier for bedre vern av truet, rødlistet edelkreps. I arbeidspakke 1 (AP1) har vi gjennom nasjonalt og internasjonalt samarbeid utviklet metoder for samtidig miljø-DNA påvisning av edelkreps o...

Tildelt: kr 6,5 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Viken

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Transsystem, unified approach for global and regional integration of socialecological study toward sust. use of biodiv. and ecosys. services

Økosystemer er verdifulle ressurser gjennom de tjenestene de tilbyr, bl.a. igjennom å forsyne oss med mat, flombeskyttelse samt kulturelle tjenester som rekreasjon. Den voksende globale økonomien vi observerer, øker presset på økosystemer og truer potensielt økosystemtjenestene gjennom klimaforan...

Tildelt: kr 0,42 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Biodiversity and Ecosystem Service Scenarios Network

Mennesket har stor påvirkning på økosystemet og det biologiske mangfoldet, for eksempel gjennom endringer av habitatet, klimaendringer, og forurensning. Samtidig påvirker det biologiske mangfoldet oss, vår økonomi og vår livskvalitet, gjennom økosystemtjenester. I det siste har det blitt laget ma...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Vestland

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Disentangling the role of salmon lice on the marine survival of Atlantic salmon (BaseLice)

Lakselusa, et lite marint krepsdyr som har tilpasset seg et liv som parasitt på laksefisk, truer hele den norske oppdrettsnæringens økonomiske vekst, og er i følge flere fagmiljø en viktig trussel for villaksen. I fjor ble et nytt forvaltningssystem iverksatt der tillatt produksjon av oppdrettsla...

Tildelt: kr 6,2 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Vestland

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Scenario, fishEry, ecologicAl-economic modelling and VIability nEtWork

SEAVIEW nettverket vil videreutvikle og presentere metode innen økologisk-økonomisk og såkalt viability modellering. Målet er å støtte opp om økosystembasert fiskeri, marin biodiversitets-scenarier og forvaltningsstrategier. SEAVIEW vil benytte nettverkets flerfaglige kunnskap samt kontrasterende...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Heritage routes - new requirements for use of instruments and forms of collaboration in heritage management

Prosjektets hovedmålsetning har vært å studere hvordan kulturarv og kulturmiljøer kan utgjøre en ressurs for stedsutvikling og på hvilke måter virkemiddelbruk og samarbeidsformer best kan bidra til en bærekraftig forvaltning. I de senere årene har kulturarv i økende grad blitt omgitt av forskjell...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Innlandet

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Salmon migrating through a maze in a changing world: building a management regime for a multi-stock system affected by mixed-stocked fishing

Tanavassdraget er et av verdens største laksevassdrag med mer enn 1 200 km lakseførende strekning, inklusive de totalt 25-30 sideelvene på norsk og finsk side. I mange år utgjorde fangstene av Atlantisk laks i Tanaelva mer enn 50 % av all elvefangst i Norge og over 20 % av elvefangstene i Europa....

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

From Fragmented to Integrated Landscape Management. Values of Green Cultural Heritage and implications for future policies and practises

Prosjektet "Fra fragmentert til integrert landskapsforvaltning. Betydningen av grønn kulturarv og følger for framtidig politikk og praksis" (FRAGLA) startet i januar 2015 og ble avsluttet I oktober 2018. Prosjektet ble ledet av professor Annegreth Dietze-Schirdewahn fra Institutt for landskapsark...

Tildelt: kr 5,2 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Viken

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Use of sensors to improve water quality monitoring and process understanding in agricultural catchments

Sensorteknologi kan benyttes til overvåking av vannkvalitet, men teknologien er fremdeles relativt ny og alle bruksområder er ennå ikke utforsket. Sensorer gir høyfrekvente data som kan brukes som substitutt for tradisjonell overvåking, og kan i tillegg gi oss bedre innblikk i hvordan vannbåren o...

Tildelt: kr 0,65 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Viken

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

BiodivERsA_RESIPATH: Responses of European Forests and Society to Invasive Pathogens

I august 2014 ble det lagt ut Phytophthora-agn i Glommavassdraget. Agn vil si nettingposer som inneholder grønne blad av rododendron og eventuelt bøk og or. Blada tiltrekker seg, og blir infisert av, svermesporer av Phytophthora dersom de fins i vannet og Phytophthora kan dermed isoleres fra blad...

