166 prosjekter

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Cryptographic Tools for Cloud Security

Sosiale nettverk, epost og lagring av bilder og video er typisk implementert i skyen i dag. Prosjektet jobbet med å utvikle sikre og effektive kryptografiske løsninger for å beskytte data som er lagret i skyen. Vi brukt moderne kryptografiske metoder for å oppnå matematiske bevis for ulike måte...

Tildelt: kr 10,3 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Secure Access Control over Wide Area Network

Kriminalitet relatert til ulovlig tilgang av brukerkontoer er lettere å utføre enn noen gang som en følge av passordbaserte systemer som har vist seg å være sårbare og som ikke lenger er brukervennlige. Identitetstyveri og falske identiteter er noen av de mest kritiske truslene som berører økonom...

Tildelt: kr 23,1 mill.

Prosjektperiode: 2015-2021

Sted: Innlandet

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

SoS-Agile: Science of Security in Agile Software Development

Sikkerhetsbrudd skjer over alt. Vi bruker datasystemer daglig, og er avhengige av disse på samme måte som vi er avhengige av tradisjonelle infrastrukturer som strøm og transport. Verdien av sensitiv informasjon i programvaresystemer er stadig økende, og truslene øker tilsvarende. Imidlertid blir ...

Tildelt: kr 25,1 mill.

Prosjektperiode: 2015-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Security in IoT for Smart Grids

Det ledende målet med «Sikkerhet for tingenes internett - IoTSec» er å utvikle, utvide og anvende sikkerhets- og personvernmodeller for IoT, og bruke dem på Smart Grids og Smart Home som en del. Selv om digitale tjenesters potensiale er overveldende, ser vi sikkerhets- og personvernutfordringer s...

Tildelt: kr 26,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Computational Forensics for Large-scale Fraud Detection, Crime Investigation and Prevention

Målet med prosjektet Ars Forensica er å gi ny kunnskap som forbedrer forebygging av svindel, etterforskning og påtale av hendelser i IKT-miljøer, uten at det går på akkord med personvern og rettssikkerhet. Ars Forensica fokuserer spesielt på digital etterforskning av Big Data og på Etterforskning...

Tildelt: kr 23,9 mill.

Prosjektperiode: 2015-2021

Sted: Innlandet

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Modern Methods and Tools for Theoretical and Applied Cryptology

I et moderne samfunn, er vi omgitt av elektronisk utstyr som gjør det enkelt å sende og motta meldinger og å kommunisere med hverandre. Høy brukervennlighet er ofte prioritert på topp og mindre oppmerksomhet er viet sikkerhet og personvern. I mange systemer innen medisin, bank, kontroll og overv...

Tildelt: kr 23,1 mill.

Prosjektperiode: 2015-2021

Sted: Vestland

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Disruption, Social Capital and Resilience: A Longitudinal and Comparative Approach

Terror kan forstås som en politisk motivert taktikk som innebærer trusler om vold eller bruk av vold, og der et mål om publisitet spiller en sentral rolle. Terror rammer ofrene direkte, men kan også ha samfunnsmessige konsekvenser i form av endringer i tillit og i politiske holdninger. Prosjektet...

Tildelt: kr 9,7 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Oslo

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

The Duty of Care: Protecting Citizens Abroad

Globalisering, migrasjon og god privatøkonomi har ført til at stadig flere borgere befinner seg i utlandet i kortere eller lengre perioder som arbeidstakere, turister, studenter, langtidspensjonister eller av andre årsaker. Hvilke rettigheter har borgerne, og hvilket ansvar har staten når noe går...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2018

Sted: Oslo

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Risk management strategies when households face collapsing electricity and digital infrastructure

Prosjektet, som har hatt varighet fra 2014 til 2018 (med en PhD som avsluttes 2019), tar utgangspunkt i at hushold har blitt svært avhengig av strøm og IKT, at myndighetene ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til denne sårbarheten og at lokalbefolkninger utgjør en vesentlig, men undervurdert ressu...

Tildelt: kr 8,4 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Oslo

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Searching the unknown: discourses and effects of preventing radicalization in Scandinavia

På bakgrunn av terrorhendelser som 9/11, Madrid og London er det skjedd et skifte i svært mange vestlige lands tilnærming til forebygging og bekjempelse av terror og voldelig ekstremisme. Fra å være et ansvar hovedsakelig tillagt sikkerhetstjenester og politi, inkluderer nå det forebyggende aspek...

Tildelt: kr 10,2 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Viken

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Organizing for Societal Security and Crisis Management: Building Governance Capacity and Legitimacy (GOVCAP)

Forskningsprosjektet GOVCAP undersøkte offentlige myndigheters organisering for krisehåndtering og samfunnssikkerhet i fem land (Norge, Sverige, Storbritannia, Nederland og Tyskland), og har sett på befolkningens oppfatninger av og holdninger til myndighetenes håndtering av samfunnssikkerhet. ...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Vestland

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Researching Social Media and Collaborative Software Use in Emergency Situations (RESCUE)

RESCUE er et internasjonalt forskningsprosjekt som har utviklet ny, kunnskapsbasert forståelse av krise- og risikokommunikasjon ved å utforske bruken av sosiale medier i tre ulike tilfeller: 1. Terrorist-angrepene i Norge i 2011, og under nyere tids terrortrusler i Norge 2. En miljøkatastro...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Oslo

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

New Strains of Society: Hidden, Dynamic and Emergent Vulnerabilities

Teknologi og infrastruktur blir stadig mer sammenflettet, nasjoner knyttes tett sammen gjennom transport, kommunikasjon og økonomi. Nye former for kriminalitet, nye systemavhengigheter og nye sårbarheter produserer nye mønstre av risiko og sårbarhet Tradisjonene for sikkerhetsstyring og risikov...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

The next disaster. Collaboration, risk communication and action capacity in Norway after the 22.07 terror

Forskningsprosjektet NEXUS har studert endringer og læringsprosesser som har funnet sted i etterkant av terrorhandlingene i Oslo og på Utøya 22. juli 2011. Funnene er et resultat av intervjuer med 50 offentlig ansatte i ulike etater og på ulik forvaltningsnivå, alle med en rolle innenfor norsk sa...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Communicating Risk in the Digital Age

Risikokommunikasjon handler ikke bare om å informere om risiko til publikum, men har også å gjøre med innsamling, bearbeiding og analyse av opplysninger om risiko. Samlet sett legger dermed risikokommunikasjon føringer for hva vi oppfatter som trusler og hvordan vi forholder oss til dem. Den bidr...

Tildelt: kr 5,1 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Oslo

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Societal security in the European Union new protection policy space: adaptation, development and compatibility

This proposal builds on the studies in societal safety and security and civil emergency cooperation of the last decade. What has been missing is an approach that takes societal security as a transversal concept inside a multidimensional setting, and thus assesses (a) its adaptation at national l...

Tildelt: kr 90 579

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Rogaland