0 prosjekter

SIP-Strategiske instituttprogram

Nettverksbaserte teknologiske innovasjonsprosesser i Østfold.

De tematiske hovedfokusene i programmet er knyttet til ledelse og organisering av bedriftsbaserte teknologiske innovasjonsprosesser med hovedfokus på produkt - og prosessinnovasjon og bifokus på struktur - og markedsinnovasjon. Mht. organisering av tekno logiske innovasjonsprosesser skal Stiftel...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Viken

FISKTEK-Fiskeriteknologi

Mekanisk egnestasjon på Mausund i Frøya kommune - et brukerstyrt FoU-pilotprosjekt med følgeforskning

Prosjektsammendrag: Kystlinefisket er viktig for sysselsetting og bosetting langs norskekysten. Dette er et fiske som kan betegnes som ansvarlig og bærekraftig. Fra slutten av 1970-åra har det vært rapportert om et aukende problem med å skaffe egnere til kystlineflåten og fi sket har derfor gått...

Tildelt: kr 0,72 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

Climate impacts on the population ecology of ringed seals (Phoca hispida) and polar bears (Ursus maritimus) at Svalbard

...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SIP-Strategiske instituttprogram

CICERO - SIP: Tverrfaglig modellering av klimapolitikkens konsekvenser

Hovedmålet for prosjektet er å bygge opp et numerisk modellapparat som kan brukes til å analysere ulike konsekvenser av internasjonal klimapolitikk. Modellapparatet vil kunne brukes til å beregne kostnader ved internasjonal klimapolitikk for de enkelte la nd, priser på fossile brensler, kvotepris...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Oslo

F-FYS-Naturvitenskap, fysikk

ESF - Nanotribology (NATRIBO)

The aim of the ESF program "Nanotribology (NATRIBO)" is to improve the collaborations between experimentalists and theoreticians in the field of tribology on the nanometer scale. During the last years experimental and modelling tools have become available for the study of small contacts under pr...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Bruk av fangvekster for å redusere vintertap av nitrogen og fosfor fra kornareal i Norge.

Norge forplikter internasjonalt å redusere utslipp av nitrogren (N) og fosfor (P) til Nordsjøområdet. På landbruksareal gis det derfor økonomisk støtte til dyrking av fangvekster som tar opp næringsstoff etter at hovedkulturen har avsluttet sitt aktive opptak. Opptak av N og P fra jord om høsten ...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Viken

MARKSAM-Marked og samfunn

Ekstra tiltak for heving av kompetanse innen markedsforskning.

Heve kompetansen i markedsforskning for fiske, landbruk og den avledede næringsmiddelindustrien.

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Viken

VM-Vareproduksjon og materialforedling

Monitorering

...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Repeated clover subcropping as a strategy for commercial organic grain production

New EC regulations will exclude the use of conventionally grown fodder in organic animal husbandry from 2005. According to the Norwegian Ministry of Agriculture, there is therefore an urgent need to increase the production and trade of grains. Shortage of organic grains on the trade marked will ...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Viken

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Pathogenesis and epidemiology of sheep scrapie (samfinansiering 146916/140)

...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

STAT-Forskningsdokumentasjon og statistikk

NIFU - indikatorutvikling for neste indikatorrapport

...

Tildelt: kr 0,45 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

NIBR- Brukerstøtte til EU-prosjekter

...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

NILU - SIP: Air Quality Management Strategy, AQMS

Prosjektet skal bygge opp og videreutvikle kunnskapsbasis i et DPSIR-rammeverk for integrerte vurderinger (IAM) og kostnadsbasert tiltaksstrategi-analyser, med utgangspunkt i byskala. Prosjektet bygger på det eksisterende luftkvalitetsforvaltningssystemet AirQUIS, og er motivert av forvaltningen...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Viken

SIP-Strategiske instituttprogram

NIVA - SIP: Kvikksølv i akvatiske næringsnett - kilder, omsetning og biomagnifisering .HG-Akva

Kvikksølv er blant de mest prioriterte miljøgiftene til nasjonal og internasjonal miljøforvaltning, og Norge har ratifisert en internasjonal utslippsprotokoll som har til hensikt å begrense utslippene av kvikksølv til atmosfæren. Norske innsjøer mottar be tydelige atmosfæriske avsetninger av lang...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

Jordforsk - SIP: Miljøvirkninger ved resirkulering av våtorganisk avfall og slam

Tilbakeføring til jord er ansett som den ressurs- og miljømessig mest akseptable disponering av våtorganisk avfall og slam. De viktigste miljømessige ulempene ved deponering av våtorganisk avfall består i utslipp av sigevann og klimagasser samt at viktige ressurser går tapt for samfunnet. Ved å ...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Viken

