0 antall prosjekter

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Novel Extraction Processes for mulTiple high-value compoUNds from selected Algal Source materials

Det er ett økende behov for å finne nye stoffer for ulike applikasjoner, og det fokuseres nå en del på å finne verdifulle kjemiske stoffer i alger. For å effektivt kunne utnytte den kjemiske diversiteten i alger er det behov for å utvikle nye teknologier og metoder for å ekstrahere ut disse stoff...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

KLIMAFORSK-Stort program klima

Collaborative Earth System Model development and intercomparison on permafrost processes (CoMIP)

The ESM representation of permafrost processes has limited representation of permafrost thaw related processes, which hamper accurate projections of global carbon cycling and climate feedback cycles within the current and future climate system. The land surface model of the NorESM, CLM, has been...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Vestland

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

The 8th International Conference on Marine Bioprospecting - BIOPROSP_17.

BIOPROSP_17 er den 8. internasjonale konferansen i marin bioprospektering som arrangeres annen hvert år av MABIT-programmet i samarbeid med regionale og nasjonale nærings- og forskningsaktører. BIOPROSP har som mål å tilby et spennende faglig program som gir deltakerne mulighet til å bli oppdater...

Tildelt: kr 0,18 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Long-term effects of local scale OIL pollution on fish Populations and COMmunities in the Lofoten-Barents Sea system (OILCOM).

Leting etter oljeforekomster foregår for tiden også i områder som tidligere har vært skjermet fra oljeleting. Dette har vært kontroversielt og har ført til en omfattende vitenskapelig og offentlig debatt, spesielt om oljeleting i det økologisk sårbare Barentshavet og områdene rundt Lofoten i Nord...

Tildelt: kr 7,1 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Productivity and Resilience Enhancement of Exploited Fish stocks: an experimental approach

Mange kommersielle fiskearter er i sterk nedgang og på grensen til kollaps pga overfiske. Dette gir store økonomiske konsekvenser for fiskeriene men også for økosystemene, for eksempel gjennom såkalte trofiske kaskader, hvor tetthet av byttedyr (færre fisk) til den overfiskede arten øker, som igj...

Tildelt: kr 8,7 mill.

Prosjektperiode: 2016-2022

Sted: Viken

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

ECOGEN - Ecosystem change and species persistence over time: a genome-based approach

Vil arter og økosystemer tåle klimaendringene samtidig som menneskelig påvirkning er stor? Dette spørsmålet er spesielt aktuelt i kalde arktiske og alpine områder fordi klimaendringene er - og er forventet å bli - ekstra store der. Med god innsikt i hvordan arter og økosystemer har tålt tidligere...

Tildelt: kr 12,5 mill.

Prosjektperiode: 2016-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: Biorefinery and biotechnological exploitation of marine biomass

Det nå avsluttede prosjektet Mar3Bio har bestått av partnere fra Norge (NTNU, SINTEF, DuPont), Sverige (Royal Institute of Technology (KTH), Italia (University of Trieste), Slovenia (National Institute of Chemistry) og Island (Matís). Mar3Bio har fokusert på biomasse fra brunalger og fra skalldy...

Tildelt: kr 8,6 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

CoDINA - Cod: DIet and food web dyNAmics

Hva bestemmer menyen til Barentshavstorsken - et modellstudium på torskens diett og næringsnettet i Barentshavet Prosjektet CoDINA - Cod: DIet and food web dyNAmics er et Norsk-Britisk-Russisk samarbeidsprosjekt ledet av Havforskningsinstituttet. CoDINA tar for seg sammenhengen mellom Barentsh...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Vestland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Direct acoustic sizing of pelagic fishes for improved catch selectivity

Prosjektet har utvikla kunnskap og metodar for å måla lengda på middels stor pelagisk fisk ved hjelp av akustikk. Breibandsekkolodd vart nytta til å måla delar av ekkoet til individuell fisk, og ved hjelp av dette estimera lengda. Metoden vart utvikla og testa ved hjelp av kunstige mål, fisk i me...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Social sustainability in aquaculture governance - from general statements to practical politics

