0 prosjekter

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Design and Verification of Large Floating Coastal Structures - Environmental description, structural loads, responses and mooring system

Flytende konstruksjoner er foreslått brukt for en rekke anvendelser i kystområder, ofte som alternativ til landvinning. I Norge er flytebroer og nedsenkede, flytende tunneler spesielt interessante på grunn av utvikling av fjordkryssinger for E39. Dette prosjektet har vært motivert av forsknin...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

HYdrogen- og BatteRiteknologi for Innovative Drivlinjer i skip

Se sluttrapport i eget vedlegg

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Møre og Romsdal

ENERGIX-Stort program energi

Tackling icing issues for wind energy production

Atmosfærisk ising på turbinblader er en stor utfordring for vindturbiner i kaldt klima. Isingen påvirker de aerodynamiske egenskapene til vindturbinbladene og bidrar til redusert produksjon av energi og kan potensielt også forkorte levetiden av turbinene ved en økning i vibrasjoner og laster. Isi...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

SEAMAN - Safety Enhancing Monitoring ApplicatioNs

I 2020 arbeidet prosjektkonsortiet med å fullføre rapporterte rapporter som var relatert til den generiske metodikken for dynamisk barrierehåndtering, samt for progressiv flom og brannfarer i maskinrommet. I løpet av prosessen møtte teamet utfordringer med hensyn til innsamling av data, noe som r...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Viken

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

MANULAB: Norwegian Manufacturing Research Laboratory

MANULAB vil være en nasjonal forskningsinfrastruktur for forskning på vareproduksjon og målet er å skape en infrastruktur som er i stand til å utføre banebrytende forskning med topp moderne utstyr. Videre skal MANULAB støtte norsk vareproduserende industris muligehter til å øke sin globale konkur...

Tildelt: kr 78,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2023

Sted: Innlandet

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

The BRIDGE trial: A multicenter RCT to improve continuity and quality in rehabilitation of people with rheumatic & musculoskeletal diseases

Rehabilitering er et viktig tiltak for å hjelpe mennesker med muskelskjelettsykdommer, -skader og -plager til å leve best mulig med disse tilstandene. I Norge foregår slik rehabilitering i hovedsak ved sykehusavdelinger og rehabiliteringsinstitusjoner i spesialisthelsetjenesten. Vi vet fra tidlig...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2023

Sted: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

SUM - Scaling and Uncertainty Modelling in multiphase production

Flerfasemodellering er en av flere, store suksess-historier fra norsk oljeutvinning. Teknologien medførte til dels enorme besparelser på feltutvikling, i tillegg til at den muliggjorde tilknytning av satellittfelt gjennom undervannsutbygginger med flerfasetransport til en plattform eller til land...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Viken

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Living well with chronic pain: using person-centered e-health design to support self-management

Nesten en tredjedel av den voksne befolkningen i Norge lever med langvarige smerter, og slike smerter er den vanligste årsaken til sykefravær og uføretrygd. Nasjonale myndigheter, helsepersonell og pasienter etterspør nå et bedre tilbud for mennesker med langvarige smerter. Forskning viser at...

Tildelt: kr 19,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2023

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Machine Learning in Economics

Datamengden i reiselivsbransjen har økt det siste tiåret. En årsak er økt turisme og reiseaktivitet. Men den viktigste er økt digitalisering. Bedrifter og myndigheter registrerer og oppbevarer nesten all informasjon digitalt. Videre har teknologi som er utviklet til andre formål sett anvendelse, ...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

ENERGIX-Stort program energi

Radar for Improving Precipitation Estimates and Optimization of Hydropower Energy Production

RadPro har forbedret produksjonskjeden for numerisk værvarsel med et sterkt fokus på hva sluttbrukere trenger (f.eks. Vannkraftprodusenter, flomvarsler og Yr.no). Viktige resultat av prosjektet er høyoppløselige (1x1 km) times-analyser og -prognoser for viktige værvariabler som temperatur, nedbø...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Utvikling av metoder og system for automatisk effektkontroll i bolig

Ved installasjon av automatisk måleravlesning i alle norske husstander innen 1.1.19 lå det en forventning om introduserte effekttariffer som ville stimulere til reduksjon av forbruket på tidspunktene for makseffekt i strømnettet. Utfordringen var å få folk til å forstå at de må endre adferd når e...

