0 prosjekter

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Can seepage of CO2 stored in sub-sea geological formations disrupt important behavioural traits in benthic invertebrates?

-

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Rogaland

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

A General Age-structured Model for Ecosystem Management

Et viktig resultat av prosjektet knytter seg til den pelagiske flerbestandsmodellen der en bruker ikke-lineær programmering for å finne optimal fangstsammensetning for sild, makrell og kolmule. I denne modellen ser en både på interaksjon mellom bestandene i biologien og i kostnadsfunksjonen. Det ...

Tildelt: kr 8,4 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Vestland

HAVKYST-Havet og kysten

Langesundkonferansen - Marine ressurser i Skagerrak

The Langesund Conference will be the most important meeting place for actors in fisheries, management and research into marine resources in the Skagerrak Kattegat region of the North Sea. The conference is a collaboration between the Norwegian Institute of Marine Research in Flødevigen, DTU Aqu...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Agder

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

A Norwegian Argo Infrastructure - a part of the European and Global Argo infrastructure

The science of climate dynamics and climate change is one of the most pressing issues of our century. Understanding and predicting changes in both the atmosphere and the ocean requires data sets of the highest quality. The project will provide an ocean o bservation system for the Nordic Seas, wi...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Vestland

SIS-MILJO-Strategiske instituttsatsninge

Human impacts in coastal ecosystems -effects on ecosystem structure and function

ECOCOAST undersøker hvordan menneskelig aktivitet påvirker økosystemene langs norskekysten gjennom fiskeoppdrett, fiskerier og klimaendringer. Vi har fokusert på fire problemstillinger og studiesystemer: 1) effekten av oppdrettsanlegg på villfisksamfunn, 2) effekten av bunntråling på det biologis...

Tildelt: kr 7,6 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

LAND-Managing ecosystem services in low alpine cultural landscapes through livestock grazing

Forvaltning av økosystemtjenester i fjellet gjennom husdyrbeiting Sauen er det klart vanligste beitedyret i fjellet i Sør-Norge. Endringer i beitebruk påvirker biomangfold (BM) og økosystemtjenester (ØT); de naturgoder vi får fra fjellet. I dag mangler vi klare retningslinjer for regulering av s...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

LAND: SPARC. Snow Patch Archaeology Research Cooperation - The effects of climate change on vulnerable high mountain heritage environments.

SPARC prosjektet har forsket på snøfonnene som jaktens kulturmiljøer spesielt relatert til reinsjakt gjennom flere tusen år. I noen regioner utgjør snøfonnene en arkeologisk kontekst, hvor reinsjakt har etterlatt materielle spor i fonna fra jakten. Andre steder ligger snøfonnene hvor det er et pa...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Ancient DNA of NW Europe reveals responses to climate change

Vokste det trær på Andøya under siste istid? I prosjektet AfterIce prøver vi å svare på dette og andre spørsmål om fortidens klima og vegetasjon. Nordspissen av Andøya var, i motsetning til mesteparten av Skandinavia, isfritt under siste istids maksimum for ca 20 000 år siden. Den gang vokste ...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

WHALE COUNTING AND FISH SCHOOL BIOMASS APPRAISAL BY TWO NEW OMNI-DIRECTIONAL FISHERY SONARS

Hovedformålet med prosjektet er å forbedre utstyr og metoder for identifikasjon og mengdemåling av stimer av pelagisk fisk med nye omni-direksjonale sonarer, inkludert å vurdere muligheten for å telle hval med slike systemer. Første arbeidspakke, som omhandler utvikling av robust kalibreringsmet...

Tildelt: kr 7,3 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Vestland

HAVKYST-Havet og kysten

Transcriptomics of thermal stress in the seaweed Fucus serratus, a key foundational species in the North Atlantic intertidal

The rate and absolute magnitude of climate change in the last 150 years is expected to be greater than that of the last four million years and, as such, can be considered a human-mediated and planet-wide experiment in unusually rapid selection. Coastal ec osystems in general, and intertidal syste...

Tildelt: kr 0,18 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Nordland - Nordlánnda

HAVKYST-Havet og kysten

DRIFT OF FISH LARVAE, FISH-STOCK INTEREACTIONS AND THEIR EFFECTS ON SEABIRD DYNAMICS

Målsetningen med prosjektet er å studere betydningen av drift av fiskelarver fra ulike gyteområder langs norskekysten og betydningen dette har for dynamikken i sjøfuglbestander. En fokuserer her på både drift av sildelarver og torskelarver og det er i samarbeid med oseanografer og fiskebiologier ...

Tildelt: kr 7,7 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIONÆR-Bionæringsprogram

Managing resource and area conflicts in the coastal zone, exemplified by cod on the Skagerrak coast

-

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Vestland

POLARPROG-Polarforskningsprogram

PREDICTING EFFECTS OF CLIMATE CHANGE ON SVALBARD REINDEER POPULATION DYNAMICS: A MECHANISTIC APPROACH

Svalbard er en «hotspot» for klimaendringer, med den sterkeste oppvarmingen i hele Europa. Disse endringene forventes å ha stor innvirkning på dyre- og plantelivet. Hovedmålet med REINCLIM-prosjektet var å forstå hvordan vær og klima fører til miljøendringer som i sin tur påvirker svalbardreinen ...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Quantifying genetic effects of escaped farmed salmon on wild salmon

Kunnskapsplattformen QuantEscape kombinerer ekspertise fra fire sentrale norske forskningsinstitusjoner for å besvare forskningsutfordringene omkring genetiske interaksjoner mellom oppdretts- og villaks. Forskningen vi utfører omfatter populasjonsgenetikk, økologi, genomikk og kvantitativ geneti...