Tildelt: kr 0,53 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Viken

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

BiodivERsA_RESIPATH: Responses of European Forests and Society to Invasive Pathogens

Som planlagt i original prosjektplan, ble dataoppsamlingsfase avsluttet hos alle prosjektpartnere i løpet av sommeren 2016. Partner #9 (Nibios avdeling Skoghelse, del av Skogoglandskap før 1 juli 2015) koordinerer WP1: Long term sustainability of tree species affected by invasive pathogens and fr...

Tildelt: kr 0,68 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Viken

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Tailoring the ecosystem services approach to landscape level management (TESL)

Hovedformålet med dette prosjektet har vært å studere hvordan økologiske, økonomiske, og sosiale aspekter ved naturresurser i Lofoten kan konstitueres som økosystemtjenester og hvilken betydning spesielt kulturelle økosystemtjenester kan spille for velferd og livskvalitet. Vi har samlet data med ...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

CultES - Assessing spatially explicit cultural ecosystem services for adaptive management in the Alpine North

Adaptiv forvaltning som tar hensyn til kulturelle økosystemtjenester, krever kunnskap om hva allmenheten og ulike interessegrupper prioriterer. I CultEs har formålet vært å finne nye metoder for å identifisere mangfoldet av verdier som folk tilskriver naturen, og som samtidig kan benyttes til å i...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

LAND: Delimiting functional management units for partially migratory deer populations (DeerUnit)

En global utfordring for forvaltningen av hjortevilt er at nåværende forvaltningsenheter typisk er for små til å fange hele trekksyklusen. Målet har vært å forstå mekanismer som bestemmer sesongmessig trekk, å forutsi egnethet til sesongmessig habitat under klimaendringer, med sikte på å avgrense...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Designing knowledge-based management systems for environmental governance in Norway

Our results on the science-policy interface draw in different directions. 1. With a view to chemicals that are nominated by Norway for listing in the Stockholm Convention on POPs (persistent organic pollutants), we find indications that the process has become depoliticized. It is likely that th...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Viken

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Where and how should we build our homes? - Residential location, activity participation and travel behavior

Prosjektet har undersøkt hvordan boligens beliggenhet og egenskaper ved nabolaget påvirker transportaktivitet, fysisk aktivitetsnivå og helse blant innbyggere i norske storbyområder. Internasjonalt har en rent kvantitativ tilnærming dominert forskningen på dette feltet, ofte uten teoretisk reflek...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Viken

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

LAND: Integrating scientific and traditional knowledge in adaptive management of semi-natural hay meadows.

ENGKALL har som mål å evaluere avgjørende økologiske og samfunnsmessige aspekter ved Handlingsplan for slåttemark. Prosjektet har utviklet kunnskap om: 1) Lokale økologiske effekter av skjøtsel i forhold til tidspunkt for slått; 2) Landskapets effekter på biologisk mangfold i slåtteengene i for...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Viken

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

LAND: Pollination; an ecosystem service affected by climate change

I 2016 publiserte vi en vitenskapelig artikkel (Reitan & Nielsen 2016; open access i PlosOne) hvor vi viser hvor viktig det er å bruke riktig fordeling i statistiske tester. Videre har Andreas Rinvoll levert og forsvart sin masteroppgave. I denne så han på hvordan temperatur påvirker pollinerings...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

BiodivERsA Causes and consequences of invasions of aquatic ecosystems by non-native salmonids

SalmoInvade (Causes and consequences of invasions of aquatic ecosystems by non-native salmonids) er et internasjonalt prosjekt i BiodivERsA-systemet. Prosjektet ledes fra Göteborgs universitet og har deltagelse fra forskningsgrupper i Norge, Frankrike, Tyskland og Canada. Målsettingen med pros...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Adaptive management: Is there a golden toolbox hidden behind a buzz word and a utopian panacea?

Hovedmålet med ADMAN har vært å rette oppmerksomheten mot adaptiv forvaltning i villreinfjellet. Trender internasjonalt og i Norge går i retning av maktoverføring fra sentrale til lokale myndigheter, det skal være økt satsning på lokal næringsutvikling, forvaltningen skal være kunnskapsbasert og ...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Bringing environmental knowledge into action: Environmental knowledge management in Norwegian local governments

I løpet av arbeidet med prosjektet, utviklet de mer generelle problemstillingene i innledningen seg til tre mer presise hovedspørsmål: 1. Hva er viktig kunnskap om bærekraftige byer og hvem bestemmer dette? Vi fant at å lage visjoner er en måte å lage og forhandle kunnskap om miljøvennlige ...

Tildelt: kr 5,2 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage