0 antall prosjekter

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Extended confiscation as a criminal law phenomenon - increased functionality or an unjustified deviation from traditional principles?

Projektet utgör en rättsvetenskaplig undersökning om syftet med utvidgat straffrättsligt förverkande och civilrättslig konfiskation, liksom hur de kan legitimeras i det straffrättsliga systemet. Denna typ av utvidgade förverkande former skiljer sig från vanlig indragning i huvudsak genom att det ...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

20th Anniversary Conference for the European Society for Oceanists: "The Power of the Pacific - Values, Materials, Images"

The European Society for Oceanists (ESfO) hosts a conference every second year for an international audience, including researchers and students from most European countries, USA, Canada, Australia and New Zealand (see http://www.esfo-org.eu/). The last c onference at the University of St Andrews...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Social Conditions of Freedom in Contemporary Modernity

Prosjektet analyserer frihetens sosiale betingelser i dagens vestlige verden med særlig fokus på Norge. Resultatene som har kommet frem hittil i form av en bok og artikler som er skrevet og enten publisert eller sendt inn til tidsskrifter, kan oppsummeres slik: I Norge og store deler av den vest...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Oslo

FRISAM-Fri prosjektstøtte samfunnsvitenskap

EUI - The politics of identity in post-conflict small arms strategies: a study of weapons collections in Cambodia and Kosovo - Utenl.stipend

...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI-Predicting macro fundamentals from financial flows:May real-time capital flows provide more accurate and compl mentary inform on the ..

...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Modernization as Lived Experiences: Identity Construction of Three Generations of Young Men and Young Women in China and Norway

The project has been drawn upon by Fengshu Liu in interviews concerning Chinese youth in several types of mass media, e.g., The Guardian, NRK radio P2, Aftenposten, The New York Times, The Los Angeles Times, McClatchy (an American newspaper company), China Files (a Beijing-based editorial agency ...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Conceptualization and Measurement of Democracy

Det er ingen allmenn enighet om nøyaktig hvilke faktorer som avgjør hvorvidt et land er demokratisk eller ikke eller hvordan man bør måle hvor demokratisk et land er. Dette prosjektet har angrepet dette problemet ved å samle data på svært disaggregerte institusjonelle og ikke-institusjonelle fakt...

Tildelt: kr 8,2 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Paths to Protection: A Study of Plural Medical Practices among Nomadic Herder Women in Mongolia

Prosjektet "Paths to Protection: A study of plural medical practices among nomadic herder women in Mongolia" ser på mødrehelse i Mongolia med fokus på beskyttelsespraksiser blant mødre under graviditet, fødsel og den postnatale perioden, med vekt på de historiske linjene og politiske endringene i...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Inside Insurgencies: Organization, Motives, and Prospects for Peace

Anekdotiske bevis tyder på at ikke-statlige væpnede gruppen opererer med vidt forskjellige organisatoriske strukturer, fra hierarkiske og byråkratisk avanserte organisasjoner til løse nettverk. Gruppers struktur og organisatoriske egenskaper kan være en f unksjon av rekrutteringspraksis, opplærin...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Oslo

FRISAM-Fri prosjektstøtte samfunnsvitenskap

EUI Essays in Household Finance - 4. år hovedprosjekt 184563/f10 - tilleggsstipend

...

Tildelt: kr 0,16 mill.

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Theory in Practice: Risks and Responses in the Modern Criminal Law

Forskingsprosjektet har omhandla den samtidige utviklinga av eit auka fokus på risiko i samfunnet, og strafferettsleg regulering av det. Eit overordna mål med prosjektet har vore å bidra med teoretiske og tverrvitskaplege perspektiv på denne tematikken, som utfordrar tradisjonelle utgangspunkt fo...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Payments for Ecosystem Services in Latin America in the context of REDD (PESILA-REDD)

PESILA-REDD (2011-2014) har hatt som mål å studere kostnadseffektivitet og legitimitet av betaling for økosystemtjenester (PES) fra skog som ett av flere virkemidler for å redusere avskoging og skog forringelse, såkalte REDD+ tiltak. Prosjektet har gjennom to case studier av PES i Costa Rica og ...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Mechanisms and socio-economics of carbon sequestration and soil quality improvement of biochar in weathered, acidic agricultural lands

-

Tildelt: kr 6,5 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Viken

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Social Contract as an Organizing and Justifying Principle in Welfare State Policies

Vi har analysert velferdsstatens normative utvikling i løpet av de siste 20-30 år, med utgangspunkt i kontraktualisme som rettslig og sosial praksis, og som en legitimerende diskurs. Den kontraktuelle tenkningen skiller seg klart fra den universelle når det gjelder utforming av velferdsstatens pr...

Tildelt: kr 6,1 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Vestland

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Enhanced Social Science integration into, and impact on, the Integrated Research on Disaster Risk Programme (IRDR) of ICSU-ISSC-UNISDR.

...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Monitoring and risk assessment of contaminants in Southern Africa: Arusha in Tanzania as a model

Bakgrunnen for prosjektet er økt urbanisering og industrialisering i Tanzania, Afrika som medfører økt forurensning av miljøet. Intensivert jordbruk kan føre til økt bruk av sprøytemidler og forurense matvarer til det lokale markedet så vel som til eksport. Tungt nedbrytbare miljøgifter kan komm...

Tildelt: kr 9,5 mill.

Prosjektperiode: 2011-2017

Sted: Viken

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Pastoral herding strategies and governmental management objectives: economic incentives and production in the Saami reindeer husbandry

En av målsetningene for prosjektet er å undersøke i hvilken grad individuell reineiere responderer til endringer i kjøttpriser. Dette er spesielt viktig sett i lys av den senere offentlige debatt knyttet til reindrift og økologisk bærekraft. Denne debatte n kulminerte tidligere i år i at et samle...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Regulating Religion: Secularism and Religious Freedom in the Global Era

Formålet med 'Regulating Religion: Secularism and Religious Freedom in the Global Era' prosjektet har vært å undersøke forholdet mellom religion og lov, med vekt på hvordan religion forstås og reguleres gjennom et sekulært lovverk og statlige rettsinstanser. Vår grunnleggende hypotese om at lover...

Tildelt: kr 6,9 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Energy Governance & the EU-Russia Energy Dialogue

Despite its increased importance, international energy governance is still an under-researched concept. Whereas the vast literature on energy security focuses on the inherent security threats that come with excessive dependency on energy imports and compe tition for natural resources, an energy g...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Integrated Health Risk Management for urban and peri-urban wastewater Irrigation

-

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Viken

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

RAPID SOCIAL CHANGE, VALUE TRANSFORMATION, AND THE FIELD OF CULTURE. The city of Stavanger as a prism

I prosjektet «Rapid Social Change, Value Transformation, and the Field of Culture - the City of Stavanger as a prism» er endringar i verdiorientering og kulturell verdsetjing satt under den sosiologiske lupa. Ein by som har forandra seg frå å vera ein av dei mindre velståande i landet til å vera ...

Tildelt: kr 6,1 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Rogaland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The role of civil society in environmental governance and climate change policymaking- A case study of the UN-REDD in Bolivia

Sivilsamfunnets rolle i miljøstyring og utforming av skog- og klimapolitikk I 2008 ble Bolivia et av de første pilotlandene i FNs klimaprogram for Reduserte utslipp fra avskoging og degradering av skog (UN-REDD). Over 50% av folket i Bolivia er urfolk og 10 % bor i eller er avhengig av skoge...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

International law through the national prism: the impact of judicial dialogue (ECRP)

Hovedmålet med dette prosjektet var å studere samspillet mellom nasjonale domstoler og Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) med tanke på hvorvidt de samhandler på en konstruktiv (konstitusjonell) måte eller om de er i en konkurranse når det gjelder å tolke og anvende Den europeiske me...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

On the mechanics of microfinance

Mikroforetak er en viktig kilde til sysselsetting, og utvikling av slike foretak er et viktig politisk målsetning i de fleste land, og særlig i utviklingsland hvor mer enn halvparten av arbeidsstyrken typisk er sysselsatt i slike foretak. Manglende tilgang til finansiell kapital har fått mye oppm...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Monitoring of CyanoToxins in Southern Africa

Trygt drikkevann er en knapp ressurs i mange land. I det sørlige Afrika er oppblomstringer av cyanobakterier i innsjøer og vannmagasiner med på å skape problemer for drikkevannsforsyningen for mennesker og dyr i lengre perioder av året. Tilstedeværelse av cyanobakterier og deres toksiner er sett ...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2010-2016

Sted: Viken

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI - Modeling interacting agents

...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Ukjent Fylke

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Norwegian Child Welfare in a Comparative Perspective - Knowledge, decision-making & ethnicity in policy and practice

Dette prosjektet gjennomfører komparative analyser som identifiserer og analyserer prinsipper og praksis i tre moderne barnevernssystemer. Fokuset er på fire hovedspørsmål fra ulike innfallsvinkler: Mål 1. Hva er et lands ansvarsområder og hvordan håndterer landet multikulturalisme? 2. Hvor...

Tildelt: kr 7,7 mill.

Prosjektperiode: 2010-2017

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Journalistic Reorientations: The Online Challenge to Journalistic Ontology

Journalistikken er under press. Samtidig er dens samfunnsrolle viktigere enn noen gang. Prosjektet ?Journalistic reorientations? har utforsket vilkår for en samfunnsorientert og demokratisk relevant journalistikk. Det er bl.a. gjennomført studier av såkalte redaksjonelle samfunnsregnskap, som er ...

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektperiode: 2010-2015

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Improving competition policy

The aim of the project is to build a better knowledge base for the formulation of competition policy. First, we will analyse how existing rules and procedures and the current organization of the enforcement agency may lead to adverse outcomes, and how cur rent methods may be improved. An importan...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Designing Political Representation - A study of the variation in context and consequences of political quotas in India

Political quotas, redistricting and getting-out-the-vote campaigns are some of the strategies implemented to increase the political representation of underrepresented groups. Such reforms are usually based on the explicit or implicit expectation that incr eased political representation will trans...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Ukjent Fylke