Tildelt: kr 20,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVKYST-Havet og kysten

Workshop on effort quotas

While ITQs have been throughly researched, both theoretically and empirically, effort quotas have been neglected by comparison. Yet there are circumstances where effort quotas could be preferable to ITQs. the purpose of the workshop is to identify such ca ses from a theoretical point of view and ...

Tildelt: kr 26 888

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Vestland

HAVKYST-Havet og kysten

International Management of Pelagic Fisheries in the Northeast Atlantic

Ekerhovd og Kvamsdal(2014) er vidareføring av Ekerhovd og Kvamsdal (2013) der ein estimerte parametra til ein modifisert logistisk økosystemmodell for dei pelagiske fiskebestandane i Norskehavet (Norsk vårgytande sild, makrell og kolmule) med Ensemble Kalman Filter. Sjølv om modellen inneheld rel...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Vestland

HAVKYST-Havet og kysten

Effect of Ocean Acidification on Predator-Prey Interaction

Det er viktig å finne ut mer om hvordan havforsuring påvirker samspillet mellom arter for å forutsi mulige økosystemeffekter. I dette prosjektet har vi gjort laboratorieforsøk med utvalgte predatorer og deres byttedyr. Hovedfokus har vært på å finne ut om havforsuring påvirker byttedyrenes respon...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Rogaland

HAVKYST-Havet og kysten

CLIDEEP - Workshop to explore the impacts of climate change on deep-sea benthic ecosystems

The deep-sea forms the largest ecosystem on the planet (covering more than 60% of the earth's surface). Deep-sea benthic ecosystems are intricately linked to one another and surface ocean ecosystems, and recent studies show that they are currently being impacted by climate change stressors, suc...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Survival, behaviour and welfare of Atlantic salmon after catch and release

Reduserte laksebestander har ført til strengere reguleringer i mange elver, og gjenutsetting har blitt mer vanlig på grunn av innføring av døgn-, ukes- og sesongkvoter, pålagt gjenutsetting av hunnfisk og fisk over en viss størrelse, samt fordi fiskere frivillig ønsker å gjenutsette fisk. I 2014 ...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

International Project Office for Integrating Marine Biogeochemistry and Ecosystem Research

The International Project Office of the IMBeR (Integrated Marine Biosphere Research, tidligere kalt Integrated Marine Biogeochemistry Research)project works to ensure that IMBeR research moves forward and is acknowledged. It carries out the decisions of the IMBeR Scientific Steering Committee (SS...

Tildelt: kr 12,5 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

ERC - Stokke - Understanding the evolution and maintenance of host range in a generalist parasite - the paradox of sympatric host races

Vi har ferdigstilt en data med 60,000 tilfeller av gjøkeparasittering fra hele Europa. Her har vi samlet informasjon om bl.a. vertsart, tid og sted. Analyser av disse data er blitt utført i perioden 2013-2015, og har resultert i 5 manuskripter så langt (1-5 i lista under). I tillegg har forsknin...

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Circadian rhythms of Arctic zooplankton from polar twilight to polar night; patterns, processes, and ecosystem implications (CircA)

CircA er et prosjekt som jobber med døgnmigrasjoner av arktisk dyreplankton (frittlevende dyr i vannmassene). Slike døgnmigrasjoner er kjent fra alle verdens hav og innsjøer, og er en prosess styrt av lys; små organismer svømmer opp i de øvre vannlag for å kunne spise i ly av mørket og uten fare ...

Tildelt: kr 12,6 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Svalbard

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

GBIF - Arrangement av Governing Board- møte september 2012

Global Biodiversity Information Facility -GBIF- er en infrastrukturfasilitet som har til hensikt å gjøre primærdata om jordas biologiske mangfold fritt tilgjengelig for alle over internett. Norge har vært medlem siden 2004. GBIF arrangerer sitt overordn ede styringsmøte (Governing Board-møte) e...

Tildelt: kr 0,51 mill.

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Framtidas rypeforvaltning i Statskog

Statskog forvalter rypejakta på statens grunn, utenom statsallmenning. Statskogs mål er at flest mulig skal slippe til på attraktiv og bærekraftig rypejakt. Etter at lirypa (Lagopus lagopus) kom på rødlista (2015), har mange stilt spørsmål om lirypejakta tilfredsstiller naturmangfoldlovens (2009)...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2011-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

Sustainable Salmon Angling Tourism in a Changing World

SALMONCHANGE-prosjektet framskaffer ny kunnskap for bærekraftig utvikling og innovasjon i norsk lakseturisme i en periode preget av regionvis nedgang i laksebestandene og usikkerhet og endringer i laksefisket. I intervjuer og spørreundersøkelser til sportsfiskere, elveeiere og andre fisketurismea...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2011-2017

Sted: Viken

SIOS-PP-Svalbard Inte Artic Eart Ob Sy

Norsk asspartn - NINA

...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

POLRES-Polarforskning POLRES

NySMAC - Ny-ålesund seminaret på Kjeller 25-26 oktober 2011

...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Viken

SIOS-PP-Svalbard Inte Artic Eart Ob Sy

Norsk asspartn - UiO

...

Tildelt: kr 0,31 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Oslo

SIOS-PP-Svalbard Inte Artic Eart Ob Sy

Norsk asspartn - Akvaplan Niva

...

Tildelt: kr 84 934

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SIOS-PP-Svalbard Inte Artic Eart Ob Sy

Norsk asspartn - NORUT

...

Tildelt: kr 0,37 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku