0 antall prosjekter

MARINFORSKFISK-Marine ressurser og miljø - fiskeri

Managing Ethical Norwegian Seascape Activities

Forvaltning av marine ressurser, globalt og i Norge, etterstreber bærekraftig utvikling ved å balansere ressursutvinning, bevaring av biologisk mangfold og samfunnsaksept. Imidlertid har disse tre aspektene en tendens til å stå som monolitiske pilarer i deres tilnærminger til bærekraft. Silke uin...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Reaching Out to Close the Border: The Transnationalization of Anti-Immigration Movements in Europe (Anti-Mig)

Migrasjon oppfattes av mange som en av vår tids største utfordringer. Vi ser at motstanden mot immigrasjon, på tvers av det politiske spektret, er grunnlag for kraftfull politisk mobilisering. Anti-migrasjonsbevegelser har som målsetting å begrense mobilitet på tvers av grenser, og tar til orde f...

Tildelt: kr 11,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Understanding the Role of Trust in the Institutions of the Welfare State

I prosjektet har vi studert forsøk på fremme tillitsbasert styring i danske og norske kommuner. I den offentlige debatten har begrepet tillitsreform blitt brukt for å beskrive forsøk på å erstatte overdrevne kontrollrutiner i offentlige organisasjoner med tillitsbaserte tilnærminger som vektlegge...

Tildelt: kr 11,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Nordland - Nordlánnda

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Legitimacy challenges - An analysis of mistrust in core institutions and the normative fundament of the welfare state.

Det norske barnevernssystemet har det siste tiåret blitt utsatt for sterk kritikk både nasjonalt og internasjonalt. Dette til tross for at Norge konsekvent kommer høyt ut på internasjonale målinger av tilstanden for barns rettigheter og velferd. Deler av kritikken mot det norske barnevernssysteme...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2026

Sted: Vestland

KLIMAFORSK-Stort program klima

MEATigation: Towards sustainable meat-use in Norwegian food practices for climate mitigation

MEATigation er eit forskings- og industrisamarbeidsprosjekt som skal utforske eit viktig trinn i Noregs omstilling til ei lågutsleppssamfunn, nemleg transformasjon av matsystemet. Ein reduksjon i vestleg kjøttforbruk er viktig for å sørge for at vi har nok mat til alle menneske på jorda samstunde...

Tildelt: kr 14,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

Ukjent-Ukjent

Governing transitions in the Norwegian outfields: Between agrarian traditions, modern consumption and green industrialisation

Govout har gjennom fire år utforska tre utmarksområde frå Sør-Noreg til Nord-Noreg. I sør har forskinga konsentrert seg om nedskytinga av villreinen i Nordfjella og etterverknadane av kampen mot gyro i Lærdalselva. Eit sentralt funn her er korleis summefektar av naturinngrep også fører med seg so...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PROFESJON-Forskningskompetanse for utvalgte profesjonsutdanninger

Improving trust-based management in Nordic urban governance and management education

Idéen om tillitsbasert styring og ledelse springer ut fra reformer i København og har spredd seg til den offentlige sektoren i Norge og Sverige. Denne modellen blir oppfattet som en innovasjon, noen ganger kalt den nye nordiske styringsmodellen, og gjerne forskjellig fra tradisjonell styring og k...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Cities confronted by protests: Democratic governance for efficient and socially just climate transformation

DEMOCLIM studerer utviklingen av nye demokratiske styringsformer som svar på klimaprotester i fire skandinaviske byer: Oslo, Bergen, Stockholm og Gøteborg. Utgangspunktet for prosjektet er den tilspissede konflikten om klimapolitiske løsninger i byer verden over. Byene må takle to nye og tilsynel...

Tildelt: kr 10,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Konsept for styrket demokratimedvirkning

Demokratiet er truet. Et viktig varslingssignal er det synkende nivået av demokratisk deltakelse. Det kan være flere årsaker til dette, inkludert manglende tillit til politikerne og utilfredshet med eksisterende muligheter for medvirkning. Yascha Mounk beskriver i boken «The People vs. Democracy»...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Buskerud

KULMEDIA-Kultur- og mediesektoren

Rapids and backwaters. Adapting fast and slow to a digital cultural turn.

Dette prosjektet har undersøkt hvordan digitalisering har påvirket ulike typer verdiskaping for kulturen. Det har også undersøkt hvordan regulering, copyright og kulturpolitikk har tilpasset seg den digitale produksjonen og distribusjonen av kultur. Hva er det vi vet og ikke vet om kunsten i den ...

Tildelt: kr 11,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Telemark

KULMEDIA-Kultur- og mediesektoren

Source Criticism and Mediated Disinformation

Prosjektet Source Criticism And Mediated Disinformation (SCAM) vil utvikle ny kunnskap og metoder som er egnet til å oppdage og motvirke spredning av desinformasjon i demokratiske samfunn. Desinformasjon, som falske nyheter, konspirasjonsteorier, propaganda og mediamanipulering, har dukket opp so...

Tildelt: kr 9,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Immigrant inclusion in Norway: An analysis of immigrant adaption and native reaction

Inkludering dreier seg om hvordan innvandrere tilpasser seg det norske samfunnet, men også om majoritetsbefolkningens holdninger. Prosjektet studerer inkludering via fire deler. Den første omhandler eksperimenter for å fremme innvandreres valgdeltakelse. Den andre studerer effekten av introduksjo...

Tildelt: kr 10,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

The Anatomy of Resistance Campaigns

Hvorfor er noen land demokratier mens andre styres av diktatorer? Hvorfor blir noen demokratiske bare for å gli tilbake til autokrati noen år senere? Mens de fleste studier har fokusert på sakte økonomiske og demografiske faktorer, ser vi på aktørene som faktisk organiserer motstand mot autoritær...

Tildelt: kr 7,7 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

The Electoral Ramifications of Environmental Policy

Forskningsprosjektet THERAPY undersøker hvordan borgere responderer på klima, miljø og energipolitikk. Anekdotiske bevis, som De gule vestene i Frankrike og Nok er Nok! bevegelsen i Norge, antyder at slik politikk kan skape splid mellom folk og politikere. Samtidig forsvinner snart muligheten til...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Vestland

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Field of goals: Co-production and implementation of the Sustainable Development Goals in regional and local planning

I samarbeid med kommunene i prosjektet har vi valgt ut hvilke kommunale planprosesser vi skal teste ut metodene og rammeverket vi holder på å utvikle for å bruke bærekraftsmålene i konkret planlegging. Vi har en løpende dialog med kommunene for å forstå hvilke utfordringer de støter på når de ska...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Nordland - Nordlánnda

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

The Crime-Reducing Effect of Education: Disaggregating Education and Impact on Violent Crime (CREED)

Kan myndigheter redusere voldskriminaliteten ved å styrke utdanningen? Og i så fall: under hvilke betingelser? Disse spørsmålene har stor politisk betydning, siden mange land med lave og middels inntekter også har svært høye rater mht voldskriminalitet. Dette står i kontrast både til den langsikt...

Tildelt: kr 9,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Voluntary organizations in local emergency management

Når en krisesituasjon oppstår kreves ofte ressurser utover dem som er tilgjengelige for offentlige myndigheter, og samarbeid med frivillige aktører er gjerne nødvendig for å håndtere akutte hendelser som flom, skogbrann eller søk etter savnede personer. Prosjektet har undersøkt hvordan beredskaps...

Tildelt: kr 11,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

National Microdata Platform for Norwegian and International Research and Analysis

Da microdata.no kom på lufta i mars 2018, fikk forskere og andre brukere for første gang en plattform med direkte, online og selvbetjent tilgang til mikrodata fra SSB, uten å søke og uten å bryte personvernet fordi selve grensesnittet er anonymiserende. På plattformen står brukerne fritt til å ko...

Tildelt: kr 42,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2026

Sted: Oslo

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

LAW22JULY: RIPPLES (Rights, Institutions, Procedures, Participation, Litigation:Embedding Security)

Dette tverrfaglige prosjektet undersøker og belyser noen av de mange sivilrettslige prosessene som har fulgt i etterkant av angrepet 22. juli 2011. Prosjektet kombinerer rettssosiologi, juss, etikk og urbane studier for å undersøke de rettslige konsekvensene av 22. juli, og inkluderer en komparat...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Oslo

MARINFORSKFISK-Marine ressurser og miljø - fiskeri

PARTICIPATORY MODELLING OF INTEGRATED ECOSYSTEM-BASED MANAGEMENT REGIME FOR INVASIVE CRABS

Mange tenker at invaderende arter kun representerer en trussel mot biodiversitet og gir kostnader for samfunnet. Men noen invaderende arter kan også gagne oss, noe som gjør det vanskelig å finne den rette forvaltningsstrategien. Både kongekrabben og snøkrabben er invaderende arter i Barentshavet ...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Truth and Reconciliation in a Democratic Welfare State: The Indigenous Sami, the Kven/Norwegian Finns Minority and the majority in Norway

Prosjektet TRUCOM ser på hvordan den norske sannhets- og forsoningskommisjonen, som ble opprettet for å granske statens fornorskningspolitikk av samer, kvener/norskfinner (og skogfinner som er tatt inn senere), tolket og iverksatte sitt mandat, samt hvordan dette gjenspeiles i kommisjonens sluttr...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

KLIMAFORSK-Stort program klima

Upscaling sustainable collaborative consumption using public libraries

Dette prosjektet tar for seg hvordan offentlige biblioteker kan brukes som knutepunkt for en oppskalering av delingsløsninger som bidrar til overgangen til et lavutslippssamfunn. En slik transformasjon krever endringer på mange nivåer, ikke minst i hvordan vi forbruker varer og tjenester. En orga...

Tildelt: kr 9,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

The Geopolitics and Geoeconomics of Maritime Spatial Disputes in the Arctic (GEOSEAS)

Det siste tiårets teknologiske utvikling og staters tiltakende interesse i utnyttelse av havet har ført til at vi trenger å bedre forstå konflikter og konflikthåndtering til sjøs. Ingen steder er dette mer tydelig enn i Arktis. Eksempler der inkluderer overlappende kontinentalsokkelkrav, opprette...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Akershus

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

THEORETICAL ADVANCES OF CYBER RESILIENCE – PRACTICE, GOVERNANCE AND CULTURE OF DIGITALIZATION

Prosjektets vil styrke samfunnets evne til å bygge cyber-sikkerhet og redusere digital sårbarhet gjennom konsepter fra fagfeltet "resilience". Resilience som begrep er sentralt for bl.a. EUs policyer og strategier innen cyber-sikkerhet. Fagfeltet er sammensatt med mange røtter, med fokus på egens...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

"Det er ikke nok å høre - alle må også gjøre"

Hva skal til for at barna skal oppleve at de blir hørt i sine egne saker jfr. Barnekonvensjonens art. 12, Partene skal garantere et barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, retten til fritt å gi uttrykk for disse synspunktene i alle forhold som vedrører barnet, og tillegge barnets sy...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Nordland - Nordlánnda

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gaveforsterkning K. G. Jebsen-senter for havrett

Midlene finansierer K. G. Jebsen-senter for havrett, ved Det juridiske fakultet, UiT Norges arktiske universitet. Senterets hovedaktivitet er forskning, særlig folkerett, men også nasjonal rett. Formålet med senteret er: «Å vurdere hvordan havretten og nasjonal lovgivning som gjennomfører denne s...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

SKATT-Skatteøkonomi

11th Norwegian-German Seminar on Public Economics

The 11th Norwegian-German Seminar on Public Economics is another joint initiative of CESifo, NoCeT, and OFS, takes place in Munich, Germany, and brings together about 25 researchers plus some local non-presenting participants from the CESifo network in Munich. Traditionally, there are 10 to 12 pa...

Tildelt: kr 75 000

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Vestland

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

UNelected REPresentatives: The Impact on Liberal Democracy in Europe (UNREP)

Billie Eilish oppfordret alle i moteindustriet til å fjerne pels fra produktene sine "... not only for animals, but also for our planet and environment too." Candice Owens krevde et slutt på obligatorisk koronatesting på vegne av konservativene. Den Afghanske kvinnelige fotballspilleren Khalida P...

Tildelt: kr 7,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BRANNSIKKERHET-Forsknings- og innovasjonssentre for brannsikkerhet

Reducing fire disaster risk through dynamic risk assessment and management (DYNAMIC)

a) Doktoren og professoren Prosjektet DYNAMIC (Reducing fire disaster risk through dynamic risk assessment and management) er i sitt siste år, og mange (også personlige) mål er oppnådd. Anna Marie Gjedrem forsvarte sin avhandling med tittel «Innovative and Sustainable Solutions for WUI Fire Risk ...

Tildelt: kr 8,5 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Vestland

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

The ‘politics’ of a changing institutional ecology: coordination, prioritization and labour in Norwegian health, care and welfare services

Dette strategiske og miljøbyggende forskningsprosjektet bidrar til å utvikle tjenesteforskning som forskningsfelt gjennom en flerfaglig og sammenlignende utforskning av hvordan tjenestesamhandling er politisert, prioritert, organisert, praktisert og erfart på ulike nivå og av ulike aktører i den ...

Tildelt: kr 24,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2025

Sted: Vestland