0 antall prosjekter

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

AI-Powered Testing Infrastructure for Cancer Registry System

Hva skjer når definisjonen på «tykktarm» endrer seg, slik at den plutselig blir 3 cm lengre? For Kreftregisteret var konsekvensen at mange tilfeller av endetarmskreft over natten ble til tykktarmskreft og manuelt måtte kodes tilbake til endetarmskreft, sånn at statistikken skulle bli riktig. Med ...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Privacy Engineering for Real-Time Analytics in Human-Centered Internet of Things

Big-data applikasjoner lover å hjelpe til mange presserende samfunnsproblemer, f.eks. innen helse, trafikkoordinering, energi-håndtering, osv. For disse applikasjonene gjelder det "jo mer data desto bedre". Teoretisk sett kan enhver eier av smarttelefoner og klokker være en kontinuerlig kilde til...

Tildelt: kr 15,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2026

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Improving Quality of Healthcare Welfare Technology Solutions in City of Oslo

Oslo kommune bruker velferdsteknologi for å tilby moderne og trygge tjenester til innbyggerne. Løsningene er sammensatte og består typisk av et apparat og en skybasert løsning som gjør det mulig å følge opp innbygger fra avstand. Apparatet er vanligvis plassert i innbyggers hjem eller som personl...

Tildelt: kr 5,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Geodata-based Machine Learning for real-time urban risk reduction systems

Prosjektet GEObyIT adresserer det felles behovet for to avdelinger i Oslo kommune (Direktoratet for beredskapsplanlegging og Vann- og avløpsetaten) for å vurdere naturlige (f.eks. jordskjelv, skred) og menneskeskapte hendelser (f.eks. eksplosjoner, ulykker) i et bymiljø. Vi utplasserte seismiske ...

Tildelt: kr 15,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Internet of Bio-NanoThings for Prediction and Prevention of Infectious Diseases

Det «Molecular Communications» -motiverte perspektivet brukes i «Clipeus» til å abstrahere problemet med tidlig oppdagelse av bakterielle infeksjoner. En klart definert sender (en bakteriell infeksjon) sender signal gjennom en kanal (biologisk vev) og videre til en mottaker (Bio-Nano-maskin). Kon...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

TailorMade: Tailoring Server Processors to Application Characteristics for Sustainable Warehouse-Scale Computing

TailorMade tar sikte på å ta et sprang mot bærekraftig storskala databehandling, også kalt skybasert databehandling. Vi foreslår å spesialisere maskinvare, spesielt prosessorer, som brukes i disse datasentrene for å matche egenskapene til programmene som kjører på dem. Måten vi gjør databehand...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2027

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Automated Cyberthreat Hunting and Cyber-relevant Incident Response for Critical Infrastructures

Forsvarere av nettverk og digitale systemer har et grunnleggende behov for nøyaktig og tilstrekkelig komplett etterretning om digitale trusler, som eksisterende verktøy og plattformer ikke kan produsere. Forsvarere må også ha til rådighet et smidig spekter av effektive metoder og verktøy som rask...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

EuroHPC-prosjekt EUROCC, National Competence Centres in the framework of EuroHPC

Målet med EuroCC prosjektet er etablering og drift av nasjonale kompetansesentre (NCC) for høy-ytelses databeregninger (HPC), i EuroHPC JU deltagerstater. NCCene skal koble seg til et nettverk av knutepunkter for å gi tilgang til ledende HPC-teknologi og kunnskap, tilpasset interessentens spesifi...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forskerpool GRIN

GRIN utvikler returteknologi og retursystem basert på digital pant, software og hardware, med brukergrensesnitt for enkel og smidig retur av produkter som kan gjenbrukes eller resirkuleres. Fra januar – juni 2021 så GRIN deltatt i et innovasjonsprosjekt sammen med Novo Nordisk (https://novonordi...

Tildelt: kr 25 844

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Offshore data hub for data sharing

Drilling rigs are getting more advanced with increased levels of instrumentation and automation. Aboard a rig there are typically many different vendors with their own systems with instrumentation and automation. As the drilling process is an integrated process there is a need to integrate the pr...

Tildelt: kr 71 619

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Agder

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Universal Natural Language Understanding

Datamaskiner har per i dag vanskelig for å forstå språklig betydning. Hvis du søker i Google etter "bordeauxviner med merlot" og "bordeauxviner uten merlot" så får du omtrent de samme treffene. Det er fordi datamaskinen ikke forsøker å forstå hva du mener, men i stedet finner de mest relevante ne...

Tildelt: kr 13,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Graph-based Neural Models for Dialogue Management

Talespråk er en naturlig form for kommunikasjon mellom mennesker. Siden vi ble født har vi alle lært hvordan språk brukes til å kommunisere med hverandre, og mye av hverdagen vår tilbringes i samtaler. Bruken av språk som kommunikasjonsmedium mellom mennesker og maskiner har gitt opphav til tekno...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

COVID-19 in Norway: A real-time analytical pipeline for preparedness, planning and response during the COVID-19 pandemic in Norway

Koronaviruspandemien er en trussel mot folks helse over hele verden. Den har allerede påført mange samfunn stor skade. Politikere trenger data av høy kvalitet om spredningen av denne infeksjonen for å kunne velge gode tiltak. Vi bruker både matematiske modeller og samler data om symptomer fra bef...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

SEquences and Their Applications

I trådløs kommunikasjon er interferens med flere tilganger og flerveisinterferens to hovedforstyrrelser som ødelegger signaloverføringer. Signaldesign spiller en viktig rolle i å bekjempe de to typene forstyrrelser og bidrar betydelig til ressurseffektiv kommunikasjon, spesielt for IoT-kommunikas...

Tildelt: kr 8,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

ECSEL-prosjekt ArchitectECA2030, Trustable architectures with acceptable residual risk for the electric, connected and automated cars

Visjonen til prosjektet ArchitectECA2030 er å etablere et harmonisert pan-europeisk rammeverk som muliggjør validering av elektroniske komponenter og systemer (EKS) for elektriske, tilkoblede og automatiserte (ECA-Electric, Connected and Automated) kjøretøy for å forbedre pålitelighet, robusthet,...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

COvid19 Network Technology based Responsive Action

Prosjektet «COVID-19 Network Technology-based Responsive Action» (CONTRA), juni 2020 – mars 2022, fokuserte på å støtte offentlige helsemyndigheter med leveranse av COVID-19 vaksine i et land, særlig i lav- og mellominntekstland. Målet var å utvikle et intuitivt nettbasert beslutningsstøttesystem...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Agder

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Corona-undersøkelsen i Trøndelag CUT-COVID-19

Mange faktorer påvirker hvor syke vi blir av en infeksjon. Med CUT Covid-studien ønsker vi å finne ut av hvorfor noen blir svært syke av Covid-19 mens andre bare får milde symptomer. I framtiden kan denne kunnskapen bidra til å utvikle forebyggende tiltak og bedre pasientbehandling. Covid-19 ...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Automatisert kamerabasert inspeksjon av jernbaneinfrastruktur - Image Analysis Railway Infrastructure

En velfungerende og sikker jernbane er helt nødvendig i et moderne samfunn, spesielt i urbane områder hvor mange mennesker er helt avhengig av et pålitelig togtilbud for å reise til og fra jobb. Bane NORs formål er blant annet å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur. Dette inkluderer b...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Innlandet

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Perception & Fusion of Multidimensional Information & Cooperative Decision-making for Intelligent Diagnosis of Wind Turbine Critical Parts

InteDiag-WTCP er et samarbeidsprosjekt mellom flere universiteter og næringsaktører i Norge og Kina som handler om feilsøking og vedlikehold av kritiske komponenter i landbaserte og havbaserte vindturbiner ved hjelp av digitale teknologier. I 2020 starte to PhD stipendiater hos NTNU i samarbeid m...

Tildelt: kr 8,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

SAKULATOR - Innovasjonsprosjekt om utviklingen av kalkulator for estimering av saksbehandlingstider i Norges domstoler

I Riksrevisjonen sin undersøkelse av saksbehandlingstid og effektivitet i tingrettene og lagmannsrettene påpekes det at en vesentlig andel av domstolene ikke når Stortingets mål om tre måneders gjennomsnittlig saksbehandlingstid. For å møte kravene om økt effektivitet går domstolene gjennom en om...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Intelligent Water Processes (Invapro)

Vannbehandling er avgjørende for et bærekraftig samfunn, med tilførsel av drikkevann til befolkningen og riktig behandling av avløpsvann før utslipp tilbake til naturen. Til tross for sin betydning står sektoren overfor flere og betydelige utfordringer knyttet til økte krav til kvalitet, sikkerhe...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Viken

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

AutoPRO: Digitalization for Autonomous Prognosis and Production Optimization in Offshore Production Systems

I dette prosjektet styrker vi Norsk-Kinesisk forsknings og industrisamarbeid for å øke digitalisering i offshore olje og gass industrien, med fokus på subsea produksjonssystemer. Det vitenskapelige målet er å utvikle smart subsea produksjonssystemer som opererer autonomt over flere år, uten men...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Digital technologies for post-operative remote care and rehabilitation of thoracic and cardiac surgery patients

Innføringen av digitale teknologier i helse muliggjør nye måter å levere helsetjenester på. I dette prosjektet vil vi studere bruken av digitale teknologier for avstandsoppfølging med mål å forstå hvordan slike teknologier kan skaleres for å støtte et stort antall pasienter og en rekke tjenester ...

Tildelt: kr 9,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

UNC 2020 - Nordens største dronekonferanse

UAS Norway ønsker å bidra med å bygge opp kompetanse rundt bruk av droner i offentlig sektor for å bistå digitaliserings- og effektiviseringsarbeidet. Det er pr i dag lite praksis for deling av erfaring og data fra droner. Resultatet er at mange prosjekter kjøres dobbelt og flere ganger fordi r...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Agder

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Nordic AI young researcher symposium

Konvergensen av mange digitale teknologier fører til at samfunnet er i rask endring. Kunstig intelligens (KI) er sentral i denne endringen og teknologien gir store muligheter til å forbedre livene våre. Selv om KI har fått mye oppmerksomhet i samfunnet, må utdanningen og forskningen innen KI og K...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2026

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Et framtidsrettet og bærekraftig betalingssystem for kollektivtransport

Korona-pandemien har aktualisert behovet for et billettsystem som er mer tilpasset sporadisk reisende. Dette har blitt diskutert i media gjennom hele pandemien. Betalingsmodeller for lokal kollektivtransport består gjerne av en sonestruktur, enkeltbilletter og periodebilletter, samt sosiale rab...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Rogaland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Intelligent dispatching and optimal operation of cascade hydropower plants based on spatiotemporal big data

I Norge er vannkraft den viktigste strømkilden, og den står for 96% av strømproduksjonen. Dessuten har Kinas vannkraftsektor vokst tju ganger for en total kapasitet på 352 GW de siste 40 årene. Dette utgjør over en fjerdedel av verdens installerte vannkraftkapasitet. Aktørene i dagens kraftmar...

Tildelt: kr 10,2 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Geilo Winter Schools 2021-2025

Vinterskolen på Geilo har siden 2001 årlig tiltrukket seg rundt 50 studenter og unge forskere innen eVitenskap for en ukes lang skole. Målet er å tilrettelegge at unge forskere kan bli oppdatert på nye ideer, metoder og teorier innen eVitenskap, og samtidig samarbeide og utveksle ideer og erfarin...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Prosjektet har som formål å utvikle og teste ut algoritmer/søkemotor som gjør det mulig kartlegge strukturer for sjeldne jordmetaller

En søkemotor som tilhører og er patentert av Danmarks Tekniske Universitet (DTU), har selskapet Compressed Data Technology (CDT) de globale kommersielle rettigheter til. CDT er et heleiet datterselskap av Technology Venture, som har inngått avtale om å benytte denne søkemotor teknologien i dette...

Tildelt: kr 94 249

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Rogaland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Comsol simulering av metall 3D printer

3 D printing med metall er blitt et marked i sterk vekst og med stor industriell betydning. Vanligvis er slike printere basert på laserteknologi. Marna Engineering har under utvikling en metall printer etter FFF prinsippet (Fused Filament Fabrication). Her bringes sammen elementer fra plastprinti...

Tildelt: kr 64 459

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Agder