0 antall prosjekter

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

PHOTOSENS - The interaction of photosensitive proteins with microfabricated sensor arrays

As the population ages there is an increase in degenerative ophthalmic diseases such as age related macular degeneration (AMD) and retinitis pigmentosa (RP). Both AMD and RP results in the loss of photoreceptor cells in the eye and there is currently no c ure for these medical conditions. One alt...

Tildelt: kr 0,36 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Vestfold

IS-TOPP-Toppfinans. av M.Curie-stipend

Ultrasound guided cardiac arrhythmia treatment

Every 30 second, a person in the Western world suffers sudden cardiac death and/or death from heart failure. These two conditions remain the major challenges in modern cardiology. However, new treatments now emerging offer hope in combating these events. Despite significant advances in new ther...

Tildelt: kr 0,62 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Vestfold

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

System for plugging og sementering av gamle oljebrønner

I forbindelse med oljeutvinning er det mange oljefelt som er i ferd å bli gamle og som om få år ikke vil være økonomisk drivverdige. Når oljefeltene skal stenges ned og forlates må alle oljebrønner inn i reservoarene plugges forsvarlig. Det er et krav at alle oljebrønner som skal stenges og forl...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Vestfold

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Utvikle en ny generasjon passiv varmeveksler for oljeindubasert på naturlig konveksjon.

Subsea varmevekslere er viktige bestanddeler av subsea gasskompresjonsmoduler og andre prosessmoduler og produksjonssystemer subsea. Varmeveksler/kjøler brukes bl.a. for å kjøle olje, samt ifm. gasskompresjon for å kjøle ned utgående gass når designtemper atur overskrides. Det er stor etterspørse...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Vestfold

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Concept development and verification of aerated ship hull (ASH) technology for commercial ships

Den maritime sektor søker mer effektive og miljøvennlige skipstyper / konsepter. Det er stor aktivitet i markedet for å komme opp med forbedrede løsninger; og det er store globale økonomi og miljø-effekter forbundet med pågående utvikling. Søker tar denn e utfordringen og vil gjennom Eurostars-p...

Tildelt: kr 69 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Vestfold

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Development of LNG fuel systems for ships using atmospheric LNG fuel tanks integrated in ship hull

Prosjektet vil utvikle en fullt funksjonell LNG drivstoffbasert løsning for skip i kyst og innlandstrafikk. Partnerne i prosjektet vil bli valgt slik at de dekker forsknings og innovasjons utfordringer i prosjektet. De vil tilsammen danne en verdikjede av bedrifter og FoU institusjoner som kan u...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Vestfold

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Beat the human eye

poLight as har utviklet aktive linseelementer og komponenter for bruk i små kameraer. Hovedmarkedet vil være mobiltelefoner og lignende produkter, denne typen kamera kan også anvendes i en rekke andre produkter og applikasjoner dersom prisen blir lav nok. Detførste produkt heter Tlens® og er en a...

Tildelt: kr 10,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Vestfold

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

High force piezo aktuator

Den kraften man kan få ut av en piezo aktuator (muskel) avhenger av flere faktorer: - Kjemisk sammensetning (Noen materialer har høyere piezo koeffisient enn andre.) - Utformingen av metallelektrodene har også betydning. - Plassering av piezo elementet i forhold til hvor man ønsker kraften ti...

Tildelt: kr 6,3 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Vestfold

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Kvalifisering av B-annulus monitoreringsystem for subsea brønner

Oljeselskapene har et høyt fokus på å øke utvinningsgraden fra gamle brønner og å forlenge levetiden til disse og nye brønner ved hjelp av ny teknologi. Nye metoder knyttet til lett brønnintervensjon øker påkjenningen på gamle brønnhoder og annen infrastruktur. Utvikling av marginale felt og områ...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Vestfold

ENERGIX-Stort program energi

Integrated micro power for condition-monitoring in energy production facilities

Norge har et betydelig potensial for utnyttelse av off-shore vindkraft. En hovedutfordring på både kort og mellomlang sikt har blitt identifisert som det å gjøre teknologien mer robust og å vesentlig redusere kostnadene. En betydelig andel av levetidskostnaden til et off-shore anlegg er drift og...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Vestfold

ENERGIX-Stort program energi

Energieffektiv oppvarming og kjøling ved bruk av eksisterende bygninger som energihøstere - innledende FoU-studie

FoU-prosjektet utvikler metoder for å høste termisk energi for oppvarming og kjøling av bygninger, med dynamiske termiske lagre (DTES) som sentrale komponenter. Det å benytte bygninger som energihøstere til selv å hente inn energi i stedet for å kjøpe ek sternt har betydelige fordeler for så vel...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Vestfold

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Secure, Efficient and Safe maritime traffic Management in the Straits of Malacca and Singapore

The SESAME Straits project is an e-navigation innovation project which aims to predict possible vessel traffic hot-spots in congested waterways and offers new strategies to avoid such congestion. These will improve the safety of vessel traffic and enable "Just-in-time" arrival of vessels, improvi...

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Vestfold

VRI3-Virkemidl f reg.innov.2014-16

VRI Vestfold fase 3 samhandlingsprosjekt

VRI i fase 3 gir bedriftene og andre aktører innenfor innsatsområdene effektiv tilgang til FoU-miljøer, FoU-prosjekter og FoU-resultater. Ved utgangen av fase 3 skal VRI som arbeidsmåte videreføres innen regional forskning og innovasjon i Vestfold. VRI har tidligere gitt gode resultater med hensy...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Vestfold

VRI3-Virkemidl f reg.innov.2014-16

ØKT VERDISKAPNING GJENNOM LÆRING OG VARIG STYRKING AV BUSKERUDS INNOVASJONSSYSTEM

Samhandlingsprosjektet for VRI-3 skal gi styrket innovasjonskraft og økt verdiskaping i regionen. De største utfordringene for innovasjonssystemet i Buskerud er å øke kunnskapsdeling på tvers av dels spesialiserte og svært kompetente næringsklynger, å øk e den forskningsdrevne innovasjonen i bed...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Vestfold

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES-rammebevilgning Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Høgskolen i Vestfold og Høgskolen i Buskerud har de siste årene hatt økt fokus på EUs forskningsprogrammer - en satsing som har medført en klar økning i interesse og antall innsendte og bevilgede prosjekter til høgskolenes forskere. I en ny og større fusj onert høgskole (HBV) med universitets amb...

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Vestfold

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Young Onset Dementia - the difficult diagnosis and the stressful life for the whole family

Prosjektet består av en kvalitativ (Aud Johannessen, Postdoc) og en kvantitativ del (Lara Hvidsten, PhD). Mål 1) Å beskrive, utvikle og evaluere modeller for samhandling mellom kommune- og spesialisthelsetjeneste i oppfølging av personer med demens og deres familier. 2) Kost-effekt-analyser ...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Vestfold

TJENESTER-Helse- og omsorgstjenester

KNOWLEDGE SHARING - Utilising the results of the Chronic Disease Management of depressed elderly persons project

This application refers to results of the research group working on the ongoing project: Chronic disease management-implementation and coordination of health care systems for depressed elderly persons' project funded by The Norwegian Research Council in 2 010 (No. 204238/V50, 2011-2014). We apply...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Vestfold

DIP-Design Pilot

Operational Awereness System - DP068

...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Vestfold

NAERINGSPH-Nærings-phd

Continuous micro-refining of particles according to size by use of the Trilobite technology

I dette prosjektarbeidet vil vi fokusere på å utvikle en anordning for separasjon og sortering av partikler etter størrelse. Fra en blanding av væske og partikler av forskjellig størrelse søker vi å separere disse i to forskjellige strømmer. Den ene strømmen skal kun inneholde store partikler, ...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Vestfold

NAERINGSPH-Nærings-phd

Integration of body force methods for higher precision Wake Modelling simulations for offshore applications

Vindturbiner ekstraherer energi fra vinden, og følgelig vil vindhastigheten bli redusert nedstrøms hver vindturbin. De lave vindhastighetene i området nedstrøms en vindturbin kalles en vake. Vaker gir redusert energiproduksjon. Nå som vindparkene bli større og større, med opptil flere hundre vind...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2013-2018

Sted: Vestfold

IS-TOPP-Toppfinans. av M.Curie-stipend

Ultrasound guided cardiac arrhythmia treatment

Every 30 second, a person in the Western world suffers sudden cardiac death and/or death from heart failure. These two conditions remain the major challenges in modern cardiology. However, new treatments now emerging offer hope in combating these events. Despite significant advances in new ther...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Vestfold

FOLKEHELSE-Folkehelse

7th Nordic Health Promotion Research Conference

De nordiske health promotion konferansene tar mål av seg til å representere forskningsfronten innen forskning om folkehelse. De er rettet mot et internasjonalt publikum, og deltakerne kommer fra hele verden. Konferansespråket er engelsk. På konferansen v il både nordisk og internasjonal forsknin...

Tildelt: kr 0,22 mill.

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Vestfold

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

4P - Precision Piezoresistive Pressure-sensor Platform

I dette prosjektet utvikler MEMSCAP AS en piezoresistive silisium MEMS teknologiplatform for en ny høypresisjon trykksensor familie for anvendelse i instrumenter for fly. Målet er å kunne tilby en sensor familien med varianter for måling av relative, differensielle og absolutte trykk med fullskal...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Vestfold

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Norwegian Young Technology Award

Norwegian Young Technology Award er nasjonal gründerpris som skal deles ut til en lovende teknologibedrift med stort potensiale. Deltakende selskaper skal være yngre enn 5 år, ha internasjonale ambisjoner med skalerbar teknologi, og være i stand til å gen erere en overbevisende omsetningsøkning i...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Vestfold

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Økt verdiskaping ved kommersialisering av system for fangst, lagring og rasjonell utnyttelse av bærekraftig energi i norsk veksthusnæring.

Bionær-programmet og ens samarbeidspartnere, har åpnet opp muligheten innen norsk veksthusnæring til ren norsk matproduksjon - også til eksport. I FoU-prosjektet har en studert muligheter som ligger i norsk tomat-produksjon. Økonomisk verdi av norsk tomatproduksjon er større enn for potet. Til fo...

Tildelt: kr 0,67 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Vestfold

REISEPOL-Reiselivspolitikk

Developing sources of competitive advantage in the Norwegian travel industry

REISEPOL-forskningsprosjektet Developing sources of competitive advantage in the Norwegian travel industry består av 5 delprosjekter. Disse prosjektene er utviklet i tett samarbeid med landets ledende reiselivsbedrifter og organisasjoner. Disse er: Color Line, Norwegian, SAS, NSB, Nordic Choice H...

Tildelt: kr 15,1 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Vestfold

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Pre-project Straits of Malacca and Singapore

The main project will be a concept study and demonstration of a ship traffic management system (STMS) that is able to monitor and predict traffic situations and possible future "hot spots" as well as giving guidance at an early stage to avoid such situati ons. Issues to be addressed are safety, s...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Vestfold

JTI-Joint Technology Initiatives

ENIAC PROMINENT - Processes for MEMS by inkjet enhanced technologies

Prosjektet er nå godt i gang. Linser (Tlens) er designet og er prosessert hos Texas Instrument(TI). Ti er underleverandør og produksjonspartner for poLight as. I løpet av våren etablerer poLight en alternativ produksjonspartner som vil ta seg av blant ann et eksperimentelle skiver. I prosjektet s...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Vestfold

FINANSMARK-Finansmarkedet

Brukerpanel i pensjonsmarkedet

...

Tildelt: kr 0,22 mill.

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Vestfold

FORNY20-FORNY2020

Large scale Industrial Fluid Treatment (LIFT) using Micro and Nano refining technology.

...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Vestfold