Havbruk påvirker - og er påvirket av - en rekke samfunnsmessige interesser. En bærekraftig havbruksproduksjon må derfor også ta hensyn til de samfunnsmessige virkningene av havbruk. Målsettinger om bærekraftig vekst i havbruksnæringa er nedfelt i politiske dokumenter og reguleringer, også når det...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Implications of green fish feed for consumer safety - carry-over of plant peptides, natural toxins and bioactive compounds

Fôr for oppdrettsfisk lages i dag hovedsakelig med planter som utgangsmateriale fordi det ikke finnes nok råstoffer fra havet for å tilfredsstille det økende behovet. Hvete og erteblomstvekster som soya og erter brukes ofte i fiskefôr. Denne endringen kan ha betydelige konsekvenser både for fiske...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Viken

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Reindeer interactions from plants and birds to humans: balancing the odds of climate change

Vi bruker DNA fra rester av planter og lav for å finne ut i detalj hva reinens kosthold består av, og dermed studere reinens interaksjoner med andre arter og med mennesket. Reinen er et av de gjenlevende elementene fra istiden i Arktis, med høy kulturell og økonomisk verdi for urfolk. Selv om rei...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2022

Sted: Oslo

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Marine algae for salmon feeds

Alger4laks er en del av prosjektet MARINALGAE4aqua, og har til hensikt å undersøke egnethet av mikro- og makroalger som råstoff i fôr til laks. Mikroalgene i dette prosjektet Nannochloropsis oceanica og Tetraselmis chuii, ble valgt fordi de er fotosyntetiske og er i tillegg godkjente av EFSA til ...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Nordland - Nordlánnda

POLARPROG-Polarforskningsprogram

MARine Plastic Pollution in the Arctic: origin, status, costs and incentives for Prevention

En kartlegging av kildene til marint søppel på strender på Svalbard gjort av prosjektdeltakere i samarbeid med representanter fra fiskeri- og gruvenæringen fra Russland, Island og Norge, og lokale myndigheter på Svalbard, viste av det aller meste av plastsøppelet stammer fra fiskerinæringen. Avku...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

OPTIMAL BRUK AV ROGNKJEKS TIL AVLUSING AV OPPDRETTSLAKS

Alle hovedaktiviteter i prosjektet ble gjennomført som planlagt. I hovedaktivitet 1 ble det arbeidet med hente ut ulike komponenter av GnRH systemet hos rognkjeks og vi har skissert metoder for styrt reproduksjon hos arten med hjelp av lysperiodestyring. De ulike endokrine komponentene for styrin...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

DL: dCod 1.0 -decoding systems toxicology of cod (Gadus morhua) -environmental genomics for ecosystem quality monitoring and risk assessment

Atlanterhavstorsken (Gadus morhua) er en viktig art i det nordatlantiske fiskeriet, i tillegg til kyst- og pelagiske økosystemer. Det er også en mye brukt indikatorart i europeiske overvåkningsprogrammer. Målet med dCod 1.0-prosjektet var å kombinere kompetanse innen miljøtoksikologi, biologi, bi...

Tildelt: kr 38,4 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Vestland

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Functional Metagenomics 2016

Functional Metagenomics (FMG) is a growing research field within biotechnology, aiming at the functional description of microbial diversity in nature and developing and employing dedicated tools for a more efficient function-based screening of microbial metagenomes for exploitable functions, like...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: Thermophilic cell factories for efficient conversion of brown algae biomass to high-value chemicals

Prosjektet ThermoFactories har representert et godt Europeisk samarbeid som har akselerert forskning og utvikling knytta til utvikling av genetisk modifiserte mikroorganismer til cellefabrikker for omsetning av marine råmaterialer til bærekraftig produksjon av industrielle og medisinske kjemikali...

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: Enhanced Biorefining Methods for the Production of Marine Biotoxins and Microalgae Fish Feed

Den globale etterspørselen etter trygg sjømat øker i takt med en voksende befolkning og en økt bevissthet om at fisk og skalldyr er en sunn matkilde. Anerkjennelsen av at klimaet er i endring medfører et økt press på landbasert landbruk og øker behovet for bærekraftig, næringsrik sjømat. Kvalitet...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Viken

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

SIG Microalgae Open Workshop:Resources and Applications / Åpent Hus i Forskningsparken, 4. februar, 2016

I anledning "Åpent Hus" i Forskningsparken i Oslo arrangeres torsdag 4. februar, 2016 den fjerde SIG Microalgae workshopen: Resources and Applications. Bakgrunnen er et ønske fra medlemmene i SIG Microalgae om å arrangere neste møte i Oslo. Samtidigt har NIVA uttalt interesse for å komme i kontak...

