0 antall prosjekter

FORNY20-FORNY2020

NUTRIBONE- Novel method for optimal utilization of fish bone ingredients

Produksjon av bærekraftige ingredienser er nødvendig for å møte den økende etterspørselen etter proteinkilder til akvakultur, og mat til den voksende befolkningen. Begrenset tilgang på nye ressurser innebærer at alle biprodukter og ressurser fra havet må utnyttes. Dette betyr at alle næringsstoff...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Vestland

FORNY20-FORNY2020

Salmon Blood - from waste to high value products

Lakseblod - fra avfall til verdi Lakseblod fra norsk oppdrettsindustri blir behandlet som et avfallsprodukt og er det eneste bi-produktet fra Laks som ikke er kommersielt utnyttet. Prosjektets mål er å bruke den høyst tilgjengelige råvaren lakseblod, for å produsere nye kvalitetsprodukter med ...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

The udder microbiota in dairy cows: importance for animal health and welfare, mastitis and milk quality

Kyr med friske jur produserer melk av høy kvalitet, som er utgangspunktet for meieriprodukter av høy kvalitet. Juret kan også være en mulig kilde til melkas melkesyrebakterier, som kan brukes til fremstilling av fermenterte meieriprodukter. Friske jur ble tidligere antatt å inneholde bare et fåta...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Akershus

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Optimalisering: A microbial principle for modifying gut microbiota

Optimal helse er avgjørende for produksjonsdyrs generelle trivsel og velferd, men er også viktig for produktkvalitet og i siste omgang forbrukeren. Her er dyrenes tarmhelse av spesielt stor betydning. Dagens industrielle husdyrproduksjon fører ofte til endringer i dyrenes tarmmikrobiota, noe som ...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Akershus

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Optimalisering: MarSynth - Marine DNA modifying enzymes for synthetic biology

Syntetisk biologi er et hurtig voksende felt, og er beskrevet som en mulig løsning på framtidens utfordringer når det gjelder bioøkonomi og bioenergi. Den ultimate visjonen i syntetisk biologi er å lage nye biologiske operativsystemer av celler som kan utføre nødvendige oppgaver på en forutsigbar...

Tildelt: kr 7,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Optimal og moderne prosessering av snø- og kongekrabbe cluster

I dette prosjektet er NIR (nærinfrarød måleteknologi) utviklet for å måle kjøttfylden i levende kongekrabbe. Kjøttfylde er en viktig kvalitetsparameter, der markedet ønsker at den skal være minimum 80%. På sikt ser vi at en instrumentell kjøttfyldemåling være nyttig for fiskere, industri, og mark...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

BIONÆR-Bionæringsprogram

Tilpassede matprodukter som dekker måltidsdøgnet for hjemmeboende seniorer

Basert på kunnskap om preferanser, ernæringsanbefalinger og kunnskap om kostholdsrelaterte aldringsprosesser, har MATLYST skaffe ny og nødvendig innsikt om hjemmeboende eldres daglige liv, ønsker, behov og utfordringer slik at bedre måltidsløsninger gjennom et måltidsdøgn kan utarbeides. I MATLYS...

Tildelt: kr 7,4 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Oslo

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

MeatCrafter - automatisk klassifisering av sau/lam

I slakteriene blir alle slakt av sau, storfe og gris klassifisert. Klassifiseringen er en kvalitetsvurdering av slaktet innenfor et standardisert rammeverk. I Norge benyttes EU sitt klassifiseringssystem, EUROP. Klassifiseringen av sau er en visuell bedømmelse av slaktene som utføres av trente og...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

DetektaPlast - Et Innovativt Fulldetekterbart Sårplasterprodukt for bruk i Næringsmiddelindustrien.

Det er et potensielt stort problem for næringsmiddelindustrien at sårplaster fra ansatte på en produksjonslinje fra tid til annen kan havne i matvarer under produksjonen - på tross av krav om bruk av hansker. Dette kan føre til tap av omdømme og få store økonomiske konsekvenser. Hovedmålet i dett...

Tildelt: kr 0,65 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Agder

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Optimal matproduksjon basert på Big Data

De fleste næringsmiddelbedrifter logger og lagrer svært mye data gjennom produksjonen, men disse blir i liten grad brukt til å optimalisere og styre. I OPTIMAT har vi brukt avansert dataanalyse til å avdekke sammenhenger mellom råvarekvalitet, prosessering og kvalitet på sluttproduktet. Det gir ø...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

ERA-NET LAC II - Design of Insect- and Insect-based Food Products

ENTOWASTE er et ERANET-LAC prosjekt ved NTNU i samarbeid med partnere i Tyskland, Polen og Latin-Amerika, i Norge finansiert av NFR. Målet med den norske delen av prosjektet er todelt: Å få en bedre forståelse om menneskenes forhold til insekter som mat, og anvendelse av denne forståelsen til utv...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

The Cyber Physical System Plant Perspective

Industricasene er blitt fferdigstilt og disse er rapportert til bedriftene. For den offentlige delen av sluttrapporteringen skrives set en bok på norsk. Denne er ferdig som et rå-utkast og vil bli utgitt av Fagbokforlsget i løpet av 2021.

Tildelt: kr 16,6 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Innlandet

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

SIG Seaweed workshop IV: Feed, food and environment

SIG Seaweed Workshop IV: Feed, food and environment arrangeres 4.april 2017 på Radisson Blu Royal Garden Hotel i Trondheim, av Norsk senter for tang- og tareteknologi ved seniorforsker Jorunn Skjermo (koordinator for SIG Seaweed), i samarbeid med SFI'en Foods of Norway ved leder Margareth Øverlan...

Tildelt: kr 64 999

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

Enzym-mørning av kjøtt

Norsk kjøttbransje ønsker å ta i bruk ny kunnskap om mørning av kjøtt med naturlige enzymer. Anvendelse av proteinnedbrytende enzymer (proteaser) fra ulike planter/frukter har vist seg svært effektive til å mørne seige lavverdimuskler. Fra naturens side er det bare 10-15 % av hvert storfeslakt so...

Tildelt: kr 37 999

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Arrangementsstøtte for Organisk Kjemisk Vintermøte 12-15. januar 2017

The 32th Organic Winter Meeting will take place at Thon Hotel Skeikampen on Thursday January 12th to Sunday January 15th 2017. This conference is the annual national meeting in organic chemistry in Norway, and it is held under the umbrella of the Division of Organic Chemistry of the Norwegian Che...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Preventing Food Waste in the Food service sector

Målet med "KuttMatsvinn2020 Forskning" var å forebygge og redusere matsvinnet i serveringsbransjen, støtte opp om "Bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn "og bransjeprosjektet "KuttMatsvinn2020", som har mobilisert en større del av serveringsbransjen til å redusere matsvinn med 20 % frem mot 202...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Next generation tailor-made chicken products

Norilia har bygget en fabrikk (Bioco), der enzymatisk protein hydrolyse (EPH) brukes til å bryte ned proteiner fra kyllingrestråstoff til proteinhydrolysat, som lett kan tas opp i kroppen. Proteinhydrolysat med gode ernæringsmessige, sensoriske og/eller biologiske kvaliteter vil være viktige ingr...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Arctic Bio-Glue - A novel product and method for mobilisation of food resources

-

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Rogaland

NOFIMA-FFL-NOFIMAS STRATEGISKE PROGRAMMER-FFL

SunnMat - Sustainable utilisation of Norwegian agricultural produce with an emphasis on their health benefits and overall quality

For å sikre tilbudet av god, sunn og trygg mat til forbrukere og en bærekraftig norsk matindustri trengs ny kunnskap som fremmer nasjonal matproduksjon, foredling og markedsorientert innovasjon. Målet til SunnMat var å bidra til økt innovasjon og bærekraftig vekst i norsk matindustri gjennom opti...

Tildelt: kr 116,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

BIONÆR-Bionæringsprogram

InvertaPro Assessing the economic viability of insect-based animal feed production in the Nordics (Norway)

InvertaPro er et ny oppstartet dyrefôr selskap. Vi skal produsere insekt-basert fiskefôr igjennom effektiv utnyttelse av lokalt tilgjengelig organisk næringsavfall (upcycling). Overordnet vil vi demonstrere økonomisk lønnsomhet ved storskala insektmel produksjon i Norge. Sosialt vil vi skape arbe...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Vestland

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Mobilisering til forskningsbasert innovasjon i Møre og Romsdal

Mobiliseringsprosjektet i Møre og Romsdal (MobPro) har som målsetning at flere av regionens bedrifter og kommuner øker sine evner til å fornye og konkurrere ved hjelp av systematisk og forskningsbasert innovasjon. Kravet om hurtig fornyelse og forbedringer i et næringsliv som i høy grad opererer ...