Tildelt: kr 7,6 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Design and implementation of a low cost smart system for pre­diagnosis and telecare of infectious diseases in elderly people

Formålet med prosjektforslaget er å bygge et IKT-basert rammeverk for å støtte tidlig diagnose av smittsomme sykdommer. Prosjektet omfatter design, utvikling og implementering av en maskinvareplattform som kan støtte kommunikasjonen av det gjennomgripende systemet med det sentrale skymiljøet. Den...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Viken

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Improved modelling of near well multiphase flow for optimised planning of ICD/AICD valves in production wells

ICD/AICD (Inflow control device/Autonomous ICD) teknologi har vist sin gjennomførbarhet og stort IOR potensiale for oljeproduksjon fra tynne oljelag hvor gass og vanninntrengning til produserende brønner ofte oppstår. Når ICD/AICD er installert, for eksempel en ventil i hver rørlengde i perforert...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Rogaland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Kultur for læring - et innovasjonsprosjekt i utdanningssektoren

I prosjektet Kultur for læring er det oppnådd resultater på flere områder tilknyttet de innovasjoner som realiseres. Den nettbaserte portalen er i full drift. Lærere og skoleledere ved de 120 grunnskolene Hedmark har her tilgang til kartleggingsresultater for sin skole og klasse tilknyttet både u...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Innlandet

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Simulator Training in Driver Education

Hovedmålet med prosjektet «Simulatortrening i trafikkopplæring» var å undersøke om kvaliteten på trafikkopplæringen kan bedres ved bruk av kjøresimulator, og dermed bidra til at vi kan oppnå regjeringens 0-visjon om null drepte og hardt skadde i trafikken. Videre ble det forsket på hvordan trafik...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

KULMEDIA-Kultur- og mediesektoren

Disruptive Change and New Media Policies: A Field Approach

Digitalisering, globalisering, og deregulering har bidratt til at mediesystemer de siste 20 årene har gjennomgått dyptgripende endringer, som endrer produksjon, distribusjon og konsum av medieinnhold. Prosjektets mål har vært å tilby kunnskap om konsekvensene av slike disruptive endringer, sa...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

BIGMED: A big data medical solution for precision medicine.

BigMed ble finansiert av Norges Forskningsråd som et IKT pluss fyrtårnsprosjekt for å adressere barrier for klinisk implementering av presisjonsmedisin og legge til rette for stordataanalyser i klinikken. Prosjektet ble avsluttet i 2021 samtidig som de første lovendringene som følge av prosjektet...

Tildelt: kr 60,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Digital service innovation through open innovation strategies

Nasjonalt og internasjonalt næringsliv er nå inne i et sterkt digitalt skifte, og flere teknologi- og industribarrierer er i ferd med å falle. Denne utviklingen medfører et stadig økende press på etablerte aktører til å akselerere innovasjonstakten og søke nye forretningsmodeller for fremtiden. M...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Vestland

EUROSTARS-EUROSTARS

E!10688 Fusion of Bioinformatics and phosphoproteomics to design novel Glioma Treatment Strategies

Glioblastoma er en svært heterogen hjernesvulst med dårlig prognose for behandling på grunn av svulstens diffuse infiltrerende karakter. Prosjektet fokuserer på teknologi basert på fosfor-peptidprofilering og bioinformatikkanalyse for å karakterisere glioblastoma tumorvev med det formål å bedre f...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Oslo

KULMEDIA-Kultur- og mediesektoren

The ALM-field, Digitilization and The Public Sphere

Hovedresultatene i dette prosjektet kan oppsummeres i følgende punkt: 1. Vi har identifisert et tilsynelatende paradoks: Den omfattende digitaliseringen av samfunnet, genererer et behov for fysiske møteplasser. 2. Brukerne av bibliotek, arkiv og museer bruker disse institusjonene i betydelig gr...