Tildelt: kr 57 813

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Breeding for disease resistance in Atlantic salmon in the genome era: novel application of genomic tools and high resolution phenotypes

Høyere toleranse og motstand mot spesifikke sykdommer er svært verdifulle egenskaper hos både landbaserte husdyr og akvakultur-arter. Å identifisere og selektere dyr som er genetisk rustet til å motstå sykdommer vil ikke bare gagne næringen, redusere produksjonskostnader og markedspriser og gi ma...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Arctic Frontiers 2016 & 2017

Konferansen Arctic Frontiers har befestet og beholdt sin posisjon som en svært viktig møteplass for forskere, næringsaktører og offentlige aktører med et engasjement i Arktis. I 2017, hvor tema var White Space ? Blue Future, trakk konferansen nesten 2500 deltakere. I tillegg til et omfattende hov...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

European Plate Observing System - Norway

European Plate Observing System (EPOS) er en langsiktig plan for integrasjon av forskningsinfrastrukturer innen faste jords fysikk i Europa. EPOS bringer sammen eksisterende (og fremtidige) avanserte Europeiske forskningsfasiliteter i en unik og bærekraftig infrastruktur som er basert på ulike ob...

Tildelt: kr 51,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2025

Sted: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

MACROSEA - A knowledge platform for industrial macroalgae cultivation

Dyrking av våre produktive hav er nødvendig for å dekke behovene for mat, fôr, materialer og energi til en stadig økende global befolkning. Norge, som har en av verdens lengste kystlinjer, kan ta en ledende rolle i en slik utvikling. Gjennom MACROSEA (www.macrosea.no,2016-2019) har Norge etablert...

Tildelt: kr 24,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: MicroMBT - Discovery and training of microbial biocatalysts for biomass conversion using moving bed technology (MBT)

Strategidokumentet «EUROPE 2020 A Strategy for smart, sustainable and inclusive growth» beskriver det økende behovet i Europa til å utvikle nye og grønne bioteknologiske løsninger, dette for å sette oss i bedre stand til å utnytte våre biologiske ressurser. I Norge har vi marine restråstoff fra b...

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

TOPPFORSK: Developing heuristics for human-wildlife coexistence in the Anthropocene

Målsettingen til dette prosjektet var å lage generelle prinsipper som kan bidra til å oppnå sameksistens mellom mennesker og viltarter i flerbrukslandskapet. I løpet av fem år har prosjektgruppen produsert 100 vitenskapelige artikler, i tillegg til en rekke tekniske rapporter og populærvitenskape...

Tildelt: kr 12,8 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Develop an automatic on-line molecular monitoring and treatment system to secure healthy fish within closed containment aquaculture systems

Produksjonspotensialet for Atlantisk laks i Norge påvirkes av et stort antall variabler. Disse kan best kontrolleres dersom det er mulig å følge representative prøver tilfeldig samlet fra fisk som fortsatt er i live i produksjonsanlegget. Den mest optimale eller objektive måten å følge stress ell...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

KLIMAFORSK-Stort program klima

SUSTAINABLE COASTS? Public and scientific perceptions of drivers aeffecting coastal zone management and ecosystem services

Kystområdene i nord preges av store miljømessige og samfunnsmessige endringsprosesser. Det økende fokuset på nordområdene både som arena for ressurshøsting, næringsutvikling og verdiskaping og geopolitisk i et større spill om fremtidens Arktis, aktualiserer en lang rekke tverrfaglige problemstill...

Tildelt: kr 7,3 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Kelp export: fuel for adjacent communities in changing arctic ecosystems?

TO BE DONE.

Tildelt: kr 7,7 mill.

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Oslo

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

FRamework for integrating Eco-physiological and Eco-toxicological data into ecosystem-based management tools

Kunnskap om betydningen av biodiversitet for økosystemers struktur og funksjon er helt avgjørende for god miljøforvaltning. Biodiversitet forstås som totaliteten av alle ulike funksjoner i et samfunn. FREE prosjektet har etablert et fleksibel, transparent og vitenskapelig sett solid rammeverk hvo...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku