0 prosjekter

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Permeability and stress paths

...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Rogaland

VITEN-Vitensentre

Grunnbevilgning til regionalt vitensenter - Jæren

...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Rogaland

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Teleradiologisk samarbeid i Helse Vest RHF basert på bredbåndsnett

De radiologiske avdelinger på de fleste sykehus De radiologisk avdelinger på de fleste sykehus i Helse Vest er digitaliserte. Det betyr at radiologiske bilder lagres uten bruk av film, og med begrenset bruk av papir i bestilling og svar (RIS/PACS). Alle sykehus er knyttet til hverandre via det r...

Tildelt: kr 51 039

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Rogaland

VM-Vareproduksjon og materialforedling

Beinplukking prerigor - Prosjekt 1.2 i TELOP

...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Rogaland

VM-Vareproduksjon og materialforedling

Utskjæring av tykkfiskbein og sammenliming av fileten prerigor - Prosjekt 1.3 i TELOP

...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Rogaland

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Not for utsortering av unormal fisk fra laksemerder

Ved lakseproduksjon i merder er det et stort praktisk problem å fjerne fisk som ikke er ønsket i produksjon. Fisk med deformiteter (korthaler, krokrygger) "svimere/tapere" parasittbefengte eller syk fisk (f. eks. med vintersår/IPN) eller kjønnsmoden fisk er vanlig, men uønsket i laksemerder ford...

Tildelt: kr 0,35 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Rogaland

BIOBIOT-Biologi, bioteknologi, Mat. Nat.

The Central Clock Dogma Contra Multiple Oscillatory Feedback Loops

Circadian clocks play a central role in the adaptation of organisms to their environments. These clocks are found in eukaryotic single-cell and multicellular organisms and even in certain prokaryotes. A central task of these biological clocks involve the timing of physiological events on a daily...

Tildelt: kr 0,92 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Rogaland

PROFESJO-Profesjonsstudier ved de statlige høgskolene

Mitt fag, ditt fag eller vårt fag? Religionsundervisning og profesjonsutøvelse i et pluralistisk Rogland.

...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Xfactor - a 3D visualisation engineering support tool for planning, implementation and operation of subsea installations of the offshore ind

...

Tildelt: kr 0,56 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Rogaland

FISKTEK-Fiskeriteknologi

Personulykker i fiskeflåten - utvikling av bedre rutiner og systemer for rapportering. Registrering og presentasjon

Fiskere antas å være en utsatt yrkesgruppe hva gjelder risiko for arbeidsrelatert skade.Samtidig er det en rekke særpgreg knyttet til ldenne yrkesgruppen, parallelt lmed at det er stor variasjoner fiskerne imellom hva gjelder risikoelementer og arbeidsfor hold. Erfaringsmessig er det reltivt høy ...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Risiko-Kommunikasjon, Visualisering av Risiko

...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Industrialisation of an in-line and on-line Oil in Water (OiW) Monitor for Topside Applications

...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Vessel Internal Electrostatic Coalescer

...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Rogaland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Bleeding of Fish

Bleeding of fish has become a important quality issue over the past few years. Blood spotting of salmon fillets are a major cause of downgrading and will become an even more important quality trait for whitfish as cod. Besides knowing that a major vein ha s to be cut as early as possible post mor...

Tildelt: kr 0,81 mill.

Prosjektperiode: 2003-2007

Sted: Rogaland

TU-Tungt utstyr

Nårværende SEM ved HiS - grunnutrustning

Nåværende SEM ved HiS er mer enn 15 år gammel (juni 2002). Det har vært en rivende utvikling i løpet av 1990-tallet både når det gjelder oppløsningsevne, men ikke minst i at mikroskopene kan operere ved lavere vakuum og aksellerasjonsspenning. Dermed er det mulig å unngå fordamping av et ledende...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Rogaland

FISKTEK-Fiskeriteknologi

Ro, ro til fiskeskjær. Systematisk HMS-arbeid i fiskeri og havbruk

Målet for prosjektet er å styrke det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i fiskeri- og havbruksnæringen ved å sette søkelyset på kultur, holdninger, strategier og virkemidler innen næringen. Tilnærmingen i prosjektet vil være et ”ovenfra- og ned-perspektiv” som tar utgangspunkt i n...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Rogaland

MARKSAM-Marked og samfunn

Matvaretrygghet og krisehåndtering - mellom forbrukerkrav, næringspolitikk og dyrehelse.