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Rånesmak - genetiske alternativer til kastrering

Smågris av hannkjønn kastreres rutinemessig i Norge og mange andre land for å unngå smak av råne på svinekjøtt. Flertallet p~ Stortinget ønsker på sikt et lovforbud mot kastrering og Norsvin har vedtatt å arbeide for at kastrering skal kunne unngås. Med b akgrunn i dette ønsker Norsvin å undersøk...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Innlandet

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Safe long terms storage of CO2 in Aquifers

In order to reduce the emissions of CO2 to the atmosphere, and thus reduce the potential impact of greenhouse gases on the climate it is important to develop strategies for safe long term storage of CO2 . The main goal of this prog ram is to develop a numerical simulation ...

Tildelt: kr 10,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Vestland

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Utvikling av beregningsverktøy for havbruksanlegg. Verktøy for beregning av styrke og sikkerhet av nye og eksisterende anlegg

Prosjektet blir å utvikle beregningsgrunnlag for verktøyet videre slik at det ivaretar miljømessige faktorer som trivsel for fisken og den operasjonelle sikkerheten og styrken av havbruksanlegget. Spesielt med fokus på rømning av fisk. Det vil bli lagt ve kt på å lage et enkelt brukergrensesnitt ...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FISKTEK-Fiskeriteknologi

Nye materialløsninger for fiskeflåten

Prosjektet omfatter små, mellomstore og store fiskerfartøy og tar sikte på å gjennomføre en omfattende kartlegging av komponenter/delkonstruksjoner på fiskefartøy hvor det er behov og potensiale for å sredusere vekt, korrosjon, slitasje, vedlikeholdsbehov samt å forenkle montering og forbedre is...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

NFR-DAAD 2002 (40000) og 2003 (36000) Ratnaweera Returnert midler i 2005

...

Tildelt: kr 58 659

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Ukjent Fylke

SIP-Strategiske instituttprogram

Regulering av rutegående persontransport: Konkurranse, organisering og finansiering.

The programme includes three areas of research: 1. Properties of the markets, and consequences for competition in the market: Public transport encompasses several different sub-markets which are characterised by various structural properties. Regardin g the adequacy of various regulatory and ...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Oslo

SIP-Strategiske instituttprogram

Reisevaner - forståelsesrammer for framtidig reiseadferd. Videreføres i DL prosj.nr. 165922/V10

Undersøkelser om og analyser av befolkningens mobilitet og reisevaner gir nødvendig basiskunnskap for all transportplanlegging og annen samfunnsplanlegging. TØI har hatt det faglige ansvaret for gjennomføring og analyser av de nasjonale reisevaneundersøke lsene siden 1984/85 (RVU 1984/85) og fram...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Oslo

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Redusert bruk av plantevernmiddel i frilandsjordbær.

Det er sterkt ønskelig å redusere den omfattende bruken av plantevernmidler i norske frilandsjordbær, både av hensyn til miljø og helse, og til norske jordbærs omdømme blant forbrukerne. En slik reduksjon er imidlertid helt avhengig av dokumenterte altern ativer til dagens sprøytepraksis. I dette...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Viken

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Electromagnetic fields and b iological effects (samfins. m/MH)

...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FIFOS-Innovasjon og fornyelse i offentlig sektor

Samfinansiering med NT COOL (Comprehensive Object-Oriented Learning), a tool for programming and system comprehension - Også pr.nr. 146970

...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

MACESIZ - Marine Climate and Ecosystems in the Seasonal Ice Zone

...

Tildelt: kr 20,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Vestland

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

EnviTools - New Spaceborne Radar Methods for Glacier Characterisation as Tools for Arctic Environment and Resource Monitoring

...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

ECOBE - Effects of North Atlantic Variability on the Barents Sea Ecosystem

...

Tildelt: kr 22,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Vestland

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

CABANERA - Carbon flux and ecosystem feed back in the northern Barents Sea in an era of climate change

...

Tildelt: kr 20,3 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Fôropptak som funksjon av surfôrets gjæringskvalitet

Prosjektet bygger på følgende hypotese: "Det dannes gjæringsprodukter i ensileringsprosessen som p.g.a. sin smak eller lukt direkte reduserer fôropptaket, eller indirekte nedsetter fôropptaket f.eks ved en giftig eller hemmende effekt på mikroorganis mene i vomma. Disse uønskede gjæringsprod...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Viken