Tildelt: kr 15,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Capture and Reuse of Engineering Knowledge in Digital Twins

I dag møter industrien utfordringer med å integrere data fra ulike programvareapplikasjoner og domener. Standardbaserte løsninger, som ISO 10303, er i økende grad anerkjent for å løse dette problemet. En sammenhengende og helhetlig digital tvilling kan tjene som kunnskapsbase for produktet men...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Dynamic analysis in design and operation of large offshore wind turbine drivetrains

Prosjektet har resultert i en anvendelig simuleringsmodell med elementer som er nødvendige for å modellere rullingslagre som hovedlagre i store havvindturbiner. Videre har prosjektet resultert i ny kunnskap om dynamisk oppførsel av et hovedlager, basert på feltmålinger i en av verdens første flyt...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Rogaland

FMETEKN-FME - teknologi

The Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities - ZEN Centre

Research Center on Zero Emission Neighborhoods in Smart Cities (FME ZEN) er et forskningssenter for miljøvennlig energi etablert av Norges forskningsråd. NTNU er vertskap og samarbeider med SINTEF og brukerpartnere om å utføre forsknings-, utviklings- og innovasjonsaktivitetene. FME ZEN er involv...

Tildelt: kr 176,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

INtroducing personalized TReatment Of Mental health problems using Adaptive Technology

INTROMAT INTROducing Mental health through Adaptive Technology -Introduserer adaptiv teknologi i psykologisk behandling Psykiske lidelser er en global helseutfordring. Innovativ bruk av teknologi gir oss nye muligheter for å forebygge, kartlegge og behandle psykiske lidelser. Hovedmålet for IN...

Tildelt: kr 48,9 mill.

Prosjektperiode: 2016-2022

Sted: Vestland

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling til Norsk Regnesentral (2016-2019)

...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Oslo

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling til NORCE (tidl. Uni Research AS) (Teknisk-industriell) (2016-2020)

...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Vestland

NAERINGSPH-Nærings-phd

Interactive robot operation using multi-modal man-machine communication

Små- og mediumstore bedrifter (SMB) i Vest-Europa er i dag i en utfordrende situasjon. På den ene siden, er det små, fleksible og har lav overhead-kostnad sammenliknet med store bedrifter. På en annen side, er de ofte avhengig av manuell arbeidskraft noe som gjøre dem følsomme for de økende lønn...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstillinger til SINTEF AS (2016-2022) (Tidl. Stiftelsen SINTEF)

Rimmert van der Kooj: Ikke aktuelt - studium avbrutt. Benedicte Bårdsdatter Samsig (Hovd): Ikke aktuelt - studium avbrutt. Bjørnar Nørstebø: "Adding visual digital functionalities". This thesis aims to investigate the potential use of visual communication functions and properties in the tools ...

Tildelt: kr 28,7 mill.

Prosjektperiode: 2016-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Geospatial data management in the future

Helt siden vi begynte å utforske verden har informasjon om hvor ting er og hvordan man kommer dit vært verdifullt og ettertraktet. Det håndtegnede og senere utskrevne kartet var effektiv mekanisme for lagring og formidling av stedsinformasjon. Den digitale revolusjonen gjorde ikke kart utdatert, ...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Hvordan virker sanntidsdata inn på forbrukeratferd?

Doktorgradsarbeidet utforsker tre aspekter ved forbrukeratferd i kraftmarkedet: Bakgrunn: De neste ti årene vil vi se større variasjon i strømprisen. Elektrifisering av transportsektoren vil føre til større variasjoner i strømforbruk. Når alle elbilene blir ladet samtidig om ettermiddagen bli...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Viken