Tildelt: kr 12,4 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Møre og Romsdal

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Mobile poultry slaughterhouse - an integrated bio-economic utilization of poultry

Hvert år klekkes 4 millioner høner til eggproduksjon i Norge, men kun 5 % av hønene blir slaktet og solgt til human konsum. Mye av dette skyldes at det er vanskelig å oppnå god dyrevelferd under transport av høns. Ved å ta i bruk mobile slakterier som kjøres ut til fjøsene, kan en større del av d...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

Utvikling av id og lokaliseringsmerke.

Nothing to show

Tildelt: kr 0,17 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Vestfold

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Mobilisering til forskningsbasert innovasjon Innlandet

Forskningsbasert innovasjon i regionene Innlandet (FORREGION Innlandet) er et regionalt utviklingsprosjekt der Innlandet fylkeskommune sammen med FoU-sektoren, Forskningsrådet, Innovasjon Norge og næringslivet skal stimulere til utvikling innenfor strategiske satsingsområder. I prosjektet har reg...

Tildelt: kr 14,4 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Innlandet

NOFIMA-FFL-NOFIMAS STRATEGISKE PROGRAMMER-FFL

Innovation as foundation for sustainable value creation in the food industry

Hovedmålet med InnoFood som strategisk forskningsprogram er å bidra til økt og bærekraftig vekst i næringsmiddelindustrien gjennom økt innovasjonsevne i verdikjeden for mat. Forskning resulterer i et sterkere praktisk og teoretisk fundament for innovasjon og ta økt digitalisering og raske endring...

Tildelt: kr 22,6 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

NOFIMA-FFL-NOFIMAS STRATEGISKE PROGRAMMER-FFL

FoodMicro-Pack: reduced contamination, improved control, optimal packaging

FoodMicro-Pack skal bidra til trygg og holdbar mat, optimale emballeringsløsninger og redusert matsvinn.AP1: Produksjon av trygg mat med god og jevn spisekvalitet forutsetter at man klarer å begrense smitte av råvarene med mikroorganismer fra luft, produksjonutstyr og mennesker. Produksjonsmiljøe...

Tildelt: kr 83,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

NOFIMA-FFL-NOFIMAS STRATEGISKE PROGRAMMER-FFL

FoodSMaCK - Spectroscopy, Modelling & Consumer Knowledge

En målsetting for norsk matindustri er lønnsom produksjon av bærekraftig og sunn mat som appellerer til forbrukerne. FoodSMaCK er et tverrfaglig forskningsprogram som har adressert disse behovene ved tre hovedstrategier: 1) Vi har etablert ny kunnskap om hvordan sensoriske egenskaper i sunn mat ...

Tildelt: kr 71,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

BIONÆR-Bionæringsprogram

Bioconversion of low-cost fat materials into high-value PUFA-Carotenoid-rich biomass

På grunn av et økende fokus på sunne dietter og magre produkter, produseres det store mengder overskudd med animalsk fett årlig. Dette overskuddet blir i dag brukt videre til energiproduksjon eller andre formål som genererer lave verdier. Målet til Lipofungi prosjektet var å øke verdien av animal...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Akershus

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Ysting av kaseinkonsentrert melk

Konsentrering og standardisering av kasein i melk, fører til bedre råstoffutnyttelse, bedre prosessøkonomi og mindre svinn. Dette er vist gjennom studier på løpefelte oster og syrefelte oster av standardisert melk. Melkas sammensetning varierer gjennom året. Det er derfor vanlig å standardis...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Energieffektiv produksjon av saltredusert spekemat

Salt har en viktig funksjon ved produksjon av spekevarer ettersom det påvirker tørke- og modningsprosessen. Reduksjon av saltinnholdet uten kompenserende tiltak kan føre til endret produktkvalitet, fare for redusert forbrukeraksept og økonomiske tap. Hovedmålet med prosjektet er å utvikle en ener...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage