0 antall prosjekter

ETIKKFU-Etikk - forskerutdanning

Områdeetikk - innsentivmidler til tverrfaglig undervisningstilbud

Prosjektet er områdeetisk og vil legg vekt på å styrke den tverrfaglige kompetansen i etikkundervisningen ved Det teologiske menighetsfakultet (MF). Det vil etter planen strekke seg over årene 2002-2004. Hvert semester vil det bli arrangert et tverrfaglig seminar om et områdeetisk tema, med delt...

Tildelt: kr 0,21 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

ETIKKFU-Etikk - forskerutdanning

Forskerkurs i etikk og økonomi

Senter for etikk og økonomi ved Norges handelshøyskole søker om midler til et årlig forskerkurs i etikk og økonomi. Formålet med kurset er å videreføre deler av den forskerutdanningen i etikk som har funnet sted i regi av Etikkprogrammet. Senteret ønsker dermed ta på seg ansvar for den delen av ...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Vestland

ETIKKFU-Etikk - forskerutdanning

Lokalt etikk-tiltak innen området internasjonal etikk/politisk filosofi

Nettverket i internasjonal etikk/politisk filosofi skal ha følgende aktiviteter i perioden 2002-2004: - Et regelmessig seminar basert på bidrag fra forskere i nettverket og inviterte gjesteforelesere. Seminaraktiviteten skal dokumenteres i form av en notatserie eller en årlig publikasjon. <...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Vestland

ETIKKFU-Etikk - forskerutdanning

Nasjonalt nettverk for koordinering av forskerutdanning i etikk

Universitetet i Oslo er vertsinstitusjon for det nasjonale nettverket for koordinering av forskerutdanning i etikk.

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2007

Sted: Oslo

ETIKKFU-Etikk - forskerutdanning

Profesjonsetikk og yrkesutøvelse

De profesjonelle forvalter store samfunnsressurser, og deres handlinger har store konsekvenser for borgernes liv og velferd. I yrkesutøvelsen forvalter de også visse verdier og normer og i stigende grad er det blitt tydelig at de selv tar, og å ta, stilli ng til normativt problematiske spørsmål. ...

Tildelt: kr 0,82 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

ETIKKFU-Etikk - forskerutdanning

Utvikling av forskningsgruppe til senter for anvendt etikk

Prosjektet tar sikte på å utvikle Forskningsgruppen Forum for etikk og livssyn til Senter for anvendt etikk ved Høgskolen i Lillehammer (HiL). Prosjektet omfatter utvklingsarbeid av undervisningsmateriale og -innhold spesielt tilpasset profesjonsstudiene ved HiL (og profesjonsstudier generelt). ...

Tildelt: kr 0,21 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Innlandet

ETIKKFU-Etikk - forskerutdanning

Adventurous Expeditionists in Kosovo?Reconstructing Moral Reasoning and Agency of Norwegian Platoon Commanders in KFOR

Prosjektet skal undersøke hvordan yngre norske offiserer i den fredsstøttende operasjonen i Kosovo i 2001-2002 (KFOR IV/V) reflekterer etisk over den daglige tjenesten. To forhold ved denne vil bli nærmere undersøkt: a) opplevde dilemmaer i forhold til br uken av makt og stridsmidler, b) forholde...

Tildelt: kr 0,21 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Ukjent Fylke

ETIKKFU-Etikk - forskerutdanning

Idrett og etikk

Hovedmålet er å utvikle forskningen på idrett og etikk i Norge og på sikt å styrke Norges idrettshøgskoles status som et nasjonalt og internasjonalt tyngdepunkt på temaet. På sikt ønskes det etablering av en senter for idrettsetikk ved institusjonen. Fors laget om et slikt senter er imidlertid ik...

Tildelt: kr 0,21 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Oslo

ETIKKFU-Etikk - forskerutdanning

Etablering av interfakulær etikkundervisning ved Universitetet i Tromsø

Etikkundervisningen styrkes gjennom opprettelse av et interfakultært semesteremne i etikk. Det gis undervisning i 3 moduler <.beta.> 3-4 vekttall (10 studiepoeng): (E1) Etisk teori, (E2) Biomedisinsk etikk og (E3) Område-etikk. Dessuten opprettes et "Foru m for etikk" for framlegging og diskusjon...

Tildelt: kr 0,21 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

ETIKKFU-Etikk - forskerutdanning

Program for anvendt etikk ved NTNU

Faglig og administrativt bygge opp et "Program for anvendt etikk" ved NTNU og derigjennom skape en faglig arena for forskning og kompetanseoppbygging innenfor anvendt etikk ved NTNU. For øvrig framgår prosjektet av de formulerte hovedmålene.

Tildelt: kr 0,79 mill.

Prosjektperiode: 2002-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Meaning, Language and Communicative Interaction: An Essay in Foundational Semantics

...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Ukjent Fylke

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Begrepsbeherskelse, funksjonalisme og meningsholisme

Funksjonalisme som mange ser på som en plausibel posisjon, forstås ofte som det syn at hvis en gitt nevrofysiologisk tilstand for en person har en bestemt funksjon som korresponderer til den funksjonen en gitt mental tilstand har for personen, så er de to tilstandene identiske. Noen har imidlert...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

A semantic analysis of levels of meaning as a strategy for solving the problems of conditionals

Innenfor formallogikken blir naturlige kondisjonaler erstattet med materiale kondisjonaler. Denne erstatningen ivaretar ikke det sannhetsrelevante meningsinnholdet i de opprinnelige uttrykkene. Dette får konsekvenser både for sannheten til de formaliserte uttrykkene og for gyldigheten til de for...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

ETIKK-Forskningsetisk arbeid

De nasjonale forskningsetiske komiteer - avsluttes

...

Tildelt: kr 131,8 mill.

Prosjektperiode: 1996-2014

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Agora.

...

Tildelt: kr 0,96 mill.

Prosjektperiode: 1993-2005

Sted: Oslo