Prosjektet skal analyserer håndteringen av kriser og kriselignende situasjoner som har oppstått i forbindelse med mattrygghetsproblemer i de senere år. Det vil analysere samspillet mellom ulike deltakere som myndighetsorganer, næringsorganisasjoner og med ier, deres oppfatninger av problemene og ...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Rogaland

PETPOL-PETROPOL

Knowledge flows and organisational dynamics: identifying the factors that enable or inhibit knowledge spillovers from the Norwegian oil and

...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Rogaland

ALDER-Aldersforskning

Course and neurobiology of neuropsychiatric symptoms in Parkinson's disease; and Intervention to prevent use of restraint and behaviour...

...

Tildelt: kr 9,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Rogaland

SIP-Strategiske instituttprogram

Strategiutvikling og radikale innovasjonprosesser i bestående foretak.

Markedsliberalisering og økt konkurranse stiller bedrifter overfor strengere krav om å gjennomføre omstillinger gjennom innovasjoner. Håndteringen av grenseflaten mellom markedsbaserte krav og bedriftens kompetanse og læringsevne er spesielt utfordrende. Gjennom de siste årene bar Rogalandsforsk...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Utvikling og marinisering av Compact Concentric Cylindrical Cyclone (4C)

...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Rogaland

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

FORNY Rogaland

Søknaden omfatter aktiviteten i FORNY Rogaland for 2004. Prekubator er ansvarlig for FORNY Rogaland og kommersialiseringsenhet for de mest sentrale forskningsmiljøene i regionen. Det er initiert et samarbeid med næringslivet om FORNY hvor Statoil og Innovasjon Rogaland (IR) deltar. Samlet søknad ...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Rogaland

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Kunnskapsarbeidsplassen - The Knowledge Workplace

Kunnskapsarbeidsplassen er et FoU-prosjekt for å beskrive og utvikle sammenhengene mellom: - Organisering, organisasjonsutvikling og nye arbeidsformer - Arkitektur, nye kontorløsninger og fysiske rammebetingelser - Moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi i kunnskapsbaserte, ...

Tildelt: kr 9,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Rogaland

MOBI-Mobilisering

Næringsrettet høgskolesatsing ved Høgskolen Stord/Haugesund (nHS-HSH)

Høgskolen tar mål av seg å bli en sentral aktør innen regional innovasjon gjennom å etablere et fungerende innovasjonsnettverk. HSH ønsker å fokusere den næringsrettede høgskolesatsingen inn mot fagfeltene brannsikkerhet, undervannsteknologi og gassteknologi der høgskolen har regionale og nasjon...

Tildelt: kr 0,47 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Rogaland

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Effect of replacing fish meal with vegetable proteins in diets for Atlantic cod

Development of a sound cod farming industry requires great attention to feeds and feeding regimes resulting in cost-effective production and satisfactory quality of final product. These issues have already been addressed in an ongoing project (NFR-project : 145352 - Feed and feeding regimes for c...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Rogaland

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturtiltak v/Norconserv

FORNY-satsning ved Norconserv AS omfatter skolering av forskerne og andre ansatte med tanke på kommersialisering av forskningsresultater. Dette er en kontinuerlig prosess hvor fruktene først kan høstes etter betydelig innsats. Aktiviteter i 2003 har omfa ttet presentasjoner fra Prekubator samt o...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Reservoir Operations with Advanced Wells

...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Rogaland

ARBLIV-Helse i arbeidslivet

Ledelse for et inkluderende arbeidsliv

Utgangspunktet for prosjektet er intensjonsavtalen for et mer inkluderende arbeidsliv som ble undertegnet mellom partene i arbeidslivet høsten 2001. Målet med intensjonsavtalen er å redusere sykefraværet, redusere bruken av uføretrygd, bedre bruk av eldre arbeidskraft og inkludere flere eldre i ...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Zero flare metering system

...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Compact LNG Heat Exchangers

...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Rogaland