0 antall prosjekter

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM-OA - refusjon for kalenderåret 2019

Prosjektet gir forskerne ved LDH mulighet til å publisere i OA-tidsskrifter som krever APC for å publisere. Dette gjelder ikke hybrid-publisering.

Tildelt: kr 17 000

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2019

Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2019

Tildelt: kr 12 000

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Viken

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Søknad til støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2019

Det søkes om støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2019. NIVA har fem publikasjoner som oppfyller kravene. Påløpte kostnader for regnskapsåret 2019 er kr. 73 781. Det søkes om støtte til å dekke 50% av kostnadene til artikkelavgifter fra 2019.

Tildelt: kr 35 000

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2019

Mulighet for å få refundert utgifter til åpen publisering, som kan stimulere til økt åpen publisering.

Tildelt: kr 0,48 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

NORCE STIM OA 2019

Liste vedlagt

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Vestland

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Søknad om publiseringsstøtte for åpen publisering fra Sykehuset i Vestfold HF

Søknad om publiseringsstøtte for åpen publisering fra Sykehuset i Vestfold HF.

Tildelt: kr 41 000

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Vestfold og Telemark

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

NUPI STIM-OA

For regnskapsåret 2019 hadde vi 21 artikler som var publisert i Gold Open Access journaler, men bare tre av disse betalte vi APC for.

Tildelt: kr 13 000

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Publiseringsstøtte åpen publisering for Sykehuset Innlandet, regnskapsåret 2019

Sykehuset Innlandet ønsker å øke andelen artikler som er publisert åpent og tilgjengelig for alle. For å støtte opp om det søker vi midler til å dekke artikkelutgifter vi har hatt til OA-publisering i 2019. Vi fører ikke opp kostnader til alle tidsskriftene, men søker om støtte til kostnader ku...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Innlandet

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Refusjon av gull Open Access 2019 - SINTEF AS

SINTEF AS søker om refusjon via Forskningsrådets utlysning STIM-OA

Tildelt: kr 63 000

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Refusjon av gull Open Access 2019 - Norges Geotekniske Institutt (NGI)

Norges Geotekniske Institutt søker om refusjon via NFRs STIM-OA støtteordning.

Tildelt: kr 12 000

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2019

Refusjon av kostnader med åpen publisering for regnskapsåret 2019 ved Veterinærinstituttet

Tildelt: kr 65 000

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Viken

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering for 2019-regnskapsåret, Universitetet i Agder

Open Access-fondet ved Universitetet i Agder gir støtte til dekning av publiseringsavgift (APC – Article Processing Charges) til artikler som er akseptert for publisering i OpenAccess-tidsskrifter. Hovedkriterier for støtte til åpen publisering: 1) Søker / korresponderende forfatter ma° være ti...

Tildelt: kr 0,24 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Agder

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

NTNUs publiseringsfond, søknad STIM-OA 2019

NTNUs publiseringsfond har betalt kr. 5 838 013 i støtte for å dekke artikkelavgifter for åpen publisering i 2019. Det søkes om midler fra STIM-OA for å dekke 50% av dette beløpet. Retningslinjer for støtte til åpen publisering av tidsskriftartikler for NTNUs publiseringsfond: * Fondet gir støtt...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM-OA Publiseringstøtte. Høgskulen i Volda 2019.

Søknad om støtte til åpen publisering.

Tildelt: kr 23 000

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Møre og Romsdal

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM-OA publisering ved Nansensenteret i 2019

Publikasjon av vitenskapelige artikler utgitt i open access (DOAJ) journaler i 2019 fra Nansensenteret.

Tildelt: kr 68 000

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Vestland

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Publiseringsfond

Publiseringsfondet ble opprettet som et ettårs pilotprosjekt høsten 2014, og evaluert høsten 2015. Fondets størrelse var i begynnelsen 150 000, og er nå økt til 1 000 000. Totalt ble det utbetalt 800 000 fra fondet i 2019; en nedgang på 135 000 fra 2018 som hovedsakelig skyldes færre utbetalinge...

Tildelt: kr 0,33 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Vestland

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Role of integrin alpha11beta1 in joint destruction in inflammatory arthritis.

The project deals with the role of integrin alpha11 in rheumatoid arthritis (RA) using a genetic mosue model, the hTNFtg mice. Starting point for project was based on the finding that that beta1 integrins are involved in the attachment of synovial fibroblasts (effector cells in RA) to components...

Tildelt: kr 65 069

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

AAL-Active and Assisted Living Research and Development Programme

Social robot-based solution for elders’ Care management and coaching after discharge from Hospital to Home

Det overordnede målet med H2Hcare er å støtte eldre med hjertesvikt i deres overgang fra akutt (sykehus) til rehabilitering i hjemmet ved å tilby digital assistert coaching for å hjelpe dem til å følge anbefalt behandlingsplan og endring av livsstil etter utskrivning. Dette inkluderer å: få på pl...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

METADIS: CARBHEALTH Carbohydrate staple foods - facing the challenge to improve their quality for a better metabolic health

Etter prosjektstart i April 2020, og utsettelser pga nedstengningen under covid-19 pandemien, kunne vi endelig starte med den store kliniske studien («brødbytte studien»). Til studien ble det produsert to forskjellige typer brød av partner Nofima AS. I tillegg ble det gjennomført en studie som un...

Tildelt: kr 8,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Promoting marine and maritime research in Horizon Europe

Dette prosjektet tar sikte på å fremme marin og maritim forskning på den europeiske arenaen. Konsortiet samler 11 norske universiteter med marin og maritim profil. Med kommunikasjon, outreach og lobbyvirksomhet ønsker vi å fremme havforskning internasjonalt, og fremme norske forskningsprioriterin...

Tildelt: kr 0,70 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Vestland

BIONÆR-Bionæringsprogram

METADIS: STAY Sulfur amino acids, energy metabolism and obesity

Overvekt og fedme er et økende problem over hele verden. Verdens helseorganisasjon rapporterer at 1,9 milliarder mennesker var overvektige og 650 millioner var fete i 2016. Fedme er forbundet med økt risiko for kroniske sykdommer som diabetes, hjerte- og karsykdom, kreft og dødelighet. I løpet av...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Made in Norway

Vareproduserende industri og tilknyttede verdikjeder er viktig for norsk verdiskapning og arbeidsplasser, særlig når det er ventet en reduksjon i verdiskapningen fra olje og gass i kommende år. I dag står vareproduksjon alene for omtrent 11 % av verdiskapningen i Norge. I utkast til strategisk ...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Innlandet

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Digital and inclusive challenges for Norwegian and German Learning and Education

Adequate education for Europe is ensured through language teaching for all. However, the demands and implementation of inclusive teaching diverge greatly, since legislation and the implementation of joint schooling are regulated differently in different countries or, as a result of federalism (e....

Tildelt: kr 88 000

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Developing co-production of lipids and chitosan in oleaginous filamentous fungi

The impending transition from a petrol-based to a sustainable bio-based economy requires the valorisation of a variety of renewable biological resources. Due to its compositional variety, lignocellulosic biomass is a promising renewable feedstock for the production of different chemicals. The pro...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Norwegian Ocean Alliance to Horizon Europe

NOAH-prosjektet tar sikte på å etablere et nasjonalt økosystem for samarbeid mellom akademia, instituttsektoren og næringsliv, som vil fremme Hav-forskning og innovasjon på hav og en bærekraftig blå økonomi, i arbeidsprogrammene til det kommende EU-rammeprogrammet "Horisont Europa". NOAH vil derm...

Tildelt: kr 0,84 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

HEU-CIENS: Norwegian perspectives in Horizon Europe clusters 5 & 6, especially regarding climate and environment - CIENS

HEU-CIENS har som hovedmål å bidra til at prioriterte norske kunnskapsbehov og perspektiver som definert av Klima- og miljødepartementet, Kommunaldepartementet, Miljødirektoratet, andre sentrale norske aktører og CIENS egne medlemmer innen klima & miljøområdet blir å finne under Horisont Europas...

Tildelt: kr 0,74 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

AAL-Active and Assisted Living Research and Development Programme

GUIDed Assisted-Living and Social Interaction Platform

GUIDed er et forsknings- og utviklingsprosjekt som har utviklet tjenester som gjør eksisterende teknologiske løsninger både mer relevante og enklere å forstå og bruke for eldre brukere. Prosjektet ble avsluttet 31.12.2022. Vi har lagt til et lag med digitalt innhold, såkalt ‘utvidet virkelighet’...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Norwegian network for the promotion of SSH-perspectives in Horizon Europe - NOSSH

Horisont Europa har som ambisjon og ta tak i de store samfunnsutfordringene. For å lykkes med det må samfunnsvitenskap- og humanioraperspektiver få en tydelig plass i rammeprogrammet. Hovedmålet for 'Norsk nettverk for styrking av samfunnsvitenskap- og humanioraperspektiver i Horisont Europa' er ...

Tildelt: kr 0,52 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Involvering i sentrale prosesser for Horisont Europa - naturmangfold og økosystemtjenester

Klimapanelet (IPCC) og Naturpanelet (IPBES) har nylig lagt fram rapporter som påpeker dystre utsikter både mhp klimaendringer og naturmangfold. Felles for rapportene er at de påpeker naturens rolle og betydningen av bærekraftig arealforvaltning og restaurering av natur for å dempe klimaendringene...

Tildelt: kr 0,43 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Norwegian participation in AI, data and robotics PPP

NAIDaRo-nettverkets målsetting er å sikre at norske industri- og forskningsaktører involveres i utformingen av EUs neste rammeprogram, Horisont Europa, innen områder relatert til kunstig intelligens (AI). Arbeidet vil fokusere på utviklingen av et nytt partnerskap for Data, AI og robotikk. For å ...

Tildelt: kr 0,41 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage